Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Perspectief

Perspectief biedt een forum voor theologische reflectie over diverse oecumenische thema's. Perspectief wil met name jonge theologen een podium geven om hun bijdragen voor het voetlicht te brengen. 

Perspectief is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Met dit tijdschrift wil de vereniging nieuwe en vernieuwende perspectieven voor de toekomst van de oecumenische beweging ontsluiten. Daartoe biedt het een platform voor theologische reflectie op de vragen die in de oecumenische beweging leven. Perspectief richt zich daarnaast op de publicatie van oecumenische symposia en studiedagen. 

Perspectief verscheen in 2008 tweemaal (juni en december), vanaf 2009 viermaal per jaar.
Het tijdschrift wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. 

U kunt Perspectief bekijken als bladerboek of downloaden als PDF-bestand. 

 


 
  

Perspectief 2019-44

Perspectief 2019-44

In dit nieuwe nummer van Perspectief komen twee grote thema's aan bod: de interreligieuze verhoudingen en de situatie van christenen in Syrië en Irak én de complexe kerkelijke en politieke verwikkelingen rond Oekraïne. 

Inhoud Perspectief 2019-44

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:
 

We openen dit nummer met een bijzondere bijdrage van Mor Polycarpus, de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop van Nederland. Op een symposium van het Instituut voor Oosters Christendom gaf hij onlangs zijn visie op de uitdagingen en kansen van de over de wereld verstrooide Syrisch-orthodoxe gemeenschappen. De beschouwing van Mor Polycarpus is een uiting van hoop en vertrouwen in de toekomst van de Syrisch-orthodoxe en wellicht ook richting wijzend voor andere orthodoxe kerken en tradities.

Lees dit artikel

  Polycarpus60
TEKSTEN SYMPOSIUM "IN VREDE SAMENLEVEN" -  22 maart 2019  
Op 22 maart 2019 organiseerde de Katholieke Vereniging voor Oecumene samen met andere organisaties in de Janskerk in Utrecht het symposium “In vrede samenleven. Kan dat?” We zijn blij dat we nu al de teksten van dit symposium kunnen aanbieden, bovendien aangevuld met andere bijdragen die bij dit thema passen.  

Yosé Höhne Sparborth leidt in haar bijdrage de thematiek van het symposium tegen de achtergrond van de actualiteit, de aanslag in Christchurch (Nieuw-Zeeland) en in de tram in Utrecht.   

Lees dit artikel

  HohneSparborth60

P. Jens Petzold vertelt hoe Paolo Dall’Oglio sj de intensieve dialoog met de islam begon in het klooster Mar Musa en hoe dit met name wordt voortgezet in het kloostertje te Sulaymaniyah in Noord-Irak.   

Lees dit artikel

  Petzold60

Drs. Rasit Bal schetst een ontwikkeling waarbij moslims steeds meer kunnen evolueren naar een identiteit als moslim die open staat naar andere groeperingen. De nieuwe ervaringen die moslims in Europa opdoen met andere godsdiensten, bieden een uitweg voor moslims in het Midden-Oosten.

Lees het artikel

  Bal60

Prof.dr. Marcel Poorthuis verkent de Abrahamitische oecumene en begrippen als gastvrijheid en multiple religious belonging. Hij gaat ook in op het belang van de aanwezigheid van christenen in het Midden-Oosten en op het belang van de solidariteit van de kerk in het Westen met de midden-oosterse christenen.

Lees dit artikel

  Poorthuis60
In aansluiting op de teksten van het symposium brengen we twee teksten over Syrië.  

Mgr. dr. Antoine Audo sj hield op 22 februari bij Sant’Egidio in Amsterdam een lezing met de titel 'Syrië: spiegel van menselijkheid'. Hij schetst een beeld van de verschrikkingen waar Syrië in acht jaar oorlog doorheen is gegaan en stelt dat alleen in de liefde een weg naar de toekomst te vinden is.

Lees dit artikel

  Audo60

Drs. Geert van Dartel was begin april 2019 in Syrië. Hij was bij de dienst ter nagedachtenis van p. Frans van der Lugt sj. die vijf jaar geleden in Homs vermoord werd en bezocht contacten en projecten die door de Katholieke Vereniging voor Oecumene worden gesteund. Zijn reisverslag sluit goed aan op de lezing van mgr. Antoine Audo sj.

Lees dit artikel

  Dartel60
   
THEMA: OEKRAÏNE - KATALYSATOR VAN KERKELIJKE EN POLITIEKE SPANNINGEN  
Het tweede grote onderwerp dat we in dit nummer aansnijden zijn kerkelijke en politieke verwikkelingen rond Oekraïne. We brengen enkele artikelen die betrekking hebben op de spanningen in de orthodoxie over de autocefalie van de Oekraïens orthodoxe Kerk, een bijdrage over de impact op Oekraïne van het neerhalen van de MH17 en een boekbespreking.  

In zijn artikel ‘Tussen nationalisme en oecumenisch idealisme. De gestalte van de Orthodoxe Kerk van Oekraïne’ onderzoekt Prof. dr. Alfons Brüning hoe de nieuwe Orthodoxe Kerk van Oekraïne de uitdagingen en verleidingen die op haar afkomen kan aangaan respectievelijk weerstaan.

Lees dit artikel

  Bruening60

In ‘De Orthodoxe Kerk moet haar Byzantijnse erfenis herzien’ pleit Drs. Paul Baars ervoor dat de Orthodoxe Kerken afstand nemen van het onverkort vasthouden aan het verleden in het algemeen en het Byzantijnse verleden in het bijzonder.

Lees dit artikel

Baars60

Drs. Paul Baars laat in een volgend artikel, met de titel ‘De verdeeldheid binnen de Orthodoxe kerk raakt ook Nederland’, zien hoe de orthodoxe internationale verwikkelingen hun invloed hebben op de verschillende orthodoxe kerken op lokaal niveau in ons land.

 

Lees dit artikel

  Baars60

Prof. dr. Cyril Hovorun schetst de ontwikkelingen in het roerige Oekraïne voornamelijk sinds de Maidanrevolutie in de winter van 2013-’14, met daarbinnen de tragedie met de MH17 in juli 2014 en met ruime aandacht voor de posities van de kerken bij dit alles.

 

Lees dit artikel

  s200 cyril.hovorun

Drs. Geert van Dartel bespreekt, tenslotte, Cyril Hovorun’s boek Political Orthodoxies. The Unorthodoxies of the Church Coerced. Hovorun beschrijft de politieke rol van de lokale orthodoxe kerken in Griekenland, Roemenië en Rusland en gaat in op opvattingen zoals antimodernisme, monarchisme en conservatisme.

 

Lees dit artikel

  Dartel60

Perspectief 2019-43

Perspectief 2019-43

In dit nieuwe nummer van Perspectief vindt u de teksten van drie symposia die de Katholieke Vereniging voor Oecumene in het afgelopen jaar heeft gehouden. Drie grote thema's worden hierin belicht: 1. Het herstel van kerkgemeenschap: hoever zijn we nu eigenlijk? 2. De gaven en de vruchten van de Geest in oecumenisch verband en 3. Dordt en Franciscus over de bestemming van de mens. 

Geluiden als zou er geen vooruitgang in de oecumenische theologie zitten, kunnen we hiermee weerspreken. De drie thema's worden door theologen van verschillende kerken op oecumenische wijze voor het voetlicht gebracht. Het is goed te zien dat een jonge generatie theologen klaar staat om de fakkel van de oecumene in Nederland over te nemen. In dit nummer brengen we bijdragen van enkele jonge auteurs. 

 

Inhoud Perspectief 2019-43

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan: 

THEMA - HERSTEL VAN KERKGEMEENSCHAP - 9 november 2018  
De oecumenische herdenking van de Reformatie heeft een nieuwe impuls gegeven aan de oecumenische verbondenheid en samenwerking tussen katholieken, lutheranen en gereformeerden. Is het verhoopte herstel van kerkgemeenschap misschien toch dichtbij? Deze vraag stond centraal op 9 november 2018 op de jaarvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene in het Sint-Janscentrum in Den Bosch.   

Prof. dr. Marcel Sarot zet in een inleidend artikel de aanleiding en de bedoeling van deze studiebijeenkomst uiteen.     

Lees dit artikel

  Sarot

Prof. dr. Wolfgang Thönissen gaat in zijn bijdrage in op het belang van de verwerking van het verleden. Hij voorziet de oecumenische dialogen die in de 20e eeuw pas echt op gang kwamen van de noodzakelijke feedback. Zonder verwerking van het verleden, zonder uitzuivering en verzoening van de herinneringen kan kerkgemeenschap niet worden hersteld.     

Lees dit artikel

  Thonissen

Dr. Arjan Plaisier legt in zijn betoog een ander accent. Hij beargumenteert de noodzaak van het herstel van kerkgemeenschap vanuit de ellendige staat waarin de christelijke kerken in de seculiere tijd verkeren. Herstel van kerkgemeenschap duldt geen uitstel meer nu oude kwesties hun kerkscheidende betekenis verloren hebben.    

Lees dit artikel

  Plezier

p. drs. Leo van der Klaauw a.a. schrijft over de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie.

Lees het artikel

  Klaauw

Dr. Klaas van der Zwaag gaat in op de voortgang van de oecumenische toenadering langs de weg van de dialoog.

Lees dit artikel

  Zwaag
   
THEMA - GAVE EN VRUCHTEN VAN DE GEEST IN OECUMENISCH VERBAND - 19 januari 2019  
In samenwerking met de Focolarebeweging Nederland organiseerden we op 19 januari 2019 in de Gebedsweek voor de Eenheid in Huize Mariënkroon een symposium over 'De gaven en de vruchten van de Geest in oecumenisch perspectief'.   

Dr. Jos Moons sj onlangs gepromoveerd op een proefschrift over de Heilige Geest in de Constitutie Lumen gentium van Vaticanum II, sprak over de relatie tussen Geest en Kerk.

Lees dit artikel

  Moons

Drs. Geert van Dartel sprak over het thema van de studiemiddag 'Gave en vruchten van de Geest in oecumenisch verband'. 

Lees dit artikel

Dartel
   
THEMA - DORDT EN FRANCISCUS OVER DE BESTEMMING VAN DE MENS - 8 februari 2019  
Dit symposium werd op 8 februari 2019 gehouden in het Sint-Janscentrum.   

Prof. dr. Marcel Sarot belicht in een inleidend artikel de oecumenische relevantie van dit symposium. 

Lees dit artikel

  Sarot

Prof. dr. Gijsbert van den Brink brengt de stelling voor het voetlicht dat de Synode van Dordt gereformeerde accenten zet in katholieke theologie. In de pauselijke exhortatie Gaudete et excultate herkent hij de absolute prioriteit van Gods genade, die ook orthodox-gereformeerde christenen uitdaagt en helpt. 

Lees dit artikel

Brink

Dr. Anton ten Klooster wijst in zijn bijdrage terecht op het grote verschil in context en genre. De exhortatie is een pastoraal document waar een theologische opvatting aan ten grondslag ligt. De exhortatie laat in onze context op een toegankelijke en praktische manier de roeping tot heiligheid klinken. 

Lees dit artikel

  Klooster

Dit nummer sluit af met een uitvoerige recensie van het boek "Dordt in context" van Gijsbert van den Brink door Prof. dr. Eduardo Echeverria die zelf enkele jaren geleden een studie over Goddelijke uitverkiezing (Divine election) publiceerde.

Lees dit artikel

Echeverria

Perspectief 2018-42

Perspectief 2018-42

De Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene van België kiest voor de studiedagen ieder jaar weer een interessant thema dat vanuit verschillende theologische en kerkelijke achtergronden wordt belicht. Op 3 november jl. vond in de Salle le Grenier (zolderkamer) van het 17e-eeuwse Arsenaal van Namen de 52e oecumenische ontmoetings- en studiedag plaats. Dit keer was het thema: Het levenseinde: hoe komen christenen tot een beslissing? Uitdagingen voor het geloof.  

Inhoud Perspectief 2018-42

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Prof. Dominique Jacquemin, katholiek moraaltheoloog werkt in het eerste artikel de vijf stappen van de studiedag uit. Hij laat zien hoe de ontwikkelingen in de medische zorg, de veranderingen in de wettelijke kaders en uitspraken van het kerkelijk leergezag van invloed zijn op de vorming en beslissing van het geweten. In zijn beschouwing staat hij niet alleen stil bij de patiënt die met het levenseinde geconfronteerd wordt, maar ook bij de gewetensvorming van de beroepskracht die hier actief in betrokken is. Het brengt hem bij noties over de tragische mens van Nathalie Sarthou-Lajus die in onoplosbare tegenstrijdigheden gevangen kan raken en aan ontreddering ten prooi kan vallen. Aan het einde van zijn verhaal gaat Jacquemin in op de uitdagingen die door het denken over levenseinde aan geloof en theologie gesteld worden.   

Lees dit artikel

  Jacquemin80

Evangelos Psallas, orthodox aartspriester, neemt de lezer mee in de orthodoxe zienswijze op de omgang met het sterven en de dood, die geen eindpunt is, maar – voor een christen – doorgang naar eeuwig leven. Dat neemt niet weg dat de school van het lijden een zware weg is en dat aan pastorale fijngevoeligheid hoge eisen gesteld worden om mensen op hun laatste tocht goed te kunnen begeleiden. Omdat de orthodoxe christen het leven beschouwt als een geschenk van God dat alleen door Hem kan worden teruggenomen is levensbeëindigend handelen te allen tijde verboden.   

Lees dit artikel

  Psallas80

Prof. dr. Theo Boer gaat in zijn bijdrage in op de relatie tussen euthanasie en protestantisme in Nederland. De stelling van zijn bijdrage is dat het calvinistische protestantisme onder andere door zijn nadruk op individuele vrijheid en het vrij zijn van de wet (antinomianisme) in Nederland een rol heeft gespeeld bij de acceptatie van euthanasie. “Met grote waarschijnlijkheid kan gesteld worden dat Nederland geen euthanasiewet zou hebben gehad zonder de pioniersrol van Nederlandse protestanten”, zegt Boer. Maar die liefde heeft ook grenzen. Nieuwere toepassingen van de euthanasiewet kunnen rekenen op protestantse kritiek. Euthanasie moet mogelijk zijn als uitzondering, maar mag in geval regel worden.        

Lees het artikel

  Boer80


Rev. Brendan McCarthy, nationaal adviseur van de Anglicaanse Kerk in Engeland op het gebied van medische ethiek, gaat in zijn bijdrage op zoek naar een ethisch kader voor het gesprek met de overheid. Fundamentele noties van het christelijk geloof vertaalt hij in vier ethische principes: het leven bevestigen, zorgdragen voor de kwetsbaren, een samenhangende en meelevende samenleving opbouwen en het respecteren van de individuele vrijheid.   

Lees dit artikel

  BMcCarthy80

Em. Prof. Paul Schotsmans maakt ten slotte de conlusies op van de studiedag. In de bijdrage van McCarthy vindt hij een geschikt uitgangspunt voor het gesprek tussen de kerken en de overheid. Kerken dienen hun op theologische geloofsovertuigingen gebaseerde ethische principes in het gesprek met de overheid naar voren te brengen. Zorgwekkend is zijn pastorale ervaring dat er in België “nauwelijks nog sprake is van religieuze begeleiding bij het sterven, laat staan van christelijke begrafenisrituelen. Begrafenisondernemers hebben de taak overgenomen, het geloof is gedecimeerd”, luidt de alarmerende conclusie/uitdaging van Schotsmans.        

Lees dit artikel

Schotsmans80

De laatste bijdrage in deze uitgave is de oecumenische kroniek 2017-2018 van p. Thaddée Barnas.

Lees dit artikel

 
  thaddee barnas60

Perspectief 2018-41

Perspectief 2018-41

Dit nummer van Perspectief opent met twee bijdragen over de Wereldraad van Kerken. De Wereldraad viert dit jaar zijn 70 jarig bestaan. Hoogtepunt was de zitting van het Centraal Comité in juni en de ontmoeting met Paus Franciscus die speciaal naar Genève gekomen was om het Centraal Comité toe te spreken. Op 23 augustus wordt het 70 jarig bestaan gevierd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam waar de Wereldraad van Kerken in 1948 werd opgericht. 

Inhoud Perspectief 2018-41

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Ds. Karin van den Broeke kijkt terug op de geschiedenis van de Wereldraad. De gezamenlijke zoektocht van de kerken naar gerechtigheid en vrede vanuit de kracht van het kruis kenmerken de Wereldraad van Kerken tot op de dag van vandaag.   

Lees dit artikel

  Broeke

Katharina Kunter biedt een historische bijdrage over de rol van de Wereldraad van Kerken tijdens de Koude Oorlog. In dit artikel laat zij zien dat de speelruimte van de Wereldraad om in de Oost-West tegenstelling een eigen geluid te laten horen maar heel beperkt was.   

Lees dit artikel

  Kunter

Anton ten Klooster schetst de hoofdlijnen van de apostolische brief Gaudete et Exsultate van paus Franciscus en legt uit waarom deze tekst een goed aanknopingspunt biedt voor een oecumenisch gesprek tussen katholieken en protestanten.        

Lees het artikel

  Klooster


Ton van Eijk hield eerder dit jaar een lezing voor het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit over de Kerk als sacrament. In deze lezing verheldert hij hoe de term 'sacrament' in de katholieke ecclesiologie en in de oecumenische dialoog over de Kerk gebruikt wordt en wat daarin aan de orde is.   

Lees dit artikel

  Eijk

Geert van Dartel schreef een commentaar bij het in 2016 verschenen tweede rapport van de Internationale Rooms-katholieke / Oudkatholieke Dialoogcommissie. In dit rapport worden de vragen uit de eerste ronde hernomen en uitgediept. Zijn conclusie is dat de reflectie op de open vragen weliswaar wat meer helderheid heeft gebracht, maar dat het herstel van de kerkgemeenschap daardoor nog niet dichterbij is gekomen.        

Lees dit artikel

Dartel

Sergio Targa sj. geeft een overzicht van de missionaire pogingen van de Katholieke Kerk onder de Rishi bevolking (Bangladesh) vanaf het midden van de 19e eeuw. De afgelopen twintig jaar is de Katholieke Kerk in Khulna sterk gegroeid. De relatie tussen de Rishi bevolking en de Katholieke Kerk is complex en leerzaam voor beide.     

Lees dit artikel

 
  Targa

Dit nummer wordt afgeloten met de Dagboekaantekeningen van Geert van Dartel over zijn reis naar Syrië in april van dit jaar. Deze indrukwekkende reis voerde naar Damascus, Homs en Aleppo. Hij bezocht onder andere het graf van p. Frans van der Lugt sj. in Homs.

Lees dit artikel

  Dartel

Perspectief 2018-40

Perspectief 2018-40

In het voorjaarsnummer van Perspectief beginnen we toch weer met een artikel dat ons terugvoert naar het herdenkingsjaar 2017, zij het vanuit een dubbel perspectief van de Reformatie en Fatima. Verder bieden we u in dit nummer een artikel van Cees Luttik over de kwestie van het vroeg-katholicisme alsook de lezingen van het symposium "De Brexit van Willibrord" dat in het najaar van 2017 werd gehouden.  

Inhoud Perspectief 2018-40

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Pastoor Koos Smits verbindt in zijn artikel de herdenking van 500 jaar Reformatie en 100 jaar Fatima. In beide herdenkingen hoorde hij de roep tot bekering. Hij pleit voor een mariale oecumene waarin oude strijdvragen over genade en goede werken overwonnen zijn. In de Kerk gaat het steeds om Gods genadevolle en barmhartige ontferming en het antwoord van de mens daarop.  

Lees dit artikel

  Smits80

Cees Luttik vraagt in zijn artikel aandacht voor het debat tussen exegeten en theologen uit de tweede helft van de 20e eeuw: het vroeg-katholicisme in het Nieuwe Testament. Aan de orde is de vraag in hoeverre de grondstructuren van de Kerk al in het Nieuwe Testament te vinden zijn. De discussie is intussen verstomd, maar niet echt opgelost. Luttik voorspelt dat deze te zijner tijd opnieuw zal worden opgepakt, omdat het om een fundamentele vraag gaat.   

Lees dit artikel

  Luttik80

Teksten Symposium 'De Brexit van Willibrord'

 

Miriam Adan Jones gaat in haar bijdrage in op de vraag hoe het komt dat aan de Engelse wortels van Willibrord door de biografen nauwelijks aandacht is besteed. Zij laat aan de hand van de middeleeuwse biografen Alcuinus, Hucbald en Ruopert zien, dat de biografen steeds inspeelden op de actuele relaties tussen Engeland en het vasteland, wat bepaalde of het opportuun was om de Engelse wortels van Willibrord onder de aandacht te brengen.        

Lees het artikel

  Jones80

 


Abt Gerard Mathijsen osb belicht vanuit de vita van Adelbert de spanning tussen de heimwee naar het vaderland en de genegenheid voor de mensen die aan zijn zorg waren toevertrouwd. De peregrinatio Christum vormt het geestelijke vertrekpunt voor het missionaire werk van Willibrord en zijn gezellen.  

Lees dit artikel

  Mathijsen80

Mechteld Jansen past in haar reactie een dynamische en toekomstgerichte opvatting over de betekenis van gedenken toe op de gedachtenis van Willibrord. Indachtig het gegeven dat profeten vaak van buiten komen, wijst ze op de betekenis van nieuwkomers die een oude missie in een seculiere context opnieuw tot leven kunnen brengen.       

Lees dit artikel

Jansen80

De oud-katholieke aartsbisschop mgr. Joris Vercammen ziet in Willibrord een bruggenbouwer die als verkondiger van het Evangelie werelden met elkaar weet te verbinden en daarin de katholiciteit van de kerk bevestigt.

Lees dit artikel

  Vercammen80

Perspectief 2018-39

Perspectief 2018-39

Op 30 oktober 2017 ontvingen de drijvende krachten achter Refo500, directeur prof. dr. Herman Selderhuis en projectleider drs. Karla Apperloo van de Lutherse gemeente van Rotterdam de Lutherpenning. Ds. Martin van Wijngaarden, Luthers predikant in Rotterdam, prees hun jarenlange en volgehouden inzet ter voorbereiding op de Reformatieherdenking in 2017. Dankzij Refo500 is er een veelzijdig en fris aanbod gekomen van publicaties, tentoonstellingen en activiteiten over diverse aspecten van de Reformatie. Als projectpartner van Refo500 heeft de Katholieke Vereniging voor Oecumene gewerkt aan een katholieke bijdrage aan de Reformatieherdenking. Dat heeft goede vruchten opgebracht waarvan we er in dit nummer weer enkele mogen aanbieden. 

Inhoud Perspectief 2018-39

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Mgr. J. van den Hende hield op 30 oktober in de Lutherse kerk in Rotterdam de Hervormingsdaglezing bij de uitreiking van de Lutherpenning. Hierin reflecteert hij aan de hand van het document ‘Van Conflict naar Gemeenschap’ en uitspraken en teksten van het kerkelijk leergezag vanaf het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw op de verschillende dimensies en de betekenis van de oecumenische dialoog op onze weg naar eenheid. Een kernpunt is dat het gesprek tussen God en mens, het persoonlijk naderen van de mens tot God voorafgaat en een voorwaarde is voor een vruchtbare oecumenische dialoog. Deze lezing over de oecumenische dialoog in de kracht van de heilige Geest is een mooie inleiding op de teksten van de vier symposia die we in dit nummer aanbieden.

Lees dit artikel


  BisschopVanDenHende60

 

 
Symposium ‘Het uitgestelde dispuut. Luthers stellingen herlezen’, 26 oktober 2017, Nicolaikerk, Utrecht  

Prof. dr. Christoph Burger geeft in zijn lezing inzicht in de ontstaansgeschiedenis en de praktijk van de aflaten. Burger verheldert waarop Luthers kritiek zich richt en waarom die zo effectief was, hoewel de kritiek op de aflaat niet de kern van Luthers reformatorische boodschap is. ‘Het centrum van zijn boodschap was immers dat God door Jezus Christus zijn genade aan de zondige mens om niet geeft.’    

Lees dit artikel


  christoph Burger60
Twee kerkleiders en twee theologen reflecteerden vervolgens op de actuele betekenis van de stellingen van Maarten Luther:

 

 

Dr. René de Reuver doet een oproep aan katholieken en protestanten om in onze cultuur gezamenlijk getuigen te zijn van Gods genade om niet.   

Lees dit artikel

  Rene de Reuver60

Mgr. J. van den Hende legt uit hoezeer de waarachtige omgang met God verbonden is met werken van barmhartigheid en liefde.   

Lees dit artikel

  BisschopVanDenHende60

Prof. dr. Bram van de Beek keert zich tegen een goedkope opvatting van genade en houdt een pleidooi voor de betekenis van de priester in het aanzeggen van vergeving.

Lees het artikel


  bram van de beek60

Prof. dr. Marcel Poorthuis schetst vanuit de invalshoeken: vergeving, kindschap van God en vrijheid, een katholiek perspectief op Luther.

Lees dit artikel


  Marcel Poorthuis60
   
51e Studievergadering Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene in België, ‘De impact van de Hervorming in onze Kerken’, 7 oktober 2017, Sint-Andriesabdij Zevenkerken, Brugge  

De lezing van Ds. Bruneau Jousselin voert naar de kern van Luthers geloofservaring en laat zien hoe die in een post-postmoderne tijd nog steeds actueel kan zijn.

Lees dit artikel


  Bruneau Jousselin60

Prof. dr. Annemarie Mayer zoekt vanuit een katholieke invalshoek de weg terug naar enkele kernpunten van de Reformatie en ziet als opdracht in onze tijd het gemeenschappelijk oecumenisch vormgeven aan onze identiteiten.

Lees dit artikel


Annemarie Mayer60

Dr. Arjan Arjakovksy, orthodox en mede-oprichter van het oecumenisch instituut in Lviv, richt het perspectief op noodzakelijke hervormingen die voor de orthodoxie eigenlijk onontkoombaar zijn.

Lees dit artikel


Arjan Arjakovsky60

Dr. Jelle Creemers neemt het thema te baat om de evangelische vrije kerken in België wat beter voor het voetlicht te brengen. In deze vrije kerken is het oecumenisch besef nog niet echt ontwikkeld, zo lijkt het.

Lees dit artikel


Creemers60

Met de interessante observaties van croniqueur en oecumenicus p. Thaddée Barnas osb, monnik van Chevetogne, over de oecumenische ontwikkelingen in het afgelopen jaar, sluiten we de bijdragen van deze studiedag af.

Lees dit artikel


thaddee barnas60
   
‘Oecumenische balans van het Reformatiejaar’, Jaarvergadering Katholieke Vereniging voor Oecumene, 3 november 2017, Grote Kerk, ‘s-Hertogenbosch  

Dr. Margriet Gosker kijkt in deze lezing terug op de vele oecumenische initiatieven, activiteiten en oecumenische liefdesverklaringen van het herdenkingsjaar.

Lees dit artikel


  Margriet Gosker60

Dr. Hans Burger stelt in zijn column dat het Solus Christus in de oecumenische relaties na het herdenkingsjaar het bezielend uitgangspunt moet blijven.

Lees dit artikel


De bijdrage van dr. Dick Akerboom kan hopelijk later nog gepubliceerd worden op de website www.oecumene.nl 

hans burgers60
   
Ontmoetingsdag Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, 25 november 2017, Auditorium van Catherijneconvent, Utrecht  

Ds. Idelette Otten sprak de lezing ‘De Katholieke Luther’ van prof. dr. Wolfgang Thönissen uit, die vanwege privéomstandigheden verhinderd was om aanwezig te zijn. Tegen de achtergrond van het katholieke Lutheronderzoek in de 20e eeuw pleit Thönissen voor een katholiek-oecumenische receptie van leven en werk van Maarten Luther.

Lees dit artikel


Dr. Dick Akerboom onderwierp deze lezing aan een kritische beschouwing, die helaas voor publicatie van dit nummer nog niet beschikbaar was.


  Thonissen60
   
 

Perspectief 2017-38 - Levend Brood voor onderweg

Perspectief 2017-38

Het herfstnummer van Perspectief is rijk aan inhoud en breed van opzet. De titel van dit nummer is ontleend aan het gelijknamige boek van dr. Ton van Eijk, die een prachtig theologisch commentaar schreef bij de litanie van het heilig sacrament. In dit nummer bieden we u de inleidingen aan die bij de presentatie van dit boek in de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting bij Nijmegen zijn gehouden. Verder in dit nummer veel aandacht voor de herdenking van de Reformatie. 

Inhoud Perspectief 2017-38

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Prof.Dr. Fred van Iersel, moraaltheoloog, laat zien dat het laat-moderne concept van individuele vrijheid voor kerk en politiek een probleem wordt bij het behartigen van de publieke zaak. Authenticiteit alleen is niet voldoende, 'zonder een oriëntatie op een horizon van morele waarheid in de politiek en geloofwaardigheid in religie verliest de publieke cultuur haar spankracht', zegt van Iersel. Een verkorte weergave van dit belangrijke artikel vindt u op de website, in Perspectief het hele artikel.  

Lees dit artikel

  Fred
Teksten Symposium b.g.v. Boekpresentatie 'Levend Brood voor onderweg':  

Dr. Ton van Eijk schreef een theologisch commentaar bij de litanie van het Heilig Sacrament. Deze litanie is kort na het Concilie van Trente ontstaan en onder andere op muziek gezet door Palestrina en Mozart. Het eerste exemplaar van dit door uitgeverij Betsaida uitgegeven boek werd op 25 augustus jl. overhandigd aan mgr. Jan van Burgsteden s.s.s., lid van de Congregatie van het Heilig Sacrament en voormalig bisschop-referent voor oecumene. De presentatie vond plaats in de Cenakelkerk in Nijmegen. 

Lees dit artikel

  Eijk

Prof. Dr. Herwi Rikhof, pastoor van de Cenakelkerk, verbond in zijn voordracht meesterlijk de plaats van handeling, de kerk van de zaal van het Laatste Avondmaal, met enkele elementen uit het boek van zijn oud-collega dr. Ton van Eijk.    

Lees dit artikel

  Rikhof
   

Drs. Geert van Dartel, hield, naar aanleiding van 'Reformatie vandaag' van Klaas van der Zwaag, een interview met de auteur. Dr. Klaas van der Zwaag, journalist en theoloog, schreef met 'Reformatie vandaag' een omvangrijk werk over het dubbele geding van de Hervorming met enerzijds de Katholieke Kerk en anderzijds de Radicale Reformatie. Het interview wordt hier integraal gepubliceerd, binnenkort verschijnt een ingekorte versie in het communicatieblad Overeen

Lees dit artikel

  Dartel
   

Teksten Symposium 'Na 500 jaar Reformatie: Wat is er door de oecumene bereikt, hoe gaan we verder?':

In het Noorden van Nederland wordt de oecumenische beweging gekoesterd. Katholieken en protestanten zoeken steeds weer naar wegen om de maatschappelijke relevantie van de kerken voor het voetlicht te plaatsen. Op 14 juni 2017 vond in Heerenveen een klein symposium plaats bij gelegenheid van 500 jaar Reformatie. Met de bijdragen van dit symposium sluiten we dit nummer van Perspectief af. 

 

Ds. Karin van den Broeke, legt in haar bijdrage 'Van conflict naar gemeenschap' uit wat de relevantie is van het gelijknamige document voor de oecumene van vandaag en morgen.

Lees dit artikel

Broeke

Drs. Margarithe Veen, maakt in haar bijdrage "Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede" - Oecumene in het Noorden anno nu, duidelijk waar de prioriteiten van de oecumene in Friesland liggen.  

Lees dit artikel

Veen

Drs. Geert van Dartel, geeft in zijn bijdrage 'Uit de zijde van de Heer' een overzicht van het langlopende gesprek over doop en eucharistie in de zoektocht naar het herstel van kerkgemeenschap.

Lees dit artikel

Dartel

Prof. Dr. Peter-Ben Smit, schetst in zijn lezing 'En nu verder, de toekomst van de oecumene' het toekomstperspectief van de oecumene. Kerken kunnen er niet aan ontkomen als ze een toekomst willen hebben, zo is zijn stelling.

Lees het artikel

Smit

 

Perspectief 2017-37

Perspectief 2017-37

In dit nummer van Perspectief brengen we een aantal lezingen samen die in het kader van de Reformatieherdenking bij verschillende gelegenheden zijn gehouden. Het bijzondere daarvan is dat in deze bijdragen de uitdagingen waar de kerken vandaag voor staan uitdrukkelijk aan de orde komen. De Reformatie wordt herdacht met het oog op de toekomst van het Evangelie en de christelijke gemeenschap.  

Inhoud Perspectief 2017-37

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Hubertus Blaumeiser (theoloog Focolarebeweging) geeft, geïnspireerd door leven en werk van Chiara Lubich, de oprichtster van de Focolare, drie impulsen op de weg naar eenheid. Hij benadrukt hierin dat de eenheid in verscheidenheid een gave van God is, dat het kruis van Christus de weg opent naar de ander en dat eenheid pas naderbij komt als we de pijn van de verdeeldheid durven toelaten.  

Lees dit artikel

  Blaumeiser

Margriet Gosker (coördinator van de Reformatieherdenking) gaat in op de spiritualiteit van Maarten Luther. In haar lezing wordt duidelijk dat katholieken en protestanten in dit herdenkingsjaar nieuwe wegen proberen te banen.   

Lees dit artikel

  Gosker

De lezingen van Martin Hein (bisschop van de Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck) en Dick Akerboom vormen een tweeluik. Zij hielden beiden een referaat op de jaarlijkse ontmoeting tussen het bisdom 's-Hertogenbosch, de Protestantse Kerk van Zuid-Nederland en de Evangelische Kerk van Kurhessen Waldeck. Zij gaan beiden in op de vraag welke impulsen uit de Reformatie vandaag relevant zijn voor de hervormingsinspanningen en het toekomstig handelen van de Kerken in onze tijd. Akerboom ziet als grootste uitdaging voor de Kerk om de vraag opnieuw te stellen en de ervaring van de levende God uit te dragen in de niet-religieuze taal van onze tijd.      

Lees het artikel van Martin Hein

Lees het artikel van Dick Akerboom

  Hein

Akerboom


Jeong-Hun Michael Shin (secretaris van de Commissie voor oecumene en interreligieuze dialoog van de Katholieke Bisschoppenconferentie in Zuid-Korea) gaat in op de Reformatieherdening in Zuid-Korea. Zijn bijdrage vormt tevens een inleiding in de religieuze situatie in Korea. 

Lees dit artikel

  Shin

Geert van Dartel reflecteert vanuit zijn persoonlijke geschiedenis op het belang van bruggenbouwers voor het overwinnen van de scheidslijnen die in de loop van de geschiedenis in Europa zijn ontstaan en zich maar moeilijk laten helen.       

Lees dit artikel

Dartel

  

 

Perspectief 2017-36 JT

Perspectief 2017-36 JT

Het tijdschrift Perspectief ging in 2008 van start met het doel een platform te bieden voor jonge theologen met interesse in oecumenische vraagstukken. De laatste jaren zien we een groei in bijdragen van jonge auteurs. Om het aandeel van jonge auteurs in Perspectief verder te versterken, starten we met in Perspectief met een nieuwe reeks: ‘Werk van jonge theologen’. In deze reeks gaan we master-theses en andere werken van jonge theologen die een oecumenische invalshoek hebben publiceren. De nieuwe reeks openen we met de master thesis van Ilse Spruit over de rooms-katholieke en lutherse perspectieven op de vluchtelingencrisis.

In november 2016 studeerde Ilse Spruit af aan de Tilburg School of Catholic Theology als Master of Arts in Christianity & Society met haar scriptie, getiteld Charity, Prudence and Dignity. Roman Catholic and Lutheran Perspectives on the Refugee Crisis.

Oecumenische interesse

Ilse behaalde in 2014 haar BA in Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar masteropleiding aan de Tilburg School of Catholic Theology verbleef zij een semester aan de Norwegian School of Theology in Oslo, waar zij kennis maakte met de oecumenische dialoog. Zij richtte zich tijdens haar studie vooral op de relatie tussen de Katholieke Kerk en vluchtelingen, en op religieus geïnspireerd geweld (o.a. de aanslagen door Anders Breivik in Noorwegen in 2011). Momenteel werkt zij voor het internationale multimediaproject ‘Tweeting with GOD’, dat jongeren helpt antwoorden te vinden op geloofsvragen.

Theologische visies vergeleken

Ilse constateert in haar scriptie wereldwijd een veelheid aan benaderingen en reacties op de vluchtelingencrisis. Zij kiest ervoor om in te zoomen op de manier waarop vanuit het christendom met de problematiek wordt omgegaan. Hierbij staat als onderzoeksvraag centraal: hoe reageren de Rooms-katholieke en de Lutheraanse kerken in Europa en Noord-Amerika verbaal op de huidige vluchtelingencrisis en hoe rechtvaardigen zij hun standpunten theologisch?

IlseSpruitGr

Zij koos deze beide kerken vanwege het feit dat zij getalsmatig de meest verspreide kerkgenootschappen zijn in de landen waar de vluchtelingen doorheen trekken of naar toe reizen. Ilse bestudeert de documenten die de kerkgenootschappen hebben voortgebracht naar aanleiding van de vluchtelingencrisis, waaronder officiële verklaringen over, onder andere, vluchtelingen en liefdadigheid. Haar scriptie omvat een vergelijkende studie van theologische perspectieven op vluchtelingen zoals deze naar voren treden in documenten en toespraken van de Europese en Noord-Amerikaanse Rooms-katholieken en Lutheranen. Ilse heeft een selectie van officiële kerkelijke documenten, academische publicaties en persoonlijke opinies bestudeert en met elkaar in relatie gebracht.

Tenslotte beschrijft zij een drievoudig belang van een dergelijke bestudering van Rooms-katholieke en Lutheraanse perspectieven op de vluchtelingen crisis: op academisch, op maatschappelijk en op kerkelijk niveau.

Perspectief 2017-35

Perspectief 2017-35

In september 2016 ontstond er ophef over de Willibrordprocessie in Utrecht. Kardinaal dr. W. Eijk gaf er de voorkeur aan dat de Willibrordprocessie een rooms-katholiek karakter zou hebben. Het voorstel om de processie een oecumenisch karakter te geven haalde het niet. Dit leidde tot teleurstelling bij leden van andere kerken, die dit duidelijk te kennen gaven. Verschillende media berichten erover.

Op initiatief van twee priesters van de Oud-katholieke en Rooms-katholieke Kerk, Peter-Ben Smit en Anton ten Klooster, werd op 7 november 2016, het feest van de heilige Willibrord, in Utrecht een klein symposium gehouden onder het motto ‘Willibrord, gedeelde erfenis van verdeelde kerken’. Het doel van het symposium was om de commotie te boven te komen en de verbinding met elkaar te zoeken. In dit nummer van Perspectief publiceren we de teksten van dit symposium.

Daarnaast treft u in dit nummer twee artikelen aan (de laatste twee) over uitdagingen in onze tijd, de opdracht tot evangelisatie en de opvang van vluchtelingen. Het betreft uitdagingen waar kerken in Nederland het beste in verbondenheid met elkaar op kunnen antwoorden. Zo blijven we samen in het oude spoor van Willibrord. 

Inhoud Perspectief 2017-35

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Anton ten Klooster MA doet verslag van het panelgesprek dat tijdens het symposium over Willibrord heeft plaatsgevonden. De avond werd georganiseerd door de Tilburg School of Catholic Theology (TST) en de Leerstoel Oude Katholieke Kerkstructuren (Universiteit Utrecht). Gastheer was Luce, het centrum voor religieuze communicatie van de TST. 

Lees dit artikel

  Anton ten Klooster2 80

Daarnaast vertelt Anton ten Klooster MA over wat Willibrord voor hem als rooms-katholiek priester betekent. Hij beschrijft dit mooi aan de hand van een tweetal voorbeelden en laat zien dat zijn band met Willibrord vooral emotioneel van aard is.  

Lees dit artikel

  Anton ten Klooster2 80

Ook Prof. Dr. Peter-Ben Smit gaat in zijn artikel in op de betekenis die Willibrord voor hem als oud-katholiek theoloog en priester heeft. Hij onderscheid daarbij vier aspecten. Ze hebben te maken met de Willibrordviering uit 1939, het Tweede Vaticaans Concilie, en anglicaans - oud-katholieke relaties.    

Lees dit artikel

  Peter Ben Smit 80

Drs. Dietske Bedeaux, archeoloog en theoloog, vertelt wat de opgravingen aan het Domplein ook over Willibrord aan het licht hebben gebracht.

Lees dit artikel

  Bedeaux Dietske 80

Can. drs. Wietse van der Velde, oud-katholiek priester en historicus, gaat in zijn artikel in op de verering van de heilige Willibrord in de tijd na de Reformatie in de Hollandse Zending in de 17e eeuw en bij de Oud-Bisschoppelijke Cleresie in de 18e eeuw tot aan de oprichting van de Unie van Utrecht in 1889.   

Lees dit artikel

wietse van der velde 80

Dr. Jelle Creemers promoveerde vorig jaar op een proefschrift over de internationale dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Pinksterkerken. Tijdens de jaarvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene sprak hij over de dialoog tussen katholieken, evangelischen en pinksterchristenen die sinds 2011 gaande is. Dit artikel vormt de neerslag van deze lezing.   

Lees dit artikel

Jelle Creemers 80

Prof. Dr. A.H.M. (Fred) van Iersel, moraaltheoloog en voorzitter van de Beraadgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken in Nederland, hield bij gelegenheid van de Dag van het Jodendom een interessante lezing waarin hij reflecteerde op de notie van het vreemdeling-zijn en de morele principes die voortvloeien uit het concept van de menselijke waardigheid in relatie tot de actuele vluchtelingenproblematiek die de Euroepse landen voor moeilijke keuzes plaatst.

Lees het artikel

Fred van Iersel 80

 

Volledige Agenda > 

08
dec
Hoe is het om als man, of juist als vrouw arm te zijn? Wat doet het met kwetsbaarheid en zelfbeeld? Hoe

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Johan Juurlink zei Meer
    Prima samenvatting van deze zeer nuttige bijeenkomst. 2 weken geleden
  • Geert van Dartel zei Meer
    Je kunt het nummer downloaden, is gratis woensdag 13 oktober 2021
  • Geert van Dartel zei Meer
  • Marianne Komen zei Meer
    Dank U. Ik zocht/ zoek het artikel "Perspectief"nr. 51 dd 17 maart 2021 van de Katholieke Vereniging... woensdag 13 oktober 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI