Van Conflict naar Gemeenschap

70 HOOFDSTUK IV lutheranen dat de dienst van épiskope niet alleen individueel wordt uitgeoefend, maar ook in andere vormen, bijvoorbeeld in synodes waaraan zowel geordineerde als niet-geordineerde leden deelnemen.62 Apostoliciteit 185. Hoewel katholieken en lutheranen menen dat hun ambtsstructuren de apostoliciteit van de kerk op verschillende wijze doorgeven, stellen zij eensluidend dat “trouw aan het apostolische evangelie prioriteit [heeft] in de interactie tussen traditio, successio en communio” (ApC 291). Zij zijn het er over eens dat “de kerk apostolisch [is] op grond van trouw aan het apostolische evangelie” (ApC 292). Deze eensgezindheid heeft consequenties voor de rooms-katholieke erkenning dat personen “die het ambt van toezicht uitoefenen, dat in de Rooms-Katholieke Kerk de bisschoppen toekomt”, ook “een bijzondere verantwoordelijkheid dragen voor de apostoliciteit van de leer in hun kerken” en derhalve niet losgemaakt kan worden van “de kring van degenen wier consensus volgens de katholieke opvatting het teken van apostoliciteit van de leer is” (ApC 291). Dienst aan de universele kerk 186. Lutheranen en katholieken zijn het erover eens dat het ambt de universele kerk dient. Volgens lutheranen “is de gemeente die voor de eredienst bijeengekomen is wezenlijk verbonden met de universele kerk” en is deze relatie tijdens de eredienst intrinsiek aan de gemeente, niet iets additioneels (ApC 285). Ook al oefenen katholieke bisschoppen “hun gezag uit over dat deel van het volk van God dat aan hun zorg is toevertrouwd, en niet over andere kerken of de universele Kerk”, elke bisschop draagt “zorg voor de hele kerk” (LG 23). Uit hoofde van zijn ambt is de bisschop van Rome “herder van de hele Kerk” (LG 22). 62 In 2007 heeft de Raad van de Lutherse Wereldfederatie een document aangenomen met de titel ‘Het bisschopsambt binnen de apostoliciteit van de Kerk: De verklaring van Lund door de Lutherse Wereldfederatie – een gemeenschap van kerken.’ Hoewel de tekst niet als ‘leerdocument’ bedoeld is, wil het voor de lutherse gemeenschap een aantal vragen verhelderen met betrekking tot épiskope, met bijzondere aandacht voor zowel de lutherse traditie als de vruchten van de oecumenische dialogen. Vgl. http://tstwp.lutheranworld.org/LWF_Documents/DE/LWF_The_Lund_Statement_200 7-DE.pdf .

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=