Overeen 2017-39

8 • september 2017 B e z o e k o n z e w e b s i t e o p : w w w . o e c u m e n e . n l Colofon Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Leden, donateurs en parochies ontvangen het blad twee maal per jaar. Redactie: Geert van Dartel, Mirella van Herp, Leo van Leijsen Vormgeving: VANDARTEL , Oss Drukwerk: Laumé Mediapartners Emmaplein 19 D 5211 VZ ’s-Hertogenbosch T : 073–7370026 E : secretariaat@oecumene.nl Internet: www.oecumene.nl IBAN : NL73 INGB0001087628 IBAN : NL97 INGB0000801919 ISSN : 1568-2862 Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord Agenda Algemene Ledenvergadering In de ochtend van 3 november 2017 wordt van 10.30 tot 12.30 in de Grote Kerk van ‘s-Hertogenbosch de algeme- ne ledenvergadering gehouden. Op deze vergadering worden de jaarstuk- ken (algemeen jaarverslag 2016-2017, de jaarrekening 2016, begroting 2018) gepresenteerd en vastgesteld. Locatie: Grote Kerk, Kerkstraat 20 ’s-Hertogenbosch, 3 november 2017, 10.30 – 12.30 uur Opgave vooraf via secretariaat@oecu- mene.nl Oecumenische balans van het Reformatiejaar De herdenking van de Reformatie in 2017 werd vooraf gezien als een kans voor de oecumene. Aan het einde van het Reformatiejaar willen we de balans opmaken van de oecumenische beteke- nis van dit herdenkingsjaar en vooruit- kijken naar de doorwerking. Is het internationaal en in ons land gelukt deze herdenking oecumenisch gestalte te geven? Zijn katholieken en prote- stanten (Lutheranen en gereformeer- den, vrije kerken) daardoor nader tot elkaar gekomen? Is de herdenking een Christusfeest geworden, zoals belang- rijke kerkleiders gehoopt en uitgespro- ken hebben? Wat heeft de gezamenlij- ke herdenking voor de nabije toekomst aan kansen, uitdagingen en vragen opgeleverd? Sprekers op deze middag zijn dr. Margriet Gosker, coördinator van de PKN voor de herdenking van de Reformatie en dr. Dick Akerboom, katholiek theoloog en Lutherkenner. De middag wordt geleid door drs. Fokke Wouda Locatie: Grote Kerk, Kerkstraat 20 ’s-Hertogenbosch, 3 november 2017, 13.30 – 17.00 uur Opgave vooraf via secretariaat@oecu- mene.nl Gevraagde bijdrage voor deel- name: € 7,50. Vespers voor de Eenheid in H. Bonaventurakerk in Woerden Op initiatief van Mgr. dr. Hans van den Hende, bisschop-referent voor oecume- ne is er op 5 november ’s middags een oecumenische ontmoeting in de H. Bonaventurakerk in Woerden. De bij- eenkomst begint met het bidden van de vespers waarna er gelegenheid is voor ontmoeting. Deze oecumenische samenkomst wordt gehouden in aan- sluiting op de dienst ter herdenking van 500 jaar Reformatie die op 31 okto- ber 2017 door de Protestantse Kerk wordt gehouden in de Domkerk van Utrecht. We hopen op een goede opkomst uit alle bisdommen en uit andere kerken. Locatie: H. Bonaventurakerk, Rijnstraat 60 in Woerden. Het uitgestelde dispuut – Luthers stellingen herlezen Aan de vooravond van het vijfde eeuwfeest van de Reformatie, wil de Tilburg School of Catholic Theology zich graag buigen over een van de meest invloedrijke documenten uit de zestiende eeuw: Luthers 95 stellingen. Het doel van deze namiddag is dubbel: enerzijds tonen we graag aandacht voor de historische context en achtergrond van deze aan- zet tot hervorming. Daarnaast wordt ingezet op de actuele situatie van de kerken: vertrekkend van de gedachte dat Luthers initiatief gericht was op het voeren van een dispuut over de stellingen plaatsen we ons nu, vijfhonderd jaar later, in de aloude tradi- tie van de disputationes de quodlibet en nodigen we uit de protestantse en de katholieke traditie tel- kens een theoloog en een kerkleider uit om een aantal stellingen te herlezen, te becommentariëren en het open debat aan te gaan over de actuele waarde van deze destijds uitdagende stellingen. Referaat van prof. dr. Christoph Burger over de stellingen van Maarten Luther en theologisch dispuut over de betekenis van de stellingen voor onze tijd m.m.v. prof. dr. Marcel Poorthuis, prof. dr. Bram van de Beek, mgr. dr. Hans van den Hende en dr. René de Reuver. Locatie: Bonifaciushuis, Nieuwe Gracht 61 Utrecht, 26 oktober 2016, 14.00 – 17.00 uur Wij verzoeken u in verband met de capaciteit van de zaal om u aan te melden vóór 13 oktober 2017 via bureautst@uvt.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=