Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Heruitgave Oecumenisch Directorium

Oecumenisch Directorium/

'Het oecumenisch directorium dat in 1993 is gepubliceeerd sluit aan bij de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en andere kerkelijke documenten. Het directorium is bedoeld als een instrument ten dienste van de gehele Kerk en met name van hen die rechtstreeks betrokken zijn bij oecumenische activiteiten in de R.K. Kerk', aldus mgr. dr. J. van den Hende in het voorwoord bij de Nederlandse heruiitgave van het Oecumenisch Directorium, dat onlangs door de Katholieke Vereniging voor Oecumene werd uitgebracht.

Reden voor deze heruitgave is, dat het document al lange tijd niet meer in druk beschikbaar is en dat de huidige generatie van priesters, diakens en pastoraal werkenden nauwelijks met dit document bekend is. Het directorium heeft onverminderd betekenis als handleiding voor de katholieke deelneming aan de oecumenische samenwerking. 

Zoals mgr. J. van den Hende in het voorwoord schrijft is het oecumenisch directorium een nadere uitwerking van de principes en richtlijnen aangaande de oecumenische samenwerking in de documenten van het Tweede Vaticaanse Concilie (o.a. Unitatis redintegratio). Tevens is het directorium de neerslag van de ervaringen en ontwikkelingen in de oecumenische samenwerking en dialogen vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de 20e eeuw. Natuurlijk zijn ook daarna de ontwikkelingen doorgegaan en zijn er nieuwe teksten verschenen, zoals het Handboek voor de Spirituele Oecumene (2007). Ook deze teksten verwijzen naar het oecumenisch directorium en de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie als richtinggevende tekstne voor de inzet en de deelname van katholieken aan de oecumenische samenwerking en beweging.

Oecumenisch Directorium klein formaatInhoud

Het oecumenisch directorium is meer dan een set regels. Het begint in het eerste hoofdstuk met een uiteenzetting over het streven naar eenheid van de christenen. Oecumene heeft in het kerkelijk leven een belangrijke plaats ingenomen. Het bevorderen van het herstel van de eenheid van de Kerk is echter geen eenvoudige opdracht. Contexten en situaties (wereldwijd) verschillen nogal van elkaar. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de organisatie van de dienst voor de eenheid van de christenen. Het directorium zet duidelijk uiteen hoe de Katholieke Kerk op kerkprovinciaal en diocesaan niveau het oecumenisch werk zou moeten organiseren. Het derde hoofdstuk is gewijd aan de oecumenische vorming in de R.-K. Kerk. Dit betreft zowel de vorming van alle gelovigen als de vorming van priesters, diakens en pastoraal werkenden. Het vierde en vijfde hoofdstuk hebben dan betrekking op de praktische oecumene. Hoofdstuk 4 gaat over de gemeenschap van leven en van spirituele activiteiten tussen gedoopten. Hier komende mogelijkheden, maar ook de grenzen waar het de sacramentele liturgie betreft, aan de orde. Het vijfde en laatste hoofdstuk gaat over de oecumensiche samenwerking, dialoog en het gemeenschappelijk getuigenis. Talrijk zijn de gebieden waarop oecumenisch samengewerkt kan en zou moeten worden. De mogelijkheden zijn nog lang niet ten volle benut.

Dialoog

De heruitgave van het Oecumenisch Directorium is voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene deel van het project Katholieke Kerk als partner in dialoog. Wereldwijd is de Katholieke Kerk vanaf de jaren zestig tot nu toe een groot voorstander van het voeren van de dialoog. Paus Paulus VI schreef er met Ecclesiam suam (1964) een belangrijke encycliek over die doorgetrokken wordt tot en met de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus.

Aan de hand van het oecumenisch directorium en de ervaringen in de ontmoetingen met andere christenen en kerken biedt de Vereniging in de periode 2020-2022 op diocesaan en desgevraagd ook op plaatselijk niveau vormingsdagen aan om met het oecumenisch directorium locaal aan de slag te gaan.  

Het oecumenisch directorium kan besteld worden bij het secretariaat van de Katholieke Vereniging voor Oecumene via  Losse exemplaren kosten € 7,-- (ex. verzendkosten). Het boekje is uitgegeven op A5 formaat en telt 144 pagina's.

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Jo Gerrits, 22 jan 2... zei Meer
  Ik ontvang geen vertificatiecode, waarom niet? 1 dag geleden.
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... 4 dagen geleden
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... donderdag 12 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI