Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Vereniging van Orthodoxen, zaterdag 25 mei

m mariaAfgelopen zaterdag, 25 mei 2013, vond in de Grieks-orthodoxe parochie van de H. Nektarios van Egina te Eindhoven de jaarlijkse ledendag plaats van de Vereniging van Orthodoxen 'H. Nikolaas van Myra'. Haar ledenbestaand loopt door alle Oosters-orthodoxe jurisdicties van Nederland heen, waarbij het aantal van oorsprong Nederlandse Orthodoxen ruim in de meerderheid is. Hoofdspreekster op deze dag was Moeder Maria. overste van het zusterklooster te Asten.

De sfeervolle Orthodoxe kapel aan de Hoogstraat was goed gevuld tijdens het bidden van de Uren en het vieren van godd liturgiede Goddelijke Liturgie aan het begin van deze ledendag 2013. Vader Jozef Moes, priester van de parochie, ging voor, tijdens welke viering vladyka Gabriël, emeritus-aartsbisschop van Comana, op de bisschoppelijke troon was gezeten. Aartsbisschop Gabriël heeft tot voor kort het Russisch-orthodoxe Aartsbisdom van 'Rue Daru'  in Parijs geleid, trad eind 2012 af om gezondheidsredenen, maar was afgelopen zaterdag dermate hersteld dat hij deze ledendag kon bijwonen. Na de Liturgie volgden de 'agapen', de aansluitende liefdesmaaltijd, waarvoor iedereen wat spijs en drank had aangedragen. Er waren in de vergaderruimte enkele stands met Orthodoxe literatuur, die tijdens de maaltijd en de pauzes veel belangstelling trokken.

Vertaling liturgische teksten

De Algemene Ledenvergadering zelf werd geopend met het zingen van het paastroparion (de Orthodoxen zijn nog in de paastijd vanwege hun t.o.v. het Westen afwijkende paasdatum) en stond onder leiding van voorzitter Mark van Duijn. Toen deze 'eigenlijke' vergadering met ongeveer een uur was afgelopen, volgde - na een korte pauze - de boeiende voordracht van Moeder Maria. Zij is overste van het Orthodoxe monialenklooster, dat is gevestigd te Asten in de Brabantse Peel en valt onder het Grieks-orthodoxe patriarchaat van Constantinopel. Moeder Maria sprak over de nieuwe vertaling in het Nederlands van de Orthodoxe liturgische teksten. Deze vertaling is voorbereid onder auspiciën van een landelijke vertaalcommissie. Moeder Maria heeft als vertaalster en commissielid zelf een groot aandeel inm v duijn het vertaalwerk. Ze besprak zaterdagmiddag enkele punten die belangrijk zijn bij dit vertaalwerk, zoals bij voorbeeld de zegen van de bisschop. Hierdoor worden liturgische vertalingen boven het niveau van privé-activiteit door deze of gene uitgetild. De vertaalde teksten kunnen zo gemakkelijker tot blijvend nut van heel de Orthodoxe geloofsgemeenschap worden gemaakt. Ook een ander punt kreeg haar volle aandacht: het geschikt maken van de liturgische teksten voor de komende generaties, 'onze kinderen en kleinkinderen'. Sommige woorden uit de allereerste Orthodoxe vertalingen in het Nederlands hebben tegenwoordig inmiddels een andere gevoelswaarde gekregen of zijn niet meer aansprekend voor nu. Zodoende wellicht liever 'inkeer' of 'bezinning' als vertaling voor het Griekse 'metanoia' dan het oude woorde 'boete'; liever 'van de' dan archaïsche naamvallen als 'des'en 'der', liever 'eer aan God in den hoge' dan het vertrouwde 'glorie aan God in den hoge', daarmee ook aansluitend bij het gros van de bestaande hedendaagse  bijbelvertalingen in andere kerken, et cetera.
De zusters van Asten boden in hun boekenstand volop hun liturgische vertalingen te koop aan voor de liefhebbers, zoals b.v. de Goddelijkie Liturgie, met de rubrieken uit de Griekse traditie van de Orthodoxie. Een speciale uitgave van dezelfde tekst maar nu met de Slavische rubrieken is in voorbereiding, vertelde Moeder Maria.

Gebed

Afsluitend zong men de Akathist tot de Moeder Gods, die tegen half vijf was afgelopen. Inmiddels was een andere priester van de Nektariosparochie gearriveerd om om vijf uur de vespers voor de zondag te gaan vieren. De dienst van lof en aanbidding neemt in de Orthodoxie geen einde.

Foto's:
- Moeder Maria, overste van het Orthodox klooster te Asten en spreekster op deze ledendag. (Foto: L. van Leijsen)
- V.l.n.r. vader Jozef Moes en aartsbisschop Gabriël aan het einde van de Goddelijke Liturgie in de voormiddag. (Foto: A Bondarev)
- Voorzitter Marc van Duijn leidt de Algemene Ledenvergadering in de namiddag. (Foto: L. van Leijsen)

 

Volledige Agenda > 

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Joma Hollaardt zei Meer
  Interessant stuk. Nu begrijp ik de essentie van Pinksteren. Ja , in een huwelijk krijgt eenheid... 2 weken geleden
 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI