Van Conflict naar Gemeenschap

AMBT 69 274).60 Ook katholieken stellen dat priesters gemachtigd zijn de sacramenten te bedienen, die volgens hen verbonden zijn aan en gericht zijn op de eucharistie als “bron en hoogtepunt van alle prediking van het evangelie” (PO 5, geciteerd in ApC 274). 182. The Apostolicity of the Church stelt verder: “Het is belangrijk om vast te stellen hoezeer de beschrijvingen van de ambtsfuncties van presbyters en bisschoppen overeenkomen. Voor presbyters en bisschoppen geldt hetzelfde patroon van het drievoudig ambt – prediking, liturgie, leiderschap – en in het concrete leven van de kerk zijn het de presbyters die de dagelijkse taken uitvoeren waardoor de kerk wordt opgebouwd, terwijl de bisschoppen toezicht hebben op de leer en de zorg voor de gemeenschap in de lokale gemeentes. De presbyters oefenen hun functies evenwel uit onder gezag van en samen met de bisschoppen” (ApC 248). Rite van ordinatie 183. Over de inwijding in dit speciale ambt is er de volgende overeenstemming: “Inwijding in dit ambt vindt plaats door ordinatie, waarin een christen door gebed en handoplegging geroepen en gemachtigd wordt tot het ambt van publieke verkondiging van het evangelie in woord en sacrament. Het gebed is een bede om de heilige Geest en de gaven van de Geest, gedaan in de zekerheid dat het gehoord zal worden” (ApC 277). Lokale en regionale dienst 184. Lutheranen en katholieken kunnen stellen dat de differentiatie van het ambt “in een meer lokaal en een meer regionaal ambt noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het doel en de taak van de dienst om dienst van eenheid in geloof te zijn” (ApC 279). In lutherse kerken wordt de taak van épiskope op verschillende manieren opgevat. Op sommige plaatsen dragen degenen die supra-regionale dienst uitoefenen een andere titel dan 'bisschop', bijvoorbeeld “ephorus”61, kerkpresident, superintendent, of synodaal predikant. Daarnaast stellen 60 Melanchthon, De potestate et primatu papae tractatus (BSLK 489,32–35; aangehaald in ApC 274). 61 De titel “ephorus” wordt gebruikt in de Luthers-Evangelische Kerk in Indonesië [opmerking vertaler].

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=