Patriarch Syrisch-Orthodoxe Kerk komt naar Nederland

Patriarch Ignatius Aphrem II standing colorPatriarch Ignatius Aphrem II bezoekt van 23 februari tot 3 maart 2015 Nederland. Hij is in mei 2014 geïnstalleerd als hoofd van de Syrisch-Orthodoxe kerk wereldwijd; zijn zetel is in Damascus. Hij brengt nu een bezoek aan alle parochies in alle continenten. Een grote gemeenschap van Nederlandse Syrisch-Orthodoxen leeft in Twente en Amsterdam. De Nederlandse gemeenschap bestaat uit 11 parochies en telt zo’n 25.000 leden waarvan het merendeel in Twentse steden woont. Naast de benaming Syrisch-Orthodox wordt ook de aanduiding Suryoye gebruikt voor deze gemeenschap.

De patriarch wil kennis maken met zijn Nederlandse geloofsgenoten en wil weten wat er onder hen leeft. Daarom bezoekt hij de mensen in de parochies. Daarnaast nodigt de patriarch vertegenwoordigers van andere kerken, onderwijsinstellingen en overheden uit voor een ontmoeting.

 

Achtergrond

De patriarch werd als Said Karim op 3 mei 1965 geboren in Kamishli, een stad in Noordoost Syrië. Zijn familie komt oorspronkelijk uit een dorp in Tur Abdin, een regio in Zuidoost Turkije. Zijn eerste theologische opleiding ontving hij in Libanon. Vervolgens ging hij aan het werk als assistent van de Aartsbisschop van Aleppo in Syrië. Hij vervolgde zijn theologische scholing in de jaren 1984 – 1988 aan het Koptisch seminarie in Cairo, Egypte. In 1985 werd hij monnik en nam de naam aan van Aphrem, naar Efrem de Syriër een belangrijke dichter en psalmist uit de Syrische traditie, die leefde in de vierde eeuw. In 1988 was hij een jaar lang werkzaam als secretaris van patriarch Ignatius Zakka I, zijn voorganger in het klooster te Damascus. In de jaren 1991 – 1995 was hij werkzaam in Ierland en Groot Brittannië als priester van een lokale Syrisch – Orthodoxe gemeenschap. In 1996 werd Aphrem Karim geïnstalleerd als aartsbisschop van het oostelijk deel van de Verenigde Staten van Amerika. Hij bleef dit tot 2014, het jaar waarin hij werd geïnstalleerd als Ignatius Aphrem II, de 124ste patriarch van de Syrisch – Orthodoxe kerk van Antiochie. Wereldwijd telt deze kerk ruim 5 miljoen leden.

Belangrijk jaar

2015 is een belangrijk jaar. De gemeenschap heeft te lijden onder de gewelddadigheden in Syrië en Irak. Wederom moesten vele families huis en haard verlaten en verloren zij hun bestaansmiddelen. Velen vluchten naar christelijke dorpen in de regio waar zij werden opgevangen door geloofsgenoten. Vluchtelingen uit deze oorlogsgebieden vonden hun weg naar onder meer hun familie in Twente. De patriarch heeft vele diplomatieke initiatieven genomen om dit leed onder de aandacht van westerse landen te brengen. Een ander belangrijk onderwerp is de herdenking van de massamoord die in 1915 plaatsvond in de nadagen van het Ottomaanse rijk en waar honderdduizenden christenen het slachtoffer van werden. Deze tragedie staat bekend als de Armeense genocide; dit neemt niet weg dat ook vele andere christelijke groepen het slachtoffer werden van de systematische vervolging en verdrijving door Ottomaanse strijdgroepen. De hoogste kerkelijk leider van de Syrisch - Orthodoxen heeft zijn kerkgenoten wereldwijd opgeroepen om aandacht te besteden aan de herdenking van de massamoord. Dit zal ook in Nederland het geval zijn.

Vestiging gemeenschap in Nederland

De eerste Suryoye arriveerden in de zeventiger jaren van de vorige eeuw in Twente. Zij kwamen uit Tur Abdin, een regio in Zuidoost Turkije. De eersten kwamen als gastarbeider. Na de economische crisis kwamen er meerdere Suryoye als vluchteling uit Turkije waar Suryoye slachtoffer werden van de strijd tussen Koerdische milities die streefden naar onafhankelijkheid en het Turkse leger. Zij werden toen in de media bekend als ‘Kerk-Turken’ of ‘Christen-Turken’ vanwege de kerkbezettingen in Nederland. Een volgende lichting Suryoye kwam in de tachtiger jaren als vluchteling uit Syrië en Libanon, waar grote politieke spanningen heersten. Zij stichtten de eerste kerk in Europa in 1979 in Hengelo en kochten hun huidige klooster te Glane in 1982. Nederland is inmiddels een zelfstandig diocees met sinds 2007 aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin aan het hoofd. De Syrisch – Orthodoxe kerk is volwaardig lid van de Raad van Kerken in Nederland.

De vestiging van de Suryoye is in grote lijnen succesvol verlopen. Velen vestigden zich als ondernemer. Ambities vertaalden zich verder in het streven naar hogere opleidingen en hogere posities. De gemeenschap kent een bloeiend familieleven.