Overzicht gemeenschappelijke gezangen voor oecumenische vieringen

Overzicht gemeenschappelijke gezangen voor oecumenische vieringen Ooit kreeg ik een lijst met liederen die zowel in Gezangen voor Liturgie als in het Liedboek voor de Kerken (1973) stonden, en die dezelfde melodie hadden. De lijst was samengesteld door Jaap Grunbauer ten dienste van oecumenische vieringen. Deze lijst was zeer nuttig en zit nog altijd in mijn Liedboek. Maar de lijst was niet helemaal volledig, en soms zongen wij in oecumenische vieringen ook liederen uit andere bundels. Daarom ben ik de lijst aan gaan vullen. Vervolgens kwamen nieuwe bundels uit: het nieuwe Liedboek, de Evangelische Liedbundel, Hemelhoog en Zangen van Zoeken en Zin. Dat leidde tot meer aanvullingen, eerst incidenteel, later meer systematisch. De lijst gaat nog steeds uit van Gezangen voor Liturgie en geeft in een reeks kolommen aan welke liederen ook een verspreiding hebben buiten de RKK en dus mogelijk bruikbaar zijn in oecumenische vieringen. Vervolgens doe ik hetzelfde met de Randstadbundel en Laus Deo, en daarna met enkele protestantse bundels waarin liederen staan die ook in katholieke kring worden gezongen, ook al staan zij niet in katholieke bundels. Steeds nam ik alleen die liederen op die niet eerder al waren opgenomen. Dankbaar maakte ik gebruik van Kerkliedwiki, waarbij ik probeerde de fouten in Kerkliedwiki niet over te nemen. Bovendien heb ik mijn best gedaan, meer recht te doen aan Laus Deo, een van de meer gebruikte RK bundels. Waar sprake is van afwisselende voorzang en gemeentezang, geeft LB geen noten voor de voorzang. Dit heb ik niet apart aangegeven. Bovenstaande lijst ongetwijfeld is noch volledig, noch foutloos, maar ik hoop dat zij dienstbaar kan zijn bij het voorbereiden van oecumenische vieringen. Ik dank Wies Sarot voor haar suggesties, Jaap Grunbauer voor zijn correcties. Zij hebben deze lijst beter gemaakt. Correcties en aanvullingen zijn welkom op M.Sarot@TilburgUniversity.edu; ik hoop jaarlijks een update het licht te doen zien. Op verzoek zend ik een Word versie toe. Leersum, 29 januari 2022, Marcel Sarot EL Evangelische Liedbundel GvL Gezangen voor Liturgie Hh Hemelhoog LB Liedboek 2013 LD Laus Deo LvdK Liedboek voor de Kerken 1973 M melodie (MM = melodieën) Ned. Nederlands(e) Rsb Randstadbundel T tekst (TT = teksten) Tt Tussentijds vert. vertaling ZZZ Zangen van Zoeken en Zin Page 1 of 10

GvL LD Rsb LvdK Tt LB Hh ZZZ EL Ps 8II 358 29 8c 238 Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam Ps 13 13b Zelf kan ik slechts op Uw genade vertrouwen Ps 18 18a Heer, U heb ik lief, Mijn sterkte zijt Gij Ps 19II 19a Het woord des Heren is volmaakt Ps 22I 22a God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten Ps 23I 23e De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken Ps 23III 484 395 31 Want mijn herder is de Heer Ps 25I 101 25c Naar U gaat mij verlangen, Heer Ps 25II 102 25d Naar U gaat mij verlangen, Heer Ps 25III 103 25b 219 Houd mij in leven, wees Gij mijn redding Ps 27 491 27b De Heer is mijn licht en mijn heil Ps 40 40a Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde Ps 42 357 42a Zoals een hert reikhalst naar levend water Ps 51I 51a God, herschep mijn hart Ps 63I 63b God, mijn God, naar U blijf ik zoeken Ps 65 544 372 65 65 De stilte zingt U toe, o Here Ps 67I 548 397 67a Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer Ps 72I 72 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten Ps 72II 72a Voor kleine mensen is Hij bereikbaar Ps 80II 80a God van de heerscharen, richt ons weer op Ps 85 85b Doe ons, Heer, Uw genade aanschouwen Ps 89 89a Wat de Heer genadig verleende Ps 91 202 91b Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God Ps 93 203 93a 240 Koning is onze God (ZZZ andere M) Ps 96I 581 Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte (Gereformeerd Kerkboek 2017 96a) Ps 98 98d Alle einden der aarde aanschouwen het heil Ps 100I 100a Juich voor de Heer, aarde alom Ps 103II 252 103d Barmhartige Heer, genadige God Ps 103III 166 Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden Ps 117 I 117b Halleluja, volkeren, loof de Heer Ps 117II 117 117 Looft, alle volken, looft den Heer Ps 118II 616 313 118 118 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen (RsB str. 1, 5, 6, 10) Ps 118III 302 41 118a Mijn God zijt Gij, U wil ik danken Ps 119 I 119b Een lamp voor mijn voet is Uw woord Ps 119II 625 Een smekeling, zo kom ik tot Uw troon (M GvL 421=Lvdk 487=LB 221; T LB ps 119:64– 66) Ps121II 304 356 Ik sla mijn ogen op naar de bergen Page 2 of 10

GvL LD Rsb LvdK Tt LB Hh ZZZ EL Ps 126 I 43 126a 98 Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap Ps 130 I 130b De Heer is steeds barmhartig Ps 134 647 373 134 134 Gij dienaars aan de Heer gewijd Ps 150I 669 150 150 Looft God, looft Hem overal Ps 150II 664 46 150b 231 Alles wat adem heeft, love de Heer (Tt en LB geven geen doxologie) Ps 150III666 307 Alleluia! Looft God in zijn heiligdom (ook in Dienstboek 139) 151 6 151 Ik zing voor de Heer 154 157b Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade 156 67 158a God zij geloofd 157 750 159a Nu is het woord gezegd 159 365 86 160a Die rechtens God gelijk 164 66 Mijn ziel verheft Gods eer 214 15 God, wij roepen uit de diepte 215 14 God van genade, wees ons genadig 217 300a Heer Jezus, koning en gezalfde Gods 221 299c Heer, ontferm U 231 299c Eer aan God in den hoge 243 609 Brandde ons hart niet 265 339a U komt de lof toe (Mehrtens) 268 339c U komt de lof toe (W. Vogel) 273 340c Ik geloof in God, de almachtige Vader 291 65 404 Heilig, heilig, heilig (Markusmis) 304 blz.37 403a Als wij dan eten van dit brood (tevens: Dienstboek 112) 308 30b Van U wil ik spreken, God 322 296 Laten wij bidden tot God onze Vader 331 408c Agnus Dei 344 116 156 De Levende zegene en behoede u 351 193 God, kom mij te hulp 361 367e 538 319b Heer, onze God (van der Putt) 381 19 304 Zing van de Vader die in den beginne 382 254 302 444 God in de hoog alleen zij eer 383 89 306 235 Ere wie ere toekomt 384 299f Gloria 399 329 393 O Heer God, erbarmend, genadig 403 863 234 663 Al heeft Hij ons verlaten (M LB en LD 864 anders) 404 1012 206 Alleen wie het gegeven is 407 173 556 Alles wat over ons geschreven is Page 3 of 10

GvL LD Rsb LvdK Tt LB Hh ZZZ EL 408 706 Beeld en gelijkenis 409 51 809 413 Blijf niet staren op wat vroeger was 410 609 Brandde ons hart niet 411 871 306 283 Christus die verrezen is 413 872 256 105 651 Christus heeft voor ons geleden (M Rsb en LD anders) 415 1034 44 704 Dankt, dankt nu allen God 416 694 499 Dat wij volstromen met levensadem 417 877 223 650 De aarde is vervuld 418 1040 482 991 De eerste zijn de laatste 419-a 247 686 De geest des heren heeft een 421 369 487 547 De Heer heeft mij gezien en onverwacht 422 714 156 De herdertjes lagen bij nachte (Zangbundel Joh. de Heer 609) 426 789 470 Delf mijn gezicht op, maak mij mooi 427 104 133 460 667 De nacht loopt ten einde 428 207 1001 420 De wijze woorden en het groot vertoon 429 887 311 434 170 632 Dit is de dag die de heer heeft (LD andere T) 430 366 64 Dit lied gaat over Jezus 431 259 208 802 Door de wereld gaat een woord 432 808 261 172 538 39b Een mens te zijn op aarde (Rsb andere M) 433 489 807 62 Een mens te zijn op aarde (T en M verschillen van GvL 432) 434 1066 402 300 769 Eens als de bazuinen klinken (Rsb en LD andere M=GvL 434b) 435 1065 408 54 764 Een zaaier ging uit om te (LB en LD andere M) 439 718 157 129 Er is een Kindeke geboren op aard (v) 436 716 158 134 487 128 Eer zij god in onze dagen 441 263 157 285 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren 443 368 369 788 God die in het begin 444 352 82 God die ons heeft voorzien 446 1082 1 513 God heeft het eerste woord 448 328 Gij die geroepen hebt 'licht' (ook in Dienstboek 66) 449 163 Gij zijt een mensenzoon (LvdK andere M) 450 813 265 148 543 Gij zijt in glans verschenen 451 409 491 607 192 Gij zijt voorbij gegaan (LvdK en LB andere M) 452 162 490 688 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen 453 1098 273 730 Heer herinner U de namen (LD andere M) 455 233 662 Heer komt in deze tijd 456 375 2 275 193 251 Heer onze Heer, Hoe zijt Gij aanwezig (EL andere M) 457 429 107 390 Het brood in de aarde gevonden Page 4 of 10

GvL LD Rsb LvdK Tt LB Hh ZZZ EL 459 728 25 488 Het volk dat wandelt in het duister 460 92 334 Het woord dat ik jou geef (de Keyzer) 462 7 316 Het woord dat u ten leven riep 463 23 447 Het zal zijn in het laatste der tijden 465a 379 490 Hier is een stad gebouwd (Rsb andere M=GvL 465b) 466 34 Hoe ver te gaan 467 457 409 Hoever is de nacht (LB geeft M driestemmig, ZZZ geeft ook een tweede M) 469 144 391 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak (Tt andere M) 470 63 340d Ik geloof in de levende God (LB en Dienstboek 65 andere M) 473 205 942 279 Ik sta voor U in leegte en gemis (M = GvL 119II, 570) 474 999 427 Ik zal in mijn huis niet wonen 475 683 151 139 488 In den beginne was het Woord, God die (Tt en LD andere MM, LB andere T) 476 421 808 In diepe nacht ben ik gegaan 478 1124 47 531 Jezus die langs het water liep 479 166 526 Juich voor de Koning vd joden 480 174 Jij bent de god die mij gegeven is (ZZZ andere M) 481 422 176 Jij die voor alle namen wijkt 482 238 669 Kom o Geest des Heren 483 941 239 360 Kom schepper geest daal tot ons neer 484 216 443 Komen ooit voeten gevleugeld (M=LvdK 434, LB 868 Lof zij de Heer, de almachtige…) 485 735 122 433 Kom tot ons, de wereld wacht 486 160 160 489 693 Komt ons in diepe nacht ter ore 487 410 46 456a Kwam van Godswege (LvdK andere M=LB 456b) 489 118 601 220 Licht dat ons aanstoot in de morgen 490 983 Lieve boetseerder 491 255 55 Looft de Heer, al wat gemaakt is 494 94 827 Mensen wij zijn geroepen (mel. Ps 12 LB) 495 822 184 547 Met de boom des levens 496 824 282 359 566 Midden in de dood (Rsb andere M=GvL 496a & LD 825) 497 740 163 486 106 Midden in de winternacht 499 785 Mijn volk, wat heb ik u gedaan (Dienstboek 132; LD andere M) 500 644 Naam van Jezus, nu verheven 501 389 80 961 553 Niemand leeft voor zichzelf 502 382 161 Neemt Gods woord met hart en mond 503 430 325 321 592 Niet als een storm, als een vloed 505 689 107 124 444 Nu daagt het in het oosten 506 857 209 628 Nu moet gij allen vrolijk zijn Page 5 of 10

GvL LD Rsb LvdK Tt LB Hh ZZZ EL 507 1017 413 191 179 Nu nog met halve woorden, hier en daar 508 739 165 145 476 Nu zijt wellekome 509a 151 826 O Christus, woord der eeuwigheid (andere M: GvL 509b, Rsb 111) 509b >509a 511 790 183 576a/b O hoofd vol bloed en wonden (M LB 576a = LvdK 183; de andere MM vertonen kleine variaties) 512 692 125 O kom, o kom, Immanuel 513 162 Omdat Hij niet ver wou zijn 518 860 210 630 Sta op! Een morgen ongedacht 519 428 101 828 594 Stem als een zee van mensen 521 912 228 661 Ten hemel opgevaren is 522 959b Ten paradijze (In paradisum; LB licht gewijzigde tekst) 526 254 63 Toen Jezus was gekomen (Rsb: diverse melodieën, maar niet die uit Tt en GvL) 527 47 845 53 Tijd van vloek en tijd van zegen (M=Ps 86 LB/LvdK en Tt, maar dan een toon lager, LB en ZZZ andere M) 529 407 19 130a Uit angst en nood stijgt mijn gebed 530 392 161 527 Uit uw hemel zonder grenzen (LB/LvdK andere M) 531 414 465 Uit vuur en ijzer, zuur en zout 532 919 315 634 200 132 U zij de glorie, opgestane Heer (LB andere T) 533 155 140 494 Vanwaar zijt Gij gekomen 534 1181 98 450 Verblijdt u in de Heer te allen tijd 535 924 404 Verdoofd en schamper van gemis (LB/ZZZ andere M) 537 109 130 Verheft uw hart, weest welgemoed 538 848a 437 834 Vernieuw gij mij, o eeuwig licht (kan ook gezongen op de M van Ps 134 LvdK) 539 299 727 Voor alle heil’gen in de heerlijkheid 540 1189 132 453 Wachters van de tijd 541 411 181 689 Wat altijd is geweest 545 1200 108 Weest niet verbaasd als u de wereld haat 547 896 Wie heeft zijn geld verloren 549 1135 394 411 708 Wilhelmus van Nassouwe 550 1210 414 Wilt heden nu treden voor God, den Here 551 115 419 120 Wonen overal nergens thuis 552 367 Wij bidden u Gods zegen toe 553 425 217 407a 307 Wij die met eigen ogen (M LvdK 174: Ik wil mij gaan vertroosten; alternatief: M Wilhelmus) 554 4 Wij eten weer het bitter brood 556 164 746 138 477 142 Wij komen tezamen (LvdK, LB en Hh andere T: Komt allen tezamen) Page 6 of 10

GvL LD Rsb LvdK Tt LB Hh ZZZ EL 557 783 564b 120 Wij roemen in ’t kruis 559 27 Zeven maal, zeven maal 560 1214 70 57 383 Zeven was voldoende 561 580 396 37 96a Zing een nieuw lied, alle landen (T Ps 96) 562 962 398 434 868 Zingt God de Heer, de almachtige koning (alle bundels behalve GvL geven de M van GvL 484 Komen ooit voeten gevleugeld; LvdK en LB andere T: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere) 563 963 174 652 Zing jubilate voor de Heer 564 747 225 655 Zingt voor de Heer een nieuw gezang 567a 401 488b 981 Zolang er mensen zijn op aarde 567b 488a Zolang er mensen zijn op aarde 568 404 10 276 110 Zomaar een dak boven wat hoofden 569 267 146 537 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft 570 120 221 442 372a 242 Zo vriendelijk en veilig als het licht (M=GvL 119II, 421, 616; ZZZ 372b andere M) 572 31 763 Zij zullen de wereld bewonen 573 432 Zij die stom zijn, ver heen, koud, steen in steen (M LB 47) 574 1006 479 978 Aan U behoort, o Heer der heren (LB en LvdK hebben een andere M dan GvL) 577 352 Alle denkbare en ondenkbare levende zielen 578 1017 129 452 Als tussen licht en donker 580 1022 84B 86 Bekleedt u met de nieuwe mens (EL 86 en LB 84A andere M) 581 1023 392 247 Blijf mij nabij wanneer het duister (LD 1024 andere T) 585 817a 362 De eerste uit de doden (LD M Ik wil mij gaan vertroosten) 587 971 406 27 27 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan (LB heeft een andere M dan GvL, Rsb en LvdK) 590 1046 103 De heiligen ons voorgegaan 591 49 608 456 48 De steppe zal bloeien 592 251 De wereld is gewonnen 593 20 322 602 Die chaos schiep tot mensenland 594 345 Die mij droeg op adelaarsvleugels (ZZZ andere M) 598 154 Driewerf een gloria 600 70 158b 378 Een schoot van ontferming is onze God 603 984 447 Gezegend die de wereld schept (LB andere M) 604 403b Gezegend zijt Gij levende God 608 203 920 Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild (ZZZ andere M) 609 898 72 255 Gij volgt ons uit Jeruzalem (LB andere M) 611 142 Heer, hoe zijt Gij gekomen 612 1107 328 314 Here Jezus om uw woord Page 7 of 10

GvL LD Rsb LvdK Tt LB Hh ZZZ EL 613 52 548 Het heeft de Heilige behaagd (Tt en LB andere, onderling verschillende MM) 614 982 353 565 Het hoogste woord daalt uit het licht (LvdK andere M) 616 113 362 98 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát (M=GvL 119II, 421, 570) 617 135 481 138 Hoor de eng’len zing d’Heer 618 28 323 614 Hoor. Maar ik kan niet horen 621 381 656 Ik ben de wijnstok 622 77 629 Ik ben in mijn hof gekomen 623 113 Ik zag een troon 624 734 150 488 In den beginne was het woord (M LB/LvdK/LD = M LB/LvdK Ps 134) 625 98 780 In de schoot van mijn moeder geweven 626 99 354 Jouw leven staat aan het begin 627 491 689 Kind ons geboren, zoon ons gegeven 628a 242 672 Komt laat ons deze dag (GvL 628b ander M) 629 409 864 Laat ons de Heer lofzingen 631 108 642 Neem en eet met elkaar 632 596 Ontwaak, gij die slaapt, sta op uit de dood 633 134 673 Scheur toch de wolken weg en kom 635 212 Te doen gerechtigheid 637 173 Uit het duister hier gekomen 639 192 773 466 Van grond en vuur zult Gij ons maken 640 6 326 Van ver, van oudsher aangereikt 641 188 731 Vergeet niet hoe wij heten 642 152 492 Verschenen is de mildheid 643 107 Vol van verwachting zijn wij gekomen 644 168 647 170 Voor mensen die naamloos 645 1185 124 254 Vriendelijk licht, dat heel de dag 646 75 324 Wat vrolijk over U geschreven staat 647 13 295 313 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven 650 925 514 Wek mijn zachtheid weer (LB zelfde M als GvL en ZZZ, maar 1 noot hoger gezet) 652 95 Wie is die God die eeuwig leeft 651 574 36 91a 17 Wie in de schaduw Gods mag wonen (T naar Ps 91; M Ps 118 Lb; LB: herziene, genderneutrale T) 656 301 713 Wij moeten Gode zingen 659 53 811 373 Zoals een moeder zorgt 835 959a In paradisum (LB 959b: vert. T op zelfde M) 845 615 Victimae paschali laudes (LB 615 geeft ook een op dezelfde M zingbare vert.) 894 66 285 1010 Geef vrede Heer, geef vrede (LD andere M) Page 8 of 10

GvL LD Rsb LvdK Tt LB Hh ZZZ EL 394 Bonum est confidere in Domino (Taizé) 544 398 O Lord, hear my prayer (Taizé) 122 663 109 Al wie dolend in het donker (M Once in Royal David’s City; Petrus & Paulusbundel 170) 134 697 259 Gloria, gloria, in excelsis Deo (canon) (Taizé) (Dienstboek 26) 490 670 268 Magnificat, magnificat (Taizé) 161 173 Jésus le Christ (Taizé) 501 Vrede van God Onze Vader (Maak alles nieuw) (Jan Duin) T en M: https://www.kinderwoorddienst.nl/jaara/negenentwintigste-zondag-door-het-jaar-a/extras/onze-vader-maak-alles-nieuw.html Page 10 of 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=

window.addEventListener("load", function(){ window.cookieconsent.initialise({ "palette": { "popup": { "background": "#000" }, "button": { "background": "#f1d600" } }, "position": "bottom-left", "content": { "message": "Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.", "dismiss": "Ik begrijp het", "link": "Lees meer ", "href": "http://www.oecumene.nl/vereniging/privacy-policy" } })});