Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Nieuws

Onder 'Nieuws & Blogs' treft u alle nieuwe items op de site aan. Bij 'Nieuws' vindt u de nieuwsberichten met betrekking tot de oecumene. 'Blogs' biedt bijdragen van verschillende bloggers over oecumenische ontwikkelingen en gebeurtenissen en in de categorie 'Favorieten' treft u de tien meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar aan.

Word gids in een Europese kathedraal

Kathedraal tour

Aanbevolen: ARC Nederland/Vlaanderen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers (18-30 jaar) met een passie voor(kunst)geschiedenis, archeologie en erfgoed.

Wij bieden jou de unieke kans om deze zomertoeristen rond te leiden in een buitenlandse kathedraal in ruil voor gratis kost en inwoon. Dat doe je niet alleen, maar samen met een kleine groep internationale leeftijdsgenoten. Bezit jij de gave om de vele verhalen in een kathedraal uit te leggen en zie je deze“mini-erasmus” in Bordeaux, Venetië, Speyer, of een van onze vele andere bestemmingenwel zitten? Dan ben jij misschien wel de gedroomde kandidaat die we zoeken!

Lees meer...

Platform Rome-Reformatie: zoek concrete stappen naar eenheid

Together Rome 425

"Wij geloven dat de schatten die God de kerk in de afgelopen 500 jaar heeft gegeven thuishoren in de kerk die verbonden is met de oorsprong, de kerk van de apostelen, waarvan Christus de hoeksteen is." Zo spreekt een groep protestantse en katholieke theologen zich vandaag uit, tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Zij hebben zich verenigd in het Platform Rome-Reformatie en pleiten hoopvol voor een hereniging van protestantse kerken en de Rooms-katholieke kerk, als gevolg van een gezamenlijke bekering naar Christus.

Met het platform en de verklaring willen zij een nieuwe impuls geven aan de oecumene en het visioen van een verzoende kerk levend houden. In de toenadering tussen kerken is in de afgelopen honderd jaar veel bereikt, maar de hereniging van protestanten en katholieken, die na het Tweede Vaticaans Concilie voor velen binnen handbereik leek, is nog uitgebleven. De theologen van het platform willen dat perspectief niet uit het oog verliezen en streven ernaar met hoop, creativiteit en moed te zoeken naar concrete mogelijkheden.

De verklaring werd door negentien theologen uit de Rooms-katholieke en verschillende protestantse tradities ondertekend, allen op persoonlijke titel. Het kernteam van het platform bestaat uit Eric Bouter, Arjan Plaisier (voorzitter), Marcel Sarot, Diederik Wienen en Fokke Wouda (de laatste drie zijn ook actief betrokken bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene). Zij nodigen ertoe uit om het gesprek over concrete vormen van eenheid te voeren. De verklaring is daarbij zeker geen eindpunt, maar wil een uitgangspunt zijn voor die dialoog. Naast het verwoorden van de mogelijkheid en noodzaak voor zichtbare eenheid stelt de tekst daarom ook veel vragen, die nog onbeantwoord zijn. 

De verklaring is te vinden op www.platform-romereformatie.nl. Sympathisanten kunnen hun naam toevoegen.

Wij kunnen niet tevreden zijn met plezierige verhoudingen en goede samenwerking, terwijl wij de bestaande kerkelijke verdeeldheid als gegeven beschouwen. Daadwerkelijke kerkelijke eenheid moet ons doel zijn. Omdat Jezus één kerk wilde, en omdat wij ervaren dat de kerkelijke verdeeldheid verkeerd is. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat wij erkennen dat kerken uit de Reformatie schatten hebben bewaard die ook voor de Romana van levensbelang zijn, en dat de Rooms-Katholieke Kerk bij hereniging deze schatten als gaven dient te aanvaarden, waardoor zijzelf ook wordt veranderd. Het is van de zotte dat 500 jaar na de Reformatie wij nog steeds niet concreet voor ogen hebben hoe de weg naar kerkelijke eenheid er uit moet zien. Wij hopen dat onze verklaring kan helpen om die weg helder te krijgen en zo een stapje op weg de weg naar eenheid mag zijn.

Prof. dr. Marcel Sarot

 

"Voor mij is het waardevol en belangrijk dat er een groep mensen bestaat die - misschien met enige naïviteit - durft te brainstormen over concrete stappen naar eenheid. Hopelijk biedt dat ook de ruimte voor creatieve en gedurfde ideeën. Juist theologen moeten die vrijheid voelen om nieuwe dingen te onderzoeken. Ik ben blij dat ik daar in dit platform deel van kan uitmaken en hoop dat onze verklaring een impuls geeft aan een open gesprek. De ervaringen bij Together is daarbij voor mij een sterke stimulans. Ook in die groep jonge christenen uit verschillende kerken leefde en leeft het verlangen naar eenheid."

Dr. Fokke Wouda

Foto: Katholieke Vereniging voor Oecumene. Katholieke, protestantse en orthodoxe kerkleiders zegenen de aanwezigen bij Together: Gathering of Gods People op 30 september 2023.

 

Week van gebed voor de eenheid 2024: "Heb God lief... en je naaste als jezelf"

headerafbeeldingweekvangebedvooreenheid2024

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024. De Katholieke Vereniging voor Oecumene beveelt dit belangrijke jaarlijkse moment van harte aan!

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid is afkomstig van christenen uit Burkina Faso. Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties werkten samen om christenen wereldwijd te helpen een week lang in eenheid te bidden. In Nederland zorgen MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) voor de vertaling en uitgave van het materiaal.

Lees meer...

Taizé ontvangt nieuwe prior: een nieuwe man voor een nieuwe tijd

2023 12 Taizé priorwissel Daniël van Dijk

"Uniek in onze geschiedenis," noemt de Nederlandse Broeder Sebastiaan het aantreden van Broeder Matthew als nieuwe prior van Taizé. Inderdaad is het de eerste formele overdracht van verantwoordelijkheid in de gemeenschap, nadat Broeder Alois achttien jaar geleden noodgedwongen vroeger dan gepland de taak van prior op zich nam na de gewelddadige dood van Broeder Roger, stichter van de oecumenische monastieke gemeenschap. Een hoopvol, ontroerend en bemoedigend moment voor de gemeenschap en de oecumene!

Nieuwe wegen

Twee jaar lang heeft aftredend prior Broeder Alois geluisterd naar alle broeders, om te ontdekken wie de gemeenschap het beste naar de toekomst kan leiden. Zijn eigen taak heeft vooral bestaan uit het bewaren van de eenheid en stabiliteit de dood van Broeder Roger. Ook rustte op Broeder Alois de taak om trouw te blijven aan diens levenswerk en dat op integere en creative manier voort te zetten. De gemeenschap is daarbij niet vervallen tot een persoonscultus, hoewel de naam en het denken van haar stichter uiteraard een belangrijke plek hebben behouden. Nu zijn er echter ook veel jongere broeders die Broeder Roger niet persoonlijk gekend hebben. Aan Broeder Matthew de taak om met hen nieuwe wegen in te slaan, misschien iets onafhankelijker van Broeder Roger en met implicietere verwijzing naar diens levenswerk. In een tijd die nieuwe vragen stelt aan de gemeenschap, waarvoor het Broeder Alois van belang leek nu het stokje over te dragen. Bovendien heeft de gemeenschap na een gereformeerde en een rooms-katholieke prior nu een anglicaans christen aan het roer staan. In hem heeft Taizé een warme, bescheiden, maar ook daadkrachtige nieuwe leider.

Lees meer...

Taizé leeft toe naar priorwissel

Together Rome Alois San Damiano

De Franse oecumenische Taizégemeenschap krijgt een nieuwe prior. Op zaterdag 2 oktober draagt de rooms-katholieke broeder Alois zijn verantwoordelijkheden over aan de anglicaanse broeder Matthew. Een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de gemeenschap. Fokke Wouda is erbij aanwezig.

Taizé, in 1940 gesticht door de Zwitserse gereformeerde Roger Schutz-Marsauche, is een wereldberoemde monastieke gemeenschap waarin broeders uit alle delen van de wereld en afkomstig uit veel verschillende kerkelijke tradities samenleven. Een ‘parabel van gemeenschap’ noemen ze dat zelf. Zo leven zij de eenheid van de kerk, waar die nog niet formeel herstelt is tussen van elkaar gescheiden geraakte kerken. Ze zijn daarmee een teken van hoop voor die kerken, zonder zelf een nieuw alternatief te worden: elke broeder blijft deel uitmaken van zijn eigen kerk.

Lees meer...

Inspiratiedag 2023: Hoopvol terug- én vooruitblikken

Inspiratiedag 2023 004 KVO FW

Het delen van ervaringen en hoop: dat was de belangrijkste doelstelling van de Inspiratiedag 2023 op vrijdag 3 november in Oss. De gelegenheid was er dan ook naar: naast leden en andere trouwe geïnteresseerden waren dit keer een aantal deelnemers aan TOGETHER aanwezig om enthousiast te vertellen over hun reis met naar Rome, georganiseerd door de vereniging. Het was bijzonder om hun impressie van de intensieve, hoopvolle en zeer gelaagde reis te kunnen delen! Onder hen kersverse Jonge Theoloog des Vaderlands Thelma Schoon een inspirerende bijdrage leverde aan het oecumenisch samengestelde team dat de reis naar Rome voorbereidde en leidde.

De middag had daarmee een iets andere insteek dan de studiemiddag die tot nu toe jaarlijks werd gehouden bij gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering, zoals spreker vicaris Arjen Bultsma aanroerde. Hij is gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Groningen/Leeuwarden en als zodanig bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Ook neemt hij namens de Rooms-katholieke Kerk zitting in de Plenaire Raad van de Raad van Kerken in Nederland. In zijn lezing – die de theologische verdieping aan de Inspiratiedag gaf zoals trouwe bezoekers die kennen – ging Bultsma in op het verband tussen oecumene en synodaliteit.

Lees meer...

Oecumene van de gewonde handen: kwetsbare, ontvankelijke oecumene als weg uit de impasse

Paul Murray 2023

Prof. Paul Murray, grondlegger van de Receptive Ecumenism, gaf donderdag 26 oktober in Utrecht een gastcollege op uitnodiging van de Tilburg School of Catholic Theology en de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De hoogleraar systematische theologie uit Durham en oprichter van het Centre for Catholic Studies aldaar kwam speciaal over uit het Verenigd Koninkrijk voor dit college, waarin hij studenten, docenten en andere geïnteresseerden uitleg gaf over de basis van de nog jonge benadering in de interconfessionele dialoog. Deze benadering streeft ernaar de schijnbare impasse in oecumenische relaties te doorbreken.

“Wij katholieken hebben de neiging pas laat op feestjes te verschijnen,” grapte de hoogleraar, wijzend op het katholieke commitment aan de oecumenische beweging vanaf het Tweede Vaticaans Concilie, toen de beweging al bijna een halve eeuw gaande was. Bij het hoogtepunt tot dan toe, de oprichting van de Wereldraad van Kerken in Amsterdam in 1948 stond de Rooms-katholieke kerk formeel nog zeer terughoudend aan de zijlijn. Toch heeft juist de rooms-katholieke inbreng een grote energie en hoop ingebracht in het proces.

Lees meer...

TOGETHER: wat was het mooi!

Together: bidden op het Sint-Pietersplein

Wat was het een intensieve en mooie reis, van 28 september t/m 2 oktober 2023. Met ruim veertig jonge christenen uit veel verschillende kerken waren we te gast in Rome, om mee te bidden voor de synode en de eenheid van de kerk.

De groep was zelf ook duidelijk onderweg: we hebben een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Van een verzameling individuën die elkaar nog niet kenden tot een groep die samen heeft gelachen, gehuild, gebeden, gereisd en gevierd. Lees alles in onze reisverhalen!

Foto: Lars König/Elyseüs Photography. De groep samen met duizenden andere jongeren op het Sint-Pietersplein voor het gebed met Paus Franciscus, kerkleiders en de leden van de synode om samen te bidden.

Oecumenelezing Raad van Kerken in Nederland 2023

Oecumenelezing2023 typo

Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes kort. Tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat van een ander. Het thema van de Oecumenelezing 2023 op vrijdagmiddag 12 mei is ‘Gods complot: méér dan polarisatie’.

Hoe gaan kerken met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring om? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt? Zijn christenen modelburgers die zonder enig eigenbelang hun naaste dienen? Waar gaat het goed, waar gaat het fout? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie ons aan als bedding voor onze ervaringen?

Lees meer...

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 1 dag geleden.
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI