Overeen 2006 17

schuwd dat de Charta geen dode letter moest blijven. De kerken in Europa werden opgeroepen vanuit de richtlijnen van deze Charta het oecumenisch proces nieuw elan te geven. Op weg gaan Met recht kan men de vraag stellen of daar voldoende werk van gemaakt is. Ook in de oecumene ter plaatse is de Charta maar al te vaak een dode letter gebleven. Met het initiatief tot het organiseren van de derde oecumenische bijeenkomst op Europees niveau laten Kerk en CCEE zien dat zij voort willen gaan met het steunen en het bevorderen van de oecumene in Europa. Een belangrijk onderscheid met de eerste 1 Overeen, nr. 17, oktober 2006 Onder het motto Het licht van Christus schijnt over allen. Hoop op vernieuwing en eenheid in Europa werd in januari 2006 in Rome het startsein gegeven voor de voorbereiding op de Derde Oecumenische Europese Bijeenkomst. Het hoogtepunt van het proces wordt de slotbijeenkomst in september 2007 in Sibiu (Roemenië). Het initiatief gaat uit van de Conferentie van Europese Kerken (KEK) en de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) en is een voortzetting van de oecumeni- sche bijeenkomsten in Bazel (1989) en Graz (1997). In de geschiedenis van de oecumene in Europa zijn deze bijeenkom- sten uitdrukking van de wil van de Europe- se kerken om zich in te zetten voor gerech- tigheid en vrede, een goede, verantwoorde omgang met het milieu, verzoening tussen volkeren en culturen, de eenheid van de Kerk en goede interreligieuze verhoudin- gen. Degenen die de wervelende bijeen- komsten in Bazel en Graz hebben meege- maakt, koesteren ongetwijfeld goede herinneringen aan de vele ontmoetingen en vieringen. Moeilijker te beantwoorden is de vraag naar het resultaat en de doorwerking van de oecumenische bijeenkomsten in de Europese verhoudingen. Een tastbaar resultaat is de totstandkoming van de Charta oecumenica die in april 2001 door de presidenten van KEK en CCEE op een bijeenkomst in Straatsburg werd onderte- kend. In de daaropvolgende jaren werd de Charta oecumenica onder andere door de kerken in Nederland, Duitsland en Honga- rije aanvaard. In ons land gebeurde dat al in januari 2002 na een ontmoeting van kerkleiders en jongeren, in Duitsland werd de Charta oecumenica door vertegenwoor- digers van de kerken ondertekend tijdens de Oecumenische kerkendagen in Berlijn in 2003. Maar al bij de ondertekening van de Charta oecumenica werd er voor gewaar- twee bijeenkomsten is, dat de aandacht zich niet wil concentreren op het sloteve- nement, dit keer in Sibiu, maar veel meer op de weg naar Sibiu. KEK en CCEE beschouwen het proces als een verdere stap op de weg van de verzoening om de onder christenen reeds bestaande ge- meenschap samen te vieren en te belijden, de kennis en de waardering van elkaars religieuze tradities te verdiepen en het Europese oecumenische netwerk te ver- sterken en uit te breiden. Heel de Kerk De Derde Europese Oecumenische bijeenkomst is een uitnodiging aan bisschoppen en synodes, aan mensen in basisgroepen en oecumenische net- werken, aan jongerenorganisaties, aan parochies en gemeenten om met dit proces mee te doen. Op Willibrordzondag laten we ons inspire- ren door het motto dat aan dit proces is meegeven: Het licht van Christus schijnt over allen; hoop op eenheid en vernieu- wing in Europa. We geloven dat het licht dat toekomst geeft niet uit onszelf is, maar uit Christus. Het schijnt over allen en niet alleen voor en over onszelf. Niemand kan het claimen, maar dankzij dat licht hebben we een oriëntatie op de levensweg. De kerken in Europa staan samen voor de opdracht de werkelijkheid van Christus licht uit te dragen, voor te leven en elkaar daarin te ondersteunen. Zo beschouwd is er geen reden om moedeloos te zijn over de oecu- mene. Er zijn zoveel kansen, mogelijkheden en uitdagingen om er wat van te maken. Het licht van Christus zal ons daarvoor warm maken en weer op weg helpen. Geert van Dartel Meer informatie over Willibrordzondag op www.oecumene.nl katholieke vereniging voor oecumene athanasius en willibrord Licht over allen Willibrordzondag 2006 Willibrordzondag staat dit jaar in het teken van de voorbereiding op de Derde Europese Oecumenische Bijeenkomst in Sibiu. Een kans omweer warm teworden voor de oecumene in Europa. Meer informatie over Willibrordzondag vindt u op de website www.oecumene.nl/ willibrordzondag. Posters, preekschets, voorbeden kunt u bestellen bij het secre- tariaat van de vereniging (T 073-6136471, E secretariaat@oecumene.nl) . Meer informatie over de Derde Europese Oecumemische Bijeenkomst kunt u vinden op de website: www.eea3.org .

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=