Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Bestuurlijk netwerk

Naast het organiseren van activitenten, door de vereniging zelf of met partners binnen het oecumenische netwerk, vertegenwoordigen diverse bestuursleden de oecumenische doelstellingen van de vereniging ook in overlegorganen en besturen van andere organisaties en instellingen.

Op deze wijze houdt de verenging voeling met ontwikkelingen op oecumenische gebied in Nederland en daarbuiten en tracht zij mede haar eigen doelstellingen te realiseren. Hieronder treft u een overzicht aan van de bestuursvertegenwoordigingen zoals deze de afgelopen jaren vorm hebben gekregen. Bestuursleden vertegenwoordigende de vereniging in de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): 


Het Allerheiligenberaad

VKMODit omvat een jaarlijks overleg van katholieke maatschappelijke organisaties in Nederland, georganiseerd door het VKMO-Katholiek Netwerk. In dit verband werken ruim dertig Maatschappelijke Organisaties samen om, middels hun bijdrage aan het publieke domein, bij te dragen aan een betere samenleving door de katholieke identiteit op eigentijdse wijze te verbinden met de eigentijdse samenleving.


Het Byzantijns Netwerk

Binnen dit netwerk, dat in 2008 werd opgericht, hebben byzantijnse geloofsgemeenschappen, koren en verenigingen zich gebundeld. Met het netwerk willen de deelnemers de continuïteit van de byzantijnse ritus in Nederland waarborgen. Het netwerk beschikt niet over een website.


Dialoog met de Evangelische Alliantie (EA) en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)

Na een voorbereidende fase van twee jaar ging in 2012 een officiële gespreksronde van start tussen vertegenwoordigers van de Rooms-katholieke Kerk, de Evangelische Alliantie en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Het doel van deze gespreksronde is om elkaars gebedstradities beter te leren kennen. Het is de bedoeling dat de dialoogcommissie haar werkzaamheden voor het einde van 2013 met een rapportage zal afronden.


Het Centrum voor Parochiespiritualiteit

Parochiespiritualiteit

Dit centrum is een instelling van de Congregatie van het Heilig Sacrament en werd in 1990 door hen opgericht. Het centrum biedt vorming en toerusting door middel van lezingen, bezinning en cursussen in parochies in Nederland.
Het centrum ontwikkelt catechetisch materiaal en publiceert boeken en artikelen over spiritualiteit, liturgie en catechese. Bijzondere aandacht krijgt bijbelse en eucharistische spiritualiteit, geloofsopvoeding thuis en in de parochie; evangelisatie en de relatie tussen kunst, cultuur en spiritualiteit. 


Het Instituut voor Oosters Christendom (IVOC)

IVOC

Dit centrum is een voortzetting van het Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische Studies dat gedurende veertig jaar heeft gefunctioneerd o.l.v. de congregatie der Paters Assumptionisten. Het IVOC is in het Nederlands taalgebied enig in zijn soort. Het is een para-universitair instituut, nauw verbonden met de Radboud Universiteit Nijmegen. Het hoofddoel van het IVOC is de wetenschappelijke bestudering van het oosters christendom. Verder doelstellingen zijn: het geven van bekendheid aan en versterken van de band met het oosters christendom en de verrijking en verdieping van de eigen westerse vormen van christen-zijn.


Refo500

Refo500

Dit meerjarenproject ging in 2010 van start. De Katholieke Vereniging voor Oecumene heeft zich op uitnodiging van de initiatiefnemers als projectpartner aangesloten. Refo500 beooft vanuit het principe verandering en vernieuwing de relevantie van de Reformatie tot in onze tijd breed voor het voetlicht te brengen. Als partner in het project ziet de KVvO het als een bijzondere uitdaging om dit principe ook toe te passen op processen en ontwikkelingen van verandering en vernieuwing die zich in de geschiedenis van de Katholieke Kerk vanaf de 16e eeuw eveneens hebben voorgedaan. Dankzij het proces van oecumenische toenadering en dialoog in de 20e eeuw is de kerkscheidende betekenis van de grote theologische strijdvragen uit de 16e eeuw over de rechtvaardiging door het geloof achterhaald. Katholieken en protestanten hebben een gezamenlijke opdracht om in onze tijd en samenleving getuigen van het Evangelie te zijn. Bij de vereniging is een kleien werkgroep ingesteld die concrete activiteiten van de vereniging in het kader van Refo500 voorbereid.


Stichting Communicantes

Communicantes

De stichting bevordert de uitwisseling tussen de Nederlandse Rooms-katholieke Kerk en de kerken en kerkelijke gemeenschappen in Midden- en Oost-Europa. Dit vanuit het besef dat contacten tussen de verschillende regio’s noodzakelijk zijn om uitdrukking te geven aan het ene gemeenschappelijke, christelijke geloof. Praktisch betekent dit: bemiddelen tussen projectaanvragen in de Oost-Europese regio en subsidiegevers in Nederland, stimuleren van pastorale samenwerking en theologische uitwisseling en informeren over kerkelijke ontwikkelingen. De projecthulp is gericht op kerkopbouwende activiteiten.


Stichting Pokrof

Pokrof

De Landelijke Stichting Pokrof is de overkoepelende organisatie van (momenteel) tien Byzantijnse gemeenschappen in Nederland. Deze geloofsgemeenschappen ressorteren onder de Rooms-katholieke Kerkprovincie van Nederland en zijn gewoon de liturgie volgens de Byzantijnse ritus te vieren.


De Vereniging van Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’

Myra

Deze vereniging wil col contacten bevorderen tussen orthodoxe gelovigen van verschillende jurisdicties, zoals Griekse, Russische, Servische, e.a. in Nederland. De vereniging organiseert regelmatig themaconferenties, pelgrimages en muziekdagen. De vereniging draagt bij aan de verbondenheid van orthodoxe gelovigen doorheen verschillen in taal, traditie en herkomst.


Omroep Brabant

OmroepBrabant

De directeur van de vereniging heeft zitting in de Stichtingsraad van Omroep Brabant. Deze Stichtingsraad bepaalt, op voorstel van het bestuur, het programmabeleid van Omroep Brabant. Ook komen voor de omroep thematisch belangrijke zaken aan de orde, zoals het allochtonenbeleid van de omroep, cultuur, zaken die de landbouw betreffen, scholing en economie.


Week van Gebed voor de Eenheid

WeekGebed

Deze week wordt jaarlijks gevierd van 18 t/m 25 januari. De gebedsweek is oorspronkelijk een idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor de eenheid. De teksten voor de gebedsweek worden elk jaar door een andere groep voorbereid. Een projectgroep van de Raad van Kerken verzorgt de Nederlandse vertaling van het materiaal. Sinds enkele jaren werken de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie nauw samen bij de voorbereiding van de Week van Gebed voor de Eenheid. De secretaris van de vereniging is als coördinator van de projectgroep van de Raad van Kerken voor de Week van Gebed direct betrokken.


Evangelische Kirche Kurhessen Waldeck

Kurhessen

Bestuursleden participeren aan de jaarlijkse oecumenische ontmoeting tussen vertegenwoordigers van het bisdom 's-Hertogenbosch, de Protestantse Kerk van Zuid-Nederland en de Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck. 


 

Gerelateerde artikelen

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... 5 dagen geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI