Overeen 2017-38

8 • april 2017 B e z o e k o n z e w e b s i t e o p : w w w . o e c u m e n e . n l Colofon Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Leden, donateurs en parochies ontvangen het blad twee maal per jaar. Redactie: Geert van Dartel, Mirella van Herp, Leo van Leijsen Vormgeving: vandartel , Oss Drukwerk: Van Stiphout, Helmond Emmaplein 19 D 5211 vz ’s-Hertogenbosch t : 073–7370026 e : secretariaat@oecumene.nl Internet: www.oecumene.nl iban : NL73 INGB0001087628 iban : NL97 INGB0000801919 issn : 1568-2862 Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord Erasmus Oecumenicus – In vrijheid op zoek naar de bronnen van het geloof icoon aandacht te geven. (van de Kersticoon tot de Paasicoon). Vraag naar God opnieuw Wat is de oecumenische kracht van iconen? Iconen zijn meer dan educa- tieve afbeeldingen bij Bijbelse verha- len. Ze kunnen een rol spelen in de relatie tussen God en mens. Ze bren- gen God dichterbij; als vensters op het oneindige. Het gaat hier om de gedachte dat in de verbeelding van de icoon iets van buiten over je komt, een macht, een openbaring. Iconen kunnen ons meenemen en met elkaar in gesprek brengen rond de vraag naar God. Naast de religieu- ze betekenis van de icoon kunnen we ook de esthetische betekenis onderscheiden. In 1982 publiceerde de vrijzinnige theoloog dr. Hoender- daal een boeiend boekje met de titel: “Het esthetische - een weg tot ge- loof?” Hij zegt daarin, dat de verbin- ding tussen de esthetische ervaring en de geloofservaring geen noodza- kelijke is. Maar, zo zegt hij , “het esthe- tische wordt een vriend van het geloof, als het ervaren wordt in zijn verband met de waarheid omtrent leven en wereld.” De komende Zondag voor de Oosterse kerken staat de beteke- nis van iconen centraal. Het behoort tot kracht van iconen God en men- sen met elkaar in gesprek te brengen in de ruimte van de Geest. Zo’n ont- moeting in de taal van de verbeel- ding heeft scheppende betekenis: “Ik heb jouw gezicht gezien als het zien van Gods gezicht.” (Ex. 33, 10 ) en brengt de vraag van ’de huidige dolle mens’, ”Ik zoek God”, weer vol- uit in de aandacht. £ Ds. Siets Nieuwenhuizen is em. pre- dikant van de protestantse gemeente in Oosterhout Vervolg pagina 6 In de aanloop naar de Reformatie speelde Erasmus een belangrijke rol. In de Lof der Zotheid (1511), geschreven na een verblijf in Engeland bij zijn vriend Thomas More, legde hij de vinger op de schijnheiligheid en de misstanden in de kerk van zijn tijd. Voor de intellectuele elite van zijn tijd was hij een baken van hoop op ver- nieuwing. Hij streefde naar de synthese van het Evangelie en de antieke beschaving en was de grondlegger van het evangelisch humanisme. Een van zijn belang- rijkste werken was zijn uitgave van het Nieuwe Testament in het Grieks, het Novum Instrumentum (1516). Naar aanleiding van de uitgave van het Novum Instrumentum vond in maart 2016 in Museum Gouda een symposium plaats over de betekenis van Erasmus voor geestelijke vrijheid en ver- nieuwing. Drie thema’s kwamen aan de orde: Erasmus’ betekenis voor de Bijbelse hermeneutiek, de beeldvorming van Erasmus bij katholieken, protestanten en humanisten en de vraag in hoe- verre Erasmus ook vandaag een inspiratiebron is voor geestelijke vrijheid en vernieuwing. In Erasmus Oecumenicus vindt u de bijdragen aan dit symposium van mgr. Aldo Cavalli, Gerard de Kleijn, Herman Pleij, Jan Krans, Peter Nissen, Ger Groot en Rob van Uden. ISBN 978 90 5625 472 8 Omvang 136 blz. waarvan 16 blz. kleurillustraties Prijs € 15,50 ex porto te bestellen via: secretariaat@oecumene.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=