Overeen 2019-43

1 • september 2019 ‘Uit liefde voor God’ Gedachten over hedendaags martelaarschap bij een mozaïek door Leo van Leijsen Inhoudsopgave S E P T E MB E R 2019 Oecumene van het bloed Deze bloedgetuigen die de laatste ja- ren zijn gestorven omwille van hun christelijke geloof vinden we in alle kerken. Het gaat hierbij over ortho- doxen, protestanten, pinksterchriste- nen en katholieken. Het gaat om een “gemeenschappelijk martyrologium” (het martyrologium is oorspronkelijk het boek met de namenlijsten van de heilige martelaren), zoals paus Johan- nes Paulus II al in 1995 schreef in zijn encycliek over de oecumene, Ut unum sint – ‘Opdat zij één zijn’: “In een theocentrische visie hebben wij christenen reeds een gemeenschappe- lijk Martyrologium. Dit bevat ook de martelaren van onze eeuw, talrijker dan men zou denken, en het laat zien hoe op een diep niveau God de gemeenschap onder de gedoopten bewaart in de hoogste eis van het geloof, die zij lieten zien in het offer van hun leven. (Vgl. JOHANNES PAU- LUS II, Apost. Brief Tertio Millennio Adveniente (10 november 1994), 37: AAS 87 (1995), 29-30. ) Het feit dat men kan sterven voor het geloof toont aan dat andere eisen van het geloof ook kunnen worden beantwoord. Ik heb al opgemerkt – met diepe vreug- de – hoe er een onvolmaakte maar echte gemeenschap is bewaard en aan het groeien is op veel niveaus van het kerkelijk leven. Ik voeg er nu aan toe dat deze gemeenschap reeds volmaakt is in wat we allemaal beschouwen als het hoogtepunt van het christelijk leven, het martelaarschap, de waar- achtigste gemeenschap die mogelijk is met Christus die zijn Bloed vergoot, en die door dit offer hen die eens ver weg waren, nabij brengt (vgl. Ef 2,12)” (Ut unum sint 84). En de huidige paus Franciscus gebruikt vaak de uitdrukking ‘oecu- mene van het bloed’. Degenen die doden in odium fidei , ‘uit haat van het geloof’ maken zich niet druk tot welke christelijke denominatie hun slachtoffers behoren; alleen hun christen-zijn telt. In het martelaar- schap, ook dat van nu, komen het ‘uit liefde voor God’ en ‘uit haat van het geloof’ tot een dodelijke clash. Mozaïek Nu hadden we voor de poster van de- ze Willibrordzondag onder het motto van ‘Uit liefde voor God’ kunnen kie- zen voor bij voorbeeld een afbeelding van de altaar-ruimte van de Syrisch- katholieke kerk in Arnhem met de twee portretten van de priester-mar- telaren. Maar we hebben gekozen voor een andere altaar-ruimte, de kleurrijke apsis uit de twaalfde eeuw van de middeleeuwse San Clemente- kerk te Rome. Waarom is dit mooie mozaïek toepasselijk voor het thema van Willibrordzondag 2019 en voor n Pag. 1-2 Leo van Leijsen schreef aan de hand van de pos- ter voor Willibrordzondag een meditatieve tekst over het thema ‘Uit liefde voor God’. n Pag. 3 Over het thema volhar- ding is in de kerkgeschie- denis veel te doen geweest. Sjaak van ’t Kruis legt uit wat volhar- ding en Gods trouw met elkaar te maken hebben n Pag. 4 Tradities hebben meer waarde dan wij ons vaak realiseren. Marcel Sarot geeft vier rede- nen om tradities trouw te blijven n Pag. 5 Vijf jaar na de brute moord op p. Frans van der Lugt sj. verscheen de bundel Wie ben jij, o Liefde. Geert van Dartel las het boek en schreef een recensie n Pag. 6-7 Geert van Dartel kijkt terug op zijn 25-jarig dienstverband bij de Sint Willbrord Vereniging en de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Oecumene heeft perma- nente zorg en aandacht nodig. n Pag. 8 Agenda – uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering en de viering van het 25-jarig dienstjubileum van Geert van Dartel Als ik in de Syrisch-katholieke kerk van Arnhem kom, valt me telkens iets op. Dat zijn de foto’s van twee priesters, omgekomen bij een van de bomaanslagen op kerken in Irak. Hun levensgrote portretten hangen bij het begin van de altaar-ruimte aan de muur. ‘Zij zijn een geloofsgemeen- schap met hedendaagse martelaren’, realiseer ik mij dan.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=