Overeen 2013-30

1 • april 2013 Christenen van Syrië door Leo van Leijsen Inhoudsopgave april 2013 M ensen willen ook graag helpen. Er zijn her en der hulpfondsen in het leven geroepen. Ook de Katholieke Vereniging voor Oecumene heeft van net over de Syrische grens een roep om hulp bereikt, van Mor Sa- liba Özmen, de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop van Mardin in Turkije - een roep om hulp voor christelijke vluchtelingen uit Syrië. Syrisch – what’s in a name? De Katholieke Vereniging voor Oecu- mene heeft de focus op Syrië in een breder verband willen plaatsen. Bij de eerste themazondag Oosterse kerken nieuwe stijl op 27 en 28 april (het is geen officiële zondag meer in het col- lecterooster van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland) richten we onze aandacht op de Syrische christenen, of liever: de christenen van Syrië. Bij de voorbereiding weifelden we even wel- ke weg we hierbij moesten inslaan. On- der ‘Syrische christenen’ denkt menig- een al gauw aan de Syrisch-orthodoxe christenen die in ons land sinds de ja- ren ’70 vooral in Twente wonen. Deze spontane associatie is niet ten onrech- te, want een groot deel van hen stamt inderdaad uit Syrië, maar nog een gro- ter deel uit Turkije. Hier speelt een lich- te verwarring een rol, veroorzaakt door de beperkingen van de Nederlandse taal. Syrische en Syrisch zijn namelijk twee begrippen waarvoor in het Frans, het Arabisch en het Engels onderschei- den benamingen gebruikt worden. Met ‘Syrians’ (Engels) bedoelen we alle mensen die staatsburger zijn van de Syrisch Arabische Republiek, christe- nen en moslims. De aanduiding ‘Sy- riac’ echter slaat op alle christenen met Aramese wortels (een oude midden- oosterse taal en cultuur), dus niet al- leen op christelijke staatsburgers van Syrië. Op 27 en 28 april weten we ons verbonden met al die christenen van Syrië, of ze nu ‘Syriac’ van traditie zijn of niet. Want zij lijden allemaal onder de situatie. Maar omdat in Nederland toevallig de meeste Syrische staatsbur- gers (‘Syrians’) die christen zijn, beho- ren tot de Syrisch-orthodoxe (‘Syriac’) traditie, zullen we op de Zondag voor de Oosterse Kerken van dit jaar niet om hen heen kunnen. Het lánd Syrië dus, en de christenen van dit land – of ze er nu wonen (nóg wonen) of inmid- dels buitenslands verblijven. Het land De Arabische Republiek Syrië kent 22,5 miljoen inwoners: naast een meerderheid van Arabieren zijn er et- nische minderheden. Ook religieus is Syrië een lappendeken. Belangrijkste groepen: meer dan 75% soennitische moslims; 11% alawieten – een religi- eus gezien vrijzinnige moslimgroep – en een kleine 10% christenen; daar- naast enkele andere kleine geloofsge- meenschappen (Joden en Druzen). Christenen van Syrië Christelijk Syrië vormt zelf weer een n Pag. 1-2 Themazondag Christenen van Syrië. Leo van Leijsen verheldert de termen Syrian en Syriac en bericht over de moeilij- ke situatie van de christe- nen in Syrië. n Pag. 3 De Katholieke Vereniging voor Oecumene vraagt steun voor de opvang van vluchtelingen in het klooster van Mardin, de zetel van de Syrisch orthodoxe aartsbis- schop Philoxenus Saliba Özmen. n Pag. 4 Ds. Paul van der Waal ver- telt enthousiast over zijn ervaringen in het leerhuis Be- t Dra- sha- dat de vereni- ging in samenwerking met de Protestantse Gemeente van ’s-Hertogenbosch orga- niseert. n Pag. 5 Voorzitter Henk van Doorn blikt terug op de reacties rond het aftreden van paus Benedictus XVI en wijst op de oecumenische opdracht van het Petrusambt. n Pag. 6 De Heidelbergse Catechismus bestaat 450 jaar. Mgr. dr. Gerard de Korte vertelt wat hem in deze catechismus in het bijzonder raakt. n Pag. 7 Onlangs verscheen het Handboek Kerk en sociale media. Bert Elberse gaat in op de bruikbaarheid van dit handboek. De burgeroorlog in Syrië en met name de positie van de christe- nen daarbinnen heeft mensen in ons land bewust gemaakt van de enormmoeilijke situatie daar. Men wil er graag over worden geïnformeerd. Syrië blijft voor de meesten van ons een mysteri- eus land. En dan te bedenken dat het land tot de bakermat van onze westerse, inmiddels post-christelijke cultuur gerekend moet worden. n Pag. 8 Het tijdschrift Pokrof bestaat 60 jaar en organi- seert een symposium ‘Het mysterie in beeld? Iconen in Oost en West. Vereniging start donateur en ledenwerfactie.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=