Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag 2020 ‒ 2021  De Vereniging wil de Rooms-katholieke Kerk in Nederland dienen in het streven naar volledige gemeenschap tussen de Rooms-katholieke Kerk enerzijds en de Kerken van het wes- ten en de oosterse Kerken anderzijds. Ervan overtuigd dat de eenheid van de Kerk een teken en een instrument is van de eenheid van de mensheid ondersteunt ze ook initiatieven die in het kader van de oecumenische beweging op nationaal, Eu- ropees en mondiaal niveau worden ontplooid (art. 2 van de Statuten). Vanuit de rijke traditie van de Katholieke Kerk zet de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord zich in voor de oecumene in Nederland. Onder oecumene verstaan we de inzet van christenen en Kerken voor het herstel van de eenheid van de Kerk én voor de vele vormen van samen- werking die al tussen christenen uit verschillende tradities op cultureel en maatschappelijk gebied bestaan. De Vereniging handelt bij het uitvoeren van haar missie binnen de kaders van het Oecumenisch Directorium en de encycliek Ut unum sint. Ze laat zich ook leiden door de Charta Oecumenica. De Vereniging is ervan overtuigd dat eensgezindheid en sa- menwerking tussen christenen en kerken nodig zijn voor een geloofwaardige verkondiging en beleving van het Evangelie in onze samenleving. Ze zet zich daarom met vele middelen zoals ontmoetingen, gezamenlijk gebed, dialoog, studie en uitwisseling in voor de groei en de verdieping van deze eens- gezindheid en samenwerking tussen christenen en kerken uit het westers en het oosters christendom. De Vereniging beoogt hiermee tevens de maatschappelijke relevantie van het chris- telijk geloof voor de huidige cultuur en de dialoog met andere religieuze tradities duidelijker voor het voetlicht te plaatsen. 2 MISSION STATEMENT 3 KATHOLIEKE KERK ALS PARTNER IN DIALOOG In 2020 ging het driejarig project “Katholieke Kerk als partner in dialoog” van start. De heruitgave van het Oe- cumenisch Directorium en het voornemen om in de bis- dommen daarover studiedagen voor priesters, diakens en pastoraal werkenden te beleggen is één van de kern- doelen van het project. Een tweede doelstelling is om aan de hand van documenten van oecumenische dia- logen de katholieke inzet voor het voeren van dialoog zichtbaar te maken. Een derde doelstelling is om door middel van studiebijeenkomsten over relevante thema’s het oecumenisch gesprek te voeren. In het kader van dit project werden er in het werkjaar 2020-2021 diverse bijeenkomsten gehouden. Op locatie Op 22 september 2020 werd in Joure een studiedag over het Oecumenisch Directorium gehouden voor priesters, diakens en pastoraal werkenden. De bijeenkomst was georganiseerd door de gedelegeerde voor oecumene, vic. drs. A. Bultsma en werd geopend door Mgr. dr. R. van den Hout. Onze directeur de heer G. van Dartel ver- zorgde de inleiding. Aan de studiedag namen ca. 50 per- sonen deel. De sfeer was open en hartelijk. Enkele deel- nemers vertelden na afloop dat ze positief verrast waren door deze dag. Ten gevolge van de pandemie was het helaas nog niet mogelijk om deze studiedagen ook in andere bisdom- men te houden. Zodra het weer mogelijk is bieden wij deze studiedag ook in de andere bisdommen aan. Op 2 oktober 2020 organiseerde de vereniging in de Sint-Cathrienkerk in Den Bosch een studiemiddag over godsdienstvrijheid in het Midden-Oosten met prof. dr.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=