Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Overige digitale publicaties

De vereniging heeft in de loop der jaren onderstaande pulicaties aangeboden, ofwel in gedrukte vorm ofwel digitaal. Het betreft publicaties in het kader van projecten (zoals bijvoorbeeld de publicaties in het kader van 'Kinderen geven kleur aan geloven') ofwel publicaties in het kader van de Zondag voor de Oostere Kerken (Geloven in Irak, Zondag voor de Oostere Kerken, 2005) ofwel in het kader van de Derde Oecumenische Assemblee te Sibiu - Roemenië, 2007. De gedrukte uitgaven zijn niet meer te bestellen, maar nog wel hieronder te downloaden. U kunt de publicaties bekijken als bladerboek of downloaden als pdf-bestand.

Samengeroepen om vredesstichters te zijn

Samengeroepen om vredesstichters te zijn

Het bevorderen van vrede en verzoening behoort tot de kern van een christelijke levenshouding. Hoewel de wens tot vrede op ieders lippen ligt, op de eerste plaats bij hen die lijden onder oorlog en geweld, wordt onze wereld de hele geschiedenis door onverminderd door conflicten en oorlogen geteisterd. Doopsgezinden en Katholieken gingen hierover in de jaren negentig met elkaar in dialoog. Het leverde een interessant rapport op dat nu opnieuw in het Nederlands is uitgegeven. De vertaling is door Peter Nissen grondig gecorrigeerd. Aanleiding voor deze uitgave was een ontmoeting in 2019 tussen katholieke en doopsgezinde theologen over de inzet van kerken voor vrede. Fred van Iersel (RK) en Anne-Marie Visser (Doopsgezinde Broederschap) schreven een inleiding bij deze tekst. Fred van Iersel voegde er nabeschouwing aan toe. Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken, schreef het voorwoord.

Zijn christenen en kerkgenootschappen vredestichters? Zeker niet allemaal en bepaald niet altijd. Bovendien is het in de geschiedenis van de Kerk, het ene lichaam van Christus, maar al te vaak gebeurd dat christenen en kerken verstrikt raakten in oorlog en geweld.

Bestelgegevens

Het boekje is voor € 10,-- (ex. portokosten) verkrijgbaar via  o.v.v. 'Samengeroepen om vredestichters te zijn'.

Samengeroepen om Vredestichters te zijn, Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp. ISBN 9789083005614

Oecumenisch Directorium

Oecumenisch Directorium/

'Het oecumenisch directorium dat in 1993 is gepubliceeerd sluit aan bij de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en andere kerkelijke documenten. Het directorium is bedoeld als een instrument ten dienste van de gehele Kerk en met name van hen die rechtstreeks betrokken zijn bij oecumenische activiteiten in de R.K. Kerk', aldus mgr. dr. J. van den Hende in het voorwoord bij de Nederlandse heruiitgave van het Oecumenisch Directorium, dat onlangs door de Katholieke Vereniging voor Oecumene werd uitgebracht.

Reden voor deze heruitgave is, dat het document al lange tijd niet meer in druk beschikbaar is en dat de huidige generatie van priesters, diakens en pastoraal werkenden nauwelijks met dit document bekend is. Het directorium heeft onverminderd betekenis als handleiding voor de katholieke deelneming aan de oecumenische samenwerking. 

Dialoog

De heruitgave van het Oecumenisch Directorium is voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene deel van het project Katholieke Kerk als partner in dialoog. Wereldwijd is de Katholieke Kerk vanaf de jaren zestig tot nu toe een groot voorstander van het voeren van de dialoog. Paus Paulus VI schreef er met Ecclesiam suam (1964) een belangrijke encycliek over die doorgetrokken wordt tot en met de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus.

Aan de hand van het oecumenisch directorium en de ervaringen in de ontmoetingen met andere christenen en kerken biedt de Vereniging in de periode 2020-2022 op diocesaan en desgevraagd ook op plaatselijk niveau vormingsdagen aan om met het oecumenisch directorium locaal aan de slag te gaan.  

Het oecumenisch directorium kan besteld worden bij het secretariaat van de Katholieke Vereniging voor Oecumene via  Losse exemplaren kosten € 7,-- (ex. verzendkosten). Het boekje is uitgegeven op A5 formaat en telt 144 pagina's.

"Doof de Geest niet uit" - vertaling eindrapport zesde dialoog katholieken en pinksterchristenen

Doof de Geest niet uit

Katholieken en pinksterchristenen zijn al vanaf 1972 op hoog niveau met elkaar in dialoog over zaken van gemeenschappelijk belang. In dit boekje bieden we u de Nederlandse vertaling aan van de zesde internationale dialoogronde tussen vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk en van een aantal klassieke Pinksterkerken.

De zesde dialoogronde (2011-2015) ging onder het motto “Doof de Geest niet uit” (1 Tess. 5,19) over de betekenis van charisma’s en geestesgaven in de zending en het leven van de Kerk. In het bijzonder komen aan de orde profetie, genezing en de onderscheiding van geesten.

“Doof de Geest niet uit” is een studie-document. Met het oog op een brede discussie over het rapport hebben de opdrachtgevers toestemming gegeven voor de publicatie ervan. Het is geen gezaghebbende verklaring van de Katholieke Kerk of van een van de Pinksterkerken die aan de dialoog hebben deelgenomen. De Nederlandse vertaling wordt aangeboden in de hoop dat deze tekst in brede kring zal worden gelezen en besproken.

 

Erasmus oecumenicus - in vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof

ErasmusIn de aanloop naar de Reformatie speelde Erasmus een belangrijke rol. In de Lof der Zotheid (1511), geschreven na een verblijf in Engeland bij zijn vriend Thomas More, legde hij de vinger op de schijnheiligheid en de misstanden in de kerk van zijn tijd. Voor de intellectuele elite van zijn tijd was hij een baken van hoop op vernieuwing. Hij streefde naar de synthese van het Evangelie en de antieke beschaving en was de grondlegger van het evangelisch humanisme. Een van zijn belangrijkste werken was zijn uitgave van het Nieuwe Testament in het Grieks, het Novum Instrumentum (1516).

Lees meer...

Onze Vader - Vader van allen

Onze Vader - Vader van allen

In de Rooms-katholieke Kerk van Nederland en Vlaanderen wordt met ingang van de advent een nieuwe gemeenschappelijke vertaling van het Onze Vader in gebruik genomen. Voor Rob van Uden, diaken van het bisdom Breda en bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, was dit de aanleiding om een handreiking te ontwikkelen voor het oecumenisch geloofsgesprek over het Onze Vader. Op deze pagina kunt u deze handreiking inzien en downloaden.

In de handreiking zijn citaten van enkele kerkvaders over het Onze Vader opgenomen. Het gebed des Heren is het gebed van de Kerk van alle eeuwen. De gespreksvragen zijn een hulpmiddel om het groepsgesprek richting en structuur te geven.

Op deze pagina kunt u het boekje gratis downloaden. Het is alleen digitaal uitgegeven.

 

Gemeenschappelijk Gebed

Gemeenschappelijk Gebed

Een common prayer (boek van gemeenschappelijk gebed) zal lutheranen en katholieken vergezellen bij de herdenking van vijfhonderd jaar Reformatie. Het gaat - onderstreept Riforma.it (digitale dagblad van evangelische, doperse, methodistische en waldenzer gemeenschappen in Italië) - om het eerste liturgische instrument dat in gezamenlijkheid is ontwikkeld en geredigeerd door een speciale werkgroep, ingesteld in de schoot van de Lutherse-Katholieke commissie voor de eenheid. Deze week is bij de Katholieke Verenging voor Oecumene ook de Nederlandse vertaling uitgekomen. Deze is gratis online beschikbaar als digitale publicatie en als Word-bestand te downloaden. Het voorwoord bij de Nederlandse uitgave is van Mgr. dr. Hans van den Hende en ds. Trinette Verhoeven.

Hier is ook een apart artikel over verschenen, klik hier.

Unieke uitgave voor parochies: magazine Oosterse Kerken

Zondag Oosterse Kerken 2016

In Rooms Katholieke parochies wordt jaarlijks op de vijfde zondag van Pasen aandacht gevraagd voor Oosterse christenen: de zondag voor de Oosterse kerken. Dit jaar wordt met een speciaal magazine het Oosters christendom extra voor het voetlicht gebracht. Alle parochies in het land ontvingen enkele exemplaren. Voor parochies is ook een korte beschouwing over de Bijbelteksten beschikbaar op basis van de drie schriftlezingen en een voorbede. Het blad dat nu verschijnt bij gelegenheid van de zondag Oosterse kerken 2016 laat de lezer kennis maken met Oosterse christenen die met Rome verbonden zijn, alsook met christenen die deel uitmaken van Orthodoxe kerken.

Een speciaal middenkatern geeft uitleg over het ontstaan en de geschiedenis van de Oosterse Kerken en bevat een belangrijk schematisch overzicht alsook informatie over de verhouding tussen de Oosterse Kerken en de Rooms Katholieke Kerk. Het katern is ook los te bekijken en aldaar in een zwart/wit tinten te dowloaden

Hier is ook een apart artikel over verschenen, klik hier.

Van Conflict naar Gemeenschap

Van Conflict naar Gemeenschap

In 2017 zullen protestanten en katholieken samen terugblikken op het begin van de Reformatie in 1517. Deze herdenking zal anders zijn dan alle voorgaande eeuwfeesten omdat de verhoudingen tussen de kerken dankzij de oecumenische dialogen van de afgelopen 50 jaar wezenlijk veranderd zijn. Gedeeld wordt ook het besef dat de kerken in de 21e eeuw voor dezelfde, grote uitdagingen staan.Ten behoeve van een oecumenische herdenking van het begin van de Reformatie publiceerde de Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid in 2013 het document From Conflict to Communion. De tekst is behalve in het Engels en het Duits ook beschikbaar in het Fins, het Pools, het Spaans en het Frans. Op initiatief van de Katholieke Vereniging voor Oecumene is nu ook een Nederlandse uitgave beschikbaar.

Hier is ook een apart artikel over verschenen, klik hier. 

Zand en Stenen

Zand en Stenen

De brute aanslagen op 7 januari 2015 in Parijs leidden in Frankrijk en wereldwijd tot een golf van verbijstering en protest. Op allerlei manieren hebben mensen dit protest individueel en gezamenlijk tot uitdrukking gebracht. Diaken Rob van Uden, tevens bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, koos een bijzondere vorm. Hij schreef bij de lezingen van de zondagen van de veertigdagentijd een cyclus van zeven gedichten. Ook ontwierp hij daarbij een symbolische schikking die in de veertigdagentijd geleidelijk kan worden opgebouwd. De publicatie Zand en Stenen boden we aan als liturgisch project voor de veertigdagentijd in 2015 op weg naar Pasen

Hier is ook een apart artikel over verschenen, klik hier.

 In deze publicatie is onder de knop 'Opslaan' een A5-boekje te downloaden.

Een weg te gaan

Tentoonstelling 'Een weg te gaan'

Met oude gravures van Pieter Schut visualiseert de tentoonstelling een document van de Wereldraad van Kerken: "De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie" (Faith and Order, paper 214).

Vertegenwoordigers van de Orthodoxe, Protestantse, Anglicaanse, Evangelicale, Pentecostale en Rooms-Katholieke kerken hebben geprobeerd een omvattende oecumenische visie bloot te leggen op het wezen, het doel en de missie van de Kerk. Het document van de Wereldraad verscheen in 2013, werd in vele talen vertaald en is dit jaar wereldwijd en bij veel kerken in gesprek. De gravures volgen fragmenten uit het document, niet de Bijbelse volgorde.

In dit begeleidend boekje vindt u fragmenten uit het document "De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie". U vindt zestien gravures, met daarbij de fragmenten uit de Bijbel waarop ze gebaseerd zijn. Wij volgen daarbij de oecumenische 'Nieuwe Bijbelvertaling'. Bij elke gravure is een overweging geschreven die steevast uitloopt op één of twee vragen.

Hier is ook een apart artikel over verschenen, klik hier.

De Kerk

De Kerk- Op weg naar een gemeenschappelijke visie

In opdracht van de Raad van Kerken vertaalde dr. Ton van Eijk het document The Church - towards a common vision in het Nederlands. De Nederlandse vertaling is vandaag op de website van de Raad van Kerken online gegaan en is gratis beschikbaar. Ook op deze website bieden we dit belangrijke document graag aan samen met enkele teksten en een powerpointpresentatie over het ontstaan van deze belangrijke oecumenische tekst.

Het gesprek over een gemeenschappelijk verstaan van de Kerk werd vanaf het begin van de oecumenische beweging gevoerd. Na de totstandkoming van het Lima-rapport in 1982 was de dialoog over de Kerk een logisch vervolg. De tekst die in hier in vertaling aangeboden wordt is de vrucht van een meer dan twintig jaar volgehouden oecumenische dialoog over Kerk.

Hier is ook een apart artikel over verschenen, klik hier.

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 3 weken geleden
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI