Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Overeen

Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het blad verschijnt twee keer per jaar en wordt toegestuurd aan leden, donateurs en parochies. Overeen houdt u op de hoogte van de katholieke inzet voor de oecumenische beweging in Nederland en van de activiteiten van de vereniging. 

Meld u aan als lid van de Vereniging en ontvang Overeen!

De voorgaande nummers kunt u als PDF downloaden en vanaf 2012 kunt Overeen online u als Bladerboek bekijken.

Overeen 2019 - 42 God verheerlijken in liturgie en leven

overeen12019God verheerlijken in liturgie en leven is dit jaar het motto van de Zondag voor de Oosterse Kerken. Het communicatieblad Overeen belicht dit vanuit verschillende invalshoeken en kerkelijke achtergronden. Leo van Leijsen vertrekt vanuit de viering van de Paasnacht in de Byzantijnse traditie. De viering van de Paasnacht vormt het hoogtepunt in de liturgie van de Byzantijnse traditie. v. Theodoor van der Voort legt aan de hand van voorbeelden uit dat de Orthodoxe Kerk bovenal een vierende kerk is. In al haar diensten, en zeker in de Goddelijke Liturgie, wordt God verheerlijkt. De bijdrage van Evert de Jong over de katholieke traditie sluit daar naadloos op aan om vervolgens de lijn door te trekken naar het leven in de wereld. Ds. Klaas Touwen onderscheidt drie domeinen - huis, kerk en samenleving - waar God verheerlijkt wordt, maar die elkaar nauwelijks nog raken. Ds. Anne-Marie Visser schrijft over de ogen van de verheerlijking en het nieuwe gebod van de liefde dat nieuwe ruimte schept en verandert. Jan Willem Janse tenslotte legt op een praktische manier uit wat 'leven uit genade' voor hem betekent. Op de agendat van de vereniging staan twee mooie oecumensiche bijeenkomsten: het symposium over de theologie van John Zizioulas en het symposium over charisma's in het leven en de zending van de Kerk.

 

 

Overeen 2018 - 41 Wereldraad van Kerken (1948-2018)

41De Wereldraad van Kerken viert dit jaar twee maal zijn 70-jarig jubileum. Op 21 juni in Genève met paus Franciscus aan het einde van de reguliere zitting van het Centraal Comité en vandaag in Amsterdam, de stad waar in 1948 de Wereldraad van Kerken werd opgericht. Overeen, communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, besteedt uitvoerig aandacht aan dit jubileum. Geert van Dartel (RK) schrijft over de relatie van de Rooms-katholieke Kerk tot de Wereldraad. Het bezoek van paus Franciscus op 21 juni aan Genève was een hart onder de riem van de Wereldraad en onderstreepte nog eens de oecumenische gezindheid van de Rooms-katholieke Kerk. Mgr. dr. Joris Vercammen (OKK) legt in zijn bijdrage uit hoe de Oud-katholieke Kerk en de Wereldraad van Kerken elkaar vinden en versterken. Ds. René de Reuver (scriba PKN) schreef een hartelijke felicitatie aan de jubilerende Wereldraad en stelt onder verwijzing naar de kerkorde, dat de Protestantse Kerk van harte een oecumenische kerk wil zijn. v. Hildo Bos (Orthodox) verheldert ambivalente relatie van de Orthodoxe Kerken tot de Wereldraad van Kerken. De andere bijdragen in dit nummer gaan over het onlangs verschenen Handboek Oosters Christendom en de herdenking van de Synode van Dordt. Op de agenda van de Katholieke Vereniging voor Oecumene staan twee symposia (9 november 2018 - 'Hoe ver zijn we op de weg naar het herstel van kerkgemeenschap?' en 8 februari 2019 - 'Dordt en Franciscus over de bestemming van de mens') waarvoor u zich al kunt inschrijven via  

(Vanwege de actualiteit brengen we dit nummer nu al digitaal uit. Eind september verschijnt het in druk)

Overeen 2018-40 "Blijf in Mij, zoals Ik in u"

40Het bekende vers "Blijf in Mij, zoals Ik in u" (Joh. 15,4a) was het uitgangspunt voor het maken van dit nummer van het communicatieblad Overeen. Het is genomen uit de evangelielezing op zondag 29 april 2018, en het thema van de Zondag voor de Oosterse Kerken. In dit nummer willen we laten zien hoe belangrijk en kostbaar de viering van de Eucharistie (Goddelijke Liturgie) in de Oosterse Kerken is. In het openingsartikel leidt Leo van Leijsen het thema van de Zondag voor de Oosterse Kerken in. Zr. Hildegard Koetsveld osb schreef een meditatie bij de Georgische icoon Christus - de ware wijnstok. v. Theodoor van der Voorts, aartspriester van de Russisch Orthodoxe Kerk vertelt op aanschouwelijke wijze hoe liturgie in de Orthodoxe Kerk gevierd wordt en wat de universele betekenis daarvan is. Mor Polycarpus, de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop in Nederland, zet enkele accenten vanuit zijn Syrisch-orthodoxe perspectief en onderstreept de verbondenheid met de Rooms-katholieke Kerk. Prof. Herwi Rikhof levert een beknopte doch diepgravende reflectie op de relatie tussen eucharistische gemeenschap en kerkgemeenschap. Met twee recensies van Geert van Dartel sluiten we dit nummer af. Het boek van dr. Hans Burger is een pleidooi voor een herbezinning op de betekenis van het in Christus zijn vanuit een reformatorische optiek. Het boek "De levende God - een orthodoxe catechismus" heeft de vorm van Bijbels-liturgische catechese die de lezer leidt tot een leven in Christus.

Overeen 2017-39 Hervorming vandaag

39Willibrordzondag 2017 'Hervorming vandaag - Eén is onze Meester en wij zijn allen broeders en zusters (Mt. 23,8) staat in het teken van de herdenking van 500 jaar Reformatie. Het nummer opent met een overweging van Rob van Uden bij het imposante glas-in-lood-raam van de Goede Herderkerk in Hoogeveen. Prachtige kleuren en rijk aan symboliek. Leo van Leijsen verheldert de betekenis van het begrip 'Gemeenschap der heiligen', Margriet Gosker belicht de oecumenische spiritualiteit van Maarten Luther. Geert van Dartel interviewde journalist en theoloog Klaas van der Zwaag over zijn boek 'Reformatie vandaag', Dick Akerboom trekt vanuit de vrijheidsopvatting een lijn van de Reformatie naar de moderne tijd en Kees Slijkerman presenteert het rapport 'Doof de Geest niet uit' van de dialoog tussen katholieken en pinksterchristenen. Op de laatste bladzijde informatie over de algemene ledenvergadering en enkele bijeenkomsten in het kader van de herdenking van 500 jaar Reformatie.

Overeen 2017-38 - 'Iconen - In mensengezichten kijkt Gij ons aan'

In het nieuwe nummer van Overeen publiceren we artikelen over het thema van de Zondag voor de Oosterse Kerken van dit jaar: ''Iconen - in mensengezichten kijkt Gij ons aan'. Het inleidende artikel van Leo van Leijsen voert binnen in de wereld van iconen. Met ‘De Icoon’ raken we aan het geheim tussen God en mens, dat veel groter is dan de schoonheid van een beschilderd houten paneel, hoewel stijl en kleur dit al oproepen. De icoon is godsbeeld én mensbeeld tegelijkertijd. Pastoor Ton Sip geeft uitleg bij de majestueuze Christusicoon van het St.-Catharinaklooster. Pater Johan Meijer CSsR legt uit waar de iconenstrijd in 8e eeuw over ging. In twee artikelen van respectievelijk v. Theodoor van der Voort en ds. Siets Nieuwenhuizen wordt vervolgens uiteengezet hoe orthodoxen en protestanten met iconen omgaan. Prof. Patrick Chatelion reflecteert op de plaats en betekenis van de icoon in in een wereld vol idolen. Aandacht tenslotte ook voor een publicatie over een icoon van de menselijke vrijheid Desiderius Erasmus die 500 jaar geleden de Griekse editie van het Nieuwe Testament uitbracht. Dit Novum Instrumentum gaf een geweldige impuls aan het onderzoek en de uitleg van de Heilige Schrift.

 

Overeen 2016-37 Gezicht geven aan Barmhartigheid

In dit nummer veel aandacht voor het thema Barmhartigheid. Het openingsartikel gaat over het motto van Willibrordzondag en is geschreven door de voorzitter van de vereniging, Marcel Sarot. Mensen hebben er vandaag grote behoefte aan om persoonlijk benaderd en gekend te worden. Niet alleen ontologisch, maar ook persoonlijk zijn wij aangewezen op Gods barmhartigheid en die van elkaar. Patrick Chatelion Counet licht in zijn bijdrage de achtergronden toe van het schilderij dat Vincent van Gogh maakte van de barmhartige Samaritaan. Hij maakte het aan het einde van zijn leven toen hij zelf in geestelijke nood verkeerde. Herman Selderhuis schetst beknopt wat Maarten Luther onder barmhartigheid verstond. Leo van Leijsen laat zien dat barmhartigheid in de traditie van de Oosterse Kerken gezien wordt al verborgen geheim. Denis Hendrickx o.praem. schrijft over de vluchtelingenopvang in de abdij van Berne. Verder in de dit nummer de aankondiging van een nieuwe ronde van het leerhuis Didaskalion en de uitnodiging voor de jaarvergadering en de studiebijeenkomst over de dialoog tussen katholieken, evangelischen en pinksterchristenen op 4 november 2016 in Nieuwkuijk.

Overeen 2016-36 Hoop voor de Kerk van Syrië en Irak

Van februari tot juni vragen kerken en kerkelijke organisaties in Nederland in het bijzonder aandacht voor de nood en de hoop van de Kerk in Syrië en Irak. Dit nummer van Overeen is bijna in zijn geheel aan deze campagne gewijd. In de openingsbijdrage licht Geert van Dartel de achtergronden en de bedoeling van de campagne toe: als chirstenen in Syrië en Irak de hoop niet opgeven, hoe kunnen wij hen hier in Nederland dan aan hun lot overlaten? zr. Yosé Höhne bericht over haar recente verblijf in Kirkuk en Erbil (Irak). Ze is getroffen door de onverzettelijkheid van de Chaldeeuwse aartsbisschop en dominicaan, Thomas Mirkis, voor wie ze steun vraagt. Leo van Leijsen zet nog eens de redenen op een rij waarop christenen recht hebben om in hun land te blijven en wat zij voor de toekomst van hun land betekenen. Van zijn hand is ook de bespreking van het boekje over Frans van der Lugt die in de ochtend van 7 april 2014 op brute wijze in Homs werd vermoord. Geert van Dartel zet uiteen wat de ontmoeting tussen paus Franciscus en patriarch Kyrill betekent voor de christenen in het Midden Oosten. We sluiten het nummer af met het gedicht 'Liefde' van Fouad Haidar uit Damascus en de oproep om de hulpactie voor Caritas Syrië te steunen.  

 

Overeen 2015-35

Overeen35In dit nummer van Overeen veel aandacht voor belangrijke teksten van paus Franciscus: Laudato Si' en Evangelii gaudium. Landschapsecoloog en vice-voorzitter van de Raad van Kerken geeft zijn visie op de encycliek Laudato Si' die kort voor de zomer verscheen. De encycliek verschijnt op een goed moment, kort voor de klimaatconferentie in Parijs. De zorg voor de Schepping is sinds het conciliaire proces van de jaren tachtig van de vorige eeuw een centraal aandachtspunt van de oecumenische beweging. In de theologische visie van patriarch Bartholomeus van Constantinopel  neemt de aandacht voor de schepping al jarenlang een prominente plaats in. Niet voor niets wordt hij 'de groene patriarch' genoemd. In september van dit jaar trad Dirk Gudde aan als voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland. In Overeen legt hij uit waarom de Raad van Kerken een belangrijke rol vervult en wat de prioriteiten in de komende jaren zullen zijn. Een belangrijke vrucht van het werk van de Raad van Kerken was in 1976 de totstandkoming van de oecumenische vertaling van het Onze Vader. Evert de Jong, oud-secretaris van de Nationale Raad voor Liturgie, frist het oecumenisch geheugen op en breekt een lans voor een veelvuldig gebruik van deze vertaling. Het laatste deel van dit nummer staat in het teken van de Vreugde van het Evangelie. De tekst paus Franciscus spoort ons aan om vanuit die vreugde te durven leven; het artikel over het werkbezoek van de dialooggroep RKK-MN-VPE aan enkele gemeenschappen in Rotterdam illustreert wat de vreugde van het evangelie vermag. Op 6 november vindt in de Lutherse Kerk in Woerden de Algemene Ledenvergadering plaats. 's Middags is er een symposium over de oecumenische herdenking van het begin van de Reformatie.

Klik hier voor de inhoudsopgave

Overeen 2015-34

Overeen34Het voorjaarsnummer van Overeen besteedt uitvoerig aandacht aan de relatie tussen Orthodoxie en Katholicisme. In het openingsartikel wordt een overzicht gegeven van de veranderingen in deze relaties sinds het Tweede Vaticaans Concilie. De Orthodoxe Kerken bereiden zich voor op het Pan-Orthodox Concilie dat in 2016 met Pinksteren zal plaatsvinden. Vervolgens wordt in gegaan op de bijzondere positie van het Patriarchaat van Constantinopel binnen de Orthodoxie en op de inzet van paus Franciscus voor de eenheid van de Kerk.
In het tweede deel van dit nummer staan we stil bij de voorbereiding van de herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017 en bij het project van de Raad van Kerken 'Beleving van Eucharistie en Avondmaal'. In de laatste bijdrage benoemt de nieuwe voorzitter van de vereniging, prof. dr. Marcel Sarot, de uitdagingen waar de Katholieke Vereniging voor Oecumene momenteel voor staat. Het nummer wordt afgesloten met een gedicht van Rob van Uden uit de cyclus 'Zand en Stenen' die hij maakte naar aanleiding van de aanslagen in Parijs in januari 2015.

Klik hier voor de inhoudsopgave

Overeen 2014-33

Overeen33Het oktobernummer van Overeen besteedt ruim aandacht aan het thema van Willibrordzondag 2014: 'Kerk, 'n Weg te gaan'. In een medidatieve tekst verbindt Leo van Leijsen het oude beeld van de pelgrimerende kerk van Gods volk onderweg met de perichorese, de kringloop van liefde, in de relatie tussen Vader, Zoon en heilige Geest. Jan Maassen vertelt over zijn ervaringen tijdens de Northern Cross Pilgrimage die hij liep in april van dit jaar. Een foto van deze pelgrimage werd gebruikt voor de poster van Willibrordzondag. De Kerk wil teken en instrument zijn van Gods heilsplan voor de wereld. Jan Peters was deze zomer in Sarajewo waar hij sprak met de vredesactiviste Katerina Kruhonja. Oecumenische en interreligieuze dialoog alleen zijn niet genoeg, wat wij nodig hebben is een dialoog van verzoening over de pijnpunten die ons verdelen en een belemmering zijn om echt vertrouwen te creëren. De Katholieke Vereniging voor Oecumene wil ook in de toekomst in de Nederlandse oecumene een rol van betekenis blijven spelen. Verjonging van het ledenbestand is daarvoor een harde voorwaarde. In een interview met Geert van Dartel blikt Henk van Doorn (76) terug op zijn voorzittersperiode. Eind dit jaar draagt hij de voorzittershamer over aan prof. dr. Marcel Sarot (53). Op initiatief van bestuurslid Rob van Uden wordt in Breda door katholieken, protestanten en orthodoxen gesproken over de betekenis van Maria. Voor velen een eyeopener. Op 7 november wordt in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN de algemene jaarvergadering gehouden. 's Middags spreekt prof. dr. William Henn over de groeiende overstemming in de visie op de Kerk.

Klik hier voor de inhoudsopgave
Volledige Agenda > 

15
sept
Van 1 september t/m 4 oktober wordt in de kerken de periode voor de Schepping gehouden. Het Vlaamse

17
sept
Nieuwe Gracht 61 Utrecht
4 studiemiddagen Als God renoveert. Gelooft u dat het kan? Een bloeiende parochiegemeenschap waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden

19
sept
Landelijk Dienstencentrum PKN
Een studiemiddag van het WKO (oecumenisch Werkverband voor Kerkelijk Opbouwwerk) en de Dienstenorganisatie van

19
sept
Grote Kerk in 's-Hertogenbosch
Hierbij de aankondiging van het najaarsseizoen 2019 van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis in

28
sept
Ichtuskerk Amersfoort
Conferentie: Kerkmuren: zegen of vloek? Datum: zaterdag 28 september 2019, Ichthuskerk, Grote Haag 154 te Amersfoort 10.00-16.00 uur Thema: De kerk in

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Teun van der Leer zei Meer
  Dank je wel Geert voor je heldere reactie. 2 weken geleden
 • Marcel Poorthuis zei Meer
  Dat het de redactie niet is opgevallen zegt al heel wat over die 'spirituele oecumene'!
  Iets anders... 3 weken geleden
 • Idelette Otten zei Meer
  Waarde Geert
  ‘Waar het gesprek over zou moeten gaan’.
  Nieuwsgierig begon ik te lezen. Maar... 3 weken geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Evenwichtige reactie. Maar het had de redactie toch ook zelf kunnen opvallen dat weinig vrouwelijke... 3 weken geleden

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI