Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Perspectief 2018-39

Perspectief 2018-39

Op 30 oktober 2017 ontvingen de drijvende krachten achter Refo500, directeur prof. dr. Herman Selderhuis en projectleider drs. Karla Apperloo van de Lutherse gemeente van Rotterdam de Lutherpenning. Ds. Martin van Wijngaarden, Luthers predikant in Rotterdam, prees hun jarenlange en volgehouden inzet ter voorbereiding op de Reformatieherdenking in 2017. Dankzij Refo500 is er een veelzijdig en fris aanbod gekomen van publicaties, tentoonstellingen en activiteiten over diverse aspecten van de Reformatie. Als projectpartner van Refo500 heeft de Katholieke Vereniging voor Oecumene gewerkt aan een katholieke bijdrage aan de Reformatieherdenking. Dat heeft goede vruchten opgebracht waarvan we er in dit nummer weer enkele mogen aanbieden. 

Inhoud Perspectief 2018-39

In dit nummer van Perspectief treft u de volgende artikelen aan:

 

Mgr. J. van den Hende hield op 30 oktober in de Lutherse kerk in Rotterdam de Hervormingsdaglezing bij de uitreiking van de Lutherpenning. Hierin reflecteert hij aan de hand van het document ‘Van Conflict naar Gemeenschap’ en uitspraken en teksten van het kerkelijk leergezag vanaf het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw op de verschillende dimensies en de betekenis van de oecumenische dialoog op onze weg naar eenheid. Een kernpunt is dat het gesprek tussen God en mens, het persoonlijk naderen van de mens tot God voorafgaat en een voorwaarde is voor een vruchtbare oecumenische dialoog. Deze lezing over de oecumenische dialoog in de kracht van de heilige Geest is een mooie inleiding op de teksten van de vier symposia die we in dit nummer aanbieden.

Lees dit artikel


  BisschopVanDenHende60

 

 
Symposium ‘Het uitgestelde dispuut. Luthers stellingen herlezen’, 26 oktober 2017, Nicolaikerk, Utrecht  

Prof. dr. Christoph Burger geeft in zijn lezing inzicht in de ontstaansgeschiedenis en de praktijk van de aflaten. Burger verheldert waarop Luthers kritiek zich richt en waarom die zo effectief was, hoewel de kritiek op de aflaat niet de kern van Luthers reformatorische boodschap is. ‘Het centrum van zijn boodschap was immers dat God door Jezus Christus zijn genade aan de zondige mens om niet geeft.’    

Lees dit artikel


  christoph Burger60
Twee kerkleiders en twee theologen reflecteerden vervolgens op de actuele betekenis van de stellingen van Maarten Luther:

 

 

Dr. René de Reuver doet een oproep aan katholieken en protestanten om in onze cultuur gezamenlijk getuigen te zijn van Gods genade om niet.   

Lees dit artikel

  Rene de Reuver60

Mgr. J. van den Hende legt uit hoezeer de waarachtige omgang met God verbonden is met werken van barmhartigheid en liefde.   

Lees dit artikel

  BisschopVanDenHende60

Prof. dr. Bram van de Beek keert zich tegen een goedkope opvatting van genade en houdt een pleidooi voor de betekenis van de priester in het aanzeggen van vergeving.

Lees het artikel


  bram van de beek60

Prof. dr. Marcel Poorthuis schetst vanuit de invalshoeken: vergeving, kindschap van God en vrijheid, een katholiek perspectief op Luther.

Lees dit artikel


  Marcel Poorthuis60
   
51e Studievergadering Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene in België, ‘De impact van de Hervorming in onze Kerken’, 7 oktober 2017, Sint-Andriesabdij Zevenkerken, Brugge  

De lezing van Ds. Bruneau Jousselin voert naar de kern van Luthers geloofservaring en laat zien hoe die in een post-postmoderne tijd nog steeds actueel kan zijn.

Lees dit artikel


  Bruneau Jousselin60

Prof. dr. Annemarie Mayer zoekt vanuit een katholieke invalshoek de weg terug naar enkele kernpunten van de Reformatie en ziet als opdracht in onze tijd het gemeenschappelijk oecumenisch vormgeven aan onze identiteiten.

Lees dit artikel


Annemarie Mayer60

Dr. Arjan Arjakovksy, orthodox en mede-oprichter van het oecumenisch instituut in Lviv, richt het perspectief op noodzakelijke hervormingen die voor de orthodoxie eigenlijk onontkoombaar zijn.

Lees dit artikel


Arjan Arjakovsky60

Dr. Jelle Creemers neemt het thema te baat om de evangelische vrije kerken in België wat beter voor het voetlicht te brengen. In deze vrije kerken is het oecumenisch besef nog niet echt ontwikkeld, zo lijkt het.

Lees dit artikel


Creemers60

Met de interessante observaties van croniqueur en oecumenicus p. Thaddée Barnas osb, monnik van Chevetogne, over de oecumenische ontwikkelingen in het afgelopen jaar, sluiten we de bijdragen van deze studiedag af.

Lees dit artikel


thaddee barnas60
   
‘Oecumenische balans van het Reformatiejaar’, Jaarvergadering Katholieke Vereniging voor Oecumene, 3 november 2017, Grote Kerk, ‘s-Hertogenbosch  

Dr. Margriet Gosker kijkt in deze lezing terug op de vele oecumenische initiatieven, activiteiten en oecumenische liefdesverklaringen van het herdenkingsjaar.

Lees dit artikel


  Margriet Gosker60

Dr. Hans Burger stelt in zijn column dat het Solus Christus in de oecumenische relaties na het herdenkingsjaar het bezielend uitgangspunt moet blijven.

Lees dit artikel


De bijdrage van dr. Dick Akerboom kan hopelijk later nog gepubliceerd worden op de website www.oecumene.nl 

hans burgers60
   
Ontmoetingsdag Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, 25 november 2017, Auditorium van Catherijneconvent, Utrecht  

Ds. Idelette Otten sprak de lezing ‘De Katholieke Luther’ van prof. dr. Wolfgang Thönissen uit, die vanwege privéomstandigheden verhinderd was om aanwezig te zijn. Tegen de achtergrond van het katholieke Lutheronderzoek in de 20e eeuw pleit Thönissen voor een katholiek-oecumenische receptie van leven en werk van Maarten Luther.

Lees dit artikel


Dr. Dick Akerboom onderwierp deze lezing aan een kritische beschouwing, die helaas voor publicatie van dit nummer nog niet beschikbaar was.


  Thonissen60
   
 
Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Embregt. zei Meer
  Zeer verdiend; van harte proficiat!!
  3 uur geleden
 • Johan Juurlink zei Meer
  Prima samenvatting van deze zeer nuttige bijeenkomst. maandag 22 november 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Je kunt het nummer downloaden, is gratis woensdag 13 oktober 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI