Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Het Woord Gods prediken

publiekIn het Groot-seminarie van het bisdom Luik hield de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene op 10 november jl. haar zesenveertigste oecumenische ontmoetings- en studiedag. Vier sprekers uit verschillende kerkelijke tradities gaven hun visie op het thema Het Woord Gods prediken, een letterlijke, kerkelijke of kritische lezing van de Bijbel? Aan het einde van de dag gaf dr. Hendrik Hoet een samenvatting van de lezingen die we hieronder publiceren.

Wie het Woord Gods predikt, geeft altijd ook zijn eigen verstaan van dat Woord door. Vandaar de vraag van de ondertitel: "een letterlijke, kerkelijke of kritische lezing van de Bijbel?"

Complementair

Dr. Michael Bakker vertolkte de algemene consensus van de vier sprekers dat het niet gaat om alternatieve maar omBakker 2 complementaire lezingen: niet "of" maar "en": een lezing van de Bijbel die vertrekt van de letter van de Schrift en tegelijk kritisch is en rekening houdt met de interpretaties van de kerkelijke overlevering. Vanuit zijn eigen orthodoxe traditie voegde Bakker er nog een vierde element aan toe: de "theoria" of het schouwen van de innerlijke betekenis met het hart en niet alleen met het hoofd. Met twee voorbeelden vanuit zijn oecumenische ervaring in de gevangenispastoraal illustreerde hij hoe "Gods Woord prediken" betekent: een ander helpen zichzelf en de werkelijkheid te zien met de ogen van en de categorieën van de Bijbel.

Christologisch

Dr. Jack McDonald onderstreepte van zijn kant dat de christelijke lezing van de Bijbel in de anglicaanse traditie tegelijk kritisch-wetenschappelijk is en christologisch: een interpretatie die met het Evangelie de hele Bijbel verstaat vanuit Jezus Christus.

Evangelisch

Nullens McDonald BakkerOok prof. Patrick Nullens, die eerst probeerde duidelijk te maken hoe onduidelijk de etiketten "evangelisch", evangelicaal" en "pentecostaal" wel zijn en naar welke uiteenlopende werkelijkheden met deze termen wordt verwezen, wijst er op hoe ook in de protestants-evangelicale traditie "bijbelvastheid" niet noodzakelijk onkritisch en anti-intellectueel betekent en hoe binnen deze traditie ruimte komt voor een kerkelijke en minder individualistische lezing van de Schrift. De laatste zin uit het citaat van John Wesley, waarmee hij zijn betoog afsloot, omschrijft schitterend de noodzakelijke grondhouding voor elke oecumenische ontmoeting, mar ook voor elke interculturele en gewoon elke intermenselijke samenleving: "Laat alle meningen aan weerszijden blijven bestaan, geeft mij slechts uw hand!".

Woord van bemoediging

Dit lijkt me ook aan te sluiten bij het hoofdreferaat van de eerste spreker, pater Dominique Collin. Hij begon met een Demey Collinbeschrijving van de huidige situatie waarin de enen willen terugplooien op de duidelijke "waarheden" van vroeger waarmee ze dreigen een mondiale sekte te worden, terwijl anderen het Evangelie herleiden tot een geheel van burgerlijke "waarden", maar daarmee betekenisloos maken voor de wereld. Het Woord Gods prediken wil volgens deze dominicaan zeggen: een woord van bemoediging spreken dat uitnodigt tot een ontmoeting – een onvoorzien gebeuren dat laat zien dat de nieuwe wereld van God mogelijk en al begonnen is. Het Woord van God prediken is mensen helpen zien hoe de geschreven geschiedenis een gebeuren van liefde is waaraan we ons mogen toevertrouwen.

Levend Woord

Deze oecumenische ontmoeting toont weer eens aan hoe het samen zoeken vanuit uiteenlopende tradities die elk hun eigen leggen in het lezen en verstaan van Gods Woord, voor ieder verrijkend is en helpt om de eenzijdigheden van elke overlevering aan te vullen met wat anderen hebben gezien en begrepen.

Tegelijk treft de grote overeenstemming ten diepste: Gods Woord is geen dode letter, is niet alleen een verhaal over het verleden, niet een geheel van overtuigingen en leefregels, maar een levend Woord dat uitnodigt zich toe te vertrouwen aan God die in Jezus zijn liefde toont voor ieder en daarom uitnodigt Hem te herkennen in zijn broers en zussen door in het bijzonder hen die in nood zijn lief te hebben.

Dr. Hendrik Hoet

De lezingen van deze studiedag zullen worden gepubliceerd in het tijdschrift Perspectief

foto's: 

foto 1 dr. Michael Bakker
foto 2 dr. Patrick Nullens, dr. Jack McDonald en dr. Michael Bakker
foto 3 p. Dominique Collin

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 3 dagen geleden
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI