Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

10 november 2002 - De toekomst tegemoet

Kerken op dezelfde weg: barmhartigheid, gerechtigheid en vrede

Het woord ‘oecumene’ heeft vele betekenissen. In de katholieke kerk gebruiken we het meestal voor het streven naar kerkelijke eenheid en in verband met de oecumenische gebedsdiensten die uitdrukking zijn van wat ons bindt.

Omdat wij aan de Kerk een bijzondere plaats toekennen in het heilsmysterie, kunnen we niet berusten in de scheiding en verdeeldheid tussen christenen. De inspanning om die scheidingen te overwinnen is in wezen van alle tijden. Gebed en dialoog zijn de instrumenten op de weg van de oecumene om de verdeeldheid te overwinnen en te helen. Op die weg bevinden wij ons samen met christenen uit diverse kerkgenootschappen.

De christenen uit de Samen op Weg-gemeenten kennen we al jarenlang. In de plaatselijke raden van kerken werken katholieken en protestanten vaak goed samen. Op een aantal plaatsen nemen predikanten deel aan het dekenale pastoresoverleg. Op sommige momenten van het jaar (vredesweek, gebedsweek voor de eenheid) ontmoeten we elkaar en vieren we samen het ene geloof door gebed, zang, schriftlezing en verkondiging.
In de loop der jaren zijn door nieuwe initiatieven, migratie en missie in ons land vele nieuwe gemeenschappen ontstaan die doorgaans veel minder bekend zijn en niet of nauwelijks meedoen in het oecumenische circuit: de oosterse christenen bijvoorbeeld, afkomstig uit diverse landen (met name ook Afrikaanse landen), en de vrije evangelische en pinkstergemeenten.

Zowel voor hen als voor ons is het van groot belang om de stap naar elkaar toe te zetten en elkaar aan te spreken op onze hoop en verwachtingen. Voor hen is het belangrijk om uit het isolement te komen en zich opgenomen te weten in de bredere gemeenschap van christenen. Voor hen is belangrijk om te leren hoe de gevestigde kerken in ons land zich hebben ingezet en zich nog altijd inzetten voor de humaniteit in ons land op de gebieden van zorg, onderwijs, sociale verhoudingen en vreemdelingenbeleid. De dienst van barmhartigheid heeft in onze kerken altijd een sterke maatschappelijke component gehad, die ook in de toekomst uiterst belangrijk blijft. Voor katholieken is het belangrijk om te proeven van de spiritualiteit, de persoonlijke geloofsovertuiging en de missionaire ijver die nieuwe gemeenschappen kenmerken.
Samen gaan wij Gods toekomst tegemoet; nu is er tijd om elkaar voor de weg uit te rusten, opdat velen door de Heer gekend worden bij zijn komst. Laten we elkaar helpen waakzaam te blijven en de hoop op Gods toekomst levend te houden.  

Gebed om de toekomst, die God ons bereidt

Tekst: p. Leo van der Klaauw, assumptionist

Hemelse Vader, U hebt Uzelf met grote tekenen
geopenbaard aan Mozes op de berg Sinaï.
U zocht Uzelf een volk om mee op weg te gaan.
Allen: Vader, wij aanbidden U.

Jezus, Zoon van God,
U deelt in de heerlijkheid van de Vader,
zoals die zichtbaar werd in uw heiligheid
en in de glorie van de verrijzenis.
Allen: Jezus, wij aanbidden U.

Heilige Geest, levenskracht van God,
wij zien U aan het werk in heel de schepping
en in allen die herboren werden tot kinderen van God.
Allen: Geest van God, wij aanbidden U.

Hemelse Vader, wij danken U voor de schepping,
die op weg is naar steeds grotere uitbloei.
Wij danken U voor de liefde
waarin mensen elkaar en U kunnen ontmoeten.
Allen: Vader, wij danken U.

Jezus, Zoon van God, wij danken U
voor uw menswording en uw verlossingswerk.
Wij danken U voor de blijde boodschap door U gebracht,
het begin van een nieuwe toekomst.
Allen: Jezus, wij danken U.

Heilige Geest, wij danken U,
bron van het nieuwe leven, dat wij bij het doopsel ontvingen
en waardoor wij deel kunnen hebben
aan de voltooiing van heel de schepping.
Allen: Geest van God, wij danken U.

Hemelse Vader, wij zijn geboeid door uw schepping,
door al het aangename van de stoffelijke wereld.
Maar we werden vaak ook slaaf van de materie.
We hebben onze ogen gesloten
voor de grotere gaven die u ons beloofde.
Allen: Vader, vergeef het ons.

Jezus, Zoon van God,
wij zijn gaan bouwen aan een wereld hier en nu
met telkens nieuwe mogelijkheden,
maar ons verlangen naar uw wederkomst
werd daarbij steeds zwakker.
Allen: Jezus, vergeef het ons.  

Heilige Geest, uw werking in de wereld en in de mensen
werd voor ons steeds meer verduisterd.
We raakten eerder geboeid door wat wijzelf kunnen,
door de mogelijkheden van de menselijke geest,
maar worstelen nu met verdeeldheid en gebrek aan uitzicht.
Allen: Geest van God, vergeef het ons.

Hemelse Vader, wek ons op
uit onze gebondenheid aan eigen beperking.
Laat ons weer leven
in de grote ruimte van de kinderen van God.
Allen: Vader, verhoor ons gebed.

Jezus, Zoon van God,
maak dat wij het evangelie opnieuw ontdekken
als een blijde boodschap
die uitzicht geeft op een goede toekomst.
Allen: Jezus, verhoor ons gebed.

Heilige Geest, vervul ons met uw hemelse gaven,
zodat wij licht zijn in deze wereld
om de weg te verlichten naar het bruiloftsfeest,
zodra de roep klinkt:
‘Daar is de bruidegom, gaat Christus de Heer tegemoet.’
Allen: Geest van God, verhoor ons gebed.

Drieëne God, geef dat wij als christenen
uw getuigen zijn in deze wereld
en dat ons bidden en werken mag bijdragen
tot uw eer en de komst van uw koninkrijk,
dat zich baan zal breken en zal duren tot in eeuwigheid.
Allen: Amen.
 

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI