Kerken zijn geroepen om vrede te stichten

vrede 2

‘Dit Webinar geeft hopelijk een nieuwe impuls aan de vredestheologie en het gesprek in de kerken over de inzet voor vrede’. Dit zei Fred van Iersel, voorzitter van de Beraadgroep Kerk en Samenlevingsvragen na afloop van het symposium ‘Samengeroepen om Vredestichters te zijn, dat op woensdag 20 januari jl. onder auspiciën van de Raad van Kerken plaatsvond. Aanleiding was de heruitgave van het verslag van de Internationale Dialoog tussen Rooms-Katholieken en Dopersen tussen 1998 en 2003.

Prof dr. Peter Nissen, hoogleraar oecumene aan de Radbouduniversiteit plaatste het dialoograpport in de context van de oecumenische dialogen die de RK Kerk vanaf het midden van de zestig voert. Als lid van de toenmalige dialoogcommissie vertelde hij bijzondere details over de totstandkoming van dit rapport dat hij vervolgens op hoofdlijnen samenvatte.

Vredesspiritualiteit

Prof. dr. Fred van Iersel onderscheidde in zijn lezing vijf niveaus van theologisch spreken over vrede: het spirituele niveau,  de rol van de herinnering, de plaats van de hoop, de oecumenische en interreligieuze aspecten en de morele en ethische aspecten. In zijn verhaal toonde hij aan dat er een grote verwantschap bestaat tussen het dialoograpport en de recente encycliek Fratelli tutti van paus FranciscKerkelijke vredesbeweging

Drie co-referenten belichtten vervolgens afzonderlijke aspecten. Prof. dr. Peter-Ben Smit, hoogleraar oecumene aan de theologische faculteit van de Oud-Katholieke Kerk in Bern sprak over de verzoening tussen kerken en het belang van de heling van herinneringen. Dr. Fulco van Hulst, doopsgezind predikant en docent praktische theologie en ethiek aan de VU, belichtte het bijzondere karakter van de theologie en de inzet voor vrede in de Doperse traditie. Drs. Ineke Bakker, voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), sloot het Webinar af met een reflectie op de actuele vredesopdracht van de kerken.

Terugkijken

Het Webinar is in zijn geheel terug te zien op het YouTube kanaal van de Raad van Kerken.

De teksten van het Webinar verschijnen later in het tijdschrift Perspectief.

Het dialoograpport ‘Samengeroepen om vredestichters te zijn’ is voor € 14,60 (incl. porto) te bestellen bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene via secretariaat@oecumene