Perspectief 2021-52

4 Perspectief Samengeroepen om vredestichters te zijn Ontstaan, achtergrond en inhoud van het katholiek-doperse dialoograpport Prof. dr. Peter Nissen In het najaar van 2020 verscheen een tweede, ingrijpend her- ziene editie van de Nederlandse vertaling van het rapport waarmee in 2005 verslag werd gedaan van de internationale oe- cumenische dialoog tussen de rooms-katholieke kerk, vertegenwoordigd door de Pauselijke Raad voor de Bevorde- ring van de Eenheid der Christenen, en de doperse of doopsgezinde geloofsgemeenschap, vertegenwoordigd door de Mennonite World Conference. 1 Een eerdere versie van de Nederlandse vertaling werd in 2006 gepubliceerd in de reeks Kerkelijke Documentatie, uitgegeven door het secretariaat van de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie. De nieuwe vertaling verscheen op initia- tief van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, in samenwerking met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Op 20 januari 2021 belegde de Katholieke Vereniging voor Oe- cumene, samen met de Raad van Kerken in Nederland, een webinar over het rapport, met de bedoeling om het oecumenische gesprek over de inhoud ervan een stap verder te brengen. Deze bijdrage is bedoeld om het rapport zelf nader bij de lezer te introduceren. Zij is ge- schreven door iemand die, als lid van de katholieke delegatie, zelf bij het gesprek betrokken was, ook deel heeft uitgemaakt van de redactie van het eindrapport en ten slotte de herziening van de Nederlandse vertaling heeft verzorgd. De bedoeling is om in deze bijdrage iets over te brengen van de achtergronden en de sfeer van de dialoogge- sprekken. Papier is immers geduldig, ook het papier van oecumenische dialoograpporten. Maar het is moeilijk om de werkelijke ervaring van de gesprekken in een rapport te laten doorklinken. Wellicht kan enige achtergrondinformatie hierbij helpen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=