Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Pokrof - Oosterse christenen, kerken en culturen

 

page0003Het tijdschrift Pokrof is gewijd aan de wereld van het Oosters Christendom. Het blad wordt gemaakt door de een onafhankelijke en oecumenisch samengestelde redactie. De redactie streeft ernaar diverse aspecten van het Oosters Christendom voor een breed publiek te presenteren. Behalve aan de spirituele kant van het Oosters Christendom (liturgie, iconen, muziek) besteedt Pokrof aandacht aan de geschiedenis van Oosterse Kerken, de orthodoxie in literatuur en kunst en aan de relatie tussen kerk en staat.

Het tijdschrift Pokrof ging in 1953 als initiatief van de paters Kapucijnen van start. Vanaf het midden van de jaren tachtig werd het uitgegeven door Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken. Vanaf 2001 is het een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. 

Lees de laatste honderd Pokrofs, vanaf 2001,
hieronder in zijn geheel online !

 

 

Pokrof 2006-1

Jaargang 53 Nummer 1

Pater Thomas Pott uit Chevetogne ziet een grote uitdaging in de hedendaagse vragen rond het priesterschap. “De crisis van het priesterschap betreft […] niet alleen het ‘gewijde priesterambt’ maar ook, en misschien zelfs vooral, het ‘algemeen priesterschap’ van de gelovigen.” In het westen wordt veel gesproken over de plaats van de priester binnen de geloofsgemeenschap. Dit artikel biedt een eigen insteek vanuit de Byzantijnse traditie.
In België interviewde Daphne van Roosendaal bisschop Athenagoras, een prominente orthodox van ‘autochtoon’ Vlaamse origine. “Daarom kun je als brug dienen”, zei hem bisschop - thans Oecumenisch Patriarch - Bartholomeos, toen hij hem tot diaken wijdde en hem zijn huidige naam gaf.
Manon de Courten sprankelt van enthousiasme voor Rusland en de Russische filosoof Solovjov, zo laat zij blijken in haar gesprek met Leo van Leijsen. In deze Pokrof extra aandacht voor ontmoetingen met mensen en oosterse kerken op reis. Ad van der Helm ging naar Georgië en vertelt ons over de kerk en samenleving daar. Met pater Johan Meijer reizen we mee naar Oost-Slowakije en we krijgen iets te zien van het kerkelijk leven in het land ruim vijftien jaar na de val van het communisme. In Moskou neemt Wil van den Bercken ons mee langs enkele van de ‘veertig maal veertig’ middeleeuwse kerken van de stad; het is de tweede aflevering van het Orthodox Kerkenpad. |
In de nieuwspagina’s wordt u kort geïnformeerd over gebeurtenissen in oosterse kerken in de laatste tijd.
In deze overgangstijd in het liturgische jaar tussen de kerstkring en de paascyclus staat prominent het feest van de Opdracht des Heren in de Tempel op 2 februari. Een moderne icoon en een liturgische tekst uit de Maronietische traditie doen ons daar even bij stilstaan.

Pokrof 2005-5

Jaargang 52 Nummer 5

In 2005 is veel gebeurd op het gebied van Oosterse Kerken. Dit voorjaar werd een nieuwe bisschop van Rome gekozen in de persoon van kardinaal Ratzinger, paus Benedictus XVI. Thomas Bremer, professor Oecumene uit Münster en gespecialiseerd in de Oosterse Orthodoxie, kijkt enkele maanden later terug én vooruit naar de gevolgen die deze pauskeuze heeft op de verhoudingen tussen de Oosters-orthodoxe Kerken en de Rooms-katholieke Kerk. Herman Teule staat stil bij het leven van Mor Julius Yeshu` Çiçek, Syrischorthodox aartsbisschop van Midden-Europa, die op zaterdag 29 oktober jl. plotseling in zijn slaap overleed. Tevens schrijft Herman Teule over Georg Graf (1875-1955), die hét standaardwerk over de christelijk-Arabische literatuur schiep en dit jaar werd herdacht. Grafs werk herinnert ons aan het bestaan van een belangrijke christelijke Arabische literatuur naast de islamitische.
Wil van den Bercken brengt ons in Kiev en vertelt aan de hand van enkele monumentale kerkgebouwen over het boeiende heden en verleden van de Oekraïense Orthodoxie. Huub Vogelaar schrijft over zijn ervaringen rond oecumene en Oosterse Kerken in Slowakije.
En dominee Wies Houweling, die zitting heeft in het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken, vertelt over de praktijk van het consensusmodel, dat met name op uitdrukkelijke wens van de Orthodoxe Kerken in het bestuur van de Wereldraad werd ingevoerd. Annette Rijtma en Victoria van Aalst brengen ons alvast in de sfeer van de komende decembermaand met een originele beschrijving van de oosterse bisschop die onze goedheilig man werd.

Pokrof 2005-4

Jaargang 52 Nummer 4

Als deze Pokrof bij u binnenvalt, hebben de meesten van u waarschijnlijk al hun vakantieperiode binnen- of buitenslands doorgebracht. Pokrof biedt u altijd berichten over oosters christendom uit het binnen- én buitenland.
Josephien van Kessel, sinds enige tijd redactielid van Pokrof, schrijft over de ontwikkelingen van het theologische onderwijs in de Russische Federatie na de val van het communisme. Ze bezocht Rusland enkele malen voor contacten met onderwijsinstituten en heeft ook in en vanuit Nederland veelvuldig contact met hen.
Van april tot 12 mei 2006 heeft Yobert Younan, Irakees fotograaf, een tentoonstelling over zijn werk in schouwburg Park Gallery in Hoorn. Pokrof toont u een glimp van zijn boeiende beeldverhaal.
Terug in de tijd vond in december 2004 in Den Haag een demonstratie plaats voor de Ambassade van Eritrea, waarbij spandoeken vroegen om ‘Geloofsvrijheid in Eritrea’. Het opmerkelijk verschijnsel van een overwegend christelijke regering die haar eigen christelijke jeugd vervolgt, bracht wereldwijd een schok teweeg. Joachim Persoon zet de achtergrond uiteen van de moeilijkheden die de kerken treffen. Op de middenpagina’s legt kerkelijk werker Renger Prent de icoon uit van het Niet Verbrandende Braambos. Deze icoon, die ook op de voorkant van dit nummer staat, werd geschilderd door iconenschilder Geert Hüsstege.
Op pagina 13 vindt u een interview met hem en zijn vrouw. Zij hebben hun iconencentrum in het zeer Hollandse Leimuiden.
Huub Vogelaar vertelt in het eerste deel van een dubbelartikel over de oecumenische ontwikkelingen binnen de Orthodoxie in Tsjechië na de val van het communisme.

In de Byzantijnse traditie van het christelijke Oosten vangt rond deze tijd (1 september) het nieuwe kerkelijke seizoen aan. De liturgie bidt dan om een “jaar van goedheid”. Dat wensen wij u ook toe.

Pokrof 2005-3

Jaargang 52 Nummer 3

Bij deze Pokrof-editie leven we in de Pinkstertijd, de tijd dat we gedenken dat de Geest zich over vele volkeren en talen verspreidde. Dit keer komen in Pokrof vooral oosterse christenen zelf aan het woord. Vader Igor Kalpakovski uit Skopje vertelt over zijn Macedonisch-orthodoxe Kerk, waarbij hij de huidige situatie ervan beschrijft, maar ook haar belangrijke plaats in het verleden belicht. Daarnaast publiceren wij een interview met de Assyrisch-apostolische christen, M. Youel, die oorspronkelijk uit Irak afkomstig is, maar nu in Nederland woont. Aan de hand van zijn persoonlijke verhaal voelen we iets na van de wederwaardigheden van de Assyrische christenen in de afgelopen decennia. Bisschop Tadros uit Egypte informeert ons over de Koptisch-orthodoxe Kerk en de plaats van de diaconie daarin. Bisschop Tadros is hoofd van de Koptische sociale instelling DSSA. Tot slot schrijft Joachim Persoon, oriëntalist en zelf gelovige van een oriëntaals-orthodoxe Kerk, over het monnikendom in de Malankaarse Orthodoxe Kerk van India.

Speciaal in dit nummer een interview met pater Antonie Vriens, emeritus-voorganger van de Byzantijnse liturgie en voormalig redactielid van ons tijdschrift, die onlangs afscheid nam van het voorgaan in de liturgie. Hij deelt in dit vraaggesprek met de lezers van Pokrof zijn ervaringen met de Byzantijns-Slavische traditie, die hij zich de laatste kleine 40 jaar mocht eigen maken en doorgeven. Midden in deze editie laten Victoria van Aalst en Annette Rijtma de icoon van de Nederdaling van de Geest als het ware aan het woord. Deze Pinkstertijd voert ons tegelijkertijd de zomer in. Velen zullen op vakantie andere volkeren en talen opzoeken. Wellicht ontmoet u ook zelf op reis oosterse christenen.

We wensen u een zonnige zomertijd toe en een goede vakantie.

Pokrof 2005-2

Jaargang 52 Nummer 2

Van de redactie Als deze Pokrof bij u binnenvalt is het de tijd van Pasen. Victoria van Aalst en Annette Rijtma schetsen de veelkleurige plaats van het kruis en het ei in dit hoogtepunt van het kerkelijk jaar.
Op de Vijfde Zondag van Pasen is het Zondag voor de Oosterse Kerken 2005 onder het motto ‘Geloven in Irak’. Niet alleen Irak zelf, maar ook zijn christenen staan voor een ongewisse toekomst. En hoe vergaat het hen die het land moesten verlaten? Yeraz, een Armeens-apostolische christelijke vrouw uit Irak die twee jaar geleden naar Nederland vluchtte, vertelt over haar ervaringen en visies. Haar grootouders vluchtten zelf ooit, in WO I, naar Irak. Het interview is onderdeel van de digitale brochure die voor de Zondag voor de Oosterse Kerken wordt gepubliceerd op www.oecumene.nl, en waarvan in de volgende Pokrof een tweede interview met een Irakees christen wordt gepubliceerd.
Leo van Leijsen geeft een schets van de Irakese christelijke traditie die - anders dan de aanvankelijk ‘allochtone’ Armeens-apostolische Kerk in Irak - aan de oorsprong staat van de twee oudste kerken in het land, de Assyrisch-apostolische en de Chaldeeuws-katholieke. Na enkele actuele nieuwsberichten uit oosterse kerken gidst Zakieh Hanna, archeologe afkomstig uit Syrië, u langs de belangrijkste christelijke bedevaartplaats van haar vaderland, Onze Lieve Vrouw van Saidnaya.
Frans Hoppenbrouwers schrijft kort maar krachtig over een tragische episode van Bulgarije: de holocaust en de houding van de Orthodoxe Kerk daarin. In een interview tot slot door Daphne van Roosendaal vertelt Paul Wennekes ons over Oekraïne als een boeiend land voor de nieuwsgierige cultuurreiziger.

Wij hopen dat de nieuwsgierige cultuurreiziger die elke Pokroflezer in principe is, met interesse deze reis in vogelvlucht langs verschillende oosterse kerken en culturen mag maken.

Pokrof 2005-1

Jaargang 52 Nummer 1

Van de redactie Met het wegvallen van de liturgische kalender, zoals deze vele jaren op de binnenkant van de omslag werd afgedrukt, hebben wij een nieuwe invulling gezocht voor de ontstane ruimte. Met ingang van dit nummer wordt er én een inhoudsopgave toegevoegd aan Pokrof én een ‘van de redactie’. Eerder zou dit ten koste zijn gegaan van de lengte van de artikelen en de inhoud. Om het verdwijnen van de liturgische kalender op te vangen opent dit nummer met een artikel van Johan Meijer over de verschillende kerkelijke kalenders. Hij geeft in zijn artikel ook aan welke internetsites geraadpleegd kunnen worden.De oud-redactiesecretaris van Pokrof verzorgde de kalender al de jaren dat hij werd gepubliceerd.
Frans Hoppenbrouwers schrijft over de verhouding van kerk en staat in Wit-Rusland. De auteur is studiesecretaris bij de stichting Communicantes. Hij maakte verschillende reizen naar OostEuropa. Daarna laten we de actualiteit een moment los voor een achtergrondartikel over het christendom in Eritrea en een artikel over de icoon van de Opdracht in de Tempel. Pagina 14 tot en met 17 staan weer in het teken van actualiteiten. Pax Christi reisde met een groep pelgrims naar Bethlehem. Pokrof interviewde reisleider Gied ten Berge. Dit nummer sluit af met een artikel over het eurazisme in Rusland. “Een grondvraag van het Russische wijsgerige denken - wie zijn wij? - is al van belang sedert de eerste confrontatie met het Westen,” schrijft Dolf Bruinsma. De vraag is opnieuw actueel geworden na 1991.

Het begin van het nieuwe jaar en een nieuwe jaargang is een ideale gelegenheid om vrienden of kennissen een Pokrof cadeau te doen. U kunt een gratis kennismakingsnummer laten verzenden via het Pokrofsecretariaat: T 073 6136471, 

Pokrof 2004-5

Jaargang 51 Nummer 5

Info volgt, maar u kunt klikken op de publicatie om deze te bekijken.

Redactie Pokrof

Pokrof 2004-4

Jaargang 51 Nummer 4

Info volgt, maar u kunt klikken op de publicatie om deze te bekijken.

Redactie Pokrof

Pokrof 2004-3

Jaargang 51 Nummer 3

Info volgt, maar u kunt klikken op de publicatie om deze te bekijken.

Redactie Pokrof

Pokrof 2004-2

Jaargang 51 Nummer 2

Info volgt, maar u kunt klikken op de publicatie om deze te bekijken.

Redactie Pokrof

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... 5 dagen geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI