Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Perspectief

Perspectief biedt een forum voor theologische reflectie over diverse oecumenische thema's. Perspectief wil met name jonge theologen een podium geven om hun bijdragen voor het voetlicht te brengen. 

Perspectief is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Met dit tijdschrift wil de vereniging nieuwe en vernieuwende perspectieven voor de toekomst van de oecumenische beweging ontsluiten. Daartoe biedt het een platform voor theologische reflectie op de vragen die in de oecumenische beweging leven. Perspectief richt zich daarnaast op de publicatie van oecumenische symposia en studiedagen. 

Perspectief verscheen in 2008 tweemaal (juni en december), vanaf 2009 viermaal per jaar.
Het tijdschrift wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. 

U kunt Perspectief bekijken als bladerboek of downloaden als PDF-bestand. 

 


 
  

Perspectief 2016-34

Perspectief 2016-34

This issue of Perspectief presents five contributions to the August 2016 Academic Consultation of the Societas Oecumenica, and one paper that was written afterwards, but that fits to the theme. The stimulating core question of the conference was: “Just do it?! Recognition and Reception in Ecumenical Relations”. The papers vary from analyzing the terms to exploring practical implications for local ecumenical encounters. This issue was composed by Fokke Wouda, member of the editorial board of Perspectief and participant in the consultation. 

Content of Perspectief 2016-34

This issue of Perspectief offers the following articles:

 

Prof. dr. Veronika Hoffmann writes in German about recognition (Anerkennung). With her systematic analysis she proposes a theological understanding of the term. She situates our recognition of each other in ecumenical relations significantly in the framework of our being recognized by God.

Read the article

  Hoffman

Prof. dr. Gabriel Monet criticizes the fact that the processes that are regarded as significant (and as such are given implications for recognition and reception), take predominantly place at the level of church leadership and on a cognitive level. He makes an appeal for a “de-cognition of recognition.”  

Read the article

  Monet

Dr. Petre Maican argues that the Orthodox church has an inner necessity for ecumenical dialogue. Opposing the idea that the Orthodox participation in the ecumenical movement solely consists of proclaiming the truth of the Gospel and patristic tradition, Maican advocates the conviction that the Orthodox understanding of the faith can be genuinely enriched and deepened by its dialogue partners. But how open are the Orthodox churches to acknowledging other Christian communities and their theological contribution?  

Read the article

  Maican

Viorel Coman MA explores ecumenical strategies for fruitful dialogue. He compares Romanian theologian Dumitru Stăniloae’s concept of ‘open sobornicity’ with British scholar Paul Murray’s ‘receptive ecumenism’. In doing so, Coman seeks the balance between the roles of teacher and student, which churches have in the ecumenical dialogue.

Read the article

  Coman

Dr. Jelle Creemers introduces the challenging perspective of the Free Churches on recognition and reception. Because of their ecclesiological presuppositions, which are so different from the standpoints of the traditional churches, their involvement adds a new and demanding dynamic to the ecumenical process.  

Read the article

Creemers

CasadeiGiulia Casadei MA and Fokke Wouda MA work on PhD projects about Eucharistic sharing in ecumenical relations; a pressing, yet controversial topic in Roman Catholic ecumenical engagement. As they both encounter questions concerning the terminology of this field, they decided on writing an article together, in which they search for a suitable term to describe the phenomenon that they study. Their paper was only written after the consultation, but since it fits to the theme of the consultation “Just do it?!”, it is included in this issue.  

Read the article

Wouda

 

Perspectief 2016-33

Perspectief 2016-33

Dit themanummer van Perspectief gaat over missionair werk. Al eeuwenlang geeft de christelijke kerk gehoor aan haar opdracht om het evangelie bekend te maken aan alle mensen. Dit heeft zij gedaan met vallen en opstaan. Het zou niet zo moeten zijn, maar Gods kerk is verdeeld, ook al belijden wij één 'heilige katholieke kerk'. Daarom gaan de auteurs in dit nummer in op de relatie tussen missie en oecumene. Dit doen zij op verschillende manieren en vanuit verschillende achtergronden. Toch zijn er enkele gemeenschapplijke hoofdlijnen...  

Dit nummer van Perspectief is verzorgd door Eva Coster-van Urk, die als gastredacteur het themanummer heeft verzorgd in het kader van haar masterstage binnen de opleiding Theologie & Religiestudies aan de Vrije Universiteit.  

Inhoud Perspectief 2016-33

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Ruben van de Belt maakt een vergelijking tussen de missionaire visies van de hoogleraren Erik Borgman en Stafan Paas, op basis van twee recente publicaties: 'Waar blijft de kerk: Gedachten over opbouw in tijden van afbraak' van Erik Borgman en 'Vreemdelingen en priesters: Christelijke missie in een postchristelijke omgeving' van Stefan Paas. 

Lees hier het artikel

  Ruben van de Belt

Steponas Ribokas schrijft over de missiegeschiedenis en de ervaringen van christenen in Litouwen. Dit doet hij onder andere door het vertellen van twee persoonlijke verhalen, die van Sandra en Peter. Hij laat zien dat 'little steps are significant in a big story'. Het is zijn overtuiging dat de kerk in West-Europa veel kan leren van de kerk in Centraal- en Oost-Europa als het gaat om het hoofd boven water houden in een niet-christelijke omgeving.  

Lees hier het artikel

  Steponas Ribokas

Berend Coster gaat in op zending en oecumene in Spanje. In het bijzonder geeft hij weer hoe de (kerkhistorische) geschiedenis de relaties tussen katholieken en protestanten heeft gevormd, en hoe dat van invloed is op hun visie op zending en oecumene. Spanje heeft volgens hem een 'lange geschiedenis van kruispunt en bruggenhoofd'.  

Lees hier het artikel

  Berend Coster

Jeroen Smith

Jeroen Smith en Helen Opstal vertellen over de manieren waarop het Katholiek Alpha Centrum gestalte geeft aan missie en oecumene. Het Katholiek Alpha Centrum staat in de recente rooms-katholieke traditie van de 'nieuwe evangelisatie' die juist de doelgroep van 'ontkerstende christenen' wil bereiken. Terwijl in de cursus het eigene van het katholicisme bewaard blijft, is er tegelijk aansluiting bij - en samenwerking met - andere geloofsstromingen rondom het geven van de Alpha-cursus. 

Lees hier het artikel

  Helene Opstal

Eduardo Echeverria recenseert een recent boek van bisschop Gerard de Korte, dat als titel heeft Geroepen tot hoop: Bouwen aan een barmhartige kerk. In dit boek geeft De Korte zijn visie op de toekomst van de christelijke traditie en de vraag naar God in onze huidige tijd. Naast een uitgebreide weergave van de inhoud, biedt Echeverria ook een kritische evaluatie.  

Lees hier het artikel

Eduardo Echeverria

 

Perspectief 2016-32

Perspectief 2016-32

Op initiatief van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) werd op 10 oktober 2015 in de Oude Lutherse Kerk van Amsterdam aan het Spui een oecumenische studiedag over Maria gehouden. Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit lanceerde het voorstel om de viering van de Annunciatie aan de Moeder Gods in de oecumenische liturgische kalender op te nemen. In het nieuwe nummer van Perspectief publiceren we de bijdragen van deze bijzonder studiedag.  

Inhoud Perspectief 2016-32

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Drs. Désirée Krikhaar, kunsthistorica met als specialisatie Byzantijnse kunst en iconen (werkzaam voor het Museum Catherijneconvent, Helikon en Krikhaar Byzantijnse Kunst en Iconen), beschrijft in haar artikel aan de hand van iconen en hymnen hoe de Annunciatie gevierd wordt in de Oosterse en Westerse traditie. 

Lees hier het artikel

  Krikhaar

Prof. dr. Christoph Burger, emeritus hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit, legt in zijn artikel de verschillen bloot die door het Bijbelonderzoek van de 16e eeuw aan de dag zijn getreden. Het is belangrijk om die verschillen te benoemen omdat deze zich zullen wreken als zij bij toenaderingspogingen verzwegen blijven. 

Lees hier het artikel

  Burger

Drs. Hendro Munsterman, katholiek theoloog en gespecialiseerd in de mariologie, werkt in zijn artikel zijn ideeën om te komen tot een oecumenische mariologie uit tegen de achtergrond van de herontdekking van Maria bij katholieken en protestanten in de 20e eeuw, door studie van de Bijbel, de kerkvaders en de oecumenische dialogen over Maria.  

Lees hier het eerste artikel

  Munsterman

Ruben van de Belt, student theologie aan de Vrije Universiteit, legt Munsterman enkele indringende theologische vragen voor met betrekking tot zijn voorstellen om te komen tot een oecumenische mariologie. 

Lees hier het artikel

  Belt

Stan van Ommen, op het symposium stelde Stan van Ommen, student aan de Tilburg School of Theology, Hendro Munsterman een vraag over de relatie tussen Maria en de mariologie. In zijn bijdrage werkt hij deze vraag wat verder uit. 

Lees hier het artikel

stan van Ommen

Prof. dr. Barend Kamphuis, emeritus hoogleraar dogmatiek aan de Theologische Universiteit Kampen, reageert welwillend op het voorstel om te komen tot een oecumenische viering van de Annunciatie. 

Lees hier het artikel

  Kamphuis

Ds. Herman F. de Vries, predikant van de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsens, sluit het nummer af met een protestants pleidooi voor een oecumenisch Mariafeest. 

Lees hier het artikel

  Vries

 

Perspectief 2016-31

Perspectief 2016-31

In 2017 wordt wereldwijd het begin van de Reformatie herdacht. Katholieken en Lutheranen hebben het voortouw genomen bij voorbereidingen om deze herdenking ook oecumenisch gestalte te geven. In 2013 werd het belangrijke document 'Van Conflict tot Gemeenschap' gepubliceerd door de Katholieke / Lutherse Commissie voor Eenheid. Op 6 november 2015 organiseerde de Katholieke Vereniging voor Oecumene in de Lutherse Kerk van Woerden een studiebijeenkomst rondom dit document. In het nieuwe nummer van Perspectief publiceren we de bijdragen van dit symposium. 

Inhoud Perspectief 2016-31

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Dr. Bernhard Hegge, bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene van het bisdom Roermond, schetst de hoofdlijnen van het document Van Conflict tot Gemeenschap. Hij spreekt zijn waardering uit voor de kwaliteit van het document dat het verlangen naar het herstel van de eenheid levend houdt, maar wijst ook op enkele minder sterke punten

Lees hier het artikel

  BernhardHegge

Ds. Trinette Verhoeven, president van de Luthers-Evangelische Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, geeft haar persoonlijke observaties bij dit document. De groeiende overeenstemming tussen lutheranen en katholieken biedt een goede basis voor een gezamenlijke herdenking. Nodig is echter een sterkere verankering in de hedendaagse maatschappelijke en culturele context. Wat haar betreft zou de oecumenische herdenking moeten leiden tot een gemeenschappelijk getuigenis dat relevant is in onze maatschappelijke (vluchtelingenvraagstuk) en interreligieuze (dialoog met islam) context. 

Lees hier het artikel

  Verhoeven2

Prof. dr. Martin Hein, bisschop van de Evangelische Kerk van Kurhessen Waldeck, gaat in zijn bijdrage vanuit het protestantse perspectief in op het vraagstuk van de eenheid van de Kerk. Hij typeert de Reformatie als historische epoche die meer dan een eeuw duurde en die nog steeds niet afgesloten is. Op basis daarvan geeft hij zijn visie op de gemeenschap van kerken, de ambten, de apostoliciteit van de Kerk en de Petrusdienst in de conciliaire gemeenschap van kerken. 

Lees hier het eerste artikel

  bisschop Martin Hein

Dr. Margriet Gosker, door de Protestantse Kerk benoemd tot coördinator van de viering van 500 jaar Protestantisme, schetst in haar bijdrage hoe de Protestantse Kerk in Nederland 500 jaar Protestantisme wil gaan vieren. 

Lees hier het artikel

  BB MargrietGosker4 2

 

Perspectief 2015-30

Perspectief 2015-30

Wat heeft ecologie met theologie te maken?’ Met deze vraag van de gerenommeerde Griekse theoloog John Zizioulas van Pergamo openen we dit nummer van Perspectief. Op het moment dat het nummer uitkomt is de internationale Klimaatconferentie in Parijs juist afgelopen. De verwachtingen waren voorafgaande aan deze top hooggespannen. 

Inhoud Perspectief 2015-30

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Drs. Jan Jorrit Hasselaar gaat in zijn bijdrage in op de ecologische visie van de oecumenische patriarch Bartholomeüs waarin de nadruk ligt op eenvoud en liturgie. Bij patriarch Bartholomeus ligt het accent op de bekering van het innerlijk en de relatie tot God.

Lees hier het artikel

  jan jorrit2

Prof. dr. Toine van den Hoogen schreef een bijdrage over klimaatencycliek Laudato Si’ van paus Franciscus. Hieraan laat hij zien dat paus Franciscus de principes van de joods-christelijke traditie vruchtbaar maakt voor het noodzakelijke gesprek over de commons (de gemeenschappelijke en openbare middelen van bestaan zoals lucht, water en natuur). Daarmee reikt hij een referentiekader aan dat onze wereld hard nodig heeft bij het vinden van een uitweg uit de huidige crisis. Maar de vraag is of deze uitgangspunten sterk genoeg zijn om de tragiek van de commons om te buigen of te doorbreken.
 
Lees hier het artikel

  toine van den hoogen

Drs. Matthijs Kroneneijer schreeft naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de oecumenische leef- en werkgemeenschap Oudezijds 100 een artikel over het leven in deze gemeenschap. Zijn stelling is dat oecumenische gemeenschappen een onmisbare impuls zijn voor de oecumenische beweging en voor de revitalisering van de kerken. Uitvoerig beschrijft hij hoe oecumenische verbondenheid in Oudezijds 100 gestalte krijgt in gebed en eredienst en in getuigenis en dienst.

Lees hier het eerste artikel

  Matthijs kronemeije2r

Prof. dr.A.H.M. (Fred) van Iersel, oud-hoofdaalmoezenier van het justititiepastoraat, hield onlangs een lezing, die wij graag publiceren, over de profetische rol van joodse, christeljike en humanistische geestelijke verzorgers werkzaam bij de krijgsmacht. Een opmerkelijk en gevoelig thema waar de auteur zich als geen ander van bewust is. Hij spreekt dan ook van ‘Voorzichtige profeten’.

Lees hier het artikel

  Fred van Iersel

 

Perspectief 2015-29

Perspectief 2015-29

In dit nummer van Perspectief publiceren we de teksten van een masterclass over The Church - towards a common understanding (2012) die op 14 maart 2015 werd gehouden aan de Vrije Universiteit en in samenwerking met de KU Leuven werd georganiseerd.  

Inhoud Perspectief 2015-29

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Odair Petroso Mateus, directeur van Faith and Order, gaat in zijn bijdrage in op de boeiende ontstaansgeschiedenis van The Church. Hij besluit zijn verhaal met een korte leeswijzer bij het document.   
Lees hier het artikel

  Mateus

Pantelis Kalaitzidis (orthodox) geeft een treffende analyse van de ambivalente houding van orthodoxen ten aanzien van de oecumenische beweging. Kalaitzidis hoopt dat The Church een nieuwe impuls kan geven aan de betrokkenheid van orthodoxen bij de oecumenische beweging.   
Lees hier het artikel

  Kalaitzidis

Peter De Mey (katholiek) bestudeerde The Church tegen de achtergrond van het 20 pagina's tellende commentaar van de Pauselijke Raad voor de Eenheid op de voorgaande versie van dit document. Dit brengt hem tot de these dat The Church in hoge mate een katholieke ecclesiologie weerspiegelt. 
Lees hier het eerste artikel

  DeMey

Martien E. Brinkman (gereformeerd) vond in het Lima-rapport de maatstaf om The Church te lezen en te beoordelen. De convergentietekst The Church gaat niet op dit document voort, maar blijft steken in oude vraagstukken en denkpatronen. Het document is naar zijn oordeel eerder een stap terug dan een stap vooruit.
Lees hier het artikel

  Brinkman

Teun van der Leer (baptist) kijkt naar The Church vanuit de invalshoek van de vrije kerken én het tijdperk van het post-christendom. In zijn reactie overheerst de kritiek. In het licht van de Missio Dei gaat er naar zijn oordeel te veel aandacht uit naar sacramenten en ambt.  
Lees hier het artikel

  Leer

Dit nummer wordt afgesloten met de noititie over de oecumenische ontmoetingen die de Katholieke Vereniging voor Oecumene en het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit in 2014 en 2015 hebben georganiseerd. Uit deze gesprekken komen vier lijnen naar voren waar we in onze oecumenische situatie verder aan kunnen werken. Deze notitie zullen we voor het einde van dit jaar naar de commissie Faith and Order sturen.
Lees hier het artikel

 

Perspectief 2015-28

Perspectief 2015-28

Het nieuwe nummer van Perspectief opent met de bijdrage van Lidiya Lozova over de inzet van de parochie in Lishnya voor verzoening in haar door oorlog geteisterde land. Verder de lezingen van Joris van Ael en Geert Hüsstege over iconen, Peter Ben Smit over liedboeken als bron voor oecumenische reflectie en mgr. Dick Schoon over de erfenis van het jansenisme. 

Inhoud Perspectief 2015-28

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Het eerste artikel, van Lidiya Lozova, is de tekst van haar lezing gehouden op de conferentie die de stichting Communicantes op Paaszaterdag 2015 belegde over de verzoeningsopdracht van de kerken in Oekraïne. Meestal wordt over deze opdracht vanuit algemeen theologisch of godsdienstsociologisch kader gesproken. De invalshoek van Lozova is die van haar parochie in het dorp Lishnya die geleid wordt door de charismatische priestermonnik Filaret. Deze parochie behoort tot de Russisch Orthodoxe Kerk van het Patriarchaat van Moskou. Binnen deze kerk zijn de spanningen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne het groootste.   
Lees hier het artikel

  Lidya Lozova 100

De bijdrage van Peter-Ben Smit over Liedboeken als bron voor oecumenisch onderwijs is voortgekomen uit een college aan de VU. Kennismaking met de liedcultuur van andere tradities, de vergelijking daarvan met de eigen traditie is een prachtige manier om elkaars spiritualiteit op het spoor te komen en van elkaar te leren.   
Lees hier het artikel

  Peter Ben Smit 100

Joris van Ael hield bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Geert Hüsstege als icoonschilder, georganiseerd door het Tijschrift Pokrof, een tweetal lezingen. Zij geven een inkijk in de betekenis van iconen voor een levend geloof en gebedsleven
Lees hier het eerste artikel

Lees hier het tweede artikel

  Joris van Ael 100

Ook Geert Hüsstege hield op deze dag een lezing. Hij ging in op De Blijde Boodschap van Vreugde met de zoektocht/expeditie "Christus-mysteries".
Lees hier het artikel

  GH100

Het nummer wordt afgesloten met een artikel van de hand van de oud-katholieke bisschop van Haarlem, de kerkhistoricus Dick Schoon. In zijn artikel gaat hij na wat er van het pessimistische mensbeeld van de jansenisten in de 17e eeuw is overgebleven onder hedendaagse oud-katholieken. Oude strijdvragen over de verhouding tussen Gods almacht en de menselijke vrijheid zijn vandaag achterhaald.  
Lees hier het artikel

  Dick Schoon 100

Themanummer Perspectief 2015-27

Perspectief 2015-27

Met decreet Unitatis redintegratio (UR), dat op 21 november 1964 vrijwel unaniem werd goedgekeurd door de concilievaders, is van onschatbare waarde geweest voor de deelname van de Katholieke Kerk aan de wereldwijde oecumenische beweging. Het opende de deur naar een actieve deelname en betrokkenheid bij de oecumenische samenwerking van de Katholieke Kerk op alle niveau's. Bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum wijdde de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene van de Belgische Bisschoppenconferentie haar 48ste oecumenische ontmoetings- en studiedag aan Unitatis redintegratio onder het motto 'Waarheen met de oecumene?' In dit nummer van Perspectief publiceren we de teksten van de inleidingen van deze dag.  

Inhoud Perspectief 2015-28

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Het hoofdreferaat werd gehouden door Mgr. Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen. Hij gaat met name in op de kernbegrippen in Unitatis redintegratio die van grote betekenis zijn gweest voor een nieuwe benadering van en visie op de andere kerken en kerkelijke gemeenschappen.  
Lees hier het artikel

  Bonny

De Roemeens theoloog v. Sorin Selaru, uit in zijn co-referaat veel waardering voor de fundamenten en principes die aan de katholieke oecumene ten grondslag liggen. Het decreet UR zou volgens hem vandaag wat methode betreft om de grondslag en de praxis van oecumene op een positieve manier te verduidelijken, model kunnen staan voor de orthodoxen.    
Lees hier het artikel

  Selaru

Mgr. Robert Innis, bisschop van de Anglicaanse Kerk in Europa, verwoordt in zijn co-referaat de immense betekenis die Vaticanum II gehad heeft voor de verandering van de relaties tussen de Anglicaanse en Rooms-katholieke Kerk. De dialoog in ARCIC heeft er toe geleid dat er nu voor 80% overeenstemming bestaat op doctrineel vlak. Op basis daarvan is samenwerking op allerlei terreinen, ook pastoraal, mogelijk. 
Lees hier het artikel

  Innes

Dr. Douwe Visser, secretaris van de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken, maakt tegen de achtergrond van de UR de balans op van de dialoog tussen Katholieken en Gereformeerden. Naast waardering voor UR ziet hij als centraal probleem in de oecumene van vandaag het gebrek aan receptie. 
Lees hier het artikel

  Visser

Het nummer wordt afgesloten met de boeiende oecumenische kroniek van p. Thaddée Barnas, monnik van Chevetogne, over het afgelopen jaar. Deze kroniek maakt weer eens duidelijk hoeveel er in de relatie tussen kerkfamilies gaande is.  
Lees hier het artikel

  Barnas

Perspectief Special over Katholiciteit 2014 - 26

Perspectief 2014-26

Een bont gezelschap en theologen uit diverse Europese landen boog zich eind augustus 2014 over het thema van de 18e academische consultatie van de Societas Oecumenica, dat "Katholiciteit onder druk: de dubbelzinnige relatie tussen verscheidenheid en eenheid" luidde. De bijeenkomst werd op uitnodiging van de Lutherse Theologische Faculteit en het Oecumenisch Instituut van de Pázmány Péter Katholieke Universiteit in Budapest gehouden. De lezingen en workshopbijeenkomsten zullen over enige tijd integraal gepubliceerd worden in een uitgave van de Societas zelf. 
Met dit nummer van Perspectief, het laatste van 2014, willen we de aandacht vestigen op het bestaan en het werk van de Societas Oecumenica. Aan de bijeenkomsten van de Societas Oecumenica wordt buiten de kring van direct betrokkenen weinig ruchtbaarheid gegeven. Omdat in dit gezelschap van oudere én jongere theologen belangrijke oecumenische thema's worden behandeld willen we studenten theologie met dit nummer aansporen om een keer de gelegenheid te nemen om deel te nemen aan een conferentie van de Societas Oecumenica. Het volgende congres zal eind augustus 2016 plaatsvinden in Finland.  

Inhoud Perspectief 2014-26

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Norbert Nagy, geeft in een inleidend artikel een impressie van het congres in Budapest en leidt het thema "Katholiciteit onder druk: de dubbelzinnige relatie tussen verscheidenheid en eenheid" in. Nagy studeerde theologie aan de Universiteit van Fribourg (Zwitserland). Hij is lid van de Societas Oecumenica. 
Lees hier het artikel

  Nagy

Prof. dr. Peter-Ben Smit (bijzonder hoogleraar oude katholieke kerkstructuur vanwege het Oud-Katholieke Seminarie aan de UU en universitair docent Nieuwe Testament aan de VU), reflecteert in het licht van nieuwer onderzoek naar de Canon op de oude these van Ernst Käsemann, dat de Canon van het Nieuwe Testament eerder een legitimatie vormt voor de veelheid van denominaties dan de basis is voor de eenheid van de Kerk. Volgens Smit behoren de teksten van de Schrift op elkaar betrokken te worden. Een dialogische leeswijze is onderdeel van de zoektocht naar een christelijke identiteit. 
Lees hier het artikel

  Smit

Prof. dr. Henk Bakker (bijzonder hoogleraar Geschiedenis, identiteit en theologie van het baptisme aan de VU), reflecteert vanuit een Baptistisch perspectief op de betekenis van katholiciteit in de huidige Nederlandse context. Katholiciteit is één van de diepe en altijd aanwezige kenmerken van de Kerk, maar ook niet weer zo tastbaar en grijpbaar als sommigen misschien zouden willen. In onze situatie dient het accent meer te liggen op relaties dan op doctrine, op ontvankelijkheid voor goddelijk ingrijpen dan op menselijke inzet en op Bijbelse verbeelding dan op de beperkingen van het moment. 
Lees hier het artikel

  Bakker1

Dr. Margriet Gosker (em. predikant van de PG in Boxmeer en als theoloog namens de Basisbeweging Nederland lid van de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken Nederland), betoogt dat de toelating van vrouwen tot het dienstambt in de Kerk onderdeel uitmaakt van een juist verstaan van katholiciteit. 
Lees hier het artikel

  MargrietGosker

Prof. dr. Peter De Mey (hoogleraar Rooms-katholieke ecclesiologie en oecumene van de Theologische Faculteit van de KU Leuven), houdt enkele teksten van paus Franciscus tegen het licht en constateert dat paus Franciscus enkele belangrijke nieuwe accenten in het denken over katholiciteit legt die oecumenisch van grote betekenis zijn. 
Lees hier het artikel

  De Mey

Drs. G. van Dartel, (secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene in 's-Hertogenbosch en redacteur van het Tijdschrift Perspectief), schreef een recensie van de bundel 'Kirche und Kirchengemeinschaft: die Katholizität der Altkatholiken'. Deze bundel handelt over het rapport van de Internationale Rooms-katholieke/Oud-katholieke Dialoogcommissie uit 2009. 
Lees hier het artikel

  Geert100

Special Perspectief over de communiteit van Taizé 2014-25

Perspectief 2014-25

De oecumenische gemeenschap van Taizé, die volgend jaar 75 jaar bestaat, is voor velen een bron van inspiratie. De communiteit slaagt daar waar andere initiatieven maar moeilijk vooruit komen. Dat geldt in het bijzonder voor de relatie met jongeren maar ook op oecumenisch gebied. Jaarlijks gaan jongeren in grote getale voor een verblijf van enkele dagen of weken naar Taizé toe. Daarnaast is er ieder jaar in één van de grote Europese steden een Europese jongerenontmoeting tussen kerst en nieuwjaar waar duizenden jongeren aan deelnemen. Ook wat oecumene betreft is de communiteit een begenadigd voorbeeld. Eenheid en verzoening van de christelijke denominaties was vanaf het begin een centrale doelstelling van frère Roger (1915-2005). De oecumenische communiteit werd in 1940 door frère Roger opgericht.In 1972 werd de eerste katholieke broeder in de gemeenschap opgenomen.

Taize300Over de oecumenische betekenis en de spiritualiteit van Taizé is veel geschreven. Maar er is weinig literatuur waarin de wijze waarop de oecumenische verbondenheid in de gemeenschap vorm krijgt, beschreven en geduid wordt. Fokke Wouda, student van de Tilburg School of Theology, deed er onderzoek naar en wijdde er zijn master's thesis aan. In augustus 2014 studeerde hij af. De titel van zijn scriptie luidde: 'Communion in Taizé, Theological interpretation of a Eucharistic practice in an ecumenical context'. Hierin beschrijft hij de liturgische praktijk van de gemeenschap die hij vervolgens plaatst binnen het framework van het kerkelijk recht van de Katholieke Kerk en bereflecteert vanuit het perspectief van de katholieke systematische theologie.

We publiceren deze master's thesis als een special van het tijdschrift Perspectief. Ten eerste vanwege de relevantie van het onderwerp en de wijze waarop de auteur dit onderwerp heeft geanalyseerd en geïnterpreteerd. Een bijzondere omstandigheid daarbij is dat de auteur zelf van gereformeerde huize is. Desalniettemin is hij er in geslaagd een oecumenische studie te maken vanuit het perspectief van het kerkelijk recht van de Katholieke Kerk en de katholieke systematische theologie. De tweede reden is dat het tijdschrift Perspectief een platform wil bieden aan jonge theologen voor de publicatie van bijdragen over oecumenische thema's. We hebben nog niet zo veel jonge auteurs kunnen aantrekken. Graag publiceren we deze scriptie van deze jonge theoloog ook in de hoop dat Fokke Woudaer meer interessante bijdragen van jonge auteurs zullen volgen. Een opmerking tenslottte over de oranje kleuren in de inhoudsopgave en van de tussenkopjes. Fokke Wouda schreef me daarover het volgende: 'Oranje is de kleur van Taizé. Voor in de kerk van Taizé hangen grote oranje doeken. Ter decoratie, maar ze beelden overigens ook zeilen van een schip uit. De kleur oranje heeft verder geen betekenis, ik meen dat Frère Roger eens gezegd heeft dat het gewoon zijn lievelingskleur was. Omdat het de kleuren van Taizé zijn heb ik verschillende tinten rood en oranje gebruikt. Kijk gerust ook eens op www.taize.fr.' Een goed advies, dat ik graag aan u, lezer, doorgeef. En vooral veel genoegen bij het lezen van deze studie.

Volledige Agenda > 

08
dec
Hoe is het om als man, of juist als vrouw arm te zijn? Wat doet het met kwetsbaarheid en zelfbeeld? Hoe

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Johan Juurlink zei Meer
    Prima samenvatting van deze zeer nuttige bijeenkomst. 1 week geleden
  • Geert van Dartel zei Meer
    Je kunt het nummer downloaden, is gratis woensdag 13 oktober 2021
  • Geert van Dartel zei Meer
  • Marianne Komen zei Meer
    Dank U. Ik zocht/ zoek het artikel "Perspectief"nr. 51 dd 17 maart 2021 van de Katholieke Vereniging... woensdag 13 oktober 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI