18 mei 2014 – Hulpactie Caritas Syrië

detail poster ZOK-2014 453x640

Al drie jaar duurt de oorlog in Syrië. De media hebben de afgelopen weken uitvoerig aandacht besteed aan de immense en desastreuze gevolgen. Volgens de laatste cijfers zijn er al meer dan 130.000 doden gevallen. Het aantal vluchtelingen binnen en buiten Syrië wordt geschat op ruim 9 miljoen mensen. In aansluiting op onze actie van vorig jaar vragen we ook dit jaar uw gebed en steun voor Syrië. Dit jaar is de vereniging een hulpactie gestart voor het belangrijke werk van Caritas Midden Oosten. Met name op de Zondag voor de Oosterse Kerken vragen we uw steun voor de opbouw van Caritas Syrië.

Op uitnodiging van de vereniging maakte aartbisschop Polycarpus van de Syrisch Orthodoxe Kerk in Nederland dit jaar de preekschets bij de lezingen op deze zondag. Onder de links vindt u de preekschets en de voorbede.

Evenals vorig jaar vragen we aandacht voor Syrië. We willen met name de aandacht richten op het belanrijke coördinerende werk van Caritas Midden Oosten-Noord Afrika vanuit Beiroet (Libanon). In samenwerking met andere katholieke hulporganisaties wordt op velerlei gebied hulp in Syrië en in de omringende landen verleend. Hieronder publiceren we het interview dat we onlangs met de coördinator mw. Rosette Héchaimé van Caritas MONA hebben gemaakt. Eén van de belangrijke taken is de opbouw van Caritas Syríë. De opbrengst van onze hulpactie komt geheel ten goede aan Caritas Syrië.

Op 28 mei 2014 vindt in St. Ephremklooster in Glane onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland een bijeenkomst plaats over de kerkelijke hulpverlening aan Syrische vluchtelingen. U kunt zich daarvoor aanmelden bij secretariaat@oecumene.nl

Poster

Ter ondersteuning van de hulpactie maakten we een digitale poster, die u gratis kunt downloaden en verspreiden. Als u de poster zelf wilt printen kunt bij secretariaat@oecumene.nl een afbeelding in een zwaardere resolutie opvragen.

ZOK-2014

 

 

Uw hulp wordt gevraagd voor Caritas Syrië. Deze katholieke
hulp-organisatie in het land biedt hulp aan vluchtelingen en andere mensen in nood, moslims en christenen. Zo willen christenen in het Midden-Oosten positief bijdragen aan de samenleving waar ze tegelijkertijd zo onder druk zijn komen te staan.

U kunt uw gift overmaken op: IBAN NL73 INGB 0001087628 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene,
‘s-Hertogenbosch, o.v.v. Actie Syrië.

 

 

 

 

 

Caritas bevordert waardigheid van en respect voor alle mensen’

Interview met coördinator Rosette Héchaimé over hulp aan Syrië
Door Geert van Dartel

 

In de actie die de Katholieke Vereniging voor Oecumene bij gelegenheid van de Zondag voor de Oosterse Kerken 2014 voert voor hulp aan Syrische vluchtelingen is er nauwe samenwerking met Caritas MONA, of voluit
Midden-Oosten Noord-Afrika. Mevrouw Rosette Héchaimé voert de coördinatie daarvan vanuit de Libanese hoofdstad Beiroet. Tijd om met haar dieper in te gaan op haar werk, met name voor de nood in Syrië. Geert van Dartel vloog niet naar Libanon, maar hield met haar een digitaal interview.

IMG 5593 640x468Kunt u uzelf aan onze lezers voorstellen? Hoelang werkt u al voor Caritas MONA, en wat is uw huidige
taak en verantwoordelijkheid?

“Ik werk sinds 1996 bij Caritas MONA, ‘Middle East North Africa’. Ik ben Libanese. Sinds 2005 ben ik Regionaal Coördinator voor Caritas. De hoofdtaak van een Regionaal Coördinator is zowel de lidorganisaties in een bepaalde regio van de Caritas Confederatie van dienst te zijn als ook de héle Confederatie.

De verantwoordelijkheid waar het om draait, zou je als volgt kunnen samenvatten. Het bevorderen van de samenwerking tussen de lidorganisaties en de uitwisseling tussen hen faciliteren. Zo kun je ervoor zorgen dat de sociale problemen in de regio op een gecoördineerde manier worden aangepakt. Verder: het samenwerken met de regionale bisschoppelijke instellingen en andere kerkelijke organisaties om regionale programma’s van sociaal-pastorale aard op te zetten en uit te voeren. En tenslotte: zorgen dat de regionale bijdrage wordt
geïntegreerd in het overleg en de programma’s van Caritas Internationalis; dit laatste door in de regio mogelijk te
maken dat wat op internationaal niveau aan initiatieven en richtlijnen voor broederlijke samenwerking tussen de lid-organisaties wereldwijd bestaat, ook wordt uitgevoerd.”

Hoe is Caritas MONA georganiseerd? En in welke landen is het actief?

“Caritas MONA is een van de zeven regio’s van Caritas Internationalis. Het bestaat uit 14 Caritas-lidorganisaties:
Somalië, Djibouti, Mauretanië, Marokko, Algerije, Tunesië Egypte, Iran, Cyprus,Jordanië, Palestina, Libanon, Syrië en Irak. De regio Midden-Oosten Noord-Afrika heeft een regionaal secretariaat opgezet. Dit bestaat uit een
klein team en is gevestigd te Beiroet in Libanon. In wezen bestaat ons werkhierin: aan de ene kant bieden wij diensten aan die de capaciteit van de lidorganisatiesopbouwen, zodat ze elk hun missie in de regio kunnen volbrengen; en aan deandere kant faciliteren wij waar nodig de vestiging van Caritas-eenheden in de landen van de regio.”

Kunt u iets vertellen over de programma’s en activiteiten? Waar concentreert uw werk zich op?

“Het werk van onze lidorganisaties zelf richt zich voornamelijk op onderwijs, gezondheidszorg, noodhulp, migratie, ontwikkelingswerk, jeugd- en vrijwilligerswerk, humanitaire bijstand en het bevorderen van de positie van vrouwen. Bijgevolg waren de activiteiten van Caritas Midden-Oosten Noord-Afrika de laatste tien jaar in hoofdzaak gericht op het ondersteunen van de capaciteits-opbouw van de lidorganisaties. Dat deden we door landelijke en regionale trainingen op te zetten, door thematische forumdiscussies en seminars te organiseren, door de lidorganisaties institutionele begeleiding te geven en door partnerschappen binnen én buiten de Caritas Confederatie te bevorderen. Het regiokantoor heeft de laatste jaren ook een regionaal programma uitgevoerd
ter versterking van Caritas Jongeren. Jongeren spelen een sleutelrol als burgers die verantwoordelijk zijn voor het algemeen welzijn. Dit programma had vooral succes bij de ‘empowerment’ van de jongeren als faciliterende en leidende figuren in hun gemeenschappen, als mensen die actief deelnemen aan de ‘civil society’ in hun land. Dit regionale programma heeft op die manier landelijke jongereninitiatieven ondersteund door de beste praktijkervaringen met elkaar
uit te wisselen.

Ik heb de kans gehad om bijna alle Caritas-lidorganisaties in de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika te bezoeken. Op die manier leerde ik het waardevolle werk kennen dat onze teams, stafleden en vrijwilligers doen binnen een context van verschillende culturen en verschillende godsdiensten, en dit door met hart en ziel én op professionele wijze de waardigheid van en het respect voor iedereen te bevorderen.”

Hebt u in uw werk ook speciale aandacht voor de christelijke minderheden in het Midden-Oosten?

“Caritas is de uitdrukking en het instrument van het charitatieve werk van de christelijke gemeenschap. Haar
hoofddoel is: brandpunt zijn van “bewustwording, solidariteit, onderling delen en dienstbetoon”. Het doel van Caritas op lange termijn is “het promoten en verspreiden van de geest en daad van zowel gerechtigheid als caritas in de wereld.”

In landen als Mauretanië zijn bijna alle stafleden van Caritas moslims, die werken volgens de grondwaarden en principes van Caritas – welke perfect passen binnen hun eigen geloof.

In het Midden-Oosten is Caritas geworteld in de christelijke gemeenschap en werkt ze voor de samenleving als geheel. Daarom zijn de problemen waarvoor de christelijke gemeenschap zich gesteld ziet, een zorg van het hoogste belang voor állen. Onze samenlevingen zijn goed bekend met de coëxistentie tussen aanhangers van verschillende culturen en geloven. Maar met de moeilijke situatie die er in onze landen op allerlei manieren heerst – gewapende conflicten, economische crisis, het wegtrekken van de jeugd naar het buitenland, extremisme – zijn mensen bezorgd over hun toekomst, hoe als families te overleven. Caritas zoekt naar geschikte mogelijkheden voor onderwijs, gezondheidszorg, ouderenhulp alsook voor microkredietprojecten. Maar al deze faciliteiten lossen het probleem niet op van burgeroorlog of groeiend extremisme dat we zien in landen als Irak, Palestina, Syrië of Libanon en dat een diep gevoel van angst en onzekerheid teweegbrengt.”

Wat is de rol van Caritas MONA in de hulpverlening aan Syrische vluchtelingen in Syrië zelf en in de omringende landen?

IMG 5692 640x390“Caritas Midden-Oosten en Noord-Afrika is geen direct-uitvoerende organisatie inzake een bepaald land. Toch is het de rol van ons secretariaat om communicatie en netwerken mogelijk te maken en te bevorderen daar waar de Kerk ingaat op noodsituaties. Dit doen wij door informatie te delen en samenwerkingsbijeenkomsten te houden. Maar de crisis in Syrië heeft een heel eigen context en Caritas Syrië is een nieuwe structuur. Vandaar dat Caritas Midden-Oosten Noord-Afrika van de Confederatie en van de voorzitter van Caritas Syrië een specifieke opdracht heeft gekregen. En die is: ondersteuning bieden bij de ontwikkeling – institutioneel en organisatorisch – van de pasgeboren Caritas (Syrië), een ontwikkeling die christelijke gemeenschappen mobiliseert om humanitaire hulp aan mensen in nood te verschaffen, zonder onderscheid des persoons.”

Welke bijdrage levert de plaatselijke Kerk – bisdommen, kloosters, parochies – aan de humanitaire hulp die Caritas MONA aanbiedt?

“Wij geven over het algemeen steun aan onze lid-organisaties, maar ook aan elk bisdom of iedere plaatselijke vereniging die ons kantoor benadert. En omgekeerd: bisdommen, parochies of religieuze instituten dragen bij aan het werk van Caritas Midden-Oosten Noord-Afrika door te vertellen over hun specifieke projecten of initiatieven, die met anderen kunnen worden gedeeld. Zo verbeter je de kwaliteit van je diensten en voorkom je zo veel mogelijk dat er dubbel werk wordt gedaan. Dat heeft als effect dat iedereen zijn specifieke taken beter uitvoert.”

Hoe kunnen katholieken in Nederland het werk van Caritas MONA steunen?

“Door een grote belangstelling aan de dag te leggen voor het gebied van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Door proberen toegang te krijgen tot relevante en eerlijke informatievoorziening, om zo te gaan begrijpen hoe dingen werken in de regio en wat de rol van de Kerk is. Door een teken van solidariteit af te geven aan onze zuster-lidorganisaties bij hun voornaamste diensten in elk van hun landen, in het bijzonder in die landen die door oorlog worden verscheurd. Allemaal manieren om Caritas Midden-Oosten Noord-Afrika bij haar taak te ondersteunen. En natuurlijk door te bidden, voor ons én voor de mensen voor wie onze lidorganisaties werken.


Zondag voor de Oosterse Kerken

Elk jaar op de vijfde zondag van Pasen (dat is de vierde zondag ná Pasen) bidden alle parochies in Nederland met en voor de Oosterse Kerken. Zo wordt de band met de Oriëntaalse en de Oosters-Orthodoxe kerken gevoed en wordt de verscheidenheid binnen de Katholieke Kerk gevierd door aandacht te geven aan de met Rome geünieerde kerken, die bovendien binnen de oecumenische relaties een heel eigen rol innemen. Onze vereniging biedt hiervoor een digitale poster en een preekschets aan. Het blad Overeen biedt achtergronden bij deze campagnezondag.