Redactie boek 'Spirituele oecumene' reageert op kritiek

spirituele oecumeneIn september verschijnt onder redactie van dr. Klaas van der Zwaag en dr. Herman Speelman de bundel 'Spirituele oecumene - over de vele vormen van onze gezamenlijke en persoonlijke omgang met God'. De aankondiging van deze publicatie leidde op de facebook pagina van de Katholieke Vereniging voor Oecumene tot scherpe kritiek op het geringe aantal vrouwelijke auteurs dat aan deze bundel heeft meegewerkt. Hieronder een korte reactie van de redactie. Tevens nemen we hier de aankondiging op van de conferentie die op 28 september bij gelegenheid van de presentatie van deze bundel in Amersfoort wordt gehouden.

Door enkele personen is op Facebook bezwaar aangetekend tegen het feit dat de bundel Spirituele oecumene - in september te verschijnen - slechts twee vrouwelijke auteurs bevat. Het doel van het boek over de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God is om de wereldwijde geestelijke eenheid onder christenen te bevorderen. Onze insteek is niet apologetisch of kerkpolitiek en we willen ook de goede naam van geen enkele man of vrouw tekort doen noch bepaalde groepen christenen of van andere spirituele stromingen aantasten. Wat ons voor ogen staat is om gedachtig de eerste bede van het Onze Vader een bijdrage te leveren aan de eer van God door de hartelijke onderlinge liefdeband in spirituele zin te bevorderen, waarbij ons steeds het Grote Gebod voor ogen staat (Deutr. 6:5; Mt. 22:37v.) omdat Zijn naam en wil ons verbindt. In Christus verbonden, Herman Speelman en Klaas van der Zwaag

Conferentie: Kerkmuren: zegen of vloek?

Het gezag van kerkelijke instituten en tradities staat steeds meer onder druk in deze tijd van secularisatie en geloofsafval. Voor de een is dit verlies doordat grenzen vervagen. Voor de ander is het bevrijdend, omdat ze zich al langer herkenden in gelovigen over confessionele en kerkelijke grenzen heen. Wat zijn de kansen en uitdagingen van deze geestelijke dwarsverbindingen? Tegen welke grenzen loopt deze zogenaamde spirituele oecumene? In hoeverre kan men authentiek over God en geloof spreken buiten (gevestigde) kerkelijke structuren en tradities?

In de rijk gevarieerde bundel Spirituele oecumene. Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God, onder redactie van dr. Herman Speelman en dr. Klaas van der Zwaag, geven ruim vijftig auteurs uit diverse confessionele tradities hun visie op vele aspecten van spirituele oecumene.
De Vereniging Protestants Nederland, uitgeverij Summum Academic Publications en de leerstoel Reformed Ecclesiology and Catholicism in oprichting, uitgaand van de Stichting Nationale Synode, met steun van een aantal universiteiten in Nederland, organiseren naar aanleiding van de verschijning van deze bundel een conferentie:

Kerkmuren: zegen of vloek?
De kerk in de 21ste eeuw in het spanningsveld van hoog- en laagkerkelijke spiritualiteit 

Zaterdag 28 september, Ichthuskerk, Grote Haag 154 te Amersfoort
Tijd: 10.00-16.00 uur

Algehele leiding: drs. Andries Knevel

Ochtendprogramma:

9.30-10.00 uur: Inloop met koffie

10.00 uur: Opening door M. Uitbeijerse, bestuurslid van Protestants Nederland

10.10 uur: Prof. dr.  A. van de Beek, emeritushoogleraar theologie Amsterdam, ”De ene Geest en de Katholieke Kerk”

10.30 uur: Presentatie boek van dr. H. A. Speelman, wetenschappelijk medewerker aan de TU  Kampen, en dr. K. van der Zwaag, hoofdredacteur Protestants Nederland

10.40: pauze

11.00 uur: Mgr. T. F. M. Visser, vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam, ”Van hart tot hart. Samen bidden om eenheid”

11.20 uur: Prof. dr. P. Nullens, hoogleraar theologie ETF Leuven, ”Vurig door Gods Geest, samen missionair, profetisch en transformerend”

11.40 uur: Gesprek onder leiding van drs. Andries Knevel, voormalig programmadirecteur van de EO

12.10 uur: Afsluiting morgenprogramma en gebed voor de maaltijd

12.10-13.00 uur lunch (gelegenheid tot het aanschaffen van het boek)

Middagprogramma:

13.00 uur: Opening middagbijeenkomst door ds. G. de Fijter, voorzitter van de Stichting Nationale Synode

13.10 uur: Prof. dr. W. van Vlastuin, hoogleraar theologie Hersteld Hervormd Seminarie, Amsterdam, ”Katholiciteit of plurale diversiteit?” 

13.30 uur: Dr. E. P. Meijering, gepensioneerd lector theologie Leiden, ”Hoe ver willen we gaan in onze vrijheid?”

14.00 uur: pauze

14.30 uur: Plenair gesprek met alle sprekers, onder leiding van drs. Andries Knevel

15.30 uur: Evaluatie en sluiting: dr. ir. J. van der Graaf, oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.

15.45 uur: Samenzang: Lied 476 uit Liedboek voor de kerken (1973).

 

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van ’s Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuel!

Lam van God, in eeuwigheid te prijzen, die voor ’s werelds zonden boet,
uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze, waarlijk drank uw heilig bloed.
Uit een duister, vreeslijk boven mate riept Gij tot Hem die U had verlaten,
maar uw stem breekt door de nacht: Vader, wereld, ’t is volbracht.

Meester, Heer, uw graf kon U niet houden: heerlijk zijt Gij opgestaan.
Die U als verrezene aanschouwden baden U verwonderd aan.
Op de berg hebt Gij bevel gegeven, en van ‘d aarde zegenend verheven
zondt Gij op het Pinksterfeest als in storm en vuur uw Geest.

Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijler van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is,

Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, ’t einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, ’t hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven,
Tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.
De dichter van bovenstaand lied is dr. C. Rijnsdorp (1894 – 1982).

 

Organisatie: Vereniging Protestants Nederland, uitgeverij Summum Academic Publications en de leerstoel Reformed Ecclesiology and Catholicism in oprichting, uitgaand van de Stichting Nationale Synode, in samenwerking met een aantal universiteiten in ons land.

Boekgegevens: Spirituele oecumene. Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God, dr. Herman Speelman en dr. Klaas van der Zwaag (red.); uitg. Summum Academic Publications, Kampen, 2019; 800 blz.; € 39,99.

Kosten voor de gehele dag: € 15, incl. lunch en koffie.

De kerk is goed bereikbaar met de trein en bevindt zich naast een parkeergarage (Koestraat). Bezoekers ontvangen een gratis uitrijkaart.

In verband met de catering is aanmelding gewenst bij L. J. van Valen, penningmeester van Protestants Nederland: