Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

De liefde van Christus

beweegt tot eenheid

en verzoening

WILLIBRORDZONDAG

6 NOVEMBER 2022

Willibrordzondag 2021 - Boodschappers van Vreugde

Willibrord Echternach 2 poster 187x300Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgeven. De heilige Willibrord (658-739) houden we als een van grote geloofsverkondigers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte- en dieptepunten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht het Evangelie weer naar boven. 

Vandaag staan kerken meer dan ooit voor de uitdaging om het Evangelie op een aansprekende en eigentijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd? Zijn wij vandaag wel die boodschappers van vreugde waardoor anderen geraakt worden of wachten we er eerder op zelf geraakt te worden?

poster kleinOp 15 oktober organiseert de KVO samen met de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) een Webinar over dit thema met sprekers uit verschillende kerken. Het uitdragen van het Evangelie is een oecumenische opdracht: we mogen het samen doen en daarbij kunnen we veel van elkaar leren. 

Preekschets en voorbede 

De Preekschets en voorbede werden geschreven door dr. Martijn Pouw. 

Feestdag H. Willibrord lezingen: Jesaja 52,7-10 Ps. 96 Hebr. 13,7-9a.15-17a Mc. 16,15-20 of Mt. 28,16-20 

Boodschappers van vreugde

God is vreugde! En Hij wil niets liever dan wie Hij is delen met ons, zijn schepselen. Vandaar dat de Engel Gabriel als eerste tegen Maria (en via haar tot ons) zegt: “Verheugt U”. Direct daarna wordt de reden van deze vreugde meegedeeld: “want de Heer is met U”. Het is niet zonder betekenis dat God zijn Engel (=boodschapper) erop uitstuurt om deze wens tot vreugde over te brengen aan Maria – die als de nieuwe Eva in zekere zin de hele schepping en mensheid vertegenwoordigt – en deze wens dus ook bij ons neerlegt. Dit roept de vraag op: zijn wij in staat ons echt te verheugen en wel om de juiste redenen? Erkennen wij dat God de bron is van deze authentieke vreugde en dat die vreugde groter wordt in de mate dat we Hem meer zoeken, vinden en beminnen? Snappen we dat deze echte vreugde bovenal een cadeau is, een gave van God, en niet iets waar we onszelf op kunnen trakteren?

Het herkennen van de vreugde

Degenen die dit bij uitstek hebben beseft zijn de geloofsverkondigers in onze streken. De heilige Willibrord en zijn gezellen hebben allereerst zelf in een persoonlijke ontmoeting met Jezus in de Eucharistie deze diepe vreugde ervaren zich bemind te weten. God treedt binnen in zijn eigen schepping in brood en wijn om in het sacrament heel dicht bij ons te kunnen zijn en zichzelf tot voedsel te maken voor ons. Dit is bij uitstek de wijze waarop God van ons houdt en zijn liefde voor ons kenbaar maakt (naast de biecht waarin hij onze ziel schoon wast). De geloofsverkondigers staan in een lange keten van ontmoetingen met Jezus waarin de vreugde wordt ontvangen en doorgegeven. God zelf, die vreugde is. Reeds de Profeet Jesaja voorzag een glimp van deze heerlijke werkelijkheid toen hij schreef: “hoe liefelijk zijn de voeten van de vreugdebode“. Die keten die begon met het bezoek van de Engel aan Maria. Vervolgens brengt Maria een bezoek aan Elisabeth, waarbij Johannes de Doper van vreugde opspringt in haar schoot. Het is de heilige Geest die hem en Elisabeth Gods aanwezigheid, grootheid en goedheid doet herkennen. Vervolgens Zacharias, de herders, de wijzen uit het oosten, de apostelen, de leerlingen, de eerste christenen …  gewone mannen en vrouwen die in hun dagelijks leven Christus wisten te ontdekken en Hem daar in hun gewone werk, activiteiten en relaties zochten, vonden en beminden en daarmee onlosmakelijk verbonden, de vreugde toelieten in hun levens.

De vreugde doorgeven

In de 8ste eeuw werd de heilige Willibrord opgenomen in die keten van bezoeken en via die keten is Christus dertien eeuwen later ook bij ons terecht gekomen. Ook ons heeft de Heer opgezocht via die lange keten van christenen. De Heer is waarlijk verrezen en we hebben Hem ontmoet in de Eucharistie. Daar wacht Hij op ons, zodat je Hem kunt spreken, zien, aanraken en je met Hem kunt verenigen. Je kunt alles naar Jezus meenemen; je werk (successen en teleurstellingen), je (huwelijks)liefde en vriendschappen, je taken, je plannen, projecten en dromen. Dit alles wordt in de Eucharistie gezuiverd en gemaakt tot een voortdurend lofoffer aan God. Jezus is geïnteresseerd in ons helemaal. Hij wil ons niet alleen zijn vreugde en vrede schenken op de zondagochtend, maar de hele week. Als we ons laten aansteken door de goddelijke vreugde word je zo blij als een kind … van God, zodat de tussenzang uit psalm 96 recht uit je hart komt: “meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer en zingt voor de Heer een nieuw gezang”. Die vreugde kun je immers niet voor jezelf houden, maar straalt door in je hele doen en laten, hoe je praat, loopt, huilt, lacht, werkt en je vermaakt. Zo kan gebeuren wat Jezus aan de leerlingen opdraagt: “maakt alle volkeren tot mijn leerlingen”. Het is een kenmerk van leerlingen: door hun vreugde maken ze nieuwe leerlingen. Dat neemt niet weg dat sommigen van zijn leerlingen twijfelden toen zij Hem zagen, aldus het evangelie. Ook wij kunnen wel eens twijfelen. Bijvoorbeeld als we kijken naar onze eigen fouten of die van anderen of het gebrek aan eenheid onder christenen. Jezus twijfelde echter niet. Zijn wens om de vreugde te verspreiden over de hele wereld is zo groot, dat Hij de opdracht geeft om dat gewoon te gaan doen, ondanks onze tekortkomingen. Jezus zelf geeft aan alle christenen deze gedeelde taak om zijn vreugde door te geven en Hij zal er ook voor zorgen dat wij – ondanks onze zwakheden – vruchten geven die blijvend zijn, waaronder de vrucht van eenheid onder de christenen. Misschien moeten we nog oefenen in de vreugde en het doorgeven ervan en kunnen we op dit punt van andere christen veel leren. Wat we niet kunnen doen is stilzitten. De keten moet worden voortgezet. Gelukkig zei Jezus er meteen bij dat Hij met ons is alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Jezus blijft –ondanks alles– komen in het Woord en de Sacramenten. Zo is de keten via de geloofsverkondigers en Jezus zelf in de Eucharistie ook bij ons gekomen. Aarzel niet en ga meer met Hem om in het gebed en de Eucharistie. In die ontmoetingen zal je worden aangestoken met een ongekende blijdschap die je niet voor je kunt houden. Geef die vreugde in de naam van Christus door aan iedereen die er voor open staat! Amen.

Voorbede

Inleiding

Broeders en zusters, laten wij op voorspraak van de heilige Maagd Maria onze wensen en gebeden vol vertrouwen aan de Heer voorleggen.

Lector (m/v)

Voor de Kerk van God: dat zij de Heer in oprecht geloof mag verwachten en met vreugde Hem aanvaarden die door de heilige Maagd in geloof ontvangen en wonderbaar ter wereld is gebracht. Laat ons bidden.

Voor onze Paus N., voor bisschop N., en alle herders van de Kerk: dat ze altijd met vreugde en toewijding hun ambt mogen vervullen en dat hun getuigenis over wat de Heilige Geest hen in herinnering brengt, in vreugde aanvaard moge worden. Laat ons bidden.

Dat alle christenen verenigd mogen zijn in het belijden van Gods Naam en het onderhouden van zijn woord. Laat ons bidden.

Dat het geloof van de christenen in de tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie sterker en meer levend moge zijn. Laat ons bidden.

Voor ons allen, dat wij, naar het voorbeeld van de heilige Jozef, ons werk weten te heiligen door het zo volmaakt mogelijk te vervullen in een geest van gebed en dienstbaarheid. Laat ons bidden.

Voor de gezinnen overal ter wereld, dat zij altijd de vreugde mogen beleven van onderlinge liefde en trouw. Laat ons bidden.

Voor allen hier aanwezig, dat wij voor de mensen vreugdevolle getuigen zijn van de liefde van Christus en in de waarheid blijven. Laat ons bidden.

Wij noemen de misintenties/gebedsintenties van deze viering: …

en voegen wij in een ogenblik van stilte toe wat ons persoonlijk bezig houdt:

moment van stilte

Laat ons bidden.

Slotgebed

Heer onze God, op U stellen wij onze hoop. Laat ons steeds gesterkt worden door het wonderbaar Sacrament van de Eucharistie, opdat wij Uw liefde kunnen doorgeven aan de wereld. Wil onze gebeden verhoren door Christus onze Heer. Amen.

Katholieke Vereniging voor Oecumene

De Katholieke Vereniging voor Oecumene zet zich vanuit de Rooms-katholieke Kerk in voor de oecumenische samenwerking in Nederland. De vereniging wordt gedragen door de katholieke gemeenschap, is een adviesorgaan van de Bisschoppenconferentie en een steunpunt voor de bevordering van plaatselijke oecumenische samenwerking. De vereniging bevordert de oecumenische samenwerking door middel van publicaties, studiedagen, ontmoetingen, advisering en dienstverlening. De vereniging onderhoudt oecumenische contacten met andere kerken en is namens de RK Kerk ook direct betrokken bij het werk van de Raad van Kerken in Nederland. Om het werk van de vereniging mogelijk te maken stelde de Bisschoppenconferentie in 1949 de Willibrordzondagcollecte in. Van harte aanbevolen!

 

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 3 dagen geleden
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI