Unieke uitgave voor parochies: magazine Oosterse Kerken

Zondag Oosterse Kerken 2016

In Rooms Katholieke parochies wordt jaarlijks op de vijfde zondag van Pasen aandacht gevraagd voor Oosterse christenen: de zondag voor de Oosterse kerken. Dit jaar wordt met een speciaal magazine het Oosters christendom extra voor het voetlicht gebracht. Alle parochies in het land ontvingen enkele exemplaren. Voor parochies is ook een korte beschouwing over de Bijbelteksten beschikbaar op basis van de drie schriftlezingen en een voorbede.

Waarachtige eenheid en hartelijke gastvrijheid

Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, is bisschop referent voor Oecumene en Oosterse christenen. Hij nam samen met de Katholieke Vereniging voor Oecumene het initiatief voor de uitgave. In het voorwoord schrijft de bisschop: “Het Oosters christendom is in de afgelopen tientallen jaren voor Nederlandse christenen dichterbij gekomen. Op de eerste plaats komen Oosterse christenen via de media meer in het nieuws. In de tweede plaats maken Oosterse christenen als vluchtelingen steeds meer deel uit van onze Nederlandse samenleving.”

Het blad dat nu verschijnt bij gelegenheid van de zondag Oosterse kerken 2016 laat de lezer kennis maken met Oosterse christenen die met Rome verbonden zijn, alsook met christenen die deel uitmaken van Orthodoxe kerken.

“Graag spreek ik de hoop uit dat dit magazine gelovigen en parochies zal aansporen om met overtuiging te bouwen aan waarachtige eenheid met Oosterse christenen door gebed en hulp, en zal aanzetten tot hartelijke gastvrijheid ten opzichte van Oosterse christenen die als vluchteling vrijheid en veiligheid zoeken in Nederland,” aldus Mgr. Van den Hende.

Gevarieerde inhoud

Het blad besteedt aandacht aan de actualiteit van de ontmoeting van paus Franciscus en patriarch Kyrill en de campagne ‘Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak’. Verschillende auteurs verleenden hun medewerking en schreven over Oosterse christenen in Nederland: de Syrisch-orthodoxe Kerk, Oekraïens-katholieke parochies, de Ethiopisch-orthodoxe Kerk.

Het blad heeft een gevarieerde inhoud. Het bevat ook een interview met metropoliet Athenagoras over integratie. Vader Stephan Bakker uit Amersfoort schrijft over de diaconie als belangrijke taak in de Orthodoxe Kerk en Anna Borman vertelt over haar Russisch-orthodoxe parochie in Amsterdam. Het Magazine schrijft in twee artikelen rond gebed en liturgie over spiritualiteit en doet het verslag van het gezamenlijk gebed voor de martelaren (maart 2016, Apeldoorn).

Een speciaal middenkatern geeft uitleg over het ontstaan en de geschiedenis van de Oosterse Kerken en bevat een belangrijk schematisch overzicht alsook informatie over de verhouding tussen de Oosterse Kerken en de Rooms Katholieke Kerk. 

Bestellen

Katholieke Vereniging voor OecumeneDe uitgave kan worden besteld bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene tegen betaling van € 1,50 per blad excl. portokosten (€ 3,00 bij bestelling van 1 exemplaar. Portokosten dalen per nummer als meer exemplaren besteld worden). Losse exemplaren van het katern zijn verkrijgbaar voor € 0,20 per stuk. Het katern kan via de downloadknop op de publicatie ook in zwart-wit tinten worden uitgeprint.

Emmaplein 19 D
5211 VZ ‘s-Hertogenbosch
073 7370026
secretariaat@oecumene.nl

Voorbede

Voor de zondag voor de Oosterse kerken is voor parochies een korte beschouwing over de Bijbelteksten beschikbaar op basis van de drie schriftlezingen en een voorbede. Deze worden door de bisschop referent aangereikt.

Zie  hier voor de korte beschouwing over de Bijbelteksten.

Zie hieronder de suggesties ten behoeve van de voorbede, het gebed van de gelovigen, bij gelegenheid van de zondag voor de Oosterse kerken:

-Voor de christenen van de Oosterse Kerken:

dat zij (opnieuw) in vrijheid hun geloof mogen belijden en vieren, laat ons bidden;

-Voor Oosterse christenen die worden vervolgd:

dat zij als vluchteling steun en gastvrijheid mogen ontmoeten dat zij de solidariteit van medechristenen elders ondervinden, laat ons bidden;

-Om toekomst voor de christenen in Syrië en Irak:

dat zij de hoop niet verliezen

dat zij de liefde onder elkaar bewaren alsook met hun andere medeburgers, laat ons bidden;

Zondag voor de Oosterse Kerken

Elk jaar op de vijfde zondag van Pasen (dat is de vierde zondag ná Pasen) bidden alle parochies in Nederland met en voor de Oosterse Kerken. Zo wordt de band met de Oriëntaalse en de Oosters-Orthodoxe kerken gevoed en wordt de verscheidenheid binnen de Katholieke Kerk gevierd door aandacht te geven aan de met Rome geünieerde kerken, die bovendien binnen de oecumenische relaties een heel eigen rol innemen. Onze vereniging biedt hiervoor een digitale poster en een preekschets aan. Het blad Overeen biedt achtergronden bij deze campagnezondag.