Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Special Perspectief over Concilie van Trente

TrenteIn december 2013 was het 450 geleden dat het Concilie van Trente werd afgesloten. Naar aanleiding van dit jubileum organiseerde de Katholieke Vereniging voor Oecumene in samenwerking met de Tilburg School of Theology op 15 oktober 2013 een symposium over de betekenis van dat roemruchte Concilie voor de katholieke hervorming én de relaties met de Kerken uit de Reformatie. Aandacht voor het Concilie van Trente is een noodzakelijk onderdeel van de voorbereiding van een gemeenschappelijke herdenking van het begin van de Reformatie in 2017

De bijdragen van het symposium zijn nu gepubliceerd in het nieuwe nummer van Perspectief. Wim Franςois en Violet Soen schetsen in hun bijdrage de historische achtergrond en het verloop van het Concilie. Zij doen dit op basis van de voortreffelijke synthese van John O'Malley Trent, What happened at the Council . Ook gaan ze in op de rol van bisschoppen en theologen uit de Nederlanden.

Katholieke Hervorming

De betekenis van het Concilie voor de hervorming van de Kerk komt aan de orde in de bijdragen van Theo Clemens en Marcel Gielis. Clemens gaat in op de staat van de priesteropleidingen in de Nederlanden in de 17e eeuw en laat zien dat het daarmee in vergelijking met andere landen in Europa voorafgaande aan Trente eigenlijk helemaal niet zo slecht gesteld was. Gielis geeft een overzicht van de ontwikkeling van de Katechismussen vanaf de late Middeleeuwen tot nu toe. Opvallend is de continuïteit die door de eeuwen heen bewaard is gebleven. De Catechismus Romanus van het Concilie van Trente is daarin een belangrijke schakel.

Verzoening

De relatie tusen de Catholica en de Kerken uit de Reformatie komt aan de orde in twee andere bijdragen. Herman Selderhuis laat in zijn historsche bijdrage zien dat het Concilie van Trente in de ogen van de Reformatoren eigenlijk van meet af aan geen schijn van kans had in de poging een verzoening met de Reformatoren tot stand te brengen. Deze negatieve benadering werd bezegeld door Maarten Luther, die zich kort voor zijn dood in 1546 zeer negatief over dit Concilie heeft uitgesproken, dat in zijn ogen niet het vrije concilie was, dat de Kerk nodig had. Deze negatieve visie op Trente heeft een blijvende invloed gehad op de visie van protestanten op het Concilie van Trente.

In ons oecumenisch tijdsgewricht waarin langs de weg van de dialoog gezocht wordt naar een weg om de wederzijdse leerveroordelingen en banvloeken uit het verleden te boven te komen en gemeenschap te herstellen, is het Concilie van Trente, waarin de breuk met de Reformatie juist werd vastgelegd, een belangrijk gebeurtenis die om oecumenische doordenking en verwerking vraagt. Ton van Eijk geeft laat in zijn bijdrage op basis van het Duitse studieproces Lehrverurteilungen - Kirchentrenned? zien hoe ver katholieken en protestanten op de weg naar herstel van kerkgemeenschap dankzij de volgehouden oecumenische dialoog gevorderd zijn.

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Jo Gerrits, 22 jan 2... zei Meer
  Ik ontvang geen vertificatiecode, waarom niet? 2 weken geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... 2 weken geleden
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... donderdag 12 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI