Overeen 2005 13

“Alle scheuringen kunnen door wederzijds begrip en respect helen” Anne Marie Willebrands werd geboren in 1949 in Scheveningen, waar ze als katho- liek meisje opgroeide temidden van protes- tanten. De dichtstbijzijnde katholieke school stond in Den Haag: “Daar werden mijn zusjes en ik nog wel eens uitgeschol- den voor ‘Scheveningse schollekop’, terwijl we aan de andere kant van de gemeente- grens voor ‘vuile katholieken’ werden uitgemaakt. Ik ben er wel eens voor op de vuist gegaan, maar het maakte je wel weerbaar.” Na het gymnasium volgde een rechtenstudie in Leiden, waar ze druk was met verschillende bijbanen en haar eerste verenigingsactiviteiten ontplooide. Tantezusters en heerooms Van moederskant waren er twee ‘tantezus- ters’, die werkten in het onderwijs en in een ziekenhuis. Ze ging graag bij hen op be- zoek. Van vaderskant had ze twee heer- ooms. “Mijn ene heeroom was missionaris in Suriname. De andere heeroom is de kardinaal Willebrands.” Hij kwam veel thuis bij de familie. “Ik bewonder hem om de natuurlijke wijze waarop hij contacten legde met mensen van een andere godsdienst en andere cultuur. Dat hij daarin zoveel bereikt heeft komt, denk ik, door het feit dat hij zich nooit voordeed als degene die de waarheid in pacht heeft. Hij leek die waar- heid juist met anderen te willen delen. Dat is volgens mij de echte oecumene.” Stellig: “Alle scheuringen, die zich hebben voorge- daan door de eeuwen heen, kunnen door wederzijds begrip en respect helen.” Nieuwsgierig naar religie Ze werkt als docent Recht aan de Hoge- school Rotterdam (Hogere Economische Studies) en was daar in 1993 betrokken bij het opzetten van een studentenpastoraat voor de hogescholen. “Helaas is er mo- menteel geen katholieke studentenpastor in Rotterdam, terwijl ik onder de studenten veel vraag en nieuwsgierigheid bespeur naar religie en levensbeschouwing.” Protestantse studentenverenigingen doen het in Rotterdam beter dan de katholieke: “Ze zijn actief, goed georganiseerd en komen duidelijk naar buiten met hun standpunten en overtuiging. Ik heb daar respect voor. Katholieke jongeren hebben meer een emotioneel gevoel van katholiek zijn. Ze zijn wellicht minder zelfbewust in hun geloof door gebrek aan bijbelkennis, kerkgeschiedenis en door de aanwezigheid van paus en bisschoppen als geestelijke leiders.” Nieuwe instrumenten Ze maakt zich hard voor ruimte in de kerk voor jongeren en volwassenen die zoeken- de zijn: “De kerk zou met hen nog meer in gesprek moeten gaan. De katholieke traditie binnen de familie bestaat niet meer. Dat betekent dat er nieuwe wegen en instrumenten gevonden moeten worden om je bestaansrecht als kerk waar te maken.” Ze ziet de vereniging voor oecumene als een goed platform om lokaal en internatio- naal netwerken te ontwikkelen met het doel de vraag naar nieuwe structuren en nieuwe instrumenten te activeren: “Juist op het terrein van scholen, universiteiten en andere plaatsen waar mensen komen die geen duidelijke band hebben met een kerkelijke instelling. Oecumene is dan niet werken met de grootste gemeenschappelij- ke deler, maar een eigen katholiek geluid binnen een breder geheel.” Volgens Willebrands biedt het kerkelijk recht voldoende mogelijkheden tot vernieu- wing. “Maar in de afgelopen jaren lijken de bisschoppen alleen maar op de winkel te willen passen. Mijn ongevraagd advies aan de bisschoppen zou zijn: een beetje meer durf en de moed om kerkordelijk creatieve oplossingen te ontwikkelen.” En: “Weer meer ruimte voor de dialoog en het gewe- ten als het ultieme scheidsgerecht, zoals veertig jaar geleden toen Unitatis redinteg- ratio werd vastgesteld.” 2 Overeen, nr. 13, april 2005 Naam: _________________________ Adres: _________________________ Postcode: _________________________ Woonplaats: _________________________ Telefoon: _________________________ E-mail: _________________________ ● meldt zich aan als lid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene ● meldt zich aan als donateur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene ● wil graag meer informatie over de Katholieke Vereniging voor Oecumene Stuur deze bon op naar: Katholieke Vereniging voor Oecumene Walpoort 10 5211 DK ‘s-Hertogenbosch Of stuur een e-mail naar: secretariaat@oecumene.nl Colofon Overeen is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Leden ontvangen Overeen drie keer per jaar door overmaking van ten minste € 15,- op giro 801919. De vereniging ontstond op 1 januari 2001 uit een fusie van Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken en de Sint Willibrord Vereniging. De doelstelling van de vereniging is: het bevorderen van de eenheid van de verschillende christelijke kerken van oost en west. Word lid of donateur en ondersteun de actieve inzet voor oecumeni- sche samenwerking! Een lidmaatschap kost 15,- euro per jaar. De vereniging is afhankelijk van giften en donaties. Redactie: Hoofdredacteur: Geert van Dartel Eindredacteur: Daphne van Roosendaal Vormgeving en druk: Van Stiphout, Helmond Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord Walpoort 10 5211 DK ’s-Hertogenbosch Telefoon: 073 6136471 E-mail: secretariaat@oecumene.nl Internet: www.oecumene.nl Girorekening: 801919 ISSN 1568-2862 A A N M E L D I N G ✁ Anne Marie Willebrands is het ‘jongste’ lid van het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Ze trad op de laatste ledenvergadering in november 2004 toe. Haar missie: “Op lokaal en internationaal gebied netwerken ontwikkelen met het doel de vraag naar nieuwe structuren en nieuwe instrumenten te active- ren. Ik zou graag willen dat mensen van verschillende christelijke geloven meer samen kunnen vieren, zoals de eucharistie en sacramenten.” Anne Marie Willebrands

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=