Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Perspectief

Perspectief biedt een forum voor theologische reflectie over diverse oecumenische thema's. Perspectief wil met name jonge theologen een podium geven om hun bijdragen voor het voetlicht te brengen. 

Perspectief is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Met dit tijdschrift wil de vereniging nieuwe en vernieuwende perspectieven voor de toekomst van de oecumenische beweging ontsluiten. Daartoe biedt het een platform voor theologische reflectie op de vragen die in de oecumenische beweging leven. Perspectief richt zich daarnaast op de publicatie van oecumenische symposia en studiedagen. 

Perspectief verscheen in 2008 tweemaal (juni en december), vanaf 2009 viermaal per jaar.
Het tijdschrift wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. 

U kunt Perspectief bekijken als bladerboek of downloaden als PDF-bestand. 

 


 
  

Perspectief 2017-38 - Levend Brood voor onderweg

Perspectief 2017-38

Het herfstnummer van Perspectief is rijk aan inhoud en breed van opzet. De titel van dit nummer is ontleend aan het gelijknamige boek van dr. Ton van Eijk, die een prachtig theologisch commentaar schreef bij de litanie van het heilig sacrament. In dit nummer bieden we u de inleidingen aan die bij de presentatie van dit boek in de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting bij Nijmegen zijn gehouden. Verder in dit nummer veel aandacht voor de herdenking van de Reformatie. 

Inhoud Perspectief 2017-38

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Prof.Dr. Fred van Iersel, moraaltheoloog, laat zien dat het laat-moderne concept van individuele vrijheid voor kerk en politiek een probleem wordt bij het behartigen van de publieke zaak. Authenticiteit alleen is niet voldoende, 'zonder een oriëntatie op een horizon van morele waarheid in de politiek en geloofwaardigheid in religie verliest de publieke cultuur haar spankracht', zegt van Iersel. Een verkorte weergave van dit belangrijke artikel vindt u op de website, in Perspectief het hele artikel.  

Lees dit artikel

  Fred
Teksten Symposium b.g.v. Boekpresentatie 'Levend Brood voor onderweg':  

Dr. Ton van Eijk schreef een theologisch commentaar bij de litanie van het Heilig Sacrament. Deze litanie is kort na het Concilie van Trente ontstaan en onder andere op muziek gezet door Palestrina en Mozart. Het eerste exemplaar van dit door uitgeverij Betsaida uitgegeven boek werd op 25 augustus jl. overhandigd aan mgr. Jan van Burgsteden s.s.s., lid van de Congregatie van het Heilig Sacrament en voormalig bisschop-referent voor oecumene. De presentatie vond plaats in de Cenakelkerk in Nijmegen. 

Lees dit artikel

  Eijk

Prof. Dr. Herwi Rikhof, pastoor van de Cenakelkerk, verbond in zijn voordracht meesterlijk de plaats van handeling, de kerk van de zaal van het Laatste Avondmaal, met enkele elementen uit het boek van zijn oud-collega dr. Ton van Eijk.    

Lees dit artikel

  Rikhof
   

Drs. Geert van Dartel, hield, naar aanleiding van 'Reformatie vandaag' van Klaas van der Zwaag, een interview met de auteur. Dr. Klaas van der Zwaag, journalist en theoloog, schreef met 'Reformatie vandaag' een omvangrijk werk over het dubbele geding van de Hervorming met enerzijds de Katholieke Kerk en anderzijds de Radicale Reformatie. Het interview wordt hier integraal gepubliceerd, binnenkort verschijnt een ingekorte versie in het communicatieblad Overeen

Lees dit artikel

  Dartel
   

Teksten Symposium 'Na 500 jaar Reformatie: Wat is er door de oecumene bereikt, hoe gaan we verder?':

In het Noorden van Nederland wordt de oecumenische beweging gekoesterd. Katholieken en protestanten zoeken steeds weer naar wegen om de maatschappelijke relevantie van de kerken voor het voetlicht te plaatsen. Op 14 juni 2017 vond in Heerenveen een klein symposium plaats bij gelegenheid van 500 jaar Reformatie. Met de bijdragen van dit symposium sluiten we dit nummer van Perspectief af. 

 

Ds. Karin van den Broeke, legt in haar bijdrage 'Van conflict naar gemeenschap' uit wat de relevantie is van het gelijknamige document voor de oecumene van vandaag en morgen.

Lees dit artikel

Broeke

Drs. Margarithe Veen, maakt in haar bijdrage "Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede" - Oecumene in het Noorden anno nu, duidelijk waar de prioriteiten van de oecumene in Friesland liggen.  

Lees dit artikel

Veen

Drs. Geert van Dartel, geeft in zijn bijdrage 'Uit de zijde van de Heer' een overzicht van het langlopende gesprek over doop en eucharistie in de zoektocht naar het herstel van kerkgemeenschap.

Lees dit artikel

Dartel

Prof. Dr. Peter-Ben Smit, schetst in zijn lezing 'En nu verder, de toekomst van de oecumene' het toekomstperspectief van de oecumene. Kerken kunnen er niet aan ontkomen als ze een toekomst willen hebben, zo is zijn stelling.

Lees het artikel

Smit

 

Perspectief 2017-37

Perspectief 2017-37

In dit nummer van Perspectief brengen we een aantal lezingen samen die in het kader van de Reformatieherdenking bij verschillende gelegenheden zijn gehouden. Het bijzondere daarvan is dat in deze bijdragen de uitdagingen waar de kerken vandaag voor staan uitdrukkelijk aan de orde komen. De Reformatie wordt herdacht met het oog op de toekomst van het Evangelie en de christelijke gemeenschap.  

Inhoud Perspectief 2017-37

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Hubertus Blaumeiser (theoloog Focolarebeweging) geeft, geïnspireerd door leven en werk van Chiara Lubich, de oprichtster van de Focolare, drie impulsen op de weg naar eenheid. Hij benadrukt hierin dat de eenheid in verscheidenheid een gave van God is, dat het kruis van Christus de weg opent naar de ander en dat eenheid pas naderbij komt als we de pijn van de verdeeldheid durven toelaten.  

Lees dit artikel

  Blaumeiser

Margriet Gosker (coördinator van de Reformatieherdenking) gaat in op de spiritualiteit van Maarten Luther. In haar lezing wordt duidelijk dat katholieken en protestanten in dit herdenkingsjaar nieuwe wegen proberen te banen.   

Lees dit artikel

  Gosker

De lezingen van Martin Hein (bisschop van de Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck) en Dick Akerboom vormen een tweeluik. Zij hielden beiden een referaat op de jaarlijkse ontmoeting tussen het bisdom 's-Hertogenbosch, de Protestantse Kerk van Zuid-Nederland en de Evangelische Kerk van Kurhessen Waldeck. Zij gaan beiden in op de vraag welke impulsen uit de Reformatie vandaag relevant zijn voor de hervormingsinspanningen en het toekomstig handelen van de Kerken in onze tijd. Akerboom ziet als grootste uitdaging voor de Kerk om de vraag opnieuw te stellen en de ervaring van de levende God uit te dragen in de niet-religieuze taal van onze tijd.      

Lees het artikel van Martin Hein

Lees het artikel van Dick Akerboom

  Hein

Akerboom


Jeong-Hun Michael Shin (secretaris van de Commissie voor oecumene en interreligieuze dialoog van de Katholieke Bisschoppenconferentie in Zuid-Korea) gaat in op de Reformatieherdening in Zuid-Korea. Zijn bijdrage vormt tevens een inleiding in de religieuze situatie in Korea. 

Lees dit artikel

  Shin

Geert van Dartel reflecteert vanuit zijn persoonlijke geschiedenis op het belang van bruggenbouwers voor het overwinnen van de scheidslijnen die in de loop van de geschiedenis in Europa zijn ontstaan en zich maar moeilijk laten helen.       

Lees dit artikel

Dartel

  

 

Perspectief 2017-36 JT

Perspectief 2017-36 JT

Het tijdschrift Perspectief ging in 2008 van start met het doel een platform te bieden voor jonge theologen met interesse in oecumenische vraagstukken. De laatste jaren zien we een groei in bijdragen van jonge auteurs. Om het aandeel van jonge auteurs in Perspectief verder te versterken, starten we met in Perspectief met een nieuwe reeks: ‘Werk van jonge theologen’. In deze reeks gaan we master-theses en andere werken van jonge theologen die een oecumenische invalshoek hebben publiceren. De nieuwe reeks openen we met de master thesis van Ilse Spruit over de rooms-katholieke en lutherse perspectieven op de vluchtelingencrisis.

In november 2016 studeerde Ilse Spruit af aan de Tilburg School of Catholic Theology als Master of Arts in Christianity & Society met haar scriptie, getiteld Charity, Prudence and Dignity. Roman Catholic and Lutheran Perspectives on the Refugee Crisis.

Oecumenische interesse

Ilse behaalde in 2014 haar BA in Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar masteropleiding aan de Tilburg School of Catholic Theology verbleef zij een semester aan de Norwegian School of Theology in Oslo, waar zij kennis maakte met de oecumenische dialoog. Zij richtte zich tijdens haar studie vooral op de relatie tussen de Katholieke Kerk en vluchtelingen, en op religieus geïnspireerd geweld (o.a. de aanslagen door Anders Breivik in Noorwegen in 2011). Momenteel werkt zij voor het internationale multimediaproject ‘Tweeting with GOD’, dat jongeren helpt antwoorden te vinden op geloofsvragen.

Theologische visies vergeleken

Ilse constateert in haar scriptie wereldwijd een veelheid aan benaderingen en reacties op de vluchtelingencrisis. Zij kiest ervoor om in te zoomen op de manier waarop vanuit het christendom met de problematiek wordt omgegaan. Hierbij staat als onderzoeksvraag centraal: hoe reageren de Rooms-katholieke en de Lutheraanse kerken in Europa en Noord-Amerika verbaal op de huidige vluchtelingencrisis en hoe rechtvaardigen zij hun standpunten theologisch?

IlseSpruitGr

Zij koos deze beide kerken vanwege het feit dat zij getalsmatig de meest verspreide kerkgenootschappen zijn in de landen waar de vluchtelingen doorheen trekken of naar toe reizen. Ilse bestudeert de documenten die de kerkgenootschappen hebben voortgebracht naar aanleiding van de vluchtelingencrisis, waaronder officiële verklaringen over, onder andere, vluchtelingen en liefdadigheid. Haar scriptie omvat een vergelijkende studie van theologische perspectieven op vluchtelingen zoals deze naar voren treden in documenten en toespraken van de Europese en Noord-Amerikaanse Rooms-katholieken en Lutheranen. Ilse heeft een selectie van officiële kerkelijke documenten, academische publicaties en persoonlijke opinies bestudeert en met elkaar in relatie gebracht.

Tenslotte beschrijft zij een drievoudig belang van een dergelijke bestudering van Rooms-katholieke en Lutheraanse perspectieven op de vluchtelingen crisis: op academisch, op maatschappelijk en op kerkelijk niveau.

Perspectief 2017-35

Perspectief 2017-35

In september 2016 ontstond er ophef over de Willibrordprocessie in Utrecht. Kardinaal dr. W. Eijk gaf er de voorkeur aan dat de Willibrordprocessie een rooms-katholiek karakter zou hebben. Het voorstel om de processie een oecumenisch karakter te geven haalde het niet. Dit leidde tot teleurstelling bij leden van andere kerken, die dit duidelijk te kennen gaven. Verschillende media berichten erover.

Op initiatief van twee priesters van de Oud-katholieke en Rooms-katholieke Kerk, Peter-Ben Smit en Anton ten Klooster, werd op 7 november 2016, het feest van de heilige Willibrord, in Utrecht een klein symposium gehouden onder het motto ‘Willibrord, gedeelde erfenis van verdeelde kerken’. Het doel van het symposium was om de commotie te boven te komen en de verbinding met elkaar te zoeken. In dit nummer van Perspectief publiceren we de teksten van dit symposium.

Daarnaast treft u in dit nummer twee artikelen aan (de laatste twee) over uitdagingen in onze tijd, de opdracht tot evangelisatie en de opvang van vluchtelingen. Het betreft uitdagingen waar kerken in Nederland het beste in verbondenheid met elkaar op kunnen antwoorden. Zo blijven we samen in het oude spoor van Willibrord. 

Inhoud Perspectief 2017-35

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Anton ten Klooster MA doet verslag van het panelgesprek dat tijdens het symposium over Willibrord heeft plaatsgevonden. De avond werd georganiseerd door de Tilburg School of Catholic Theology (TST) en de Leerstoel Oude Katholieke Kerkstructuren (Universiteit Utrecht). Gastheer was Luce, het centrum voor religieuze communicatie van de TST. 

Lees dit artikel

  Anton ten Klooster2 80

Daarnaast vertelt Anton ten Klooster MA over wat Willibrord voor hem als rooms-katholiek priester betekent. Hij beschrijft dit mooi aan de hand van een tweetal voorbeelden en laat zien dat zijn band met Willibrord vooral emotioneel van aard is.  

Lees dit artikel

  Anton ten Klooster2 80

Ook Prof. Dr. Peter-Ben Smit gaat in zijn artikel in op de betekenis die Willibrord voor hem als oud-katholiek theoloog en priester heeft. Hij onderscheid daarbij vier aspecten. Ze hebben te maken met de Willibrordviering uit 1939, het Tweede Vaticaans Concilie, en anglicaans - oud-katholieke relaties.    

Lees dit artikel

  Peter Ben Smit 80

Drs. Dietske Bedeaux, archeoloog en theoloog, vertelt wat de opgravingen aan het Domplein ook over Willibrord aan het licht hebben gebracht.

Lees dit artikel

  Bedeaux Dietske 80

Can. drs. Wietse van der Velde, oud-katholiek priester en historicus, gaat in zijn artikel in op de verering van de heilige Willibrord in de tijd na de Reformatie in de Hollandse Zending in de 17e eeuw en bij de Oud-Bisschoppelijke Cleresie in de 18e eeuw tot aan de oprichting van de Unie van Utrecht in 1889.   

Lees dit artikel

wietse van der velde 80

Dr. Jelle Creemers promoveerde vorig jaar op een proefschrift over de internationale dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Pinksterkerken. Tijdens de jaarvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene sprak hij over de dialoog tussen katholieken, evangelischen en pinksterchristenen die sinds 2011 gaande is. Dit artikel vormt de neerslag van deze lezing.   

Lees dit artikel

Jelle Creemers 80

Prof. Dr. A.H.M. (Fred) van Iersel, moraaltheoloog en voorzitter van de Beraadgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken in Nederland, hield bij gelegenheid van de Dag van het Jodendom een interessante lezing waarin hij reflecteerde op de notie van het vreemdeling-zijn en de morele principes die voortvloeien uit het concept van de menselijke waardigheid in relatie tot de actuele vluchtelingenproblematiek die de Euroepse landen voor moeilijke keuzes plaatst.

Lees het artikel

Fred van Iersel 80

 

Perspectief 2016-34

Perspectief 2016-34

This issue of Perspectief presents five contributions to the August 2016 Academic Consultation of the Societas Oecumenica, and one paper that was written afterwards, but that fits to the theme. The stimulating core question of the conference was: “Just do it?! Recognition and Reception in Ecumenical Relations”. The papers vary from analyzing the terms to exploring practical implications for local ecumenical encounters. This issue was composed by Fokke Wouda, member of the editorial board of Perspectief and participant in the consultation. 

Content of Perspectief 2016-34

This issue of Perspectief offers the following articles:

 

Prof. dr. Veronika Hoffmann writes in German about recognition (Anerkennung). With her systematic analysis she proposes a theological understanding of the term. She situates our recognition of each other in ecumenical relations significantly in the framework of our being recognized by God.

Read the article

  Hoffman

Prof. dr. Gabriel Monet criticizes the fact that the processes that are regarded as significant (and as such are given implications for recognition and reception), take predominantly place at the level of church leadership and on a cognitive level. He makes an appeal for a “de-cognition of recognition.”  

Read the article

  Monet

Dr. Petre Maican argues that the Orthodox church has an inner necessity for ecumenical dialogue. Opposing the idea that the Orthodox participation in the ecumenical movement solely consists of proclaiming the truth of the Gospel and patristic tradition, Maican advocates the conviction that the Orthodox understanding of the faith can be genuinely enriched and deepened by its dialogue partners. But how open are the Orthodox churches to acknowledging other Christian communities and their theological contribution?  

Read the article

  Maican

Viorel Coman MA explores ecumenical strategies for fruitful dialogue. He compares Romanian theologian Dumitru Stăniloae’s concept of ‘open sobornicity’ with British scholar Paul Murray’s ‘receptive ecumenism’. In doing so, Coman seeks the balance between the roles of teacher and student, which churches have in the ecumenical dialogue.

Read the article

  Coman

Dr. Jelle Creemers introduces the challenging perspective of the Free Churches on recognition and reception. Because of their ecclesiological presuppositions, which are so different from the standpoints of the traditional churches, their involvement adds a new and demanding dynamic to the ecumenical process.  

Read the article

Creemers

CasadeiGiulia Casadei MA and Fokke Wouda MA work on PhD projects about Eucharistic sharing in ecumenical relations; a pressing, yet controversial topic in Roman Catholic ecumenical engagement. As they both encounter questions concerning the terminology of this field, they decided on writing an article together, in which they search for a suitable term to describe the phenomenon that they study. Their paper was only written after the consultation, but since it fits to the theme of the consultation “Just do it?!”, it is included in this issue.  

Read the article

Wouda

 

Perspectief 2016-33

Perspectief 2016-33

Dit themanummer van Perspectief gaat over missionair werk. Al eeuwenlang geeft de christelijke kerk gehoor aan haar opdracht om het evangelie bekend te maken aan alle mensen. Dit heeft zij gedaan met vallen en opstaan. Het zou niet zo moeten zijn, maar Gods kerk is verdeeld, ook al belijden wij één 'heilige katholieke kerk'. Daarom gaan de auteurs in dit nummer in op de relatie tussen missie en oecumene. Dit doen zij op verschillende manieren en vanuit verschillende achtergronden. Toch zijn er enkele gemeenschapplijke hoofdlijnen...  

Dit nummer van Perspectief is verzorgd door Eva Coster-van Urk, die als gastredacteur het themanummer heeft verzorgd in het kader van haar masterstage binnen de opleiding Theologie & Religiestudies aan de Vrije Universiteit.  

Inhoud Perspectief 2016-33

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Ruben van de Belt maakt een vergelijking tussen de missionaire visies van de hoogleraren Erik Borgman en Stafan Paas, op basis van twee recente publicaties: 'Waar blijft de kerk: Gedachten over opbouw in tijden van afbraak' van Erik Borgman en 'Vreemdelingen en priesters: Christelijke missie in een postchristelijke omgeving' van Stefan Paas. 

Lees hier het artikel

  Ruben van de Belt

Steponas Ribokas schrijft over de missiegeschiedenis en de ervaringen van christenen in Litouwen. Dit doet hij onder andere door het vertellen van twee persoonlijke verhalen, die van Sandra en Peter. Hij laat zien dat 'little steps are significant in a big story'. Het is zijn overtuiging dat de kerk in West-Europa veel kan leren van de kerk in Centraal- en Oost-Europa als het gaat om het hoofd boven water houden in een niet-christelijke omgeving.  

Lees hier het artikel

  Steponas Ribokas

Berend Coster gaat in op zending en oecumene in Spanje. In het bijzonder geeft hij weer hoe de (kerkhistorische) geschiedenis de relaties tussen katholieken en protestanten heeft gevormd, en hoe dat van invloed is op hun visie op zending en oecumene. Spanje heeft volgens hem een 'lange geschiedenis van kruispunt en bruggenhoofd'.  

Lees hier het artikel

  Berend Coster

Jeroen Smith

Jeroen Smith en Helen Opstal vertellen over de manieren waarop het Katholiek Alpha Centrum gestalte geeft aan missie en oecumene. Het Katholiek Alpha Centrum staat in de recente rooms-katholieke traditie van de 'nieuwe evangelisatie' die juist de doelgroep van 'ontkerstende christenen' wil bereiken. Terwijl in de cursus het eigene van het katholicisme bewaard blijft, is er tegelijk aansluiting bij - en samenwerking met - andere geloofsstromingen rondom het geven van de Alpha-cursus. 

Lees hier het artikel

  Helene Opstal

Eduardo Echeverria recenseert een recent boek van bisschop Gerard de Korte, dat als titel heeft Geroepen tot hoop: Bouwen aan een barmhartige kerk. In dit boek geeft De Korte zijn visie op de toekomst van de christelijke traditie en de vraag naar God in onze huidige tijd. Naast een uitgebreide weergave van de inhoud, biedt Echeverria ook een kritische evaluatie.  

Lees hier het artikel

Eduardo Echeverria

 

Perspectief 2016-32

Perspectief 2016-32

Op initiatief van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) werd op 10 oktober 2015 in de Oude Lutherse Kerk van Amsterdam aan het Spui een oecumenische studiedag over Maria gehouden. Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit lanceerde het voorstel om de viering van de Annunciatie aan de Moeder Gods in de oecumenische liturgische kalender op te nemen. In het nieuwe nummer van Perspectief publiceren we de bijdragen van deze bijzonder studiedag.  

Inhoud Perspectief 2016-32

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Drs. Désirée Krikhaar, kunsthistorica met als specialisatie Byzantijnse kunst en iconen (werkzaam voor het Museum Catherijneconvent, Helikon en Krikhaar Byzantijnse Kunst en Iconen), beschrijft in haar artikel aan de hand van iconen en hymnen hoe de Annunciatie gevierd wordt in de Oosterse en Westerse traditie. 

Lees hier het artikel

  Krikhaar

Prof. dr. Christoph Burger, emeritus hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit, legt in zijn artikel de verschillen bloot die door het Bijbelonderzoek van de 16e eeuw aan de dag zijn getreden. Het is belangrijk om die verschillen te benoemen omdat deze zich zullen wreken als zij bij toenaderingspogingen verzwegen blijven. 

Lees hier het artikel

  Burger

Drs. Hendro Munsterman, katholiek theoloog en gespecialiseerd in de mariologie, werkt in zijn artikel zijn ideeën om te komen tot een oecumenische mariologie uit tegen de achtergrond van de herontdekking van Maria bij katholieken en protestanten in de 20e eeuw, door studie van de Bijbel, de kerkvaders en de oecumenische dialogen over Maria.  

Lees hier het eerste artikel

  Munsterman

Ruben van de Belt, student theologie aan de Vrije Universiteit, legt Munsterman enkele indringende theologische vragen voor met betrekking tot zijn voorstellen om te komen tot een oecumenische mariologie. 

Lees hier het artikel

  Belt

Stan van Ommen, op het symposium stelde Stan van Ommen, student aan de Tilburg School of Theology, Hendro Munsterman een vraag over de relatie tussen Maria en de mariologie. In zijn bijdrage werkt hij deze vraag wat verder uit. 

Lees hier het artikel

stan van Ommen

Prof. dr. Barend Kamphuis, emeritus hoogleraar dogmatiek aan de Theologische Universiteit Kampen, reageert welwillend op het voorstel om te komen tot een oecumenische viering van de Annunciatie. 

Lees hier het artikel

  Kamphuis

Ds. Herman F. de Vries, predikant van de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsens, sluit het nummer af met een protestants pleidooi voor een oecumenisch Mariafeest. 

Lees hier het artikel

  Vries

 

Perspectief 2016-31

Perspectief 2016-31

In 2017 wordt wereldwijd het begin van de Reformatie herdacht. Katholieken en Lutheranen hebben het voortouw genomen bij voorbereidingen om deze herdenking ook oecumenisch gestalte te geven. In 2013 werd het belangrijke document 'Van Conflict tot Gemeenschap' gepubliceerd door de Katholieke / Lutherse Commissie voor Eenheid. Op 6 november 2015 organiseerde de Katholieke Vereniging voor Oecumene in de Lutherse Kerk van Woerden een studiebijeenkomst rondom dit document. In het nieuwe nummer van Perspectief publiceren we de bijdragen van dit symposium. 

Inhoud Perspectief 2016-31

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Dr. Bernhard Hegge, bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene van het bisdom Roermond, schetst de hoofdlijnen van het document Van Conflict tot Gemeenschap. Hij spreekt zijn waardering uit voor de kwaliteit van het document dat het verlangen naar het herstel van de eenheid levend houdt, maar wijst ook op enkele minder sterke punten

Lees hier het artikel

  BernhardHegge

Ds. Trinette Verhoeven, president van de Luthers-Evangelische Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, geeft haar persoonlijke observaties bij dit document. De groeiende overeenstemming tussen lutheranen en katholieken biedt een goede basis voor een gezamenlijke herdenking. Nodig is echter een sterkere verankering in de hedendaagse maatschappelijke en culturele context. Wat haar betreft zou de oecumenische herdenking moeten leiden tot een gemeenschappelijk getuigenis dat relevant is in onze maatschappelijke (vluchtelingenvraagstuk) en interreligieuze (dialoog met islam) context. 

Lees hier het artikel

  Verhoeven2

Prof. dr. Martin Hein, bisschop van de Evangelische Kerk van Kurhessen Waldeck, gaat in zijn bijdrage vanuit het protestantse perspectief in op het vraagstuk van de eenheid van de Kerk. Hij typeert de Reformatie als historische epoche die meer dan een eeuw duurde en die nog steeds niet afgesloten is. Op basis daarvan geeft hij zijn visie op de gemeenschap van kerken, de ambten, de apostoliciteit van de Kerk en de Petrusdienst in de conciliaire gemeenschap van kerken. 

Lees hier het eerste artikel

  bisschop Martin Hein

Dr. Margriet Gosker, door de Protestantse Kerk benoemd tot coördinator van de viering van 500 jaar Protestantisme, schetst in haar bijdrage hoe de Protestantse Kerk in Nederland 500 jaar Protestantisme wil gaan vieren. 

Lees hier het artikel

  BB MargrietGosker4 2

 

Perspectief 2015-30

Perspectief 2015-30

Wat heeft ecologie met theologie te maken?’ Met deze vraag van de gerenommeerde Griekse theoloog John Zizioulas van Pergamo openen we dit nummer van Perspectief. Op het moment dat het nummer uitkomt is de internationale Klimaatconferentie in Parijs juist afgelopen. De verwachtingen waren voorafgaande aan deze top hooggespannen. 

Inhoud Perspectief 2015-30

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Drs. Jan Jorrit Hasselaar gaat in zijn bijdrage in op de ecologische visie van de oecumenische patriarch Bartholomeüs waarin de nadruk ligt op eenvoud en liturgie. Bij patriarch Bartholomeus ligt het accent op de bekering van het innerlijk en de relatie tot God.

Lees hier het artikel

  jan jorrit2

Prof. dr. Toine van den Hoogen schreef een bijdrage over klimaatencycliek Laudato Si’ van paus Franciscus. Hieraan laat hij zien dat paus Franciscus de principes van de joods-christelijke traditie vruchtbaar maakt voor het noodzakelijke gesprek over de commons (de gemeenschappelijke en openbare middelen van bestaan zoals lucht, water en natuur). Daarmee reikt hij een referentiekader aan dat onze wereld hard nodig heeft bij het vinden van een uitweg uit de huidige crisis. Maar de vraag is of deze uitgangspunten sterk genoeg zijn om de tragiek van de commons om te buigen of te doorbreken.
 
Lees hier het artikel

  toine van den hoogen

Drs. Matthijs Kroneneijer schreeft naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de oecumenische leef- en werkgemeenschap Oudezijds 100 een artikel over het leven in deze gemeenschap. Zijn stelling is dat oecumenische gemeenschappen een onmisbare impuls zijn voor de oecumenische beweging en voor de revitalisering van de kerken. Uitvoerig beschrijft hij hoe oecumenische verbondenheid in Oudezijds 100 gestalte krijgt in gebed en eredienst en in getuigenis en dienst.

Lees hier het eerste artikel

  Matthijs kronemeije2r

Prof. dr.A.H.M. (Fred) van Iersel, oud-hoofdaalmoezenier van het justititiepastoraat, hield onlangs een lezing, die wij graag publiceren, over de profetische rol van joodse, christeljike en humanistische geestelijke verzorgers werkzaam bij de krijgsmacht. Een opmerkelijk en gevoelig thema waar de auteur zich als geen ander van bewust is. Hij spreekt dan ook van ‘Voorzichtige profeten’.

Lees hier het artikel

  Fred van Iersel

 

Perspectief 2015-29

Perspectief 2015-29

In dit nummer van Perspectief publiceren we de teksten van een masterclass over The Church - towards a common understanding (2012) die op 14 maart 2015 werd gehouden aan de Vrije Universiteit en in samenwerking met de KU Leuven werd georganiseerd.  

Inhoud Perspectief 2015-29

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Odair Petroso Mateus, directeur van Faith and Order, gaat in zijn bijdrage in op de boeiende ontstaansgeschiedenis van The Church. Hij besluit zijn verhaal met een korte leeswijzer bij het document.   
Lees hier het artikel

  Mateus

Pantelis Kalaitzidis (orthodox) geeft een treffende analyse van de ambivalente houding van orthodoxen ten aanzien van de oecumenische beweging. Kalaitzidis hoopt dat The Church een nieuwe impuls kan geven aan de betrokkenheid van orthodoxen bij de oecumenische beweging.   
Lees hier het artikel

  Kalaitzidis

Peter De Mey (katholiek) bestudeerde The Church tegen de achtergrond van het 20 pagina's tellende commentaar van de Pauselijke Raad voor de Eenheid op de voorgaande versie van dit document. Dit brengt hem tot de these dat The Church in hoge mate een katholieke ecclesiologie weerspiegelt. 
Lees hier het eerste artikel

  DeMey

Martien E. Brinkman (gereformeerd) vond in het Lima-rapport de maatstaf om The Church te lezen en te beoordelen. De convergentietekst The Church gaat niet op dit document voort, maar blijft steken in oude vraagstukken en denkpatronen. Het document is naar zijn oordeel eerder een stap terug dan een stap vooruit.
Lees hier het artikel

  Brinkman

Teun van der Leer (baptist) kijkt naar The Church vanuit de invalshoek van de vrije kerken én het tijdperk van het post-christendom. In zijn reactie overheerst de kritiek. In het licht van de Missio Dei gaat er naar zijn oordeel te veel aandacht uit naar sacramenten en ambt.  
Lees hier het artikel

  Leer

Dit nummer wordt afgesloten met de noititie over de oecumenische ontmoetingen die de Katholieke Vereniging voor Oecumene en het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit in 2014 en 2015 hebben georganiseerd. Uit deze gesprekken komen vier lijnen naar voren waar we in onze oecumenische situatie verder aan kunnen werken. Deze notitie zullen we voor het einde van dit jaar naar de commissie Faith and Order sturen.
Lees hier het artikel

 
Volledige Agenda > 

02
okt
Catharinakerk Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI