Overeen 2003 8

1 Overeen, nr. 8, oktober 2003 katholieke vereniging voor oecumene athanasius en willibrord selijke gemeente en geeft veel ruimte aan verscheidenheid. Na 12 december treedt een overgangs- fase in die duurt tot 1 mei 2004. Op die datum treedt het verenigingsbesluit officieel in werking. Niet iedereen is het overigens eens met de nieuwe kerkorde en de vereniging. Mogelijk zullen plaat- selijke kerkgemeenschappen zelfstandig verder gaan, of aansluiting zoeken bij andere kerken. De Protestantse Kerk in Nederland verenigt nog lang niet alle reformatorische kerken en denominaties. De komende maanden zullen dus bui- tengewoon spannend zijn. Geleefde oecumene Hoewel het SoW proces een zaak is van kerken uit de Reformatie, kan het de andere kerken en christenen niet onver- schillig laten. De SoW kerken zijn een belangrijke steunpilaar van de oecu- menische beweging in ons land. In de oecumenische beweging ontmoeten we elkaar als broeders en zusters in Chris- tus. Vriendschappen, gemengde huwelij- ken en de vele hartelijke contacten tussen pastores, theologen en kerklei- ders hebben de banden tussen de kerken versterkt. In de geleefde oecumene zijn we betrok- ken bij elkaars wel en wee. Het motto voor de viering van deze Willibrordzon- dag, Leven uit dezelfde bron, sluit daar, onder verwijzing naar de ene doop, bij aan. Het sacrament van het doopsel is in de katholieke visie het teken dat ons door Christus verbindt met andere christe- nen en kerken. We mogen en kunnen dat in ons leven op vele manier zichtbaar ma- ken, terwijl we samen verder trekken op de oecumenische weg. De weg naar eenheid De SoW kerken hebben vast- houdend ge- werkt aan hun idealen en overtuigingen op het gebied van de oecumene. lees verder op p. 8 De Samen op Weg kerken staan aan de vooravond van hun besluit tot vereniging in de Protestantse Kerk in Nederland. Op 12 december zullen de hervormde, gereformeerde en luther- se synode definitief besluiten tot de vereniging van hun kerken. Een pro- ces van meer dan veertig jaar komt daarmee tot voltooiing. De Katholieke Vereniging voor Oecumene roept katholieken in ons land op om op Willibrordzondag, de zondag voor de oecumene, in de voorbede om Gods zegen te bidden voor de Protestantse Kerk in Nederland. Het proces dat de Samen op Weg kerken (SoW) op Pinksteren 1961 zijn begonnen, is het belangrijkste en meest omvattende oecumenische proces in ons land. Het begon als initiatief van achttien bevlogen hervormde en gere- formeerde predikanten, die de gemeen- ten opriepen hun gescheidenheid te overwinnen. Samen op Weg groeide uit tot een mega-operatie, waarbij drie reformatorische kerken op alle niveaus betrokken waren, van gemeentelid tot synodevoorzitter en van kerkenraad tot synode. In de loop der jaren verloor proces veel van haar glans en uitstraling. Dat was waarschijnlijk onvermijdelijk. In het proces naar de vereniging van de kerken kwamen allerlei moeilijke vragen rond zeggenschap en beheer van bezittingen en over identiteit en waarheid aan de orde. Deze zijn in een langdurig en zorgvuldig proces, de procedures van de kerken respecterend, behandeld. Met vasthoudendheid en veel geduld hebben de SoW kerken dit hele proces doorlopen. Een nieuwe kerkorde, ordi- nanties en regelingen vormen de basis voor het functioneren van de Protestant- se Kerk in Nederland. De kerkorde gaat uit van de zelfstandigheid van de plaat- Meer informatie over Willibrordzondag op www.oecumene.nl . Leven uit dezelfde Bron it dezelfde Bro Willibrordzondag 9/11/03 De jaarvergadering van de vereniging op 7 november staat ’s middags in het teken van de eenwording van de SoW kerken: Groeien naar eenheid. Omgaan met ver- schillen (p. 8). Geef u op! T 073 6136471 E secretariaat@oecumene.nl . Bestel liturgische suggesties , posters en gebedsprentjes voor Willibrordzondag. Steun het werk voor de oecumene en maak een gift over op girorekening 801919 t.n.v. de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=