Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Perspectief

Perspectief biedt een forum voor theologische reflectie over diverse oecumenische thema's. Perspectief wil met name jonge theologen een podium geven om hun bijdragen voor het voetlicht te brengen. 

Perspectief is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Met dit tijdschrift wil de vereniging nieuwe en vernieuwende perspectieven voor de toekomst van de oecumenische beweging ontsluiten. Daartoe biedt het een platform voor theologische reflectie op de vragen die in de oecumenische beweging leven. Perspectief richt zich daarnaast op de publicatie van oecumenische symposia en studiedagen. 

Perspectief verscheen in 2008 tweemaal (juni en december), vanaf 2009 viermaal per jaar.
Het tijdschrift wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. 

U kunt Perspectief bekijken als bladerboek of downloaden als PDF-bestand. 

 


 
  

Perspectief 2016-31

Perspectief 2016-31

In 2017 wordt wereldwijd het begin van de Reformatie herdacht. Katholieken en Lutheranen hebben het voortouw genomen bij voorbereidingen om deze herdenking ook oecumenisch gestalte te geven. In 2013 werd het belangrijke document 'Van Conflict tot Gemeenschap' gepubliceerd door de Katholieke / Lutherse Commissie voor Eenheid. Op 6 november 2015 organiseerde de Katholieke Vereniging voor Oecumene in de Lutherse Kerk van Woerden een studiebijeenkomst rondom dit document. In het nieuwe nummer van Perspectief publiceren we de bijdragen van dit symposium. 

Inhoud Perspectief 2016-31

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Dr. Bernhard Hegge, bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene van het bisdom Roermond, schetst de hoofdlijnen van het document Van Conflict tot Gemeenschap. Hij spreekt zijn waardering uit voor de kwaliteit van het document dat het verlangen naar het herstel van de eenheid levend houdt, maar wijst ook op enkele minder sterke punten

Lees hier het artikel

  BernhardHegge

Ds. Trinette Verhoeven, president van de Luthers-Evangelische Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, geeft haar persoonlijke observaties bij dit document. De groeiende overeenstemming tussen lutheranen en katholieken biedt een goede basis voor een gezamenlijke herdenking. Nodig is echter een sterkere verankering in de hedendaagse maatschappelijke en culturele context. Wat haar betreft zou de oecumenische herdenking moeten leiden tot een gemeenschappelijk getuigenis dat relevant is in onze maatschappelijke (vluchtelingenvraagstuk) en interreligieuze (dialoog met islam) context. 

Lees hier het artikel

  Verhoeven2

Prof. dr. Martin Hein, bisschop van de Evangelische Kerk van Kurhessen Waldeck, gaat in zijn bijdrage vanuit het protestantse perspectief in op het vraagstuk van de eenheid van de Kerk. Hij typeert de Reformatie als historische epoche die meer dan een eeuw duurde en die nog steeds niet afgesloten is. Op basis daarvan geeft hij zijn visie op de gemeenschap van kerken, de ambten, de apostoliciteit van de Kerk en de Petrusdienst in de conciliaire gemeenschap van kerken. 

Lees hier het eerste artikel

  bisschop Martin Hein

Dr. Margriet Gosker, door de Protestantse Kerk benoemd tot coördinator van de viering van 500 jaar Protestantisme, schetst in haar bijdrage hoe de Protestantse Kerk in Nederland 500 jaar Protestantisme wil gaan vieren. 

Lees hier het artikel

  BB MargrietGosker4 2

 

Perspectief 2015-30

Perspectief 2015-30

Wat heeft ecologie met theologie te maken?’ Met deze vraag van de gerenommeerde Griekse theoloog John Zizioulas van Pergamo openen we dit nummer van Perspectief. Op het moment dat het nummer uitkomt is de internationale Klimaatconferentie in Parijs juist afgelopen. De verwachtingen waren voorafgaande aan deze top hooggespannen. 

Inhoud Perspectief 2015-30

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Drs. Jan Jorrit Hasselaar gaat in zijn bijdrage in op de ecologische visie van de oecumenische patriarch Bartholomeüs waarin de nadruk ligt op eenvoud en liturgie. Bij patriarch Bartholomeus ligt het accent op de bekering van het innerlijk en de relatie tot God.

Lees hier het artikel

  jan jorrit2

Prof. dr. Toine van den Hoogen schreef een bijdrage over klimaatencycliek Laudato Si’ van paus Franciscus. Hieraan laat hij zien dat paus Franciscus de principes van de joods-christelijke traditie vruchtbaar maakt voor het noodzakelijke gesprek over de commons (de gemeenschappelijke en openbare middelen van bestaan zoals lucht, water en natuur). Daarmee reikt hij een referentiekader aan dat onze wereld hard nodig heeft bij het vinden van een uitweg uit de huidige crisis. Maar de vraag is of deze uitgangspunten sterk genoeg zijn om de tragiek van de commons om te buigen of te doorbreken.
 
Lees hier het artikel

  toine van den hoogen

Drs. Matthijs Kroneneijer schreeft naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de oecumenische leef- en werkgemeenschap Oudezijds 100 een artikel over het leven in deze gemeenschap. Zijn stelling is dat oecumenische gemeenschappen een onmisbare impuls zijn voor de oecumenische beweging en voor de revitalisering van de kerken. Uitvoerig beschrijft hij hoe oecumenische verbondenheid in Oudezijds 100 gestalte krijgt in gebed en eredienst en in getuigenis en dienst.

Lees hier het eerste artikel

  Matthijs kronemeije2r

Prof. dr.A.H.M. (Fred) van Iersel, oud-hoofdaalmoezenier van het justititiepastoraat, hield onlangs een lezing, die wij graag publiceren, over de profetische rol van joodse, christeljike en humanistische geestelijke verzorgers werkzaam bij de krijgsmacht. Een opmerkelijk en gevoelig thema waar de auteur zich als geen ander van bewust is. Hij spreekt dan ook van ‘Voorzichtige profeten’.

Lees hier het artikel

  Fred van Iersel

 

Perspectief 2015-29

Perspectief 2015-29

In dit nummer van Perspectief publiceren we de teksten van een masterclass over The Church - towards a common understanding (2012) die op 14 maart 2015 werd gehouden aan de Vrije Universiteit en in samenwerking met de KU Leuven werd georganiseerd.  

Inhoud Perspectief 2015-29

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Odair Petroso Mateus, directeur van Faith and Order, gaat in zijn bijdrage in op de boeiende ontstaansgeschiedenis van The Church. Hij besluit zijn verhaal met een korte leeswijzer bij het document.   
Lees hier het artikel

  Mateus

Pantelis Kalaitzidis (orthodox) geeft een treffende analyse van de ambivalente houding van orthodoxen ten aanzien van de oecumenische beweging. Kalaitzidis hoopt dat The Church een nieuwe impuls kan geven aan de betrokkenheid van orthodoxen bij de oecumenische beweging.   
Lees hier het artikel

  Kalaitzidis

Peter De Mey (katholiek) bestudeerde The Church tegen de achtergrond van het 20 pagina's tellende commentaar van de Pauselijke Raad voor de Eenheid op de voorgaande versie van dit document. Dit brengt hem tot de these dat The Church in hoge mate een katholieke ecclesiologie weerspiegelt. 
Lees hier het eerste artikel

  DeMey

Martien E. Brinkman (gereformeerd) vond in het Lima-rapport de maatstaf om The Church te lezen en te beoordelen. De convergentietekst The Church gaat niet op dit document voort, maar blijft steken in oude vraagstukken en denkpatronen. Het document is naar zijn oordeel eerder een stap terug dan een stap vooruit.
Lees hier het artikel

  Brinkman

Teun van der Leer (baptist) kijkt naar The Church vanuit de invalshoek van de vrije kerken én het tijdperk van het post-christendom. In zijn reactie overheerst de kritiek. In het licht van de Missio Dei gaat er naar zijn oordeel te veel aandacht uit naar sacramenten en ambt.  
Lees hier het artikel

  Leer

Dit nummer wordt afgesloten met de noititie over de oecumenische ontmoetingen die de Katholieke Vereniging voor Oecumene en het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit in 2014 en 2015 hebben georganiseerd. Uit deze gesprekken komen vier lijnen naar voren waar we in onze oecumenische situatie verder aan kunnen werken. Deze notitie zullen we voor het einde van dit jaar naar de commissie Faith and Order sturen.
Lees hier het artikel

 

Perspectief 2015-28

Perspectief 2015-28

Het nieuwe nummer van Perspectief opent met de bijdrage van Lidiya Lozova over de inzet van de parochie in Lishnya voor verzoening in haar door oorlog geteisterde land. Verder de lezingen van Joris van Ael en Geert Hüsstege over iconen, Peter Ben Smit over liedboeken als bron voor oecumenische reflectie en mgr. Dick Schoon over de erfenis van het jansenisme. 

Inhoud Perspectief 2015-28

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Het eerste artikel, van Lidiya Lozova, is de tekst van haar lezing gehouden op de conferentie die de stichting Communicantes op Paaszaterdag 2015 belegde over de verzoeningsopdracht van de kerken in Oekraïne. Meestal wordt over deze opdracht vanuit algemeen theologisch of godsdienstsociologisch kader gesproken. De invalshoek van Lozova is die van haar parochie in het dorp Lishnya die geleid wordt door de charismatische priestermonnik Filaret. Deze parochie behoort tot de Russisch Orthodoxe Kerk van het Patriarchaat van Moskou. Binnen deze kerk zijn de spanningen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne het groootste.   
Lees hier het artikel

  Lidya Lozova 100

De bijdrage van Peter-Ben Smit over Liedboeken als bron voor oecumenisch onderwijs is voortgekomen uit een college aan de VU. Kennismaking met de liedcultuur van andere tradities, de vergelijking daarvan met de eigen traditie is een prachtige manier om elkaars spiritualiteit op het spoor te komen en van elkaar te leren.   
Lees hier het artikel

  Peter Ben Smit 100

Joris van Ael hield bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Geert Hüsstege als icoonschilder, georganiseerd door het Tijschrift Pokrof, een tweetal lezingen. Zij geven een inkijk in de betekenis van iconen voor een levend geloof en gebedsleven
Lees hier het eerste artikel

Lees hier het tweede artikel

  Joris van Ael 100

Ook Geert Hüsstege hield op deze dag een lezing. Hij ging in op De Blijde Boodschap van Vreugde met de zoektocht/expeditie "Christus-mysteries".
Lees hier het artikel

  GH100

Het nummer wordt afgesloten met een artikel van de hand van de oud-katholieke bisschop van Haarlem, de kerkhistoricus Dick Schoon. In zijn artikel gaat hij na wat er van het pessimistische mensbeeld van de jansenisten in de 17e eeuw is overgebleven onder hedendaagse oud-katholieken. Oude strijdvragen over de verhouding tussen Gods almacht en de menselijke vrijheid zijn vandaag achterhaald.  
Lees hier het artikel

  Dick Schoon 100

Themanummer Perspectief 2015-27

Perspectief 2015-27

Met decreet Unitatis redintegratio (UR), dat op 21 november 1964 vrijwel unaniem werd goedgekeurd door de concilievaders, is van onschatbare waarde geweest voor de deelname van de Katholieke Kerk aan de wereldwijde oecumenische beweging. Het opende de deur naar een actieve deelname en betrokkenheid bij de oecumenische samenwerking van de Katholieke Kerk op alle niveau's. Bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum wijdde de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene van de Belgische Bisschoppenconferentie haar 48ste oecumenische ontmoetings- en studiedag aan Unitatis redintegratio onder het motto 'Waarheen met de oecumene?' In dit nummer van Perspectief publiceren we de teksten van de inleidingen van deze dag.  

Inhoud Perspectief 2015-28

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Het hoofdreferaat werd gehouden door Mgr. Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen. Hij gaat met name in op de kernbegrippen in Unitatis redintegratio die van grote betekenis zijn gweest voor een nieuwe benadering van en visie op de andere kerken en kerkelijke gemeenschappen.  
Lees hier het artikel

  Bonny

De Roemeens theoloog v. Sorin Selaru, uit in zijn co-referaat veel waardering voor de fundamenten en principes die aan de katholieke oecumene ten grondslag liggen. Het decreet UR zou volgens hem vandaag wat methode betreft om de grondslag en de praxis van oecumene op een positieve manier te verduidelijken, model kunnen staan voor de orthodoxen.    
Lees hier het artikel

  Selaru

Mgr. Robert Innis, bisschop van de Anglicaanse Kerk in Europa, verwoordt in zijn co-referaat de immense betekenis die Vaticanum II gehad heeft voor de verandering van de relaties tussen de Anglicaanse en Rooms-katholieke Kerk. De dialoog in ARCIC heeft er toe geleid dat er nu voor 80% overeenstemming bestaat op doctrineel vlak. Op basis daarvan is samenwerking op allerlei terreinen, ook pastoraal, mogelijk. 
Lees hier het artikel

  Innes

Dr. Douwe Visser, secretaris van de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken, maakt tegen de achtergrond van de UR de balans op van de dialoog tussen Katholieken en Gereformeerden. Naast waardering voor UR ziet hij als centraal probleem in de oecumene van vandaag het gebrek aan receptie. 
Lees hier het artikel

  Visser

Het nummer wordt afgesloten met de boeiende oecumenische kroniek van p. Thaddée Barnas, monnik van Chevetogne, over het afgelopen jaar. Deze kroniek maakt weer eens duidelijk hoeveel er in de relatie tussen kerkfamilies gaande is.  
Lees hier het artikel

  Barnas

Perspectief Special over Katholiciteit 2014 - 26

Perspectief 2014-26

Een bont gezelschap en theologen uit diverse Europese landen boog zich eind augustus 2014 over het thema van de 18e academische consultatie van de Societas Oecumenica, dat "Katholiciteit onder druk: de dubbelzinnige relatie tussen verscheidenheid en eenheid" luidde. De bijeenkomst werd op uitnodiging van de Lutherse Theologische Faculteit en het Oecumenisch Instituut van de Pázmány Péter Katholieke Universiteit in Budapest gehouden. De lezingen en workshopbijeenkomsten zullen over enige tijd integraal gepubliceerd worden in een uitgave van de Societas zelf. 
Met dit nummer van Perspectief, het laatste van 2014, willen we de aandacht vestigen op het bestaan en het werk van de Societas Oecumenica. Aan de bijeenkomsten van de Societas Oecumenica wordt buiten de kring van direct betrokkenen weinig ruchtbaarheid gegeven. Omdat in dit gezelschap van oudere én jongere theologen belangrijke oecumenische thema's worden behandeld willen we studenten theologie met dit nummer aansporen om een keer de gelegenheid te nemen om deel te nemen aan een conferentie van de Societas Oecumenica. Het volgende congres zal eind augustus 2016 plaatsvinden in Finland.  

Inhoud Perspectief 2014-26

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Norbert Nagy, geeft in een inleidend artikel een impressie van het congres in Budapest en leidt het thema "Katholiciteit onder druk: de dubbelzinnige relatie tussen verscheidenheid en eenheid" in. Nagy studeerde theologie aan de Universiteit van Fribourg (Zwitserland). Hij is lid van de Societas Oecumenica. 
Lees hier het artikel

  Nagy

Prof. dr. Peter-Ben Smit (bijzonder hoogleraar oude katholieke kerkstructuur vanwege het Oud-Katholieke Seminarie aan de UU en universitair docent Nieuwe Testament aan de VU), reflecteert in het licht van nieuwer onderzoek naar de Canon op de oude these van Ernst Käsemann, dat de Canon van het Nieuwe Testament eerder een legitimatie vormt voor de veelheid van denominaties dan de basis is voor de eenheid van de Kerk. Volgens Smit behoren de teksten van de Schrift op elkaar betrokken te worden. Een dialogische leeswijze is onderdeel van de zoektocht naar een christelijke identiteit. 
Lees hier het artikel

  Smit

Prof. dr. Henk Bakker (bijzonder hoogleraar Geschiedenis, identiteit en theologie van het baptisme aan de VU), reflecteert vanuit een Baptistisch perspectief op de betekenis van katholiciteit in de huidige Nederlandse context. Katholiciteit is één van de diepe en altijd aanwezige kenmerken van de Kerk, maar ook niet weer zo tastbaar en grijpbaar als sommigen misschien zouden willen. In onze situatie dient het accent meer te liggen op relaties dan op doctrine, op ontvankelijkheid voor goddelijk ingrijpen dan op menselijke inzet en op Bijbelse verbeelding dan op de beperkingen van het moment. 
Lees hier het artikel

  Bakker1

Dr. Margriet Gosker (em. predikant van de PG in Boxmeer en als theoloog namens de Basisbeweging Nederland lid van de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken Nederland), betoogt dat de toelating van vrouwen tot het dienstambt in de Kerk onderdeel uitmaakt van een juist verstaan van katholiciteit. 
Lees hier het artikel

  MargrietGosker

Prof. dr. Peter De Mey (hoogleraar Rooms-katholieke ecclesiologie en oecumene van de Theologische Faculteit van de KU Leuven), houdt enkele teksten van paus Franciscus tegen het licht en constateert dat paus Franciscus enkele belangrijke nieuwe accenten in het denken over katholiciteit legt die oecumenisch van grote betekenis zijn. 
Lees hier het artikel

  De Mey

Drs. G. van Dartel, (secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene in 's-Hertogenbosch en redacteur van het Tijdschrift Perspectief), schreef een recensie van de bundel 'Kirche und Kirchengemeinschaft: die Katholizität der Altkatholiken'. Deze bundel handelt over het rapport van de Internationale Rooms-katholieke/Oud-katholieke Dialoogcommissie uit 2009. 
Lees hier het artikel

  Geert100

Special Perspectief over de communiteit van Taizé 2014-25

Perspectief 2014-25

De oecumenische gemeenschap van Taizé, die volgend jaar 75 jaar bestaat, is voor velen een bron van inspiratie. De communiteit slaagt daar waar andere initiatieven maar moeilijk vooruit komen. Dat geldt in het bijzonder voor de relatie met jongeren maar ook op oecumenisch gebied. Jaarlijks gaan jongeren in grote getale voor een verblijf van enkele dagen of weken naar Taizé toe. Daarnaast is er ieder jaar in één van de grote Europese steden een Europese jongerenontmoeting tussen kerst en nieuwjaar waar duizenden jongeren aan deelnemen. Ook wat oecumene betreft is de communiteit een begenadigd voorbeeld. Eenheid en verzoening van de christelijke denominaties was vanaf het begin een centrale doelstelling van frère Roger (1915-2005). De oecumenische communiteit werd in 1940 door frère Roger opgericht.In 1972 werd de eerste katholieke broeder in de gemeenschap opgenomen.

Taize300Over de oecumenische betekenis en de spiritualiteit van Taizé is veel geschreven. Maar er is weinig literatuur waarin de wijze waarop de oecumenische verbondenheid in de gemeenschap vorm krijgt, beschreven en geduid wordt. Fokke Wouda, student van de Tilburg School of Theology, deed er onderzoek naar en wijdde er zijn master's thesis aan. In augustus 2014 studeerde hij af. De titel van zijn scriptie luidde: 'Communion in Taizé, Theological interpretation of a Eucharistic practice in an ecumenical context'. Hierin beschrijft hij de liturgische praktijk van de gemeenschap die hij vervolgens plaatst binnen het framework van het kerkelijk recht van de Katholieke Kerk en bereflecteert vanuit het perspectief van de katholieke systematische theologie.

We publiceren deze master's thesis als een special van het tijdschrift Perspectief. Ten eerste vanwege de relevantie van het onderwerp en de wijze waarop de auteur dit onderwerp heeft geanalyseerd en geïnterpreteerd. Een bijzondere omstandigheid daarbij is dat de auteur zelf van gereformeerde huize is. Desalniettemin is hij er in geslaagd een oecumenische studie te maken vanuit het perspectief van het kerkelijk recht van de Katholieke Kerk en de katholieke systematische theologie. De tweede reden is dat het tijdschrift Perspectief een platform wil bieden aan jonge theologen voor de publicatie van bijdragen over oecumenische thema's. We hebben nog niet zo veel jonge auteurs kunnen aantrekken. Graag publiceren we deze scriptie van deze jonge theoloog ook in de hoop dat Fokke Woudaer meer interessante bijdragen van jonge auteurs zullen volgen. Een opmerking tenslottte over de oranje kleuren in de inhoudsopgave en van de tussenkopjes. Fokke Wouda schreef me daarover het volgende: 'Oranje is de kleur van Taizé. Voor in de kerk van Taizé hangen grote oranje doeken. Ter decoratie, maar ze beelden overigens ook zeilen van een schip uit. De kleur oranje heeft verder geen betekenis, ik meen dat Frère Roger eens gezegd heeft dat het gewoon zijn lievelingskleur was. Omdat het de kleuren van Taizé zijn heb ik verschillende tinten rood en oranje gebruikt. Kijk gerust ook eens op www.taize.fr.' Een goed advies, dat ik graag aan u, lezer, doorgeef. En vooral veel genoegen bij het lezen van deze studie.

Perspectief 2014-24

Perspectief 2014-24

In het zomernummer van Perspectief komen twee heel verschillende onderwerpen aan de orde: de apostolische exhortatie van paus Franciscus over de Vreugde van het Evangelie uit 2013 en het Concilie van Trente waarover de Katholieke Vereniging voor Oecumene vorig jaar een symposium organiseerde. De redactie wenst u veel leesplezier en een goede zomer. 

Inhoud Perspectief 2014 24

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Prof.dr. Eduardo Echeverria, professor filosofie en theologie aan het Greetseminarie van het H.Hart in Detroit (Michigan, USA), probeert in zijn artikel te achterhalen waarom paus Franciscus de Vreugde van het Geloof zo benadrukt. Zijn zoektocht voert hem naar inzichten van zijn voorgangers en naar de H. Schrift.
Lees hier het artikel 

  Echeverria

Prof. Dr. Peter Ben Smit, bijzonder hoogleraar oude katholieke kerkstructuur (alsmede inhoudende geschiedenis en leerstellingen van het oudkatholicisme) vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht, schetst de complexe receptiegeschiedenis van het Concilie van Trente in de Utrechtse kerkprovincie onmiddelijk na het Concilie (16e eeuw), in de Roomschkatholijke Kerk van de Oudbisschoppelijke Cleresie na de breuk met Rome in 1723 en in de Oud-katholieke Kerken die na het Eerste Vaticaans Concilie in 1870 zijn ontstaan. 
Lees hier het artikel

  Smit

Drs. Hans de Jong, medewerker bij de dienst Pers, Communicatie en Informatie van het bisdom Breda en bibliothecaris van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, schreef twee boekrecensies. De eerste gaat over een studie van Gerard Strijards aar de volkenrechtelijke aspecten van het Concilie van Trente. De tweede betreft de bundel 'Geuzen en papen: katholiek en protestant tussen Vecht en Eem circa 1550 en 1800'.
Lees hier de eerste boekrecensie
Lees hier de tweede boekrecensie

  Jong

Perspectief 2014-23

Perspectief 2014-23

Dit nummer van Perspectief biedt u de lezingen die werden gehouden tijdens het symposium over het concilie van Trente dat 450 jaar geleden werd afgesloten. Dit symposium vond op 15 oktober 2013 plaats en werd georganiseerd door de Katholieke Vereniging voor Oecumene in samenwerking met de Tilburg School of Theology. De stimulans om dit symposium te organiseren kwam met name van Refo500. Vanaf het begin is de Katholieke Vereniging voor Oecumene als projectpartner bij dit initiatief betrokken met het doel om bij te dragen aan een oecumenische doordenking van 500 jaar Reformatie. 

Uiteraard kunt u het werk van de vereniging steunen met een bijdrage. 

Inhoud Perspectief 2014 23

 

Prof. dr. Wim François en Prof. dr. Violet Soen schetsen in hun bijdrage mede op basis van de voortreffelijke studie van John O'Malley de achtergronden en het verloop van het Concilie. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de bijdrage aan het concilie van theologen en bisschoppen uit de Nederlanden. 

In hun artikel, dat de titel 'Het Concilie van Trente (1545-1563). Een tussentijdse balans van 450 jaar onderzoek' draagt, willen zij de synthese die John O'Mally in zijn meeste recente boek beschrijft in perspectief plaatsen, zowel van het recente onderzoek enerzijds als van de vroegmoderne Nederlanden anderzijds. 

Ten aanzien van deze vroegmoderne Nederlanden wordt stilgestaan bij de bijdrage van vertegenwoordigers uit de Nederlanden en de wijze waarop het Concilie in de Nederlanden werd geïmplementeerd.  
Lees hier het artikel

  francois

Violet Soen


Dr. Theo Clemens laat zien welke invloed het Concilie van Trente heeft gehad op de priesteropleidingen in de Lage Landen. Hij richt zich in het bijzonder op het seminarie van het aartsbisdom Mechelen en brengt onder andere naar voren dat het met de priesteropleidingen in de Lage Landen helemaal niet zo slecht gesteld was als vaak voetstoots wordt aangenomen.
Lees hier het artikel

  Clemens

De bijdrage van Dr. Marcel Gielis is gewijd aan de vernieuwing van catechese en catechismus in de Nederlanden ten tijde van het Concilie van Trente. Ook Gielis laat aan de hand van voorbeelden zien dat er in de Nederlanden een oude, op de Middeleeuwen teruggaande traditie op dit gebied bestaat, die slechts in beperkte mate is beïnvloed door de Catechismus Romanus.
Lees hier het artikel

  Gielis

De protestantse beeldvorming van het Concilie van Trente, als daar al van gesproken kan worden, staat vanaf het begin onder zeer negatieve voortekenen. Het Concilie was door de Reformatoren Luther en Melanchton al veroordeeld voordat het goed en wel begonnen was. Prof. dr. Herman Selderhuis schetst in zijn bijdrage de achtergronden van de scepsis, veroordeling en afwijzing van het Concilie aan protestantse zijde.
Lees hier het artikel

  Selderhuis

Op de weg naar het herstel van de kerkgemeenschap kunnen we niet om het verleden heen. Met name in Duitsland is in de jaren tachtig door de theologen en kerkhistorici van beide grote tradities veel geïnvesteerd in de bestudering van de wederzijdse veroordelingen uit het verleden in het licht van de oecumenische toenadering. Dr. Ton van Eijk presenteert in zijn bijdrage de resultaten van dit zeer belangrijke oecumenische studieproject.
Lees hier het artikel

  Eijk

Perspectief 2013-22

Perspectief 2013-22/a>

Met dit nummer van Perspectief sluiten we alweer de zesde jaargang af. De reacties op het tijdschrift zijn positief. De Katholieke Vereniging voor Oecumene wil Perspectief gratis online blijven aanbieden. Uiteraard kunt u het werk van de vereniging steunen met een bijdrage. Wij wensen u een Gezegend en Gelukkig Nieuwjaar! 

Inhoud Perspectief 2013 22

In dit nummer van Perspectief treft u een verscheidenheid van artikelen aan, zes in totaal.

 

Canon Marc Collinson, regiodeken van de Angelicaanse Kerken in Nederland, beschrijft de nood aan vernieuwing en hervorming van de Church of England. Deze kerk heeft sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw met een structurele neergang te kampen. De huidige situatie vraagt om een missionaire visie en benadering. De reflectie op en inzet voor de missionaire opdracht heeft geleid tot allerlei nieuwe vormen van kerk-zijn.
Lees hier het artikel

  m collison 75

Dr. Constantin Kenanidis, priester en theoloog van het Oecumenisch Patriarchaat, pleit voor een juist begrip van en opvatting over de Traditie in het leven van de Kerk. Zowel een star traditionalisme als kritiekloze aanpassing aan de tijd ziet hij als een gevaar voor de overlevering van de waarheid.
Lees hier het artikel

  c kenanidis 75

Dr. Elisabeth Hense, docent spiritualteit en dramaturge, gaat in op de verbeelding van het mysterie in de katholieke traditie. Zij laat zien dat kunst in de 20e en 21e eeuw een gelijkwaardige partner van religie is geworden en een zelfstandige visie op het mysterie heeft ontwikkeld. Relgie en kunst halen beiden op een levendige, doeltreffende en betekenisvolle wijze het geheim binnen in het leven van alledag.
Lees hier het artikel

  e hense 75

Ds. Siets Nieuwenhuizen, emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, reflecteert op de verschuivingen ten aanzien van esthetische uitdrukkingen van het geloof binnen het Protestantisme. In confrontatie met Rome stelden de Reformatoren de beeldenverering onder kritiek. Nieuwenhuizen geeft inzicht in de achtergronden en brengt enige nuanceringen aan.
Lees hier het artikel

  s nieuwenhuizen 75

Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, becommentarieert de in het voorjaar van 2013 verschenen studie van dr. Eduardo Echeverria bij uitgeverij Brill, getiteld Berkhouwer and Catholicism.
Lees hier het artikel

  h van de hende 75

p. Taddée Barnas osb, presenteert in dit nummer de jaarlijkse oecumenische kroniek waarin hij ingaat op een aantal belangrijke wijzigingen in het bestuur van verschillende Kerken en op belangrijke oecumenische gebeurtenissen.
Lees hier het artikel

  t barnas 75
Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI