Heruitgave Oecumenisch Directorium

Oecumenisch Directorium klein formaat'Het oecumenisch directorium dat in 1993 is gepubliceeerd sluit aan bij de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en andere kerkelijke documenten. Het directorium is bedoeld als een instrument ten dienste van de gehele Kerk en met name van hen die rechtstreeks betrokken zijn bij oecumenische activiteiten in de R.K. Kerk', aldus mgr. dr. J. van den Hende in het voorwoord bij de Nederlandse heruiitgave van het Oecumenisch Directorium, dat onlangs door de Katholieke Vereniging voor Oecumene werd uitgebracht.

Reden voor deze heruitgave is, dat het document al lange tijd niet meer in druk beschikbaar is en dat de huidige generatie van priesters, diakens en pastoraal werkenden nauwelijks met dit document bekend is. Het directorium heeft onverminderd betekenis als handleiding voor de katholieke deelneming aan de oecumenische samenwerking. 

Zoals mgr. J. van den Hende in het voorwoord schrijft is het oecumenisch directorium een nadere uitwerking van de principes en richtlijnen aangaande de oecumenische samenwerking in de documenten van het Tweede Vaticaanse Concilie (o.a. Unitatis redintegratio). Tevens is het directorium de neerslag van de ervaringen en ontwikkelingen in de oecumenische samenwerking en dialogen vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de 20e eeuw. Natuurlijk zijn ook daarna de ontwikkelingen doorgegaan en zijn er nieuwe teksten verschenen, zoals het Handboek voor de Spirituele Oecumene (2007). Ook deze teksten verwijzen naar het oecumenisch directorium en de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie als richtinggevende tekstne voor de inzet en de deelname van katholieken aan de oecumenische samenwerking en beweging.

Oecumenisch Directorium klein formaatInhoud

Het oecumenisch directorium is meer dan een set regels. Het begint in het eerste hoofdstuk met een uiteenzetting over het streven naar eenheid van de christenen. Oecumene heeft in het kerkelijk leven een belangrijke plaats ingenomen. Het bevorderen van het herstel van de eenheid van de Kerk is echter geen eenvoudige opdracht. Contexten en situaties (wereldwijd) verschillen nogal van elkaar. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de organisatie van de dienst voor de eenheid van de christenen. Het directorium zet duidelijk uiteen hoe de Katholieke Kerk op kerkprovinciaal en diocesaan niveau het oecumenisch werk zou moeten organiseren. Het derde hoofdstuk is gewijd aan de oecumenische vorming in de R.-K. Kerk. Dit betreft zowel de vorming van alle gelovigen als de vorming van priesters, diakens en pastoraal werkenden. Het vierde en vijfde hoofdstuk hebben dan betrekking op de praktische oecumene. Hoofdstuk 4 gaat over de gemeenschap van leven en van spirituele activiteiten tussen gedoopten. Hier komende mogelijkheden, maar ook de grenzen waar het de sacramentele liturgie betreft, aan de orde. Het vijfde en laatste hoofdstuk gaat over de oecumensiche samenwerking, dialoog en het gemeenschappelijk getuigenis. Talrijk zijn de gebieden waarop oecumenisch samengewerkt kan en zou moeten worden. De mogelijkheden zijn nog lang niet ten volle benut.

Dialoog

De heruitgave van het Oecumenisch Directorium is voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene deel van het project Katholieke Kerk als partner in dialoog. Wereldwijd is de Katholieke Kerk vanaf de jaren zestig tot nu toe een groot voorstander van het voeren van de dialoog. Paus Paulus VI schreef er met Ecclesiam suam (1964) een belangrijke encycliek over die doorgetrokken wordt tot en met de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus.

Aan de hand van het oecumenisch directorium en de ervaringen in de ontmoetingen met andere christenen en kerken biedt de Vereniging in de periode 2020-2022 op diocesaan en desgevraagd ook op plaatselijk niveau vormingsdagen aan om met het oecumenisch directorium locaal aan de slag te gaan.  

Het oecumenisch directorium kan besteld worden bij het secretariaat van de Katholieke Vereniging voor Oecumene via  Losse exemplaren kosten € 7,-- (ex. verzendkosten). Het boekje is uitgegeven op A5 formaat en telt 144 pagina's.