Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

De liefde van Christus

beweegt tot eenheid

en verzoening

WILLIBRORDZONDAG

6 NOVEMBER 2022

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

"Doof de Geest niet uit" - vertaling eindrapport zesde dialoog katholieken en pinksterchristenen

doofdegeestnietuit2Rooms-katholieken en pinkstergelovigen hebben grotendeels eenzelfde visie op de charisma's die de Heilige Geest vrijelijk schenkt aan gelovigen. Dat blijkt uit het dialoograpport "Doof de Geest niet uit" dat de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen heeft gepubliceerd en dat vandaag in het Nederlands verschijnt.

Het rapport besteedt speciaal aandacht aan drie belangrijke gaven die spanningen geven: profetie, genezing en onderscheiding van geesten. De uitvoerige bespreking van deze drie charisma's zijn een handreiking voor goede toerusting in de omgang ermee. Profetie is een gave waardoor God hier en nu in concrete situaties kan spreken. Dat is spannend, want Gods persoonlijke aandacht in concrete situaties wordt door profetie zeer manifest, maar manipulatie moet voorkomen worden. Genezing is een gave die grote positieve impact heeft, maar bij het spreken over genezing kunnen ook pastorale brokken gemaakt worden. Onderscheiding van geesten is belangrijk en spannend omdat daarbij kan blijken dat bijzondere geestelijke manifestaties van God zelf komen of juist niet. Dit dialoograpport is van belang voor christenen die niet afwijzend willen staan tegenover de rijkdom aan charisma’s die God aan heel zijn Kerk schenkt.

Doof de Geest niet uit

Voor alle leden van de Kerk

Het leergezag van de Rooms-Katholieke Kerk had geen uitgewerkte leer over de charisma's, buiten de geschriften die de vroege kerk heeft opgenomen in de canon van het Nieuwe Testament. Omdat die geschriften ook voor pinkstergelovigen het hoogste gezag hebben, verwondert het niet dat er grote overeenstemming is. "Doof de Geest niet uit" biedt voor alle christelijke kerken gezagvol materiaal.

De Congregatie voor de Geloofsleer heeft het rapport "Doof de Geest niet uit" pas vrijgegeven voor publicatie, nadat deze congregatie eerst zelf met een gedegen publicatie over charisma's kwam, "Iuvenescit Ecclesia", met als belangrijkste onderwerp de verhouding tussen de hiërarchische en charismatische gaven. Beide publicaties helpen om tot een betere omgang met charisma's te komen. Op dit terrein is veel winst te behalen.

Rooms-katholieken en pinkstergelovigen zijn het erover eens dat de charisma's voor alle christenen zijn. ‘De uitoefening van charisma's - als die gepaard gaat met heiligheid van leven - verheerlijkt God en geeft kracht aan de verspreiding van het evangelie tot de uiteinden van de aarde’. Het rapport citeert daarbij uit een toespraak van paus Franciscus, waarin hij de charismatische vernieuwing ‘een stroom van genade’ noemt, ‘een vernieuwende adem van de Geest voor alle leden van de Kerk’.

Verwachting

Het rapport Doof de Geest niet uit stelt de feitelijke omgang van de Rooms-Katholieke Kerk met charisma’s misschien wel wat rooskleurig voor. In een gemiddelde rooms-katholieke parochie is toch niet zoveel te merken van het functioneren van deze geestelijke gaven? Zijn niet veel gelovigen en pastores wars van evangelisatie, vrij gebed, klanktaal, profetie en gebed met handoplegging voor genezing? De gedachte dat Gods Geest zomaar kan inbreken in onze autonomie botst met een aantal gangbare denkbeelden. Het rationalisme van de Verlichting en een klimaat van scepticisme ten opzichte van het bovennatuurlijke hebben volgens het rapport bijgedragen aan een afnemende verwachting van buitengewone manifestaties van de Geest. Ook excessen van charismatische bewegingen en een onderontwikkelde pneumatologie (leer over de Geest) worden genoemd als oorzaken waardoor charisma's worden tegengehouden.

Conciliebesluiten doorvoeren

Die charismatisch vernieuwing in de Rooms-katholieke Kerk kon op gang komen dankzij de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie over charisma’s. 'Aan elke gelovige die deze charismatische gaven ontvangt, wordt daarmee het recht en de opdracht verleend deze in de Kerk en in de wereld te gebruiken', aldus het concilie. Het oordeel over authenticiteit en ordelijk gebruik van deze gaven werd toebedeeld aan 'degenen die in de Kerk leiding te geven hebben'. (AA3, LG 12)

Dat er pas vijftig jaar na het concilie twee meer uitgewerkte officiële documenten over charisma’s door Rome zijn gepubliceerd, toont misschien wel aan hoe langzaam vernieuwingsprocessen gaan. Van priesters hoor ik wel dat ze in hun opleiding niet geleerd hebben om charisma's op authenticiteit en ordelijk gebruik te beoordelen. En pinkstergemeenten missen vaak elke vorm van bovenplaatselijk gezag dat corrigerend kan optreden om scheefgroei te voorkomen. Hier is nog een wereld te winnen en Doof de Geest niet uit biedt daarbij uitstekende handvatten.

Op de website www.stucom.nl vindt u diverse documenten mbt de dialoog tussen katholieken en pinksterchristenen waaronder beide bovengenoemde documenten ‘Doof de Geest niet uit’ (0417) en ‘Iuvenescit Ecclesia’ (0413).

Kees SlijkermanKees Slijkerman was lid van de officiële dialoogcommissie van de RK Kerk, de VPE en MissieNederland.

(Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het communicatieblad Overeen)

 

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • WhyDonate zei Meer
  Bedankt voor het delen van dit artikel over crowdfunding, maar er zijn ook kinderen die op zoek zijn... woensdag 02 november 2022
 • 12 Kerst Inzamelings... zei Meer
  Weet de komende jaren geld in te zamelen voor de kerst.... maandag 17 oktober 2022
 • WhyDonate zei Meer
  Een van de beste artikelen van 2022 Ik lees graag je artikelen, blijf dit soort inhoud plaatsen.... donderdag 15 september 2022
 • Hennie ten KLooster zei Meer
  Heel veel dank voor de inspirerende avonden in het Dominicanenklooster in Zwolle.
  Van Harte! woensdag 06 juli 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI