Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

H. van Doorn neemt afscheid als voorzitter

6 640x591Op een goed bezochte jaarvergadering die dit keer in het Protestants Dienstencentrum in Utrecht gehouden werd, nam H. van Doorn, priester van het aartsbisdom Utrecht, jongstleden vrijdag, op het hoogfeest van St. Willibrord, afscheid als voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. In de zes jaar van zijn voorzitterschap heeft hij steeds benadrukt dat een oecumenische oriëntatie voor de Katholieke Kerk zelf van het grootste belang is. Zijn wapenspreuk 'katholiek en oecumenisch' stond geprint op de tas van zuiver jute die hij als aandenken aan alle deelnemers van de jaarvergadering meegaf.

 

Jaarstukken 

De ochtend stond in het teken van de behandeling van de jaarstukken en de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Ondanks de financiële zorgen waar de vereniging al langere tijd mee te kampen heeft was de stemming op de jaarvergadering niet bedrukt. De leden spraken 's ochtends hun waardering uit voor het algemeen jaarverslag over het afgelopen werkjaar. Door het kleine team is veel werk verzet. Het jaarverslag maakt zichtbaar dat de vereniging een eigen plaats inneemt in het brede netwerk van oecumenische relaties.

De inkomsten van de vereniging vertonen de laatste jaren een dalende lijn. Door het wegvallen van een meerjarige projectsubsidie dreigt het tekort in de komende jaren verder op te lopen. De meerjarenbegroting tot en met 2018 geeft aan dat de vereniging in de komende vier jaar genoodzaakt is een groot deel van het reservevermogen aan te wenden om tekorten op te vangen. Penningmeester Chr. van den Heuvel toonde zich toch optimistisch over de toekomst. De inkomsten van de vereniging zijn voorzichtig geraamd. Onvoorziene inkomsten kunnen niet worden begroot. Ook de afgelopen jaren hebben we onder ander uit legaten middelen ontvangen waardoor de exploitatierekening er toch weer beter uitzag dan aanvankelijk was voorzien.

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de algemene ledenvergadering vinden jaarlijks de bestuurswisseling plaats. Zoöok dit jaar.

Aftredend en niet herkiesbaar was mw. drs. E. Rommens-Woertman. Zij was zes jaar lid van het Hoofdbestuur van de vereniging en stond mede aan de basis van de goedlopende facebookpagina die enkele jaren geleden vanuit de vereniging gelanceerd werd.

Door het dagelijks bestuur werden twee nieuwe bestuurskandidaten voogedragen: mw. drs. Hélène Leijendekkers, emeritus pastoraal werkster van het aartsbisdom Utrecht en drs. Diederik Wienen, studieprefect van het Bonifatiusinstituut van de Tiltenberg van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Beiden werden door de ledenvergadering gekozen.

Op 1 januari treedt prof. dr. Marcel Sarot aan als voorzitter van de vereniging. De Bisschoppenconferentie benoemde hem op voordracht van het bestuur van de vereniging. M. Sarot is diaken van het aartbisdom Utrecht. Hij studeerde theologie in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw aan KTHU en aan de Rijksuniversiteit. Daarna is hij steeds aan de universiteit verbonden gebleven. Aan de Rkijksuniversiteit werd hij vaak bevraagd op zijn katholieke geloofsovertuiging. Daardoor, zo vertelde hij in de ledenvergadering, is hij in de loop der tijd veel katholieker geworden.

Het middagprogramma dat begon met een gebedsdienst in de kapel van het Dienstencentrum stond in het teken van het nieuwe dialoogdocument over de Kerk (zie bericht William Henn geeft aanzet tot gesprek over De Kerk)

Hieronder enkele foto's van de jaarvergadering en het afscheid van H. van Doorn.
1e rij vlnr: gebedsdienst in kapel, H. van Doorn, H. van Doorn en H. van Hout (vz RvK), H. van Doorn en mw. Lagerweij (oud-medewerker St. Willibrordvereniging).
2e rij vlnr: jaarvergadering, G. van Dartel bedankt H. van Doorn, jutetas voorkant, achterkant

4 640x480 46 480x640 Henk1 Henk2    
ALV GeertALV tasvoorkant tasachterkant    
Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI