Overeen 2012-29

D e keuze van het thema van dezeWillibrordzondag werd ingegeven door de betrokkenheid van onze vereniging bij het initiatief Refo500. Refo500 heeft tot doel om op een eigentijdse manier het belang van de Reformatie voor het voetlicht te brengen. Het is bijzonder dat we als katholieke organisatie betrokken zijn bij een initiatief dat geënt is op de periode waarin de communio van de Kerk in het Westen verbroken werd. Hebben katholieken in 2017, het jaar waarin Luther de 95 stellingen aan de slotkerk vanWittenberg sloeg, wel iets te vieren? Niet als we de relaties tussen katholieken, protestanten en orthodoxen vanuit de tegenstellingen en verschillen blijven benaderen. Dat is ook niet meer houdbaar, want de wederzijdse veroordelingen en uitsluitingen (anatema sit) uit de 16 e eeuw hebben dankzij de oecumenische beweging plaats gemaakt voor een besef van verbondenheid en samenwerking. In Duitsland heeft een dialoogcommissie van Lutheranen en katholieken een traject uitgezet naar een gezamenlijke herdenking van de Reformatie met een document onder de titel ‘Van conflict naar gemeenschap’. Iets dergelijks kan bij ons ook op gang komen. Onze vereniging wil dat proces inzetten met het motto ‘Elkaar tot zegen’. In dit nummer van Overeen willen we duidelijk maken wat dit thema concreet betekent: in de Bijbel en in de relatie tussen de verschillende kerken en tradities maar ook in de samenleving. Gods zegen is een krachtbron die toekomst schept en vernieuwt. Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst. De kerken gaan zelf door een dal heen. Laat de zorgen plaats maken voor hoop, houdt Mgr. De Korte ons voor in zijn beschouwing. Een tijd van crisis is ook tijd van kansen. En die zijn er ook nu als we er voor open staan en op weg durven gaan met Gods zegen en elkaar tot zegen. 1 • najaar 2012 Inhoudsopgave najaar 2012 Pag. 1-2 Willibrorodzondag 2012. Kerken en christenen zijn geroepen elkaar tot zegen te zijn. Leo van Leijsen legt uit wat ‘zegenen’ in de boe- ken van het Oude en Nieuwe Testament betekent: de zegen van God werkt door in de relaties tussen mensen en keert in de lofprijzing terug naar God. Pag. 3 Laat bezorgdheid plaatsma- ken voor hoop. Mgr. Gerard de Korte legt uit hoe katholieken en prote- stanten elkaar theologisch, spiritueel en praktisch in de kracht van de Geest binnen en buiten de muren van de Kerk tot zegen kunnen zijn. Pag. 4 Volgens v. Hildo Bos hebben de grote kerkelijke tradities elkaar steeds verrijkt. De mooi- ste orthodoxe boeken zijn ont- staan in de dialoog met andere tradities. Specifiek voor de orthodoxie is de verticale gerichtheid. Pag. 5 Om elkaar tot zegen te zijn, moeten we op zoek gaan naar elkaar. Het begint met toewen- ding en elkaar de hand reiken. Ds Sophie Bloemert geeft voor- beelden uit het dagelijks leven. Pag. 6 6 oktober naar het Malieveld. Kees Slijkerman is lid van de stuurgroep die de landelijke manifestatie ‘Wij kiezen voor eenheid’ in Den Haag organiseert. ‘Samen mogen we kerk zijn. We willen een verbond sluiten met elkaar door elkaar de hand te reiken.’ Pag. 7 Paus Benedictus heeft 50 jaar na Vaticanum II een Jaar van Geloof afgekondigd. Kees van Vliet licht het initia- tief toe en wijst op de oecu- menische kansen en uitdagingen. Pag. 8 Agenda: Algemene Ledenvergaderingp; sympo- sia over de oecumenische betrekkingen tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Oud-katholieke Kerken en tussen Rome en Moskou; Debatavonden in kader Refo500. Willibrordzondag 2012 Elkaar tot zegen

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=