Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Pokrof - Oosterse christenen, kerken en culturen

SteunPokrofRedactie: Paul Baars (Hoofdredacteur), Paul Brenninkmeijer, Dolf Bruinsma, Geert van Dartel, Josephien van Kessel, Leo van Leijsen (redactiesecretaris), Heleen Murre-van den Berg, Katja Tolstaja, Huub Vogelaar

Het tijdschrift Pokrof is gewijd aan de wereld van het Oosters Christendom. Het blad wordt gemaakt door de een onafhankelijke en oecumenisch samengestelde redactie. De redactie streeft ernaar diverse aspecten van het Oosters Christendom voor een breed publiek te presenteren. Behalve aan de spirituele kant van het Oosters Christendom (liturgie, iconen, muziek) besteedt Pokrof aandacht aan de geschiedenis van Oosterse Kerken, de orthodoxie in literatuur en kunst en aan de relatie tussen kerk en staat.

Het tijdschrift Pokrof ging in 1953 als initiatief van de paters Kapucijnen van start. Vanaf het midden van de jaren tachtig werd het uitgegeven door Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken. Vanaf 2001 is het een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Neem een abonnement op Pokrof!

Pokrof telt 22 pagina's en verschijnt vijf keer per jaar. Een abonnement kost € 22,50 per jaargang voor Nederland en € 27,50 buiten Nederland

Bestel een los nummer

Nummers in de losse verkoop kosten € 6,00 (exclusief verzendkosten). 

Van de lopende jaargang kunt u één artikel per nummer lezen. Van de voorgaande jaren kunt u ieder nummer vanaf 2002 in zijn geheel als bladerboek online lezen.

Pokrof 2009-2

Jaargang 56 Nummer 2

Ontwikkelingen in een samenleving werken altijd door in het leven van kerken. De dramatische gebeurtenissen in Irak zijn van grote invloed op de kerken aldaar. Herman Teule beschrijft de moeilijke situatie van christenen in Irak. Hij ziet ook mogelijkheden die worden benut, en hoopvolle initiatieven die worden genomen.Huub Vogelaar had een interview met de Roemeense theoloog Ioan Sauca. Deze orthodoxe priester en intellectueel laat zien wat oecumene in zijn eigen leven en in de vorming van zijn studenten betekent. Werken aan goede verhoudingen met andere christelijke kerken, het kennen van elkaars cultuur en een relevante presentie in de samenleving maken deel uit van de oecumene. De reden dat de katholieke universiteit van Lviv een tweejarige master oecumene verzorgt heeft hier alles mee te maken. Geeft van Dartel vertelt over het werk van dit zogeheten ’Instituut voor oecumenische studies’ in Oekraïne. Vanwege de Grote en Heilige Vastentijd beschrijft Paul Brenninkmeijer het leven van de heilige Maria van Egypte. Een andere ascetische heilige is Silouan de Athoniet. Dolf Bruinsma bespreekt het boek dat archimandriet Sophrony over deze heilige heeft geschreven. Josephien van Kessel vertelt in haar bijdrage ’Mensenrechten en Orthodoxie’ over de veelomvattende relatie tussen beiden. Evenals in de oecumene spelen ook hier niet alleen geloofsopvattingen, maar evenzeer culturele visies een belangrijke rol. Geert van Dartel doet verslag van een druk bezochte studiedag van de PKN over de hedendaagse Orthodoxie in Rusland. De nieuwe hoofdredacteur van Pokrof wordt ook in dit nummer aan u voorgesteld. Namens de redactie wens ik u veel leesplezier en inspiratie toe!

Pokrof 2009-1

Jaargang 56 Nummer 1

In deze tijd van licht en donker zijn we alweer het Nieuwe Jaar ingegaan. Licht en donker schetst Katja Tolstaja ook van de Russisch-orthodoxe spiritualiteit, en wel in een verslag van (een deel van) haar reis door Oost-Europa. In Irak leven de christenen onder moeilijke opstandigheden. Attiya Tunc schetst haar visie op de politieke rechten van de Assyrische christenen aldaar. Lev Tolstoj had een gespannen relatie met de Orthodoxe traditie. Hij had zo zijn eigen opvattingen over wat christendom is: ‘het evangelie volgens Tolstoj’, zoals Dolf Bruinsma dit noemt in zijn artikel over de beroemde Russische graaf. Bij een fragment uit een vita-icoon mediteert Cor Sinnema over de roeping van Paulus, rondom wie thans het Paulusjaar wordt gevierd. Wat is wijs…? - op een congres in Rusland rondom de goddelijke Wijsheid wisten de deelnemers pas bij de eindborrel tot wat meer eensgezindheid te komen. Josephien van Kessel doet verslag. Een Oekraïense en Roemeense Grieks- katholiek vertelden onlangs beiden over de oecumene in hun landen. Dolf Langerhuizen en Leo van Leijsen tekenden hun visies op. Wil van de Bercken kijkt terug op het patriarchaat van de overleden Russisch-orthodoxe kerkleider Alexij II, de eerste patriarch sinds jaren die weer een kerk onafhankelijk van de staat leidde. In dit eerste nummer van 2009 wenst de redac- tie u alle voorspoed toe en daarbij speciaal veel leesplezier met Pokrof.

 

Pokrof 2008-5

Jaargang 55 Nummer 5

Deze vijfde en laatste Pokrof van 2008 is een Servië-special. In heel het nummer dat voor u ligt, staat de Servisch-orthodoxe Kerk centraal. We laten zowel Servisch-orthodoxen zelf als specialisten aan het woord. Het gesprek tussen mensen uit Servië en uit West-Europa is van groot belang. De Balkan is volop in de belangstelling geweest tijdens de oorlogen van de jaren ’90. Het Joegoslaviëtribunaal dat in het kielzog van die oorlogen werd gehouden, loopt inmiddels op zijn einde. Het is nu juist goed om Servië en zijn kerk weer onder de aandacht te brengen. Vanwege dat broodnodige gesprek - om stem te geven aan de beweging uit het isolement. Dat kan heel dichtbij zijn. Daarom komt ook - in een interview - iemand met een leidende rol in een Servische parochie in Nederland aan het woord. De meditatie over de H. Sava, grondlegger van de Servische kerk, laat iets zien van de spiritualiteit van de Servische Kerk. Deze spiritualiteit maakt deel uit van die van de grote Orthodoxe Kerk, waarmee wij ons verbonden voelen. Het is in deze verbondenheid dat wij voor u deze Servië-special hebben samengesteld. Wij hopen dat deze Pokrof aan u als lezer naast leesplezier meer inzicht mag verschaffen in de boeiende Servische Kerk van vandaag.

 

Pokrof 2008-4

Jaargang 55 Nummer 4

Voor u ligt de eerste Pokrof na de vakantie. Als redactie hopen we dat u goede, inspirerende en ontspannende ervaringen hebt opgedaan en dat u met nieuwe energie het komend werkjaar ingaat. Dit nummer biedt in het eerste artikel aandacht aan de Grieks-katholieke kerk van Oekraïne. De protestantse theologe Heleen Zorgdrager die zelf een paar keer per jaar langere tijd in Oekraïne colleges geeft, beschrijft naar aanleiding van een gesprek met Myroslav Marynovych en Michaylo Dymyd wat deze kerk drijft en wat er de komende tijd van haar te verwachten is. Jacques van der Vliet kijkt in zijn artikel terug op twee bijeenkomsten die ieder op een andere manier iets te zien geven van de wijze waarop Koptische christenen van nu de onzekere situatie in Egypte beleven. Leo van Leijsen doet verslag van een boeiende conferentie over de apostel Andreas en de oecumene in het Beierse Freising. In de meditatie verwijlt Paul Brenninkmeijer aan de hand van de icoon van de wonderbare broodvermenigvuldiging bij de betekenis van delen en geven. Dolf Bruinsma besteedt in zijn artikel aandacht aan Osip Mandelstam (1891- 1938), een van de grootste Russische dichters, die echter tijdens zijn leven aan de zijlijn stond. Aleksandr Zakurenko tenslotte, van het Bijbels-Theologisch Instituut van de Apostel Andreas in Moskou, bespreekt het boek van Anton Houtepen God: een open vraag. Theologische perspectieven in een cultuur van agnosme dat zijn instituut in Russische vertaling op de markt bracht.

 

Pokrof 2008-3

Jaargang 55 Nummer 3

Voor u ligt het zomernummer van Pokrof. We hopen dat u er in het zonnetje, in uw tuin, op het balkon of ergens in Gods vrije natuur weer van kunt genieten. Alle artikelen nemen u in ieder geval in de geest alvast mee op reis.Het eerste artikel vormt een vervolg op het artikel over Roemeens muziek in het vorige nummer. Na de wortels van de Roemeense muziek beschreven te hebben gaat Dan Sandu nu in op de verdere ontwikkeling die deze muziek heeft doorgemaakt tot vandaag de dag toe. Leo van Leijsen interviewde vader Gregorios Perris, priester in de Grieks-orthodoxe parochie van Utrecht. Hij staat stil bij de mooie en moeilijke kanten van het pastoraat onder de Grieks-orthodoxen in Nederland. De oecumenisch theoloog Antun Cecatka uit Kroatië evalueert de verhouding tussen de Servisch-orthodoxe Kerk en de Rooms-katholieke Kerk tijdens de oorlog in de jaren '90, in een artikel dat later dit jaar gevolgd zal worden door andere artikelen met weer andere visies. In de meditatie verwijlt Dolf Langerhuizen bij Petrus en Paulus. Wat verbindt deze zo verschillende personen met elkaar? Huub Vogelaar neemt u mee op reis naar Estland. Hij bericht over het kerkelijk leven daar en over het oecumenisch klimaat en de resultaten die dit heeft opgeleverd. Tot slot vertelt Paul Baars over de Oudgelovigen in Pskov, met wie hij al jaren vanuit de stedenband Nijmegen-Pskov contacten onderhoudt.

 

Pokrof 2008-2

Jaargang 55 Nummer 2

Alweer de tweede Pokrof van dit jaar. Onder u zijn er die feitelijk alweer op weg zijn naar Pinksteren, anderen wachten nog op het Paasfeest. In deze Pokrof treft u weer aantrekkelijke artikelen aan. Zo geeft Thom Sicking s.j., al bijna vijftig jaar werkzaam als socioloog in Libanon, inzicht in de maatschappelijke, kerkelijke en politieke positie van christenen in Libanon.  Geert van Dartel interviewde filmmaker Nick Goryachkin. Deze journalist en directeur van Blagovest-Media, zelf Russisch-orthodox, maakt documentaireseries voor de Russische televisie. Daarnaast maakt hij films om de onwetendheid met betrekking tot de Katholieke Kerk in Rusland weg te nemen. Sinds 1995 zijn er zo al achttien documentaires door hem gemaakt. Op het ogenblik is hij bezig met een film over Paus Benedictus. Hij wil daarmee bijdragen aan een meer objectief beeld van de paus en de Katholieke Kerk in Rusland.
Jim Forest beschrijft het leven van Moeder Maria Skobtsova. Deze uit Riga afkomstige Russisch-orthodoxe vrouw vluchtte vanwege de burgeroorlog van 1917 naar Parijs. Daar zette zij zich als religieuze in voor de allerarmsten. Zij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met haar medewerkers gevangen genomen en stierf uiteindelijk in kamp Ravensbrück. Tijdens haar gevangenschap wist zij op allerlei manieren haar medegevangen te ondersteunen.
Stefan Schevers staat in zijn meditatie stil bij het feest van de Verkondiging van de Heer. In het artikel van Dan Sandu wordt u ingevoerd in de principes en wortels van de Roemeense kerkmuziek. Jules den Oude beschrijft ten slotte de ervaringen opgedaan tijdens een jongerenreis naar Syrië.
Speciale aandacht vraagt Pokrof voor de Zondag voor de Oosterse Kerken, die dit jaar op 20 april valt. Het thema is dit jaar 'Christenen van het Heilig Land. Leven tussen uitersten'.

 

Pokrof 2008-1

Jaargang 55 Nummer 1

Voor het nieuwe jaar 2008 wenst de redactie van Pokrof u inspiratie en gezondheid. U ontvangt hierbij het eerste nummer van inmiddels de 55e jaargang van Pokrof. In dit nummer beschrijft Joachim Persoon de pelgrimstocht die hij in het kader van het de viering van de millenniumwisseling (12 september 2007 in de Westerse jaartelling) in Ethiopië heeft gemaakt met ‘Amen Ethiopia’.&nbspHet werd een pelgrimage van de hoop. Paul Baars kijkt naar aanleiding van het overlijden van vader Pachom terug op zijn leven en werken. Na allerlei omzwervingen werd vader Pachom orthodox en stichtte hij in 1972 in Sint Hubert het Eliasklooster. In een daarop volgend artikel kijkt Rostislav M. Girvel naar aanleiding van zijn verblijf in Nederland in het kader van de tentoonstelling ‘Kinderen geven kleur aan geloven’ terug op dit geslaagde bezoek. Peter Peelen sj. nodigt in zijn meditatie de lezers uit ‘mee te schilderen’ aan een icoon van de Opdracht des Heren in de Tempel. Filosofe Tatiana Kochetkova vertelt in een interview dat Pokrof met haar had, over de spirituele impuls die zij gevonden heeft bij de auteurs van de Zilveren Eeuw van Rusland. Alfons Brüning verkent in zijn artikel over Hryhorij Savyc Skovoroda (1722-1794) de geestelijke weg en het originele element in het denken van deze filosoof die in Oekraïne in hoog aanzien staat. Tenslotte belicht Leo van Leijsen de katholiek-orthodoxe dialoog die in oktober 2007 te Ravenna heeft plaatsgevonden.

 

Pokrof 2007-5

Jaargang 54 Nummer 5

Dit nummer is het laatste van dit kalenderjaar. De tijd van Sinterklaas, Kerst, jaarwisseling en Epifanie breekt aan. Tijd om te feesten, maar ook tijd van bezinning. We brengen u voor die tijd boeiend onderwerpen over het oosterse christendom. Frans Hoppenbrouwers reisde naar Oekraïne en informeert ons over de situatie van de Oekraïens-orthodoxe Kerk onder het patriarchaat Moskou. Josephien van Kessel bespreekt een boek over een groep die voor velen in hetWesten onbekend is, de Oudgelovigen in Estland. Geert van Dartel nam deel aan deAssemblee in Sibiu in Roemenië en doet daarvan verslag. Er zijn twee artikelen over iconen.Allereerst is er een beschouwing van iconologe MarinaVasina uit Sint-Petersburg over de plaats van de icoon in de Orthodoxe traditie. Dolf Bruinsma gaat verder terug in de geschiedenis en verhaalt van de ideeën van de Russisch- orthodoxe heilige Jozef vanVolokolamsk (Iosif Volotskij) aangaande de iconen. Leo van Leijsen doet kort verslag van een wetenschappelijk congres over Sofia, de zo belangrijke figuur van de GoddelijkeWijsheid. HuubVogelaar staat stil bij de figuur van Jozef in het kerstgebeuren. Hij doet dat aan de hand van een romaanse sculptuur in Bourgondië, bij uitzondering dit keer een westerse ‘icoon’, evenwel in een traditie die nog dicht bij de Byzantijnse religieuze kunst stond. Met de meditatie dienenAdvent en Kerst zich reeds aan. De redactie wenst u dan ook alvast goede feestdagen toe.

Pokrof 2007-4

Jaargang 54 Nummer 4

Voor u ligt een nieuwe Pokrof in een vernieuwde lay-out. De redactie wilde enerzijds de leesbaarheid van Pokrof verbeteren en anderzijds het blad aantrekkelijker vormgeven. Dit heeft geresulteerd in weergave van de hoofdartikelen in twee kolommen en een nieuw ontwerp voor de covers van het blad. Ook is meer gebruik gemaakt van witruimte waardoor de pagina-indeling een rustiger karakter krijgt. Hetzelfde hopen we van de inhoud van dit zomernummer. Bas ter Haar Romeny vertelt in een interview met Leo van Leijsen over het boeiende onderzoek naar de wijze waarop christenen uit het Midden-Oosten hun identiteit zien en hoe dat zelfverstaan door de eeuwen veranderd is en nóg verandert. Alfons Brüning beschrijft het recente herstel van de kerkelijke gemeenschap tussen de Russische Buitenlandkerk en het patriarchaat Moskou. Edward Skubisz registreert vanuit het Poolse Wroclaw de recente geschiedenis van de Grieks-katholieken en Orthodoxen in het land en hoe die tot in het heden doorwerkt. Wil van den Bercken schrijft over de relatie van de oosterse Orthodoxie met de EU en hoe zich met name de Russisch-orthodoxe Kerk, die ook bisdommen in de EU heeft, in die discussie mengt. Vanuit het Noord- afrikaanse Egypte is niet alleen het Grieks-orthodoxe patriarchaat van Alexandrië missionair actief in het zuidelijkere Afrikaanse continent, maar ook de Koptisch-orthodoxe Kerk. Geert van Dartel bezocht Koptische parochies en sociale instellingen in Kenia en doet verslag van een boeiende en levende kerk.

Pokrof 2007-3

Jaargang 54 Nummer 3

Deze Pokrof komt uit in het pinksterseizoen. Heel de natuur oogt fris en groen. In Orthodoxe kerken van de Byzantijnse traditie wordt de kerk versierd met jonge takken. Vers gras bedekt de vloer. De komst van de Geest brengt iets totaal nieuws. Dat nieuwe gold ook Jezus’ leerlingen toen ze na de nederdaling van de Geest in zijn naam mensen genazen. In dit nummer besteden we aandacht aan pinksteren met het artikel ‘Gouden Vrijdag’. Hierin wordt de vrijdag na pinksteren in de Syrische tradities belicht, waarop het eerste wonder door de apostelen (Hand. 3) feestelijk wordt herdacht. Naast het interview van Dolf Bruinsma met dr. Ekaterina Tolstoj over Dostojevski’s invloed op de protestantse theologie van de vorige eeuw, biedt dit nummer van Pokrof verder veel actuele onderwerpen. Er is weer een Syrisch-orthodoxe leider voor Nederland: Mor Polycarpus. Leo van Leijsen was bij zijn installatie en doet verslag. Jim Forest schrijft over oorlog en vrede in de Orthodoxe traditie en trekt daarbij vanuit de Vroege Kerk de lijn door naar vandaag. Jan Schukkink signaleert de uitdagingen en de kansen in het Zweedse Södertälje met zijn grote Syrisch- orthodoxe populatie. Frans Hoppenbrouwers schrijft over de kwetsbare kerkelijke verhoudingen in Noord-west-Roemenië en laat daarbij de geünieerde bisschop Florentin aan het woord. In Oekraïne bracht het Oecumenisch Instituut o.l.v. een Orthodox, verbonden met het patriarchaat van Constantinopel, een belangrijke dvd uit over de opheffing van de Grieks-katholieke Kerk in 1946. Dolf Langerhuizen plaatst dit bijzondere initiatief binnen de huidige oecumene in het land.

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI