Van Conflict naar Gemeenschap

AMBT 71 Verschillen met betrekking tot het ambt Het episcopaat 187. Toch blijven er significante verschillen met betrekking tot de uitleg van het ambt in de kerk. The Apostolicity of the Church geeft aan dat katholieken het bisschopsambt beschouwen als de volledige vorm van het geordineerde ambt en derhalve als het uitgangspunt van de theologische interpretatie van het kerkelijk ambt. Het document citeert Lumen Gentium 21: “De heilige synode leert bovendien dat de volheid van het sacrament van wijding wordt verleend door de bisschopswijding […] De bisschopswijding verleent naast het ambt van heiliging ook de ambten van onderricht en leiding, die gezien hun aard slechts uitgeoefend kunnen worden in hiërarchische gemeenschap met het hoofd en de leden van het college” (geciteerd in ApC 243). 188. Het Tweede Vaticaanse Concilie bevestigde “dat bisschoppen door goddelijke instelling de plaats bekleden van de apostelen als herders van de kerk, en wel zo dat iedereen die hen hoort Christus hoort, en iedereen die hen verwerpt Christus verwerpt en degene die Christus zond” (LG 20). Desalniettemin stelt de katholieke leer “dat een individuele bisschop niet in apostolische successie staat omdat hij deel uitmaakt van een historisch verifieerbare en ononderbroken li jn van handoplegging die van zijn voorgangers teruggaat tot één van de apostelen”, maar doordat hij “in gemeenschap [is] met de hele orde van bisschoppen die als geheel het apostolisch college en zijn missie navolgt” (ApC 291). 189. Deze opvatting van het ambt, die begint met het episcopaat, betekent een verschuiving ten opzichte van het accent dat het Concilie van Trente op het priesterschap legde en onderstreept het belang van het thema van apostolische successie. Lumen Gentium belicht het ambtsaspect van deze successie evenwel zonder de leerstellige, missionaire en existentiële dimensies van apostolische successie te ontkennen (ApC 240). Daarom zien katholieken het diocees als de lokale kerk, en zien zij het woord, het sacrament, en het apostolische ambt in de persoon van de bisschop als de essentiële elementen van de kerk (ApC 284). Priesterschap 190. Katholieken en lutheranen hebben verschillende interpretaties van de sacramentele identiteit van de priester en de relatie van het

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=