Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Overige digitale publicaties

De vereniging heeft in de loop der jaren onderstaande pulicaties aangeboden, ofwel in gedrukte vorm ofwel digitaal. Het betreft publicaties in het kader van projecten (zoals bijvoorbeeld de publicaties in het kader van 'Kinderen geven kleur aan geloven') ofwel publicaties in het kader van de Zondag voor de Oostere Kerken (Geloven in Irak, Zondag voor de Oostere Kerken, 2005) ofwel in het kader van de Derde Oecumenische Assemblee te Sibiu - Roemenië, 2007. De gedrukte uitgaven zijn niet meer te bestellen, maar nog wel hieronder te downloaden. U kunt de publicaties bekijken als bladerboek of downloaden als pdf-bestand.

"Doof de Geest niet uit" - vertaling eindrapport zesde dialoog katholieken en pinksterchristenen

doofdegeestnietuit250

Katholieken en pinksterchristenen zijn al vanaf 1972 op hoog niveau met elkaar in dialoog over zaken van gemeenschappelijk belang. In dit boekje bieden we u de Nederlandse vertaling aan van de zesde internationale dialoogronde tussen vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk en van een aantal klassieke Pinksterkerken.

De zesde dialoogronde (2011-2015) ging onder het motto “Doof de Geest niet uit” (1 Tess. 5,19) over de betekenis van charisma’s en geestesgaven in de zending en het leven van de Kerk. In het bijzonder komen aan de orde profetie, genezing en de onderscheiding van geesten.

Lees meer...

Erasmus oecumenicus - in vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof

ErasmusIn de aanloop naar de Reformatie speelde Erasmus een belangrijke rol. In de Lof der Zotheid (1511), geschreven na een verblijf in Engeland bij zijn vriend Thomas More, legde hij de vinger op de schijnheiligheid en de misstanden in de kerk van zijn tijd. Voor de intellectuele elite van zijn tijd was hij een baken van hoop op vernieuwing. Hij streefde naar de synthese van het Evangelie en de antieke beschaving en was de grondlegger van het evangelisch humanisme. Een van zijn belangrijkste werken was zijn uitgave van het Nieuwe Testament in het Grieks, het Novum Instrumentum (1516).

Lees meer...

Onze Vader - Vader van allen

In de Rooms-katholieke Kerk van Nederland en Vlaanderen wordt met ingang van de advent een nieuwe gemeenschappelijke vertaling van het Onze Vader in gebruik genomen. Voor Rob van Uden, diaken van het bisdom Breda en bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, was dit de aanleiding om een handreiking te ontwikkelen voor het oecumenisch geloofsgesprek over het Onze Vader. Op deze pagina kunt u deze handreiking inzien en downloaden.

In de handreiking zijn citaten van enkele kerkvaders over het Onze Vader opgenomen. Het gebed des Heren is het gebed van de Kerk van alle eeuwen. De gespreksvragen zijn een hulpmiddel om het groepsgesprek richting en structuur te geven.

Op deze pagina kunt u het boekje gratis downloaden. Het is alleen digitaal uitgegeven.

 

Gemeenschappelijk Gebed

Een common prayer (boek van gemeenschappelijk gebed) zal lutheranen en katholieken vergezellen bij de herdenking van vijfhonderd jaar Reformatie. Het gaat - onderstreept Riforma.it (digitale dagblad van evangelische, doperse, methodistische en waldenzer gemeenschappen in Italië) - om het eerste liturgische instrument dat in gezamenlijkheid is ontwikkeld en geredigeerd door een speciale werkgroep, ingesteld in de schoot van de Lutherse-Katholieke commissie voor de eenheid. Deze week is bij de Katholieke Verenging voor Oecumene ook de Nederlandse vertaling uitgekomen. Deze is gratis online beschikbaar als digitale publicatie en als Word-bestand te downloaden. Het voorwoord bij de Nederlandse uitgave is van Mgr. dr. Hans van den Hende en ds. Trinette Verhoeven.

 Naar het volledig artikel

Unieke uitgave voor parochies: magazine Oosterse Kerken

In Rooms Katholieke parochies wordt jaarlijks op de vijfde zondag van Pasen aandacht gevraagd voor Oosterse christenen: de zondag voor de Oosterse kerken. Dit jaar wordt met een speciaal magazine het Oosters christendom extra voor het voetlicht gebracht. Alle parochies in het land ontvingen enkele exemplaren. Voor parochies is ook een korte beschouwing over de Bijbelteksten beschikbaar op basis van de drie schriftlezingen en een voorbede. Het blad dat nu verschijnt bij gelegenheid van de zondag Oosterse kerken 2016 laat de lezer kennis maken met Oosterse christenen die met Rome verbonden zijn, alsook met christenen die deel uitmaken van Orthodoxe kerken.

Een speciaal middenkatern geeft uitleg over het ontstaan en de geschiedenis van de Oosterse Kerken en bevat een belangrijk schematisch overzicht alsook informatie over de verhouding tussen de Oosterse Kerken en de Rooms Katholieke Kerk. Het katern is ook los te bekijken en aldaar in een zwart/wit tinten te dowloaden

 Naar het volledige artikel

Van Conflict naar Gemeenschap

van conflict naar gemeenschapIn 2017 zullen protestanten en katholieken samen terugblikken op het begin van de Reformatie in 1517. Deze herdenking zal anders zijn dan alle voorgaande eeuwfeesten omdat de verhoudingen tussen de kerken dankzij de oecumenische dialogen van de afgelopen 50 jaar wezenlijk veranderd zijn. Gedeeld wordt ook het besef dat de kerken in de 21e eeuw voor dezelfde, grote uitdagingen staan.Ten behoeve van een oecumenische herdenking van het begin van de Reformatie publiceerde de Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid in 2013 het document From Conflict to Communion. De tekst is behalve in het Engels en het Duits ook beschikbaar in het Fins, het Pools, het Spaans en het Frans. Op initiatief van de Katholieke Vereniging voor Oecumene is nu ook een Nederlandse uitgave beschikbaar.

Bekijk het artikel

Zand en Stenen

GedichtRobKlik op de foto om naar de publicatie te gaan

De brute aanslagen op 7 januari 2015 in Parijs leidden in Frankrijk en wereldwijd tot een golf van verbijstering en protest. Op allerlei manieren hebben mensen dit protest individueel en gezamenlijk tot uitdrukking gebracht. Diaken Rob van Uden, tevens bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, koos een bijzondere vorm. Hij schreef bij de lezingen van de zondagen van de veertigdagentijd een cyclus van zeven gedichten. Ook ontwierp hij daarbij een symbolische schikking die in de veertigdagentijd geleidelijk kan worden opgebouwd. De publicatie Zand en Stenen boden we aan als liturgisch project voor de veertigdagentijd in 2015 op weg naar Pasen

 Bekijk het artikel

 

 

In deze publicatie is onder de groep 'Bestanden in de 

Opslaan2

bijlage' een A5Boekje en een PowerPoint presentatie van deze publicatie te downloaden.

Klik hiervoor in de publicatie op de knop 'Opslaan'.

Een weg te gaan

EenWegTeGaanvoorkantMet oude gravures van Pieter Schut visualiseert de tentoonstelling een document van de Wereldraad van Kerken: "De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie" (Faith and Order, paper 214).

Vertegenwoordigers van de Orthodoxe, Protestantse, Anglicaanse, Evangelicale, Pentecostale en Rooms-Katholieke kerken hebben geprobeerd een omvattende oecumenische visie bloot te leggen op het wezen, het doel en de missie van de Kerk. Het document van de Wereldraad verscheen in 2013, werd in vele talen vertaald en is dit jaar wereldwijd en bij veel kerken in gesprek. De gravures volgen fragmenten uit het document, niet de Bijbelse volgorde.

In dit begeleidend boekje vindt u fragmenten uit het document "De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie". U vindt zestien gravures, met daarbij de fragmenten uit de Bijbel waarop ze gebaseerd zijn. Wij volgen daarbij de oecumenische 'Nieuwe Bijbelvertaling'. Bij elke gravure is een overweging geschreven die steevast uitloopt op één of twee vragen.

 Bekijk het artikel

De Kerk

De KerkIn opdracht van de Raad van Kerken vertaalde dr. Ton van Eijk het document The Church - towards a common vision in het Nederlands. De Nederlandse vertaling is vandaag op de website van de Raad van Kerken online gegaan en is gratis beschikbaar. Ook op deze website bieden we dit belangrijke document graag aan samen met enkele teksten en een powerpointpresentatie over het ontstaan van deze belangrijke oecumenische tekst.

Het gesprek over een gemeenschappelijk verstaan van de Kerk werd vanaf het begin van de oecumenische beweging gevoerd. Na de totstandkoming van het Lima-rapport in 1982 was de dialoog over de Kerk een logisch vervolg. De tekst die in hier in vertaling aangeboden wordt is de vrucht van een meer dan twintig jaar volgehouden oecumenische dialoog over Kerk.

Beijk het artikel

De vruchten van Sibiu (2007)

Impressies, rapportages en conclusies van de Derde Europese Oecumenische Assemblee
4 - 9 september 2007 in Sibiu (Roemenië)

Inleiding
Persoonlijke impressies, Meredith Keerveld - EBG
De Europese dimensie, Huub Vogelaar - Protestant
Katholiek enthousiasme over Sibiu, Gerda Versteegden en Elise Woertman - RK
Aanbevelingen aan de synode, Marrit Bassa en Wout Schonewille - PKN
De vruchten: zoet en/of wrang?, Henk Stenvers - Doopsgezind
Verslag van een discussie

 

Kinderen geven kleur aan geloven (2007)

Toespraak Mgr. J. van Burgsteden
De icoon in het verleden en heden. Zijn plaats in de Orthodoxe traditie, M. Vasina
Kind, godsdienst en creatieve catechese in Russisch perspectief. Het lesprogramma, R.M. Girvel
Creativiteit en het magisch denken van het kind, Jenny van der Baan
Thuis op een speelse manier met geloven omgaan, Marjet de Jong
Kinderen en iconen, Piet van der Heide
'Voortgaande op de Koninklijke weg'. Iconen voor westerse christenen, Leo van Leijsen

 

 

Lesbrief 'Kinderen en Iconen' (2007)

Een lesbrief voor de hogere groepen van de basischool.
Deze lesbrief hoort bij de tentoonstelling van kindericonen uit Sint-Petersburg, 'Kinderen geven kleur aan geloven'.

 

 

 

 

 

Geloven in Irak (2005)

"Elke christen die hier weggaat, is een onherstelbaar verlies", Pater V. van Vossel cssr
"Er komt een dag dat je mijn naam zult verloochenen", Yeraz
"Wij, Assyriërs, reizen veel", M. Youel
"We hopen dat een nieuwe regering de christenen niet zal vergeten", Helda
"Irak is een prachtig land, waar mensen in moeten geloven", Aboena Klemis Anis Alshamani
"We geloven zeker dat het leven sterker is dan de dood die we dagelijks rond ons zien", Zuster M.-Th. Hanna o.p.
Achtergronden, L. van Leijsen
De christelijke minderheden van Irak, H. Teule
Bijeenkomst 'Geloven in Irak' 9 juni Project Volksuniversiteit Bagdad

 

Volledige Agenda > 

01
sept
Van 1 september t/m 4 oktober wordt in de kerken de periode voor de Schepping gehouden. Het Vlaamse

17
sept
Nieuwe Gracht 61 Utrecht
4 studiemiddagen Als God renoveert. Gelooft u dat het kan? Een bloeiende parochiegemeenschap waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden

19
sept
Landelijk Dienstencentrum PKN
Een studiemiddag van het WKO (oecumenisch Werkverband voor Kerkelijk Opbouwwerk) en de Dienstenorganisatie van

19
sept
Grote Kerk in 's-Hertogenbosch
Hierbij de aankondiging van het najaarsseizoen 2019 van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis in

28
sept
Ichtuskerk Amersfoort
Conferentie: Kerkmuren: zegen of vloek? Datum: zaterdag 28 september 2019, Ichthuskerk, Grote Haag 154 te Amersfoort 10.00-16.00 uur Thema: De kerk in

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Leon Nelen zei Meer
    Ongelofelijk hoe weinig weerstand er tegen de ideeën is van "godsdienstexpertise" Armstrong is.... zaterdag 20 juli 2019
  • Geert van Dartel zei Meer
  • Geert van Dartel zei Meer
    Dan kunt u het beste even een mail sturen aan . het betreft een uitgave van een werkgroep... maandag 15 juli 2019
  • Diaken pablo zei Meer
    Graag had ik een gesprek met een verantwoordelijke ,als diaken heb ik interesse ! maandag 15 juli 2019

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI