Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Pokrof - Oosterse christenen, kerken en culturen

 

page0003Het tijdschrift Pokrof is gewijd aan de wereld van het Oosters Christendom. Het blad wordt gemaakt door de een onafhankelijke en oecumenisch samengestelde redactie. De redactie streeft ernaar diverse aspecten van het Oosters Christendom voor een breed publiek te presenteren. Behalve aan de spirituele kant van het Oosters Christendom (liturgie, iconen, muziek) besteedt Pokrof aandacht aan de geschiedenis van Oosterse Kerken, de orthodoxie in literatuur en kunst en aan de relatie tussen kerk en staat.

Het tijdschrift Pokrof ging in 1953 als initiatief van de paters Kapucijnen van start. Vanaf het midden van de jaren tachtig werd het uitgegeven door Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken. Vanaf 2001 is het een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. 

Lees de laatste honderd Pokrofs, vanaf 2001,
hieronder in zijn geheel online !

 

 

Pokrof 2014 - 1

Jaargang 61 Nummer 1

In de eerste Pokrof van 2014 kunt u lezen over de orthodoxen op de assemblee van de Wereldraad in november jl. in Korea. Een Finse orthodoxe theologe schrijft over de vrouw tussen oude en nieuwe traditie in haar kerk. P. Antoine Lambrechts wordt geïnterviewd over zijn oecumenische ervaringen in Oekraïne. Van de in 2013 vermoorde Russische priester Pavel Adelheim uit Pskov publiceren wij een tot meditatie bewerkte preek over niet-oordelen. De katholieke kerk in hetzelfde Pskov figureert eveneens in een bijdrage, gevolgd door een recensie van een film en een Russische 'Matthäus Passion'. Na de 'Korte Berichten' is er de jaarlijkse opsomming van de Internetsites met informatie over oosterse vieringen in Nederland. We eindigen met de eerste 'aflevering' van een reeks over aspecten van de Byzantijnse liturgie, dit keer over de priestergewaden. Veel inspiratie met deze nieuwe Pokrof,

Pokrof 2013-5

Jaargang 60 Nummer 5

Reisimpressies spreken tot de verbeelding. Je hoeft zelf niet in een land te zijn geweest om via een beeldrijk verslag een indruk te krijgen. Zo neemt Laila Zahra ons langs kerken en kloosters in Noord-Irak. Het christendom leeft er, maar christenen staan onder druk. Een ander reisver- slag is van Paul Brenninkmeijer over Georgië. Hij vertelt over de veranderingen onder president Micheil Saakasjvili. Ook de rol van de Orthodoxe Kerk, onlosmakelijk verweven met de nationale identiteit, wordt belicht. Het vertalen van liturgische teksten is altijd een precaire zaak. Is het mogelijk zo dicht mogelijk bij de grondtekst te blijven en het toch in modern Nederlands weer te geven? Moeder Maria uit Asten vertelt over de vertaling van de Chrysostomusliturgie. Over de zeggingskracht van taal, en de complexiteit daarvan, gaat ook Dolf Bruinsma's artikel over zie. Over de indringende betekenis van de iconen van de Deèsis en waartoe ze oproepen, vertelt Paul Brenninkmeijer. Vader Pavel Adelgeim is bij menig lezer van Pokrof bekend. Op 5 augustus jl. is hij helaas vermoord. Paul Baars memoreert het leven van vader Pavel en waarvoor hij stond. Tot slot vertelt Thom Breukel over de icoon van Malevich. Een afwisselend en boeiend nummer van Pokrof ligt weer voor u. Het laatste van dit jaar 2013.

Veel inspiratie en leesplezier! En natuurlijk mooie feestdagen met Kerstmis en Oud en Nieuw!

Pokrof 2013-4

Jaargang 60 Nummer 4

Pokrof bestaat 60 jaar. Vele jaren daarvan heeft ons tijdschrift al een band met de abdij van Chevetogne. Reden voor de redactie om van 7 tot en met 10 maart van dit jaar in Chevetogne te zijn en daar onze 'jubileumvergadering' te houden. En met veel genoegen! Maar dat was niet het enige. Al eerder was het idee ontstaan om een speciaal nummer van Pokrof uit te geven 'over Chevetogne'. Deze uitgave heeft u nu in handen. De redactie heeft met veel plezier aan de totstandkoming van deze Pokrof gewerkt! Leo van Leijsen vertelt ons over de abdij van Chevetogne; over haar betekenis voor katholieken, protestanten en orthodoxen en hoe hij persoonlijk met het klooster in contact kwam. Ieder lid van de redactie heeft verder een interview afgenomen bij één van de verschillende monniken. Gepassioneerd vertellen zij over de betekenis van geloof en eenheid in de oecumene.
U komt in dit nummer een visie tegen op de beleving van de oosterse en de westerse liturgie, een meditatie over de naamgever van Pokrof, een visie op de ontwikkelingen in de oosterse kerken in de laatste 40 jaar, de actualiteit van de kerken woestijnvaders, een visie op 'waar oecumene begint' en nog veel meer! De kerkvader Augustinus hoorde een stem roepen: Tolle, lege! Neem en lees! Doet u dat ook maar. De redactie wenst u veel inspiratie en leesplezier!

Pokrof 2013-3

Jaargang 60 Nummer 3

Deze Pokrofeditie is een oecumene-special. Vier artikelen staan in het teken van de oecumene vanuit de Orthodoxe Kerk - vooral de Russische - met de Rooms-katholieke Kerk. Professor Alfons Brüning belicht de brede Russisch-orthodoxe / Rooms-katholieke oecumene; de Russisch-orthodoxe priester-theoloog Kyrill Hovorun gaat in een pittige bijdrage in op de verhouding tussen de Kerk aan de basis (parochie, kerkelijke gemeente) en de overkoepelende Kerk wereldwijd. Michiel Peeters, r.k. priester die in Rusland heeft gewerkt, schrijft over de katholieke oecumene daar met de Orthodoxe Kerk, en de Russisch-orthodoxe aartspireseter Theodoor van der Voort over de Orthodoxe oecumene in Nederland. Genoemde artikelen zijn bewerkingen van de lezingen op het Pokrofsymposium op 24 november jl. (Uitgebreider versies: www.oecumene.nl Publicaties, Perspectief 2013-20). 
Jan Buruma presenteert de niet zo lang geleden gekozen patriarch Neofit van de Bulgaars-orthodoxe Kerk en Leo van Leijsen doet verslag van het jubileumsymposium 2013 op 25 mei jl. De meditatie midden in dit nummer, van de hand van Dolf Langerhuizen, gaat in op het feest en de icoon van Maria Ontslapen op 15 augustus. 

Pokrof 2013-2

Jaargang 60 Nummer 2

Zoals bekend is Pokrof zijn zestigste jaargang ingegaan. Dit jubileum vieren we met een feestelijke studiedag op 24 mei. Gegevens hierover vindt u op de laatste pagina. In dit nummer voert Huub Vogelaar ons binnen in de wondere wereld van de Cypriotische iconen.In de erop volgende meditatie licht hij er één icoon uit: van de mysterieuze Sint-Mamas. Dolf Bruinsma vertelt over een Russische Marialegende, weer op een andere manier mysterieus en óók met
een eigen icoon. Paul Baars geeft zijn boeiende visie op hoe je al 'schouwend' de Orthodoxe/Byzantijnse liturgie kunt vieren. Met de persoon van de nieuwe Chaldeeuwse patriarch, Louis Rafaël I Sako, laat Herman Teule ons kennismaken. Leo Elshout en Paul Brenninkmeijer schrijven over de Grieks-katholieke kerk in Hongarije, die zijn eeuwfeest heeft gevierd.

Pokrof 2013 - 1

Jaargang 60 Nummer 1

2013 is voor Pokrof een jubileumjaar: 60 jaar bestaat ons tijdschrift maar liefst. Dit jaar zullen we daar aandacht aan besteden. We organiseren in het late voorjaar een symposium, onze concrete plannen zult u later horen.
Deze Pokrof brengt weer allerlei 'oosterse' onderwerpen bij u thuis: een theoloog uit India, én een uit Frankrijk: de beroemde Olivier Clément die een paar jaar geleden overleed; Servisch-orthodoxen in Nijmegen; de 'civil society' in Rusland; iconen uit Ethiopië, en een oproep tot steun aan een klein project voor Syrische christelijke vluchtelingen in Turkije. De meditatie behandelt het thema schuld vanuit het evangelieverhaal over de 'Overspelige Vrouw'.
Nieuw is een korte opsomming van de Internetsites met informatie over oosterse vieringen (katholieke en orthodoxe) in Nederland. Deze lijst komt voortaan één keer per jaar in Pokrof als vervanging van de tot 2012 bestaande liturgie-agenda.

Pokrof 2012-5

Jaargang 59 Nummer 5

Opmerkelijk is de fascinatie onder christenen in Nederland voor de wereld van iconen. In het nieuwe nummer van Pokrof vertelt de Oosterhoutse predikant, ds. Siets Nieuwenhuizen, hoe zijn interesse voor iconen in de loop der jaren is gegroeid. Het in de stilte vervaardigen van iconen, zo blijkt uit zijn verhaal, is in zichzelf een geloofservaring. Ook aandacht voor de iconen die Geert Hüsstege maakte in het kader van Het Jaar van het Geloof waartoe paus Benedictus werd uitgeroepen. Pokrof gaat hierover met hem in gesprek.De actie van de punkgroep Pussy Riot in Moskou heeft veel reacties losgemaakt. Hun veroordeling en de rol van de Russisch-orthodoxe Kerk daarin leidde tot heftige discussies. Alfons Brüning schetst een veelkleurig en genuanceerd beeld. Daarop sluit de indringende meditatie van de Russisch-orthodoxe aartspriester Pavel Adelgeim aan. Adelgeim plaats de kwestie in de tradititie van profeten en dwazen uit het verleden en pleit voor vergeving. Veelkleurig zijn ook de initiatieven van pastoor Fritz Leinung uit Kleef. Paul Baars vertelt over zijn inzet en brede oecumenische contacten. Afgelopen september bracht paus Benedictus een bezoek aan Libanon. Herman Teule gaat in op de betekenis van dit pauselijk bezoek en van het bij deze gelegenheid ondertekende document over 'de Kerk in het Midden Oosten.' 

Pokrof 2012-4

Jaargang 59 Nummer 4

In dit Pokrofnummer gedenken we met eerbied pater Gabriël Münninghof. Dolf Bruinsma memoreert zijn  leven.  Met zijn overlijden op 8 juni 2012 is een tijdperk afgesloten. Veel leden van de Pokrofgemeenschappen, maar evenzeer de lezers van Pokrof bewaren aan hem dankbare herinneringen.
Paul Baars geeft een impressie van het dorp Gorboénovo  Gorá in de Russische provincie Pskov. Tijdens de consultatie van Societas Oecumenica in Belfast was de centrale vraag: moet de oecumene haar horizon verbreden? Geert van Dartel schrijft over de inbreng van enkele orthodoxe theologen Paul Brenninkmeijer vertelt over de  icoon van de Bescherming van de Moeder Gods en de meervoudige betekenis van de sluier (pokrof).  Aleksej Tolstoj schreef in de 19e eeuw  een ballade over Johannes van Damascus. Dolf Bruinsma laat enkele aspecten uit het leven en de nalatenschap van deze verre neef van Lev Tolstoj voor ons oplichten. Russische icoonschilderkunst blijft boeien. De heropleving hiervan is onlosmakelijk verbonden met de naam van archimandriet Zenon. Paul Brenninkmeijer bespreekt diens visies. En Leo van Leijsen bespreekt Kees den Biesen's boeiende boek over Efrem, een belangrijk auteur, die ons ook nu nog kan aanspreken.

 

Pokrof 2012-3

Jaargang 59 Nummer 3

Dit zomernummer van Pokrof brengt weer de wondere wereld(en) van het oosters christendom bij u. Griekenland staat de laatste maanden enorm in de belangstelling; prof Vassilios Makrides laat in zijn artikel over Europa vanuit Grieks-orthodox gezichtspunt zien hoe de kerk daar steeds een ambigue houding ten opzichte van de EU heeft aangenomen. Frank Bosman brengt ons in contact met de opmerkelijke betekenis die Byzantium speelde in het leven van de Duitse kunstenaar Hugo Ball. De kerken in Oekraïne begeven zich op het terrrein van de sociale verantwoordelijkheid, sommige al tientallen jaren; en er is ook een hoop te doen, aldus Grieks-katholie priester Roman Fihas. In een meditatief artikel gaat Frank Bestebreurtje in op het thema gedenken, zoals dat met name in kerkelijke kring in Rusland gebeurt. Dolf Bruinsma voert ons in het denken in van de Russische schrijver Sjestov, en Kees Hulsman gedenkt de Koptische paus Shenouda III die onlangs overleed en wiens betekenis de grenzen van zijn kerk ruim overschreed.  

 

Pokrof 2012-2

Jaargang 59 Nummer 2

In dit nummer schetst Heleen Zorgdrager aan de hand van de geschiedenis en het heden de situatie van de kerken in Oekraïne.  Die situatie is niet zonder zorg,  maar ook met hoop voor de toekomst.  Ook Julia Hoppenbrouwers-Nagornyak, zelf Grieks-katholiek,  schrijft over Oekraïne. Zij gaat in op kenmerken van de Grieks-katholieke kerk en de geloofspraktijk in het dagelijks leven,  dat voor veel mensen in Oekraïne niet gemakkelijk is.  Ton Scheer laat ons zien dat de iconen van de Transfiguratie en de icoon van de Drievuldigheid  niet primair kunstvoorwerpen zijn, maar  de geestelijke omvorming,  'transformatie', van de mens beogen, bijvoorbeeld in de richting van de noodlijdende medemens. De meditatie van Dolf Langerhuizen over de Grote Vasten vertelt over de betekenis en de praktijk van de veertigdagentijd in de Orthodoxe Byzantijnse traditie. Huub Vogelaar heeft een bijdrage over de verhouding van Orthodoxen en Lutheranen in Finland: een open dialoog  waar pastorale thema's maar ook praktische problemen een rol spelen. Het laatste artikel handelt over de zang  als belangrijk onderdeel in de liturgie van de oosterse en westerse Kerken. Paul Baars laat ons kennismaken met de geschiedenis van deze zang  sinds de Oude Kerk.  Zang in de liturgie is gebed en vraagt een bepaalde houding om op een inspirerende manier  tot verinnerlijking te komen.

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI