Overeen 2003 6

1 Overeen, nr. 6, januari 2003 Een schat in aarden potten Gebedsweek voor de eenheid 18-25 januari ‘Een jonge vrouw trekt naar de grote stad op zoek naar een baan. Ze verlaat het platteland in de hoop op een betere toe- komst. Ze laat haar familie en vrienden achter en komt in een heel andere sa- menleving terecht. De grote stad geeft haar vrijheid en mogelijkheden om te le- ven, maar ook verdriet en eenzaamheid. Ze voelt zich vaak vreemdelinge in eigen land’. Enige jaren geleden verscheen er een film over de herkomst van de bewoners van Rot- terdam, waarin we kunnen zien hoe mensen van het platteland naar de stad trekken en hoe moeilijk ze het hebben om zich aan te passen. Het laat zien hoe mensen uit Zee- land en Friesland elkaar niet begrijpen en hoe de stedelingen deze ‘boertjes van bu- ten’ discrimineren en apart zetten. Wij her- kennen er de moder- ne migrantenproble- matiek in. Het verhaal van de jonge vrouw die op weg gaat naar de stad is een voor- beeld uit Argentinië, waar het ontwerp van de tekst voor de Gebedsweek is ge- maakt. Het is een in- diaanse vrouw, maar het zou evengoed een vrouw uit ons ei- gen land kunnen zijn. Misschien kennen we zelf deze ervaring wel. Hoe moeten vluchtelingen en mi- granten zich dan wel niet voelen, die de taal niet machtig zijn en de cultuur niet begrij- pen? Hoe voelden Abraham, Sara, Hagar, Jacob, Ruth, Amos en Maria en Jozef zich, toen ze een onzekere toekomst tegemoet gingen? De bevolking van Argentinië stamt voorna- melijk af van immigranten uit Europa en het Midden-Oosten. Zij bewonen het land sa- men met de kinderen van de Spaanse vero- veraars en de oude inheemse volken. De laatste tijd zijn daar immigranten uit Latijns- Amerika en mensen uit Azië bijgekomen. De Spanjaarden en Europeanen verspreidden er het rooms-katholicisme, dat de grootste godsdienst is in Argentinië. De eerste pro- testantse kerken kwamen in het begin van de negentiende eeuw naar Argentinië, de Angli- caanse Kerk voorop. Aan het eind van de negentiende eeuw kwamen daar de gerefor- meerden en lutheranen bij, gevolgd door Baptisten en Waldenzen en Pinksterkerken. De Oosterse Kerken zijn goed vertegen- woordigd in Argentinië en joodse en islamiti- sche groepen zijn er goed georganiseerd. Het was in Argentinië niet makkelijk een dia- loog voor de eenheid op gang te brengen. Voor 1960 waren er alleen relaties tussen de Protestantse en Evangelische kerken. Dankzij de nieuwe im- pulsen van het Twee- de Vaticaans Concilie kwam de dialoog op gang tussen predikan- ten en priesters. In 1988 werd de Oecu- menische Commissie van Christelijke Ker- ken in Argentinië (CEI- CA) opgericht. De vreugde over de ontmoeting met elkaar willen zij aan ons doorgeven in de viering van de gebedsweek. In de viering staat de vlam centraal, die door God is ontstoken in katholieke vereniging voor oecumene athanasius en willibrord het hart van de gelovigen, ook al komen zij uit uiteenlopende culturen, volken en naties. Iedere gelovige en elke gemeenschap van gelovigen heeft deel aan het licht van het geloof. Dat licht is de schat waarover Paulus het heeft in de Korinthebrief. Dit licht van het geloof getuigt van de rijkdom en tevens de broosheid van het bestaan. De Gebedsweek biedt ons in Nederland veel mogelijkheden om contact te zoeken met el- kaar. Juist wanneer het niet voor de hand ligt elkaar uit te nodigen, is dit een unieke gelegenheid om in contact te komen. Denk daarbij ook aan de vele migrantenkerken die ons land telt. Door samen de dienst voor te bereiden zijn wij met elkaar verbonden in het geloof in al zijn verscheidenheid. Deze dienst zou een springplank kunnen zijn om relaties te verdiepen tussen leden van mi- grantenkerken en autochtone geloofsge- meenschappen. Juist tegenover de grote druk waaronder de verschillende bevolkingsgroepen in ons land staan, kunnen wij als kerken een tegenge- luid laten horen en onderstrepen dat wij rij- ker kunnen worden van elkaar en elkaar no- dig hebben om deze aarde bewoonbaar te houden. Het is in ieder geval een eerste stap op weg naar een wereldwijde eenheid van de gehele mensheid. Het tegengaan van vooroordelen is alleen mogelijk wanneer mensen elkaar beter leren kennen. Oecumene op z’n best. De schat in de aarden pot onderstreept dat het leven in al zijn broosheid en kwetsbaarheid een gave is van God. Anneke van Wijngaarden (Anneke van Wijngaarden is lid van de Be- raadsgroep Vieren van de Raad van Kerken in Nederland en lid van de werkgroep voor de Week van Gebed voor de Eenheid. Zij is godsdienstdocente, tekstschrijfster en publi- ciste en woont in Rotterdam.) De poster van de gebedsweek voor de eenheid, ontworpen door Rian Rensen-Bronkhorst.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=