Overeen 2011-27

1 • september 2011 Een rijke oogst de vruchten van de oecumenische dialoog Willibrordzondag 2011 Inhoudsopgave september 2011 O p 16 juni jl. vond op initiatief van de vereniging en in samenwerking met de katho- lieke en protestantse theologische faculteiten aan de Universiteit van Utrecht een symposium plaats. 2 Katholieke en protestantse theologen uit Nederland en Vlaanderen hielden de resultaten van deze rooms-katho- lieke evaluatie van veertig jaar oecu- mene tegen het licht. Er viel bewon- dering en instemming te beluisteren over het feit dat de katholieke kerk tot een dergelijke consistente evalu- atie van de oecumenische dialogen in staat is. Het daagt de andere kerk- families uit om ook een evaluatie van de resultaten van de oecumene op schrift te stellen. Maar er klonk ook kritiek. Is de oogst niet te beschei- den? En wat moet je met zo’n boek? Weliswaar is aan het slot een agenda voor het gesprek tussen de kerken in de toekomst uitgezet, maar het boek bevat geen handreikingen voor de praktische oecumene. Actualisering De vraag die na het symposium over- blijft is, wat we doen met de vruchten van de oecumenische dialogen? De oogst mag rijk zijn, een oogst die niet genuttigd wordt, gaat rotten, zei één van de sprekers van het symposium. Lutherkenner Dick Akerboom legde de vinger op de wonde plek: de over- eenkomst over de rechtvaardigings- leer van 1999 is prachtig, maar blijft een zaak van specialisten. Waar het op aan komt is dat de kerken in hun ver- kondiging de Bijbelse boodschap van de rechtvaardiging vertalen in woor- den die relevant zijn voor mensen van vandaag en die aansluiten bij hun Pag. 1-2 Een rijke oogst Willibrordzondag gaat over de rijke oogst van de oecu- menische dialogen en de mogelijkheden voor de prak- tische oecumene Pag. 3 Checklist Convenanten zijn een nieuw instrument om de plaatselijke oecumene te verankeren. Klaas van der Kamp, secreta- ris van de Raad van Kerken, licht de betekenis toe. Pag. 4 Netwerk en communicatie Op de ledenvergadering wordt het nieuwe beleids- plan gepresenteerd. Netwerk en communicatie zijn de kernwoorden. Pag. 5 Nieuwe penningmeester De nieuwe penningmeester van de vereniging stelt zich voor. Christien van den Heuvel heeft vertrouwen in de toe- komst van de vereniging. Pag. 6 Bruggen bouwen De vereniging voerde actie voor steun aan de Koptisch Orthodoxe Kerk in Egypte. Positief blijven denken ook als het moeilijk is, luidt het motto van Sara Nakhla. Pag. 7 De doop De Raad van Kerken geeft met twee verklaringen een nieuwe impuls aan de wederzijdse dooperkenning. Pag. 8 Korte berichten Agenda najaar 2011 Het thema van Willibrordzondag 2011 is positief getoonzet: de oecumenische dialogen die de Rooms-katholieke Kerk sinds het midden van de jaren zestig met Lutheranen, Anglicanen, Methodisten en Gereformeerden voert, hebben rijke vruchten voortgebracht. Het beginsel dat er veel meer is wat ons bindt, dan wat ons scheidt, wordt door het boek van kardinaal Kasper over de vruchten van de oecumenische dialoog, dat eerder dit jaar in Nederlandse vertaling door uitgeverij Berne op de markt is gebracht, bevestigd. 1 Over de fundamentele gegevens van het geloof in Jezus Christus en in de Drie-ene God zijn de kerken het volledig eens. De leer over de rechtvaardiging door het geloof heeft, sinds de in 1999 bereikte overeenstemming tussen katho- lieken en lutheranen, geen kerkscheidende betekenis meer. De vragen waarover nog geen overeenstemming bereikt is, gaan vooral over de ecclesiologie, in het bijzonder over het ambt. 1 Walter Kasper, Een rijke oogst. De vruchten van de oecumenische dialoog is te bestellen op www.berne-boek.com en kost € 24,90. 2 De teksten van het symposium zijn te vinden in het tijdschrift Perspectief nr. 13, september 2011 op www.oecumene.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=