Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Vereniging Protestants Nederland op oecumenische koers

hugenotenkruis

 

Een opmerkelijk feit: voor de eerste keer in 89 jaar was een rooms-katholiek spreker aanwezig op de jaarvergadering van de Vereniging Protestants Nederland. Dr. Ton van Eijk, oud-voorzitter van zowel de St. Willibrordvereniging als de Raad van Kerken in Nederland, ging op zaterdag 21 april jl. in debat over Eucharistie en Avondmaal met prof. dr. W. Verboom.


Hugenotenkruis, logo van de Vereniging Protestants Nederland 

In zijn openingswoord stond voorzitter ds. L.J. Geluk, stil bij de grote veranderingen die zich sinds de oprichting van Protestants Nederland in 1923 hebben voltrokken. In die tijd bestonden er bij protestanten zorgen over de toenemende invloed van katholieken in de samenleving. De stichters van de vereniging vonden die opmars een bedreiging van Nederland als protestantse staat en voelden zich gedrongen om hier iets aan te doen. Door de secularisatie en de ontkerkelijking na de Tweede Wereldoorlog werd het christendom een minderheid in een materialistisch-humanistische cultuur. Het protestantisme en het katholicisme kwamen beide aan de zijlijn van de samenleving te staan. In de huidige tijd is het volgens ds. Geluk belangrijk dat katholieken en protetanten met elkaar nadenken over wat hen met elkaar verbindt. Hij noemde Philip Melanchton daarvoor een inspirerend voorbeeld.

Debat

Verboom en Van Eijk

Het gesprek tussen beide theologen spitste zich vooral toe op de actuele betekenis van de oude strijdvragen tussen  Rome en de Reformatie. In het Reformatorisch Dagblad van 23 april jl. wordt de inhoudelijke discussie knap samengevat. Prof. Verboom vindt het gesprek met Rome heel belangrijk, maar is er anderzijds niet helemaal gerust op dat opvatting van de Eucharistie waartegen de Heidelbergse Katechismus zich keerde helemaal overwonnen is. Hij wees op de in 2011 verschenen Nederlandse uitgave van de jongerencatechismus Youcat waarin de formuleringen van Trente terug te vinden zijn. Verboom bepleitte een onderscheid tussen de Heidelbergse Catechismus als catechetisch leerboek en de als belijdenisgeschrift. Volgens hem behoort de term "vervloekte afgoderij" niet tot de leerinhoud van de catechese.

Presentia realis

Dr. Ton van Eijk gaf uitleg over het leerstuk van de transubstantiatie. De aanwezigheid van Christus in de gaven van brood en wijn is een geloofszaak. Die aanwezigheid komt tot stand door verandering. De leer van de transsubstantiatie is een verhelderingsmodel, een wijsgerig schema dat door het geloof in dienst is genomen. Van Eijk erkende dat katholieke theologen in het verleden de indruk hebben gewekt dat het eenmalige kruisoffer van Crhistus werd herhaald. Hij stelde dat het misoffer geen herhaling is van het kruisoffer van Christus, maar een sacramentele tegenwoordigstelling.

Foto: Prof. dr. W. Verboom en Dr. A.H.C. van Eijk, Jan van Reenen (RD)

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 3 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 4 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 4 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI