Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Overeen

Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het blad verschijnt twee keer per jaar en wordt toegestuurd aan leden, donateurs en parochies. Overeen houdt u op de hoogte van de katholieke inzet voor de oecumenische beweging in Nederland en van de activiteiten van de vereniging. 

Meld u aan als lid van de Vereniging en ontvang Overeen!

De voorgaande nummers zij vanaf januari 2003  online als Bladerboek bekijken en te downloaden.

Overeen 2017-38 - 'Iconen - In mensengezichten kijkt Gij ons aan'

Overeen 2017-38

 

In het nieuwe nummer van Overeen publiceren we artikelen over het thema van de Zondag voor de Oosterse Kerken van dit jaar: ''Iconen - in mensengezichten kijkt Gij ons aan'. Het inleidende artikel van Leo van Leijsen voert binnen in de wereld van iconen. Met ‘De Icoon’ raken we aan het geheim tussen God en mens, dat veel groter is dan de schoonheid van een beschilderd houten paneel, hoewel stijl en kleur dit al oproepen. De icoon is godsbeeld én mensbeeld tegelijkertijd. Pastoor Ton Sip geeft uitleg bij de majestueuze Christusicoon van het St.-Catharinaklooster. Pater Johan Meijer CSsR legt uit waar de iconenstrijd in 8e eeuw over ging. In twee artikelen van respectievelijk v. Theodoor van der Voort en ds. Siets Nieuwenhuizen wordt vervolgens uiteengezet hoe orthodoxen en protestanten met iconen omgaan. Prof. Patrick Chatelion reflecteert op de plaats en betekenis van de icoon in in een wereld vol idolen. Aandacht tenslotte ook voor een publicatie over een icoon van de menselijke vrijheid Desiderius Erasmus die 500 jaar geleden de Griekse editie van het Nieuwe Testament uitbracht. Dit Novum Instrumentum gaf een geweldige impuls aan het onderzoek en de uitleg van de Heilige Schrift.

Overeen 2016-37 Gezicht geven aan Barmhartigheid

Overeen 2016-37

In dit nummer veel aandacht voor het thema Barmhartigheid. Het openingsartikel gaat over het motto van Willibrordzondag en is geschreven door de voorzitter van de vereniging, Marcel Sarot. Mensen hebben er vandaag grote behoefte aan om persoonlijk benaderd en gekend te worden. Niet alleen ontologisch, maar ook persoonlijk zijn wij aangewezen op Gods barmhartigheid en die van elkaar. Patrick Chatelion Counet licht in zijn bijdrage de achtergronden toe van het schilderij dat Vincent van Gogh maakte van de barmhartige Samaritaan. Hij maakte het aan het einde van zijn leven toen hij zelf in geestelijke nood verkeerde. Herman Selderhuis schetst beknopt wat Maarten Luther onder barmhartigheid verstond. Leo van Leijsen laat zien dat barmhartigheid in de traditie van de Oosterse Kerken gezien wordt al verborgen geheim. Denis Hendrickx o.praem. schrijft over de vluchtelingenopvang in de abdij van Berne. Verder in de dit nummer de aankondiging van een nieuwe ronde van het leerhuis Didaskalion en de uitnodiging voor de jaarvergadering en de studiebijeenkomst over de dialoog tussen katholieken, evangelischen en pinksterchristenen op 4 november 2016 in Nieuwkuijk.

Overeen 2016-36 Hoop voor de Kerk van Syrië en Irak

Overeen 2016-36

 

Van februari tot juni vragen kerken en kerkelijke organisaties in Nederland in het bijzonder aandacht voor de nood en de hoop van de Kerk in Syrië en Irak. Dit nummer van Overeen is bijna in zijn geheel aan deze campagne gewijd. In de openingsbijdrage licht Geert van Dartel de achtergronden en de bedoeling van de campagne toe: als chirstenen in Syrië en Irak de hoop niet opgeven, hoe kunnen wij hen hier in Nederland dan aan hun lot overlaten? zr. Yosé Höhne bericht over haar recente verblijf in Kirkuk en Erbil (Irak). Ze is getroffen door de onverzettelijkheid van de Chaldeeuwse aartsbisschop en dominicaan, Thomas Mirkis, voor wie ze steun vraagt. Leo van Leijsen zet nog eens de redenen op een rij waarop christenen recht hebben om in hun land te blijven en wat zij voor de toekomst van hun land betekenen. Van zijn hand is ook de bespreking van het boekje over Frans van der Lugt die in de ochtend van 7 april 2014 op brute wijze in Homs werd vermoord. Geert van Dartel zet uiteen wat de ontmoeting tussen paus Franciscus en patriarch Kyrill betekent voor de christenen in het Midden Oosten. We sluiten het nummer af met het gedicht 'Liefde' van Fouad Haidar uit Damascus en de oproep om de hulpactie voor Caritas Syrië te steunen.  

 

Overeen 2015-35

Overeen 2015-35

In dit nummer van Overeen veel aandacht voor belangrijke teksten van paus Franciscus: Laudato Si' en Evangelii gaudium. Landschapsecoloog en vice-voorzitter van de Raad van Kerken geeft zijn visie op de encycliek Laudato Si' die kort voor de zomer verscheen. De encycliek verschijnt op een goed moment, kort voor de klimaatconferentie in Parijs. De zorg voor de Schepping is sinds het conciliaire proces van de jaren tachtig van de vorige eeuw een centraal aandachtspunt van de oecumenische beweging. In de theologische visie van patriarch Bartholomeus van Constantinopel  neemt de aandacht voor de schepping al jarenlang een prominente plaats in. Niet voor niets wordt hij 'de groene patriarch' genoemd. In september van dit jaar trad Dirk Gudde aan als voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland. In Overeen legt hij uit waarom de Raad van Kerken een belangrijke rol vervult en wat de prioriteiten in de komende jaren zullen zijn. Een belangrijke vrucht van het werk van de Raad van Kerken was in 1976 de totstandkoming van de oecumenische vertaling van het Onze Vader. Evert de Jong, oud-secretaris van de Nationale Raad voor Liturgie, frist het oecumenisch geheugen op en breekt een lans voor een veelvuldig gebruik van deze vertaling. Het laatste deel van dit nummer staat in het teken van de Vreugde van het Evangelie. De tekst paus Franciscus spoort ons aan om vanuit die vreugde te durven leven; het artikel over het werkbezoek van de dialooggroep RKK-MN-VPE aan enkele gemeenschappen in Rotterdam illustreert wat de vreugde van het evangelie vermag. Op 6 november vindt in de Lutherse Kerk in Woerden de Algemene Ledenvergadering plaats. 's Middags is er een symposium over de oecumenische herdenking van het begin van de Reformatie.

Overeen 2015-34

Overeen 2015-34

Het voorjaarsnummer van Overeen besteedt uitvoerig aandacht aan de relatie tussen Orthodoxie en Katholicisme. In het openingsartikel wordt een overzicht gegeven van de veranderingen in deze relaties sinds het Tweede Vaticaans Concilie. De Orthodoxe Kerken bereiden zich voor op het Pan-Orthodox Concilie dat in 2016 met Pinksteren zal plaatsvinden. Vervolgens wordt in gegaan op de bijzondere positie van het Patriarchaat van Constantinopel binnen de Orthodoxie en op de inzet van paus Franciscus voor de eenheid van de Kerk.
In het tweede deel van dit nummer staan we stil bij de voorbereiding van de herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017 en bij het project van de Raad van Kerken 'Beleving van Eucharistie en Avondmaal'. In de laatste bijdrage benoemt de nieuwe voorzitter van de vereniging, prof. dr. Marcel Sarot, de uitdagingen waar de Katholieke Vereniging voor Oecumene momenteel voor staat. Het nummer wordt afgesloten met een gedicht van Rob van Uden uit de cyclus 'Zand en Stenen' die hij maakte naar aanleiding van de aanslagen in Parijs in januari 2015.

Overeen 2014-33

Overeen 2014-33

Het oktobernummer van Overeen besteedt ruim aandacht aan het thema van Willibrordzondag 2014: 'Kerk, 'n Weg te gaan'. In een medidatieve tekst verbindt Leo van Leijsen het oude beeld van de pelgrimerende kerk van Gods volk onderweg met de perichorese, de kringloop van liefde, in de relatie tussen Vader, Zoon en heilige Geest. Jan Maassen vertelt over zijn ervaringen tijdens de Northern Cross Pilgrimage die hij liep in april van dit jaar. Een foto van deze pelgrimage werd gebruikt voor de poster van Willibrordzondag. De Kerk wil teken en instrument zijn van Gods heilsplan voor de wereld. Jan Peters was deze zomer in Sarajewo waar hij sprak met de vredesactiviste Katerina Kruhonja. Oecumenische en interreligieuze dialoog alleen zijn niet genoeg, wat wij nodig hebben is een dialoog van verzoening over de pijnpunten die ons verdelen en een belemmering zijn om echt vertrouwen te creëren. De Katholieke Vereniging voor Oecumene wil ook in de toekomst in de Nederlandse oecumene een rol van betekenis blijven spelen. Verjonging van het ledenbestand is daarvoor een harde voorwaarde. In een interview met Geert van Dartel blikt Henk van Doorn (76) terug op zijn voorzittersperiode. Eind dit jaar draagt hij de voorzittershamer over aan prof. dr. Marcel Sarot (53). Op initiatief van bestuurslid Rob van Uden wordt in Breda door katholieken, protestanten en orthodoxen gesproken over de betekenis van Maria. Voor velen een eyeopener. Op 7 november wordt in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN de algemene jaarvergadering gehouden. 's Middags spreekt prof. dr. William Henn over de groeiende overstemming in de visie op de Kerk.

Overeen 2014-32

Overeen 2014-32

Op de vijfde zondag van Pasen wordt er in de Rooms-katholieke Kerk jaarlijks aandacht besteed aan de Oosterse Kerken. In dit nummer van Overeen wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor het werk van Caritas Midden-Oosten en Noord-Afrika. Rosette Héchaimé vertelt over de programma's en activiteiten van Caritas MONA, met name over de hulp aan de slachtoffers van de al drie jaar durende oorlog in Syrië. De vereniging voert een hulpactie voor de ondersteuning van Caritas Syrië. In dit nummer komen twee bestuursleden aan het woord: voorzitter Henk van Doorn laat zien hoe katholieken en protestanten in de veertigdagentijd met elkaar op weg kunnen gaan. Rob van Uden licht toe dat de nieuwe oecumenische tekst over de Kerk een belangrijke mijlpaal is op onze weg naar eenheid. Met het aanbieden van een digitaal account zet de vereniging opnieuw een stap in een vernieuwinsproces. De digitale communicatie biedt nieuwe mogelijkheden voor het onderhouden van contacten en het uitwisselen van informatie.   

Overeen 2013-31

Overeen 2013-31/a>

Binnenkort vindt in Busan (Zuid-Korea) de tiende algemene vergadreing van de Wereldraad van Kerken plaats. Willibrordzondag 2013 staat in het teken van deze belangrijke oecumenische gebeurtenis. In dit nummer van Overeen gaan we in op het thema van de Wereldraadvergadering. Verder een opmerkelijk interview met Paulo dall'Oglio over Syrië. Dall'Oglio heeft zijn leven gewijd aan de interreligieuze dialoog. Kort nadat dit interview werd afgenomen reisde hij naar Syrië. Sindsdiens wordt hij vermist. Jan Wessels, directeur van de Evangelische Alliantie schrijft vanuit zijn eigen ervaring over oecumenische samenwerking op het gebied van zending en missie. Kerken hebben elkaar veel te bieden, schrijft hij. In een interview geeft de oud-katholieke pastoor Wietse van der Velde zijn visie op de voortgang van de dialoog tussen Roomskatholieken en Oudkatholieken. Deze dialoog is een nieuwe fase ingegaan. Op de laatste pagina het najaarsprogramma van de vereniging met verschillende interessante bijeenkomsten waarvoor u kunt intekenen.
 

Overeen 2013-30

Overeen 2013-30

Christenen van Syrië
Klooster biedt hulp aan Syrische vluchtelingen in Mardin
De inspiratie van oriëntaalse spiritualiteit
Een nieuwe paus....
Onze troost
Recensie Handboek Kerk en sociale media
Actie donateurs- en ledenwerving
Het mysterie in beeld? Iconen in Oost en West Symposium b.g.v. 60 jaar Pokrof
Nieuw leerhuis 2013 'De Bergrede
Het Catechismusdebat - Vervloekt

Overeen 2012-29

Overeen 2012-29

Willibrordzondag 2012-elkaar tot zegen
Zegenen in de Bijbel door Leo van Leijsen
Laat de zorgen plaatsmaken voor hoop door mgr. dr. Gerard de Korte
We kunnen veel van elkaar leren - interview met v. Hildo Bos
Gezegend zijt Gij... door ds. Sophie Bloemert
Het "Jaar van het Geloof" als oecumenische uitdaging door Kees van Vliet
6 Oktober naar het Malieveld door Kees Slijkerman
Agenda najaar 2012 - Algemene Ledenvergadering 9 november

Volledige Agenda > 

28
juni
Drift 23.012 Utrecht
Masterclass met prof. dr. Urs von Arx Deze masterclass is een unieke kans om in gesprek te gaan op basis

28
juni
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Met medewerking van: • Ds. Trinette Verhoeven - Classispredikant (Classis Utrecht), Protestantse Kerk in

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Islam send no message of peace or shalom to the people of the world only terror zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Christians in Syria Irak Libanon and Middle East total burning why can we build a new church in Saudi or Iran etc zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Armenia and Georgia borders protect by christian Putin or islam ottomania Erdogan? zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  First Roman Emperor Constant believe in Christ his words en Putin today? zaterdag 16 april 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI