Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Overeen

Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het blad verschijnt twee keer per jaar en wordt toegestuurd aan leden, donateurs en parochies. Overeen houdt u op de hoogte van de katholieke inzet voor de oecumenische beweging in Nederland en van de activiteiten van de vereniging. 

Meld u aan als lid van de Vereniging en ontvang Overeen!

De voorgaande nummers zij vanaf januari 2003  online als Bladerboek bekijken en te downloaden.

Overeen 2024-52 Biddend bijeen

 

pdfDownload Overeen 2024-52

“Christus, zie om naar uw familie. Wij smeken u de hunkering te lenigen van wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,” bad de orthodoxe patriarch van Jeruzalem Theophilus  III indringend tijdens Together: Samenkomst van Gods Volk, een week voor de grote aanslag van Hamas op Israël die de verschrikkelijke grondoorlog in de Gazastrook inluidde. In deze Overeen blikken we terug op de hoopvolle ervaring die we als vereniging samen met 40 jongeren uit verschillende kerken hebben opgedaan en vragen we aandacht voor de tragische situatie van christenen in het Heilige Land. Op de Zondag voor de Oosterse Kerken op 28 april 2024 staat hun worsteling om een teken van vrede te zijn temidden van oorlog en geweld centraal.

Lees meer...

Overeen 2023-51: Op naar Rome voor Together!

pdfOvereen_September_2023_-_Katholieke_Vereniging_voor_Oecumene_webversie.pdf

Een jaar lang is binnen de vereniging gewerkt aan de voorbereiding van TOGETHER: Samenkomst van Gods Volk. Met een mooi team van vrijwilligers uit verschillende kerken is het gelukt een groep bijeen te brengen voor deze bijzondere ervaring: met 40 jonge christenen met hele diverse kerkelijke achtergronden reizen we af naar Rome. Dat is de vrucht van veel voorbereidingen in Nederland, met ook een mooie bijdrage aan de organisatie in Rome. In deze Overeen leest u alles over de voorbereidingen, die in zichzelf al veel vrucht hebben gedragen. Inmiddels hebben we op de inspiratiedag (3 november 2023) en door middel van reisverhalen op www.oecumene.nl/together ook uitgebreid verslag gedaan van de reis!

Ik vind de voorbereidingen heel prettig en inspirerend. Je brengt synodaliteit namelijk ook al meteen in de praktijk, door samen op te trekken. Ik ervaar een groot gevoel van respect naar elkaar. We leren elkaar persoonlijk beter kennen, maar ook elkaars achtergrond en traditie. We hebben ook met elkaar gebeden. Dat vind ik belangrijk, juist ook omdat we organiseren om samen naar een gebed te gaan. Het Taizégebed hier in Utrecht was ook erg mooi!

Diaken Thelma Schoon, namens de Oud-katholieke kerk betrokken bij de organisatie van TOGETHER op p. 7.

 

Lees meer...

Overeen 2023-50 Als christenen samen op weg

Overeen 2023-50

Als christenen samen op weg: dat is de rode draad in dit nummer van Overeen. In het kader van de Zondagvoor de Oosterse Kerken, die we op 7 mei 2023 vieren, vraagt de vereniging om te bidden met en voorde Orthodoxe kerken in Europa. Zij worstelen al jaren met interne spanningen, die ten volle zichtbaar zijn geworden in de oorlog in Oekraïne. De gehele christelijke gemeenschap zoekt nu naar wegen om hiermee om te gaan.

Dr. Alfons Brüning analyseert de rol van de Russisch-Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken. Aartspriester Theodoor van der Voort geeft een inkijkje in het leven van Russen en Oekraïners in Nederland. Zijn gemeenschap in Deventer is een hoopvol teken van gelovigen die elkaar blijven vinden en samen bidden. Ook binnen de vereniging zijn we samen op weg: we maken in dit nummer kennis met Myrthe Lubbers, die door de Algemene Ledenvergadering werd benoemd tot nieuw bestuurslid en met ds. Trinette Verhoeven, die het hoofdbestuur voorziet van advies vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. En in het eerste artikel vertelt Fokke Wouda over een bijzonder initiatief dat de koers van de vereniging in hogemate zal bepalen in het komende jaar: een reis naar het oecumenisch avondgebed TOGETHER met paus Franciscus op het Sint-Pietersplein!

Overeen 2022-49 De liefde beweegt tot eenheid en verzoening

Overeen 2021-48

 

Wat vermag de liefde van Christus in beweging te brengen. Het motto van de 11e algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe had als mottio: De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid. In dit nummer van Overeen vertellen auteurs vanuit verschillende invalshoeken wat dat voor hen betekent. Geert van Dartel blikt terug op zijn dienstverband bij de vereniging dat in het teken stond van het werk voor de eenheid van de Kerk. Marcel Sarot schrijft over de theologische betekenis van de liefde van Christus. Mariet Rijk vertelt dat je je in je persoonlijk leven gedragen mag weten door Gods liefde. Hanneke Steetskamp schrijft over de betekenis van liefde voor het leven in een gemeenschap, v. Theodoor van der Voort vertelt waarom de liefde van Christus vandaag een primaire opdracht is voor de Orthodoxe Kerken. Fred van Iersel schrijft over de impact van der vrede van Christus in deze wereld. Tenslotte schetst Fokke Wouda, per 1 september 2022 aangetreden als coördinator bij de vereniging, wat hij van nieuwe taken hoopt en verwacht. 

 

Overeen 2022-48 Oosterse Katholieke Kerken

Overeen 2021-48

Dit nummer van het communicatieblad Overeen gaat over de Oosterse Katholieke Kerken. Geert van Dartel vertelt in een inleidende bijdrage hoe belangrijk de kerken in het Midden-Oosten zijn als baken van licht en hoop. Geschonden en omgewoeld door de lange oorlogsjaren blijven leiders van Oosterse Katholieke Kerken op hun post en zetten ze zich in voor de toekomst van hun kerk en land. Bij dit artikel is een overzicht opgenomen van de verschillende Oosterse-Katholieke Kerken. Kees Hulsman schetst in zijn bijdrage de historische achtergronden en de betekenis van de kleine Koptisch-Katholieke Kerk in Egypte. Thom Sicking gaat aan de hand van het oecumenische document 'We choose abundant life' in de op de uitdagingen voor de kerken in het Nabije Oosten. Nick schreef nog voordat Rusland een oorlog tegen Oekraïne begon een artikel over complexe interkerkelijek siutatie in dat land. Met name gaat hij in de op de bijzondere betekenis van de Grieks-katholieke Kerk van Oekraïne. Met een overzicht van sinds 2013 gesteunde projecten besluiten we dit nummer.

Overeen 2021-47 Boodschappers van Vreugde

Overeen 2021-47

De H. Willibrord verkondigde op zijn missiereizen in de Lage Landen een vreugdevolle boodschap. Het christelijk geloof heeft een grote invloed gehad op de vorming van de westerse samenleving en cultuur. Maar hoe is dat vandaag? Zijn wij zelf in ons dagelijks leven en  kerkelijke gemeenschap, als ambtsdrager of als gelovige, drager van diezelfde aanstekelijke vreugde? In dit nummer legt diaken Rob van Uden uit wat het voor hem betekent om in zijn parochie in Rijen, die boodschapper van vreugde te zijn. Mirjam Spruit zet zich vanuit het Centrum voor Parochiespiritualiteit in voor geestelijke vernieuwing en bericht over haar ervaringen met het boek "Als God renoveert" dat in veel parochies wordt gebruikt. Binnenkort neemt drs. Leo van Leijsen na 35 jaar afscheid als medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. In dit nummer blikt hij terug op zijn jarenlange betrokkenheid bij de Oosterse Kerken. Koert Baas studeerde onlangs af aan de Tilburg School of Theology op een onderzoek naar de relatie tussen katholieken en baptisten. In zijn bijdrage wijst hij een richting voor overbruggen van de kloof tussen katholieken en baptisten. Cor Sinnema bespreekt het onderzoek van de baptistische hoogleraar Henk Bakker "Jezus - Reconstructie en Revisie".

Overeen 2021 - 46 Bronnen van religieus leven in Oost en West

Overeen 2021-46

Bronnen van het religieuze leven in Oost en West, was het thema dat ons voor ogen stond bij het maken van dit nummer van het communicatieblad. Het religieuze leven lijkt uitgebloeid, maar toch als we ons niet vergissen kunnen we toch weer nieuwe twijgen zien opkomen. We kijken ver terug in dit nummer en beginnen met enkele bijdragen van Leo van Leijsen over Antonius de Grote die wel de vader van het kloosterleven wordt genoemd. Mor Polycarpus, aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk schrijft over de verwevenheid en verwantschap tussen de Koptische en Syrisch-Orthodoxe traditie. Meletios Webber gaat heel persoonlijk in op de kenmerken van het religieuze leven in de Byzantijns-Orthodoxe traditie. Dom Bernardus wijst op de liefde van Christus die niet alleen in de monnik, maar in iedere gedoopte en in de gemeenschap van de Kerk vrucht wil dragen. Emmanuel Pannier, tenslotte, vertelt hoe in de Gemeenschap Chemin Neuf het religieuze leven nieuwe vruchten draagt. Mocht u meer willen horen en leren over de bronnen van het religieuze leven in Oost en West of over Oosters-christelijke visies op menselijke waardigheid, geef u dan vooral op voor één van de online bijeenomsten die we dit voorjaar aanbieden. 

Overeen 2020-45 Hoop en Verwachting, Gebed en Navolging

Overeen 2020-44

Hoop en verwachting, gebed en navolging vormen de rode draad in het nieuwe nummer van Overeen. We hebben dit nummer gemaakt met het oog op Willibrordzondag. Het thema ‘Samen de Heer tegemoet’ is ontleend aan de parabel over de wijze en dwaze maagden (Mt. 25,1-13). De afbeelding op de poster (pag. 8) ontdekten we bij toeval, zo kwamen we de kunstenaar Ain Veres op het spoor. We openen dit nummer met een interview met hem. Veres vertelt openhartig over zijn leven, zijn bekering en de religieuze kunst die hij maakt. Tijdens de pandemie zijn online vieringen gewoon geworden. Pastoor Rudolf Scheltinga van de oud-katholieke parochie Ste. Agnes vertelt over zijn ervaringen met het online getijdengebed. De bijdrage van mgr. dr. Gerard de Korte gaat over de betekenis van de hoop en het leven vanuit verwachting juist nu we met onze kwetsbaarheid worden geconfronteerd. Diaken Colm Dekker van de Sant'Egidio Gemeenschap in Amsterdam richt de blik op de meest kwetsbaren in onze samenleving: vluchtelingen zonder papieren. Met een bijdrage van diaken Rob van Uden over een nieuwe uitgave van de Navolging van Christus en de aankondiging van de jaarvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene op 6 november a.s. sluiten we dit nummer af.

Overeen 2020-44 De weg naar het licht

Overeen 2020-44

Bij gelegenheid van de Zondag voor de Oosterse Kerken maakten we een themanummer over de omvormende kracht van het geloof in Christus. De icoon van de Opstanding (Anastasis) laat zien dat Christus voor allen de weg naar het leven wil ontsluiten. De neerdaling ter helle is daarvan de meest krachtige uitdrukking. Aan de dood ontrukt.

Toen we dit nummer voorbereidden, konden we niet vermoeden dat de Corona-pandemie wereldwijd zo’n invloed zou hebben. Verdriet en rouw vanwege de duizenden doden, grote onzekerheid en economische crisis, maar ook volledige inzet en solidariteit. Samen komen we door deze crisis, is het motto. Vitale sectoren zoals de zorg, het onderwijs, de voedselvoorziening en de overheid, spannen zich tot het uiterste in. Ook kerken laten zien waar ze staan en waar ze voor staan. Het geloof is voor velen een grote steun en bron van kracht en hoop.

Iedere christelijke traditie legt in haar verkondiging, liturgie en leven eigen accenten. De ene traditie benadrukt meer de geestelijke dimensie van de weg naar het licht, in de andere komt de maatschappelijke dimensie sterker tot uitdrukking. Die accenten hoeven niet tegenover elkaar gesteld te worden, maar kunnen elkaar verrijken en versterken. Want in iedere geloofsweg gaat het uiteindelijk om die weg naar het licht, niet alleen individueel, maar ook historisch en maatschappelijk. De Opstanding heeft – als we de icoon op ons laten inwerken – zelfs kosmische betekenis.

Overeen 2019-43 Wie ben jij, o Liefde

Overeen 2019-43

Het thema van Willbrorordzondag is belangrijk, maar niet gemakkelijk. Het is ontleend aan 2 Tess 2,16-3,5, de 2e lezing van de 32e zondag door het jaar: 'Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus'. in dit nummer gaan we op zoek naar de oecumenische relevantie van deze woorden. Leo van Leijsen bijt het spits af met een artikel over de oecumene van de martelaren. Reeds paus Johannes Paulus II schreef uitvoerig over de gemeenschappelijk martyriologium van alle christenen waarin de eenheid van de Kerk al gegeven is. Het bloed van de martelaren van de 20 en 21e eeuw is een appèl om de muren die christenen van nu nog scheiden zo veel mogelijk te slechten, schrijft Van Leijsen. Ds. Sjaak van 't Kruis schrijft over het thema van de 'volharding van de heiligen' waarover in de 17e eeuw scherp gedebatteerd werd. Is volharding het resultaat van menselijke strijd en doorzettingsvermogen of toch eerder een teken van Gods trouw? Marcel Sarot sluit in zijn bijdrage aan bij de 1e lezing van Willibrordzondag die genomen is uit 1 Makk. 7,1-2,9-14. Aan de hand van het denken van de wetenschapsfilosoof Karl Popper maakt hij duidelijk hoe belangrijk tradities in ons leven zijn voor onze levensoriëntatie, voor ons handelen, voor de stabiliteit in ons leven en voor de sociale cohesie. Tradities zijn niet onveranderlijk, maar bewegen mee in de tijd. p. Frans van der Lugt sj. werd vijf jaar geleden op brute wijze vermoord in Homs. Bij KokBoekencentrum verscheen dit jaar zijn boek 'Wie ben jij, o Liefde'. Geert van Dartel las het en schreef een recensie. In de laatste bijdrage van dit nummer blikt Geert van Dartel terug op zijn 25-jarig dienstverband bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene (en Sint-Willibrordvereniging). 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 3 weken geleden
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI