Willibrordzondag 2016 Gezicht geven aan Barmhartigheid

Willibrord2016 WillibrordzondagHet thema ‘Gezicht geven aan Barmhartigheid’ is een verwijzing naar de pauselijke tekst Misericordiae vultus (Het gelaat van de barmhartigheid). Hiermee kondigde paus Franciscus in april 2015 een heilig jaar van barmhartigheid af dat op 20 november 2016 op het feest van Christus Koning wordt afgesloten. ‘Het mysterie van het christelijk geloof lijkt in dit woord zijn samenvatting te vinden. Het is levend, zichtbaar geworden en heeft zijn hoogtepunt bereikt in Jezus van Nazareth’, schreef paus Franciscus.

Het Heilig Jaar van Barmhartigheid heeft in alle bisdommen veel aandacht gekregen. Er werd een speciale website ingericht waarop materialen, teksten en impulsen werden aangeboden. Hopelijk wordt er veel gebruik van gemaakt. Op Willibrordzondag willen we de oecumenische betekenis van barmhartigheid voor het voetlicht brengen. We denken daarbij aan twee invalshoeken. 

Ten eerste de diaconale invalshoek. In de diaconie kunnen plaatselijke geloofsgemeenschappen elkaar gemakkelijk vinden. Als in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan (Luc. 10,25-37) worden wij vandaag uitgedaagd door de concrete noden in onze eigen omgeving. God houdt evenveel van iedereen. Wie rekenen we tot onze naasten? Alleen de onzen of ook de anderen? We kunnen ons onttrekken aan de noden van anderen. Maar als we even nadenken, gaat het wringen. Tenminste als we het verhaal van de Barmhartige Samaritaan op ons laten inwerken. Op het gebied van zorg voor vluchtelingen, zorg voor armen, bezoek aan zieken en gevangenen bestaat er een lange traditie van plaatselijke oecumenische samenwerking. Dat is gezicht geven aan barmhartigheid.

Dan is er de theologische invalshoek. De brief Misericordiae vultus legt uit wat Gods barmhartigheid betekent, vermag en verandert. God is barmhartig. 'Eeuwig is zijn barmhartigheid', luidt het keervers van Psalm 136 waarin verhaald wordt hoe God zich geopenbaard heeft. In dit Heilig Jaar van Barmhartigheid worden we uitgenodigd om ons van de grote genade van Gods barmhartigheid bewust te worden. Daarmee naderen we heel dicht aan de kern van de reformatorische theologie.  

Opmaat naar herdenking ReformatieWillibrord2016 Willibrordzondag 212x300

In de 16e eeuw was de ontdekking van Gods barmhartige liefde voor Luther een eyeopener. Vanwege het conflict tussen Rome en Reformatie is het verschil tussen ‘geloof in Gods genade’ en ‘de betekenis van goede werken’ eeuwenlang sterk aangezet. Dankzij de oecumenische dialogen tussen katholieken en lutheranen kunnen we nu gelukkig zeggen dat er ten aanzien van de rechtvaardiging geen wezenlijk geloofsverschil bestaat tussen katholieke en lutherse opvatting: Gods Barmhartigheid gaat vooraf aan en is het fundament van de daden van liefde waartoe christenen geroepen zijn. In oktober 2016 gaat het Jaar van de Herdenking van de Reformatie van start. De viering van Willibrordzondag 2016 is daarvoor een prima opmaat.  

Preekschets en voorbede

Eind september wordt de poster voor de viering van deze zondag naar de parochies gezonden. De preekschets en de voorbeden zijn gemaakt door bestuurslid diaken Rob van Uden. U kunt ze HIER downloaden

Collecte

De collecte op Willibrordzondag is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene die door middel van publicaties, dienstverlening en vorming de oecumenische samenwerking bevordert. Website: www.oecumene.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen via