‘We moeten elkaars kerken liefhebben’

Geert

Rooms-katholieken (RKK) en evangelische christenen van de Evangelische Alliantie (EA) en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) zijn dit jaar met elkaar in gesprek gegaan over het gebed. Het doel van deze dialoog is om de geloofsbeleving in elkaars tradities op het spoor te komen en van elkaar te leren. Op 30 oktober jl. vond bij de Evangelische Alliantie in Driebergen een ontmoeting plaats waarop onder andere werd teruggekeken op de bijeenkomst Wij kiezen voor eenheid eerder deze maand op het Malieveld in Den Haag

Bij de bijeenkomst op het MaIieveld waren christenen uit alle kerken welkom. Er is drie jaar aan voorbereiding aan vooraf gegaan. Er werd een manifest Wij kiezen voor eenheid opgesteld en er vonden drie retraites voor kerkleiders plaats. Evangelische gebedsgroepen hebben met grote volharding gebedsstonden georganiseerd voor het welslagen van deze bijeenkomst. Sommigen verwachten dat het een mega-manifestatie zou worden waar tienduizenden mensen op af zouden komen. Het werden er 3.000 en gelukkig vonden zij op deze dag die met veel regen begon beschutting in een grote tent op het drassige veld.

Evangelische dominantie?

De evangelische beweging heeft op deze dag haar stempel gedrukt. Van hen ging het initiatief uit. De deelnemers waren voor 80% afkomstig uit of verwant aan de evangelische stroming met een sterk accent op het persoonlijke geloofsleven en getuigenis. Rooms-katholieken waren met ca. 200 deelnemers slecht vertegenwoordigd en veelal verbonden met charismatische bewegingen in de Katholieke Kerk, die vertrouwd zijn met de geloofsbeleving in de evangelische beweging. 

De dag stond in het teken van het gebed om vergeving en de hoop op een nieuw en krachtiger getuigenis van geloof in Christus in onze samenleving. Er werden tussen de kerkleiders belangrijke zaken uitgesproken waarmee de basis is gelegd voor de toekomst. Alle teksten van de dag zijn beschikbaar. Er zitten belangrijke, mooie en soms ontroerende dingen in zoals de aansporing dat elkaars kerken moeten liefhebben. 

Gebedstradities

De verschillen in gebedstraditie zijn groot. Katholieken hebben een traditie van formuliergebeden en vaak moeite om zelf een persoonlijk, vrij gebed uit te spreken dat zo kenmerkend is voor evangelischen en pinksterchristenen. Op de bijeenkomst in Den Haag werden deze vormen gecombineerd. In de voorbereiding en de vaststelling van de gebedsteksten is over de preciese bewoordingen ook wel gestoeid. Katholieken zijn alert op de zorgvuldigheid in de verwoording van het gebed, voor evangelischen gaat het eerder om echtheid en oprechtheid van het gebed. 

De volgende bijeenkomst vindt plaats in januari 2013. Dan zal het gaan over het gebedsmateriaal dat de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie jaarlijks voorbereiden voor de Week van Gebed voor de Eenheid.