Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Perspectief Special over Katholiciteit 2014 - 26

Perspectief 2014-26

Een bont gezelschap en theologen uit diverse Europese landen boog zich eind augustus 2014 over het thema van de 18e academische consultatie van de Societas Oecumenica, dat "Katholiciteit onder druk: de dubbelzinnige relatie tussen verscheidenheid en eenheid" luidde. De bijeenkomst werd op uitnodiging van de Lutherse Theologische Faculteit en het Oecumenisch Instituut van de Pázmány Péter Katholieke Universiteit in Budapest gehouden. De lezingen en workshopbijeenkomsten zullen over enige tijd integraal gepubliceerd worden in een uitgave van de Societas zelf. 
Met dit nummer van Perspectief, het laatste van 2014, willen we de aandacht vestigen op het bestaan en het werk van de Societas Oecumenica. Aan de bijeenkomsten van de Societas Oecumenica wordt buiten de kring van direct betrokkenen weinig ruchtbaarheid gegeven. Omdat in dit gezelschap van oudere én jongere theologen belangrijke oecumenische thema's worden behandeld willen we studenten theologie met dit nummer aansporen om een keer de gelegenheid te nemen om deel te nemen aan een conferentie van de Societas Oecumenica. Het volgende congres zal eind augustus 2016 plaatsvinden in Finland.  

Inhoud Perspectief 2014-26

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Norbert Nagy, geeft in een inleidend artikel een impressie van het congres in Budapest en leidt het thema "Katholiciteit onder druk: de dubbelzinnige relatie tussen verscheidenheid en eenheid" in. Nagy studeerde theologie aan de Universiteit van Fribourg (Zwitserland). Hij is lid van de Societas Oecumenica. 
Lees hier het artikel

  Nagy

Prof. dr. Peter-Ben Smit (bijzonder hoogleraar oude katholieke kerkstructuur vanwege het Oud-Katholieke Seminarie aan de UU en universitair docent Nieuwe Testament aan de VU), reflecteert in het licht van nieuwer onderzoek naar de Canon op de oude these van Ernst Käsemann, dat de Canon van het Nieuwe Testament eerder een legitimatie vormt voor de veelheid van denominaties dan de basis is voor de eenheid van de Kerk. Volgens Smit behoren de teksten van de Schrift op elkaar betrokken te worden. Een dialogische leeswijze is onderdeel van de zoektocht naar een christelijke identiteit. 
Lees hier het artikel

  Smit

Prof. dr. Henk Bakker (bijzonder hoogleraar Geschiedenis, identiteit en theologie van het baptisme aan de VU), reflecteert vanuit een Baptistisch perspectief op de betekenis van katholiciteit in de huidige Nederlandse context. Katholiciteit is één van de diepe en altijd aanwezige kenmerken van de Kerk, maar ook niet weer zo tastbaar en grijpbaar als sommigen misschien zouden willen. In onze situatie dient het accent meer te liggen op relaties dan op doctrine, op ontvankelijkheid voor goddelijk ingrijpen dan op menselijke inzet en op Bijbelse verbeelding dan op de beperkingen van het moment. 
Lees hier het artikel

  Bakker1

Dr. Margriet Gosker (em. predikant van de PG in Boxmeer en als theoloog namens de Basisbeweging Nederland lid van de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken Nederland), betoogt dat de toelating van vrouwen tot het dienstambt in de Kerk onderdeel uitmaakt van een juist verstaan van katholiciteit. 
Lees hier het artikel

  MargrietGosker

Prof. dr. Peter De Mey (hoogleraar Rooms-katholieke ecclesiologie en oecumene van de Theologische Faculteit van de KU Leuven), houdt enkele teksten van paus Franciscus tegen het licht en constateert dat paus Franciscus enkele belangrijke nieuwe accenten in het denken over katholiciteit legt die oecumenisch van grote betekenis zijn. 
Lees hier het artikel

  De Mey

Drs. G. van Dartel, (secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene in 's-Hertogenbosch en redacteur van het Tijdschrift Perspectief), schreef een recensie van de bundel 'Kirche und Kirchengemeinschaft: die Katholizität der Altkatholiken'. Deze bundel handelt over het rapport van de Internationale Rooms-katholieke/Oud-katholieke Dialoogcommissie uit 2009. 
Lees hier het artikel

  Geert100
Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Fedde zei Meer
  kun je je als 13-jarige nog laten dopen? 5 dagen geleden
 • patrick van boekel zei Meer
  een hele bijzondere plek voor mij,ik hoop er eind april 2024 heen te gaan voor en week nadat ik er... 6 dagen geleden
 • orthodoxe kerk zei Meer
  nee 2 weken geleden
 • natasa zei Meer
  Zeker 4 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI