Themanummer Perspectief over het huwelijk

perspectiefIn onze samenleving heeft het huwelijk niet meer de status en vanzelfsprekendheid als vijftig jaar geleden. De christelijke kerken in Europa hebben allemaal met diepgrijpende sociaal-culturele veranderingen te maken en proberen zich daartoe te verhouden. Wat dat betreft zijn er tussen de kerken verschillen zichtbaar die om oecumenische studie en uitwisseling vragen. Dat gebeurt eigenlijk zelden.

 

 

Symposium

De Nationale Katholieke Commissie voor Oecumene van de Belgische Bisschoppenconferentie wijdde de jaarvergadering op 5 november 2011 geheel aan de theologie, het pastoraat en de spiritualiteit van het huwelijk. In dit nummer van Perspectief publiceren we met toestemming en dank aan het secretariaat van de Commissie de bijdragen van dit waardevolle symposium.

De thematiek werd door vier sprekers uit verschillende kerken ingeleid. Het hoofdreferaat werd gehouden door prof. dr. Elisabeth Parmentier. Vanuit een protestants-oecumenische benadering beschrijft zij de huwelijksopvatting van de protestantse, katholieke en orthodoxe kerken in relatie tot de diepgrijpende veranderingen die zich hebben voltrokken.

Hierna volgen de beschouwingen van Adrian Thatcher (Anglicaan), mgr. Athanagoras Peckstadt (Orthodox) en Thomas Knieps (Katholiek). De balans van deze boeiende studiedag wordt opgemaakt door Adelbert Denaux.

Oecumenische kroniek

Op deze bijeenkomsten van de Nationale Katholieke Commissie voor Oecumene presenteert Thaddée Barnas iedere jaar een kroniek van de internationale oecumenische ontwikkelingen. Met deze kroniek wordt dit nummer van Perspectief afgesloten.

Naar Perspectief>>