Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Katholieken en evangelischen in gesprek over gebed en evangelisatie

icoon 2‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie.

missienederlandDe officiële contacten dateren vanaf 2010. Na een voorbereidende fase waarin men elkaar beter heeft leren kennen, zijn er twee inhoudelijke gespreksrondes geweest waarover korte rapportages zijn opgesteld. Beide rapporten zijn nu door de opdrachtgevers vrijgegeven voor publicatie.

De eerste gespreksronde ging over het gebed, de tweede over evangelisatie. In beide gespreksrondes nam de kennismaking met de praktijk een belangrijke plaats in. De deelnemers aan de dialoog gingen bij elkaar op bezoek om elkaars wijze van geloven, verkondigen en bidden te leren kennen. In de commissie werden de ervaringen uitgewisseld.

Gebed

‘De biddeloosheid voorbij’ (november 2013), zo luidt de titel van het rapport over het gebed. De term ‘biddeloosheid’ is gemunt door de hervormde theoloog Miskotte en dateert al uit 1931. Het gegeven dat gebed in onze cultuur verstomt, is niet van gisteren. In de uitwisseling ging het over de kracht en de betekenis van het gebed in de afzonderlijke tradities en is gezocht naar wegen hoe in onze hedendaagse cultuur de biddeloosheid kan worden overwonnen. De commissie ziet daartoe kansen vanuit de complementariteit van de tradities. Bidden is niet alleen iets voor in de kerk, maar dient ook een plaats te hebben in het persoonlijk leven.

logo vpe“Katholieken enerzijds en evangelischen en pinkstergelovigen anderzijds kunnen veel leren van elkaars gebedstradities. We zien het als een uitdaging voor evangelischen en pinkstergelovigen om in het gemeentelijk gebed ruimte te maken voor gebeden uit de schat van de kerk (...) Voor katholieken zien we het als een uitdaging om ook in vrije gebeden de lofprijzing, het geloof en de noden van mensen op een persoonlijke manier voor de troon van God te brengen.
Voor beiden geldt dat we ons ervan bewust zijn dat het gebed in kerkdiensten als voorbeeld en inspiratie kan dienen en dat dit publieke gebed bedoeld is om voortgezet te worden in de persoonlijke gebedspraktijk van gelovigen. Om de biddeloosheid voorbij te komen hebben kerk en gelovige (gemeenschap en individu) elkaar nodig, samen afhankelijk van Gods zegen.”

Evangelisatie

rkkerk‘Evangelisatie in de praktijk van katholieke en evangelische gemeenschappen’ (januari 2017), is de titel van de tweede rapportage. In deze verkenning wordt verslag gedaan van ontmoetingen en observaties die de commissie heeft opgedaan tijdens bezoeken aan parochies en gemeenten waar werk gemaakt wordt van evangelisatie. Dat Nederland vandaag opnieuw een missiegebied is waar het geloof verkondigd moet worden om opnieuw in gemeenschappen op te bloeien is een open deur. Dat dit op diverse plekken daadwerkelijk gebeurt is een teken van hoop. Hoewel er geen plekken zijn waar katholieken en evangelischen in één gemeenschap samenwerken, is er op de achtergrond veel uitwisseling van inzichten en methodes. De commissie is overtuigd van de waarde van deze uitwisseling en doet de aanbeveling contacten tussen missionaire pioniers te bevorderen.

Met het rapport over evangelisatie heeft de dialoogcommissie haar werkzaamheden afgerond. Er zijn andere fora, zoals het Nederlands Christelijk Forum en de Gebedsweek voor de Eenheid waar katholieken, evangelischen en pinksterchristenen elkaar regelmatig ontmoeten. Daarenboven doet de commissie de aanbeveling aan de besturen om daarnaast ook rechtstreeks contact te onderhouden, ‘omdat het contact tussen katholieken, evangelischen en pinksterchristenen geheel nieuwe impulsen kan geven, nieuwe inspiratie en onverwachte vruchten kan opleveren.’

Dialoograpport I: 'De biddeloosheid voorbij'

Dialoograpport II: 'Evangelisatie in de praktijk van katholieke en evangelische gemeenschappen'

illustraties:

- linksboven: icoon van de erkenning, geschilderd door Adi en Nicoleta Voicu, Roemenie 2001,
in opdracht van Kees Sijkerman
- logo's van MissieNederland, VPE en RKKerk

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Jo Gerrits, 22 jan 2... zei Meer
  Ik ontvang geen vertificatiecode, waarom niet? 1 week geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... 1 week geleden
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... donderdag 12 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI