Overeen 2018-41

1 • september 2018 De Wereldraad van Kerken volhardt al jaren in zijn inzet voor gerechtig- heid en vrede, maar heeft allang niet meer de volle aandacht van interna- tionale media. De komst van paus Franciscus naar Genève bracht daar even verandering in. De internationa- le pers was er voor uitgelopen. Ook de Nederlandse media berichtten uit- voerig over dit bezoek. In de com- mentaren wordt de paus geprezen omwille van zijn eenvoud en vrien- delijkheid. Hij kwam niet als een trot- se kerkleider, maar als pelgrim op zoek naar eenheid en vrede. Homilie In twee toespraken zette paus Franciscus zijn visie op het doel en de weg van de oecumenische bewe- ging uiteen. In de homilie tijdens de oecumenische dienst in de kapel van de Wereldraad sprak hij over een pas- sage uit de Galatenbrief van Paulus (Gal. 5,13-26). Een goed aankno- pingspunt om dieper in te gaan op het motto van de viering van 70 jaar Wereldraad van Kerken: Samen wan- delen, bidden en werken . Paulus roept de gemeente op om te leven volgens de Geest en niet toe te geven aan de zondige natuur die tegen de Geest in gaat. Hij past dit gegeven toe op de oecumenische pelgrimstocht en ver- heldert wat ‘Wandelen in de Geest’ voor de oecumene betekent. Het is een rijke tekst die moeilijk samen te vatten is. 1 De paus reflecteert in deze homilie op de betekenis van het op weg gaan en op de relatie tussen Geest en vrijheid. Op weg gaan is een Bijbels thema. Voor christenen is Jezus Christus de weg. Daarin ligt de eerste belangrijke verbinding die uit deze homilie oplicht: als christenen zijn wij geroepen om dezelfde weg te bewandelen. En dat vraagt om voort- durende bekering en vernieuwing van onze wijze van denken, opdat het overeenstemt met een leven, geleid door de Geest. Dat is iets heel anders dan de vrijheid om te doen wat je wilt. Verwijzend naar Paulus’ kritiek op de zondige natuur leverde paus Franciscus kritiek op de wereld- se gezindheid die gedomineerd wordt door eigenbelang en consump- tisme. Wandelen in de Geest onder- scheidt zich door een geesteshou- ding van dienstbaarheid en verge- vingsgezindheid en de weigering om mee te gaan in de wervelwind van september 2018 Het eendaagse bezoek van paus Franciscus op 21 juni aan Genève was een opsteker voor de Wereldraad van Kerken en de oecumeni- sche beweging in het algemeen. Tegen alle trends van toenemen- de tegenstellingen en verdeeldheid in de wereld van vandaag in, bevestigde paus Franciscus de verbondenheid en de gezamenlijke missie van de christelijke kerken. Paus Franciscus werd hartelijk verwelkomd door de leiders van de Wereldraad, dr. Olav Fykse Tveit en dr. Agnes Abuom. Paus Franciscus vuurt oecumenische beweging aan door Geert van Dartel Inhoudsopgave n Pag. 1-2 Paus Franciscus ging naar Genève voor een ontmoeting met de jubile- rende Wereldraad van Kerken om de oecumenische beweging een hart onder de riem te steken. Geert van Dartel bericht erover. n Pag. 3 De Oud-katholieke Kerk is vanaf het begin lid van de Wereldraad. Mgr. Joris Vercammen legt uit wat de inbreng van de Oud-katholieke Kerk in de Wereldraad is. n Pag. 4 De Nederlandse theoloog Willem Visser ’t Hooft stond aan de wieg van de Wereldraad. De Protestantse Kerk is daar fier op en wil van harte een oecumenische kerk zijn, schrijft scriba René de Reuver n Pag. 5 Ook orthodoxen waren van meet af aan bij de Wereldraad betrok- ken. Maar het is een spannings- volle verhouding. v. Hildo Bos legt uit waarom. n Pag. 6 Dit voorjaar verscheen het lang verwachte Handboek Oosters Christendom. Volgens Leo van Leijsen is het een goede gids voor een diepgaande kennisma- king met de rijke tradities van het Oosters christendom. n Pag. 7 De protestantse kerken in Nederland herdenken dit jaar de Dordtse Synode van 1618-1619 met een Nationale Synode waar- voor alle protestantse stromingen zijn uitgenodigd. Mgr. G. de Korte belicht de betekenis van deze dynamische herdenking. n Pag. 8 Er staan twee spannende confe- renties op de agenda van de ver- eniging. In november over het herstel van kerkgemeenschap, in februari over Dordt en Franciscus. Meld u tijdig aan! 1 De volledige documentatie van het bezoek van paus Franciscus aan Genève is te vinden op de website van het Vaticaan: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/day.dir.html/2018/6/21.html

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=