Overeen 2010-24

8 • april 2010 In 2004 werd aan de Oekraïense Katholieke Universiteit in Lviv het Instituut voor Oecumenische Studies opgericht. Het instituut is een gezamenlijk initiatief van de grieks-katholieke priester Ivan Dako en de Franse histori- cus dr. Antoine Arjakovksy. Het christendom van Oekraïne is overwegend van de Byzantijnse traditie, maar verdeeld over ver- schillende Orthodoxe Kerken en de Grieks-katholieke Kerk. Ar- jakovsky gaf in februari 2009 voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene te ’s-Hertogen- bosch een presentatie van het werk van het instituut op het ge- bied van evangelisatie en oecu- mene. D e interkerkelijke verhoudingen in Oekraïne zijn gecompli- ceerd. Al jaren is er binnen de orthodoxe kerken van Oekraïne gro- te verdeeldheid. De relatie tot het pa- triarchaat van Moskou, waartoe de meeste orthodoxen in Oekraïne be- horen, is het belangrijkste strijdpunt. In 1989 leidde een en ander tot een breuk in de Oekraïense orthodoxie. In juni 1990 werd de ‘Oekraïens-ortho- doxe Kerk van het Patriarchaat van Kiev’ uitgeroepen. Pogingen om ca- nonieke erkenning te krijgen bij de andere orthodoxe kerken, hadden tot nu toe geen succes. Dit houdt in dat de ‘Oekraïens-orthodoxe Kerk pa- triarchaat van Moskou’ de enige or- thodoxe kerk in Oekraïne is waarvan de canonieke status is erkend. Dan is er de Grieks-katholieke Kerk van Oe- kraïne die na jarenlange onderdruk- king sinds 1990 een revival door- maakt. Oecumenische dialoog Het Instituut voor Oecumenische Studies in Lviv staat voor de uitda- ging een uitweg te vinden uit de ver- starde interkerkelijke verhoudingen in Oekraïne en een bijdrage te leve- ren aan actuele en relevante christe- lijke presentie in de samenleving. Dr. Antoine Arjakovsky, zelf orthodox van Russische komaf en via het Russische aartsbisdom van Parijs (rue Daru) behorend tot het patriar- chaat van Constantinopel, speelt daar een belangrijke rol in. In ’s- Hertogenbosch schetste hij de resul- taten van het werk van het instituut in de eerste vijf jaar: ”De eerste stap naar de verbetering van de oecu- menische betrekkingen is dat de ver- tegenwoordigers van de kerken elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Wij willen in Oekraïne een dialoog van de liefde tussen kerken op gang brengen. Daarbij oriënteren we ons op het model van de kerk van Kiev, waartoe alle kerken van Oekraïne zich verhouden. In septem- ber 2008 organiseerden we een inter- nationale oecumenische conferentie over de Kerk van Kiev, waarbij alle jurisdicties en kerken vertegenwoor- digd waren.” In korte tijd heeft het instituut een grote bijdrage geleverd aan de verbetering van de interker- kelijke relaties in Oekraïne. Op de website van het instituut (zie adres onderaan dit artikel) wordt die ont- wikkeling in beeld gebracht. Studieprogramma Ook op het gebied van de opleiding zijn grote stappen gezet. “Aan de uni- versiteit van Lviv wordt een tweejari- ge masters oecumene aangeboden met verschillende afstu- deerrichtingen: docent ethiek en levensbeschou- wing, journalist geestelijk leven en momenteel wordt gewerkt aan het uitzetten van een afstu- deertraject op het gebied van de medisch-psycho- logische hulpverlening. Dit nieuwe afstudeertra- ject is in samenwerking met de internationale Arkgemeenschap van Jean Vanier ontwikkeld. Voor deze masters heb- ben zich in totaal 70 stu- denten ingeschreven. De colleges worden deels gegeven door docenten uit het buitenland.” Sociale week Als derde vrucht van het oecu- menisch werk noemt Arjakovsky de organisatie van de internationale oecumenische sociale week in het voorjaar van 2008 in Lviv. De sociale week werd georganiseerd in samen- werking met diverse instellingen uit binnen- en buitenland. ”Het doel was om alle kerken van Lviv bijeen te brengen op grond van de gezamen- lijke verantwoordelijkheid voor de armen. Dankzij de deelname van alle kerken en de participatie van verte- genwoordigers van politieke en maatschappelijke organisaties werd de eerste sociale week van Lviv een groot succes.” De frisse benadering en de goede contacten van het Instituut voor Oecumenische Studies in Lviv, maar vooral de invulling van oecumene in studieprogramma’s en activiteiten stemmen hoopvol. Voor meer info over het instituut: http://www.ecumenicalstudies.org. ua/eng . Het werk van het Instituut voor Oecumene is in belangrijke mate afhankelijk van giften. Op de Zondag voor de Oosterse Kerken vra- gen we uw steun voor dit belangrijke werk. Steun dit werk met een gift op rekening 1087628 ten name van Katholieke Vereniging voor Oecu- mene in Utrecht o.v.v. Oecumenisch Instituut Oekraïne. Project Zondag Oosterse Kerken: Voor steun van oecumene tussen orthodoxen en katholieken in Oekraïne dr. Antoine Arjakovsky

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=