Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Oecumenisch netwerk 2012-2013

Naast het organiseren van activiteiten zet de vereniging zich in concrete projecten en activiteiten in om de oecumene te bevorderen. Zij doet dat in veel gevallen in samenwerking met andere organisaties uit haar oecumenisch netwerk.

Onderstaand treft u (op alfabetische volgorde) een selectie aan van de concrete projecten en activiteiten waaraan de vereniging in 2012 en 2013 heeft geparticipeerd:


Lokaal/Nationaal

A.A. Brediusstichting

Brediusstichting

Op 24 november 2012 organiseerde de vereniging i.s.m. de A.A. Brediusstichting een symposium over de betrekkingen tussen orthodoxie en katholicisme en in het bijzonder over de betrokkenheid van de Russisch-orthodoxe Kerk bij de oecumene. Sprekers: Dr. Cyril Hovorun, priestermonnik en verantwoordelijk voor het theologisch studieprogramma van het Russisch-orthodoxe patriarchaat van Moskou; Prof.dr. Alhons Brüning, hoogleraar orthodoxie en vredesvraagstukken aan de VU in Amsterdam; Drs. Michiel Peeters fscb, o.a. gewerkt als secretaris van de katholieke aartsbisschop in Moskou; Theodoor van der Voort, orthodox priester.


Armeens-apostolische parochie Surp Karapet (Johannes de Voorloper) te Maastricht

SurpKarapet

De medewerker oosterse kerken was op 26 januari 2013 aanwezig bij de plechtige ingebruikname door de Armeens-apostolische parochie Surp Karapet van de Maastrichtse Christus Hemelvaartkerk (gedeeld met de daar gevestigde rooms-katholieke parochie) en aan de daaropvolgende 'madag', de traditionele Armeense offermaaltijd.


Armeens-apostolische kerk 'Gregorius de Verlichter' te Almelo

ArmeensApostolischAlmelo

Ter  voorbereiding op het Oosters christleijke Leerhuis, 'De Bergrede' werd op 21 juli 2013 een voorbereidend bezoek gebracht aan de Armeens-Apostolische kerk 'Gregorius de Verlichter' te Almelo. 


Bisschoppenconferentie

BisschoppenconferentieVertegenwoordigers uit het bestuur namen deel aan het symposium dat de Bisshoppenconferentie op 12 oktober 2012 in Utrecht organiseerde over Vijftig jaar Vaticanum II, bij gelegeneheid van de opening van het Jaar van het Geloof.


Ethiopisch-orthodoxe parochie Tewahedo te Rotterdam-Pernis

Tewahedo

Op 11 november 2012 ging de groep deelnemers aan het Oosters christelijk Leerhuis over de Liefde op bezoek bij de Ethiopisch-orthodoxe parochie te Rotterdam-Pernis. Deze mogelijkheid wordt in het kader van het leerhuis standaard aangeboden en heeft als doel kennis te maken met een lévende traditie van het christelijk Oosten. Over dit bezoek schreef Paul van der Waal, 'De inspiratie van oriëntaalse spiritualiteit'.


Iconenatelier Geert Hüsstege

Husstege

In de zomer van 2012 ondersteunde de vereniging Geert Hüsstege met advies, publiciteit en begeleidende teksten bij een 12 tal iconen in het kader van het Jaar van het Geloof. Tevens financieerde de vereniging één van de iconen (Pinkstericoon). In meer dan 30 parochies werden de iconen tentoongesteld. Op verschillende plaatsen werden er rondom de tentoonstelling lezingen of catechetische activiteiten georganiseerd. De serie bestaat inmiddels uit 17 iconen. Deze zullen als miniaturen in één icoon samengevoegd. Geert Hüsstege hoopt deze icoon aan het einde van het jaar van het Geloof (november 2013) aan te bieden aan paus Franciscus.


Koptisch-orthodoxe Kerk in Nederland

Vertegenwoordigers van de vereniging waren aanwezig bij de intronisatie van Anba Arseny als bisschop van de Koptisch-orthodoxe Kerk in Nederland


Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

KatholiekAppel

De voorzitter van de vereniging woonde op 3 november 2012 de oprichtingsbijeenkomst bij van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit te Utrecht. Over het forum schreef Henk Schoon een bijdrage voor deze site; Drie manieren of aspecten van katholiciteit.


Oud-Katholieke Kerk

OudKatholiekeKerk

De relatie met de Oud-katholieke Kerk staat al jaren hoog op de agenda van de vereniging. Naar aanleiding van het eindrapport Kerk en kerkelijke gemeenschap van de internationale dialoog dat in 2009 is verschenen, organiseerde de vereniging op 9 november 2012 i.s.m. het Oud-katholiek Seminarie het symposium Katholieken op weg naar verzoening. Publicatie: Op weg naar verzoening en genezing. Rapport van de Internationale Rooms-katholieke/Oud-katholieke Dialoogcommissie. Deze publicatie is te bestellen via het secretariaat van de vereniging.


Raad van Kerken

RaadvanKerken

In maart 2012 werd door de Raad de campagne Bundel de krachten in de oecumene gelanceerd. Deze campagne is gericht op het afsluiten van zogenaamde convenanten tussen plaatselijke geloofsgemeenschappen waarin de aard en inhoud van de oecumenische samenwerking wordt vastgelegd. In samenwerking met de beleidssector Oecumene van de Bisschoppenconferentie werd op 16 januari 2013 een gesprek georganiseerd tussen leden van de taakgroep en de bisschoppelijk gedelegeerden voor oecumene over de bruikbaarheid van convenanten. Op 26 september vond in dit kader het symposium Ecumenical Convenanting plaats.

Na de afronding van het project doop(v)erkenning is in het werkjaar 2013-2014 een nieuw project van start gegaan over de beleving van Eucharistie en Avondmaal. Ten behoeve van dit project werd een kerngroep geformeerd, waarin de vereniging vertegenwoordigd is.


Refo500

Refo500

De vereniging werkte in april 2013 mee aan een drietal debatten tussen katholieken en protestanten bij gelegenheid van 450 jaar Heidelbergse Catechismus onder de titel ‘Vervloekt?’ (Groningen: 16 april; Apeldoorn: 17 april; Dordrecht: 23 april). Centrale vraag van het debat in Groningen was of de Kerk anno 2013 nog wel te redden viel. In Apeldoorn ging het over de relevantie van de christelijke ethiek en in Dordrecht over de vraag in hoeverre de vervloekingen tussen Rome en Reformatie uit de 16e eeuw nog actueel zij.


Syrisch-orthodoxe Moeder Godskerk te Amsterdam

MoederGodsKerk

De deelnemers van het Hernense leerhuis Didaskalion brachten onder begeleiding een bezoek aan de Syrisch-orthodoxe Moeder Godskerk aan de Keizersgracht te Amsterdam. Zij namen er op 3 mei deel aan de Gode Vrijdagsdienst (volgens de oosterse kalender).


Tilburg School of Catholic Theology

Tilburg

In het kader van Refo500 organiseerde de vereniging samen met de Tilburg School of Catholic Theology een symposium over het Concilie van Trente: De Katholieke Hervorming en haar uitstraling.


Vrouwen van Bethanië

Beiaard

Op 21 juni 2013 organiseerde de vereniging samen met de Vrouwen van Bethanië in het kader van de Kerkenacht een programma rond Maria. In lezingen en gezangen werd de plaats en betekenis van Maria in de verschillende kerkelijke tradities belicht.


Wij kiezen voor eenheid

WijKiezenvoorEenheid

Op 6 oktober 2012 namen de voorzitter en de secretaris deel aan de bijeenkomst 'Wij kiezen voor Eenheid' op het Malieveld in Den Haag.


Europees

Societas Oecuemnica

SocietasOecumenica

Van 22 tot 28 augustus 2012 nam de directeur van de vereniging deel aan de jaarvergadering van de Societas Oecuemnica in Belafst.


Mondiaal


Wereldraad van Kerken

Busan

De voorzitter en de secretaris van de vereniging participeren aan de tiende algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken die dit jaar in Busan (Korea) gehouden zal worden. Tijdens het bezoek aan Busan zal een weblog worden bijgehouden.


 

Gerelateerde artikelen

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... 5 dagen geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI